Програма "развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г
ИмеПрограма "развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г
Дата на преобразуване12.06.2013
Размер215.2 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://momchilgrad.bg/files/File/kupuvach/ukazaniq_pokana_td.doc


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 г.

Инвестира във вашето бъдеще!
Схема: BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”

Проект: „Интерактивно обучение в подкрепа на интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в община Момчилград”УКАЗАНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ОТНОСНО: Покана за подаване на оферта за изпълнение на услуга с предмет: „Организиране и провеждане на заключителен обучителен тренинг "Учене чрез преживяване" за ученици от селата Нановица, Равен, Звездел и Груево, община Момчилград”.


На основание основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП Ви отправям публична покана да подадете Вашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на заключителен обучителен тренинг "Учене чрез преживяване" за ученици от селата Нановица, Равен, Звездел и Груево” в изпълнение на Договор BG051PO001-4.1.03-0405, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по проект: „Интерактивно обучение в подкрепа на интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в община Момчилград.

1. Обект на поръчката: УСЛУГА


2. Предмет:

Организиране и провеждане на заключителен обучителен тренинг "Учене чрез преживяване" за ученици от селата Нановица, Равен, Звездел и Груево”

3. Изисквания към обекта и изпълнението на поръчката:

Община Момчилград в ролята на Бенефициент по проект „Интерактивно обучение в подкрепа на интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в община Момчилград” следва да възложи изпълнението на организиране и провеждане на заключителен обучителен тренинг "Учене чрез преживяване" за ученици от основните училища в четири населени места на територията на община Момчилград – с.Равен, с.Нановица, с.Звездел и с.Груево, в рамките на 5 дни на територията на Р България.

Избраният Изпълнител трябва да:

1. подготви програма за обучение на децата по дни и часове;

2. осигури необходимия квалифициран персонал – аниматори, лектори, треньори, водачи, спасители и други (каквито е необходимо във връзка с предложението на кандидата);

3. осигури база за настаняване на 150 деца и минимум 6 учителя, като базата трябва да отговаря на изискванията посочени по-долу;

4. осигури извозване на учениците до мястото на провеждане на обучителния тренинг с транспорт отговарят на всички изисквания за возене на деца;

5. организира изхранването на децата и учителите съобразно изискванията на Наредба № 37/21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците и други действащи нормативни документи, Закона за здравето, Закона за храните и нормативните актове по прилагането им;

6. проведе всички занимания съгласно програмата и с предложения персонал;

7. отчете резултатите в доклад за свършена работа след приключване на обучението на децата.

Подробно описание на изискванията на поръчката е дадено в Техническото задание – Приложение № 1 към поканата за участие.

Избраният Изпълнител трябва да притежава опит в организиране и провеждане на обучение и/или лагери за деца.

Избраният Изпълнител следва да разработи и представи като част от своята техническа оферта и програма за обучение, която да включва описание на заниманията по дни и часове, включително и етапите за активна почивка на децата

Избраният Изпълнител следва да представи в своята техническа оферта концепция за организиране и провеждане на обучителен тренинг включваща интерактивни методи и подходи за обучение и социализация на децата, като следва ясно и подробно да опише какви методи и подходи ще използва, както и какви ще бъдат резултатите в краткосрочен и дългосрочен аспект.

Избраният Изпълнител следва да представят в своята техническа оферта подробна обосновка на избора на локация за провеждане на тренинга.

Избраният Изпълнител следва да представят в своята техническа оферта и подробно да опише персонала, който ще работи с децата, както и тяхната квалификация и опит за работа с деца.

4. Срок за изпълнение на поръчката:

Периодът на организиране на програмата на обучителния тренинг е не по-късно от три дни след подписване на договор за изпълнение.

Периодът на изпълнение на договора е не по-късно от 06.07.2012 г.

Всички дейности свързани с изпълнението на договора ще се осъщестяват по график предоставен от Възложителя и съгласуван с Изпълнителя.

5. Място на изпълнение на поръчката – Република България

6. Изпълнението на поръчката – да съответства на Техническото задание- Приложение № 1 към поканата за участие.

7. Документите, които участникът следва да представи са следните:

7.1. Заверено копие от документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.;

7.2. Заверено копие от удостоверение за актуално състояние (когато участникът не е регистриран в Търговския регистър при Агенция по вписванията), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представяне на офертата.

* Заверени са фотокопия, които са с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващ/и участника и свеж печат.

7.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията образец (Приложение № 2) в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

7.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията образец (Приложение № 3) в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. *

7.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация образец (Приложение № 4), в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

* При сключването на договор, избраният изпълнител следва да представи официални документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

8. Техническа Оферта

8.1. Техническата офертата се изготвя по образец - Приложение № 5.

8.2. Участникът може да подава само една оферта.

8.3. Валидността на офертата е 30 (тридесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

9. Цена и начин на плащане:

9.1. Ценовата оферта се подготвя по образец (Приложение № 6).

9.2. Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС.

9.3. Цените за изпълнение на поръчката да включат всички преки и непреки разходи, които участникът ще извърши за изпълнението на поръчката.

9.4. Възложителят извършва плащане съгласно условията на проекта на договор Приложение № 7 към поканата за участие в процедурата.

10. Оценяване на офертите

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

10.1. КРИТЕРИЙ - икономически най-изгодна оферта

10.2. Показатели за оценка и относителната им тежест.

1) Концепция за организиране и провеждане на обучителния тренинг за деца K2максимален брой точки - 50;

2) Методология и организация за изпълнение на поръчката – K3 максимален брой точки – 20;

3) Ценово преложение „Предлагана цена” - K1 - максимален брой точки – 30.

10.3. Относителна тежест на показателите и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата


К1 - предложена цена - с максимален брой точки - 30

Оценката се формира по формулата:


Минимална предложена цена

К1 = х 30 = ...... ( брой точки )

Предложена цена от участника


K2 – Концепция за тренинга с максимален брой точки - 50

Оценката се формира по формулата:


K2 = K2.1 + K2.2 + K2.3, където:


K2.1 е оценката по показател Описание на предлаганата концепция

K2.2 е оценката по показател Предложени експерти-обучители

K2.3 е оценката по показател Предложена програма за обучение


K3 – Методология и организация за изпълнение на поръчката - с максимален брой точки - 20


K3 = K3.1 + K3.2, където:


K3.1 е оценката по показател Организационна структура и разпределение на експертния състав;

K3.2 е оценката по показател Методология на изпълнение на договора


Членовете на комисията оценяват участниците по техническото им предложение към Офертата.

10.4. Оценка на техническото предложение - Кт

Оценката на Техническото предложение е с максимален брой точки - 70 точки. То се състои от два компонента – K2 и K3. Оценява се съответствието на офертата с изискванията за техническо предложение, които са описани в документацията за настоящата обществена поръчка. Техническото предложение подлежи на детайлна оценка съгласно следните тежести на отделните му компоненти:

K2 – Концепция за организиране и провеждане на обучителния тренинг за деца максимален брой точки 50

K3 – Методология и организация за изпълнение на поръчката – максимален брой точки 20


Членовете на комисията оценяват участниците по техническото им предложение към Офертата.


Обща оценка по техническо предложение: Кт

Кт = K2 + K3


Методология

за оценка на К2 и К3 от техническото предложение


1. Концепция за организиране и провеждане на обучителния тренинг за деца – K2

Максималната оценка по този показател 50 точки. Показателят включва предложението на участника по слендите подпоказатели:

 • Описание на предлаганата концепция – до 10 т.

 • Предложени експерти-обучители – до 15 т.

 • Предложена програма за обучение – до 25 т.
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимален брой точки

Критерии

СКАЛА НА ОЦЕНЯВАНЕ

Концепция за организиране и провеждане на обучителния тренинг за деца

10

Описание на предлаганата концепция K2.1

1 т.

5 т.

10 т.

15

Предложени експерти-обучители K2.2

1 т.

7 т.

15 т.

25

Предложена програма за обучение K2.3

1 т.

15 т.

25 т.

Описание на предлаганата концепция

Предложението на участника по този показател следва да включва обосбновка и съответствие с заложените по проекта цели. Участникът следва да опише по какъв начин ще бъдат удовлетворени нуждите на целевите групи. Участникът следва да представи ясно и пълно описание на всички дейности и мерки, които ще предприеме за успешното организиране и провеждане на обучителния тренинг.

Предложени експерти-обучители

Предложението на участника по този показател следва да включва подробно описание на екипа, който ще бъде пряко ангажиран с провеждането на обучителния тренинг. Схема на организацията на работа на екипа, както и отговорностите и ангажиментите на всеки член на екипа. Участникът следва да прецени сам какви и колко експерти ще предложи в зависимост от типа на тренинга, който предлага в своята оферта, като следва да се съобрази, че обучителния тренинг трябва да бъде насочен към Учене чрез преживяване.

Предложена програма за обучение

Предложението на участника по този показател следва да включва подробно описание на всички обучителни дейности или модули, както и тяхното позициониране във времето – по дни и часове. Участникът следва да представи пълна и ясна програма за целия период на обучителния тренинг с всички характеристики на програма за обучение.

Предложенията, които съответстват на изискванията на възложителя, се оценяват, при спазване на следната методика.


Критерий №1: Описание на предлаганата концепция


1 точка:

- Предложената концепция не съответства на заложените цели и нуждите на целеви групи;

- Предложената концепция не съответства на целите на поръчката;

- Предложената концепция не е пълна и не са описани ясно и точно всички дейности и мерки за провеждане на обучителния тренинг;


5 точки:

- Предложената концепция частично съответства на заложените цели и нуждите на целеви групи;

- Предложената концепция частично съответства на целите на поръчката;

- Предложената концепция е пълна, но не са описани ясно и точно всички дейности и мерки за провеждане на обучителния тренинг;


10 точки:

- Предложената концепция напълно съответства на заложените цели и нуждите на целеви групи;

- Предложената концепция напълно съответства на целите на поръчката;

- Предложената концепция е пълна и ясно и точно описва всички дейности и мерки за провеждане на обучителния тренинг;


Критерий №2: Предложени експерти-обучители


1 точка:

- Представено е непълно описание на екипа, който ще бъде пряко ангажиран с провеждането на обучителния тренинг или не е представено никакво, а само са посочени видовете експерти;

- Представена е организационна схема на екипа, но не са описани отговороностите и ангажиментите на всеки член на екипа или въобще не са описани и/или липсва организационна схема;

- Предложеният екип частино или въобще не покрива като експертизи предложения вид обучителен тренинг;


7 точки:

- Представено е непълно описание на екипа, който ще бъде пряко ангажиран с провеждането на обучителния тренинг;

- Представена е организационна схема на екипа, но не са описани пълно и точно отговороностите и ангажиментите на всеки член на екипа или въобще не са описани;

- Предложеният екип частино покрива като експертизи предложения вид обучителен тренинг;


15 точки:

- Представено е подробно описание на екипа, който ще бъде пряко ангажиран с провеждането на обучителния тренинг;

- Представена е организационна схема на екипа и са описани пълно и точно отговороностите и ангажиментите на всеки член на екипа;

- Предложеният екип напълно покрива като експертизи предложения вид обучителен тренинг;


Критерий №3: Предложена програма за обучение


1 точка:

- Предложената програма за обучение включва непълно описание на всички обучителни дейности или модули, които ще се провеждат или не включва никакво описание;

- В предложената програма за обучение не е посочено ясно времевото разпредление на обучителните инициативи по дни и часове или липсва такова;

- Предложената програма за обучение е неясна и не съответства на и не съдържа всички характеристики на програма за обучение;


15 точки:

- Предложената програма за обучение включва непълно описание на всички обучителни дейности или модули, които ще се провеждат;

- В предложената програма за обучение не е посочено ясно времевото разпредление на обучителните инициативи по дни и часове;

- Предложената програма за обучение е неясна и частично съответства на и не съдържа всички характеристики на програма за обучение;


25 точки:

- Предложената програма за обучение включва подробно описание на всички обучителни дейности или модули, които ще се провеждат;

- В предложената програма за обучение е ясно е посочено времевото разпредление на обучителните инициативи по дни и часове;

- Предложената програма за обучение е ясна и напълно съответства на и съдържа всички характеристики на програма за обучение;


2. Методология и организация за изпълнение на поръчката – K3

Максималната оценка по този показател 20 точки. Показателят включва предложението на участника по слендите подпоказатели:

 • Организационна структура – разпределение на експертния състав – до 10 т.

 • Методология и организация на изпълнение на дейностите – до 10 т.
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимален брой точки

Критерии

СКАЛА НА ОЦЕНЯВАНЕ

Организация и методология при изпълнение на поръчката

10

Организационна структура и разпределение на експертния състав K3.1

1 т.

5 т.

10 т.

10

Методология на изпълнение на договора K3.2

1 т.

5 т.

10 т.

Организационна структура – разпределение на експертния състав

Предложението на участника по този показател следва да включва предложение на мерките и организацията, която същият ще предприеме във връзка с качественото и срочно изпълнение на дейностите по договора. Участникът следва да посочи и обоснове всяка от услугите, дейностите, конкретните задачи и отговорности на всеки от членовете на екипа в съответствие с конкретните задължения по договора за възлагане на обществената поръчка и Техническата спецификация. Участникът следва да опише за всеки от експертите дейностите, които същият ще изпълнява във връзка с изпълнение на договора, както и мерките за реакция при възникване на риск.

Методология на изпълнение на договора

Предложението на участника по този показател следва да съдържа пълно описание на вътрешната организация на отговорностите и методология за изпълнението на договора и да предвижда мерки за контрол и координация на изпълнението. Предложената методология и дейностите в нея следва да са много добре описани, структурирани и последователни. Следва да се сочат резултатите до които ще доведе всяка от дейностите които се предпиемат в контекста на общата задача – изпълненеито на договора. Да се посочват методите, които ще допринесат за качественото постигане на очакваните резултати, коректно да са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности, които да са в пълно съответствие с техническата спецификация и да имат за резултат качественото изпълнение на обществената поръчка. Всички дейности описани в методологията следва да са обвързани в обща последователност и взаимосвързаност.

Предложенията, които съответстват на изискванията на възложителя, се оценяват, при спазване на следната методика.


Критерий №1: Организационна структура – разпределение на експертния състав


1 точка:

- предложената организационна структура показва, че участникът разбира основните цели на договора и техническите спецификации, но не достатъчно коректно и задълбочено;

- не са посочени достатъчно ясно и отчетливо конкретните задачи и отговорности на членовете на екипа

- предложената организационна структура и предвидените функции на експертите кореспондира със задълженията им по договора и техническата спецификация;

- предложени са основните функции на експертите във връзка с мониторинга и реакцията при поява на риска за изпълненеито;

- предложената организационна структура не съдържа достатъчно ясно определени конкретни моменти, важни за постигане на целите на обществената поръчка;


5 точки:

- предложената организационна структура показва, че участникът разбира задоволително задачите за изпълнението на договора;

- предложени са основните мерки за изпълненеито на дейностите по техническите спецификации, но те не са разработени и анализирани в дълбочина;

- налице е разпределение на всички основни функции на експертите, но няма детайлно описание на задачите и отговорностите;

- не са предвидени достатъчно ефективни механизми, които да водят реално до мониторинг на рисковете и реакция при поява;

- не е създадена адекватна организация и конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки един от експертите;


10 точки

- предложената организационна структура показва, че участникът разбира отлично задачите за изпълнението на договора;

- предложени са всички най – много и качествени мерки за изпълненеито на дейностите по техническите спецификации, като те са разработени и анализирани качествено и в дълбочина;

- налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, и има детайлно описание на задачите и отговорностите, които са взаимо свързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат;

- предвидени ефективни механизми за мониторинг на рисковете и реакция при поява, с цел качествено изпълнение на договора;

- създадена е адекватна организация и конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки един от експертите.


Критерий №2: Методология на изпълнение на проектите:


1 точка:

- методологията за изпълнение на дейностите по изпълнение на договора и предложените методи са описани схематично, но не са достатъчни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка;

- посочената методология и подход за изпълнението на проектите съответства на техническата спецификация, но е много общо и няма конкретни мерки за качествено и срочно изпълнение на договора

- предложеният подход и методология не е съвсем подходяща за изпълнението на предмета на обществената поръчка.


5 точки:

- предложената методология и дейностите в нея са добре описани, структурирани и последователни и ще допринесат за качественото постигане на очакваните резултати, коректно са представени последователността, но не всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;

- избраните подход и методология съответстват на техническата спецификация и ще имат за резултат качественото изпълнение на обществената поръчка;

- предложената методология за използване на ресурсите е подходяща, но не достатъчна за изпълнението на предмета на обществената поръчка при спазване на принципите на ефективност и ефикасност.;

- не са посочени конкретно резултатите до които ще доведе всяка от дейностите, предпиемани в контекста на общата задача – изпълнението на договора.


10 точки:

- предложената методология и дейностите в нея са много добре описани, структурирани и последователни и ще допринесат за качественото постигане на очакваните резултати, коректно са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;

- избраните подход и методология съответстват напълно на техническата спецификация и ще имат за резултат качественото изпълнение на обществената поръчка;

- предложената методология за използване на ресурсите е подходяща и напълно достатъчна за изпълнението на предмета на обществената поръчка при спазване на принципите на ефективност и ефикасност;

- подробно се сочат резултатите до които ще доведе всяка от дейностите, предпиемани в контекста на общата задача – изпълнението на договора.

3. Оценка на ценовото предложение

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Най-ниското ценово предложение получава максимален брой финансови точки, а именно 30 точки. Финансовите точки на всяко едно ценово предложение се изчисляват поотделно по следната формула:


К1 - предложена цена - с максимален брой точки 30

Оценката се формира по формулата:


Минимална предложена цена

К1 = .............................................................. х 30 = ...... ( брой точки )

Предложена цена от участника


Където, К1 е точковата оценка на финансовото предложение:

4. Комплексна оценка на предложението и крайно класиране на участниците

Крайната оценка на всеки участник се изчислява по формулата: Кn = K1n + Kтn = К1 + К2 + К3, където n е поредния участник подал оферта.

Получените претеглени оценки се сборуват за всеки участник поотделно и комисията класира на първо място и предлага за Изпълнител участникът, който е получил най-много точки (т.е. най-висока претеглена обща оценка).

11. Условия за получаване на приложенията към поканата за участие:

Приложенията към поканата за участие се изпращат заедно с нея на електронен носител.

12. Подаване на оферти

Офертата трябва да бъдат подадена на български език, така че да бъде получена преди крайния срок и на адреса, посочен в поканата.

Очакваме Вашите оферти в срок до 17:00 часа на 20.06.2012 г., на адрес: 6800 гр. Момчилград, ул "26 –ти декември" № 12,

13. Финансиране и прогнозна стойност на поръчката

Финансирането на поръчката ще бъде осигурено по проект на Община Момчилград –Интерактивно обучение в подкрепа на интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в община Момчилградс регистрационен номер на Договора BG051PO001-4.1.03-0405, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансиран от ЕС чрез Европейския Социален фонд по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”


Прогнозната стойност на настоящата поръчка е 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лева без ДДС.

В рамките на валидността на офертата ще Ви уведомим дали приемаме Вашата оферта или сме възложили поръчката на друг участник, който е предложил по-благоприятни условия.

Приложения:

 1. Техническо задание

 2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП

 3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП

 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

 5. Образец на техническа оферта

 6. Образец на ценова оферта

 7. Проект на договор

 8. Публична поканаАКИФ АКИФ

Кмет на община МомчилградПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Момчилград носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерство на Образованието, Младежта и Науката

Свързани:

Програма \"развитие на човешките ресурси\" 2007-2013 г iconПрограма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
Проект „Достоен и пълноценен живот” финансиран от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г
Програма \"развитие на човешките ресурси\" 2007-2013 г iconПрограма „развитие на човешките ресурси 2007-2013
Йорданов” град Омуртаг от 17. 06. 2011 година започна работа по проекта „Академия за толерантност” по схема за безвъзмездна финансова...
Програма \"развитие на човешките ресурси\" 2007-2013 г iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Ограмотяване на възрастни” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” и на основание Заповед №824/18. 06....
Програма \"развитие на човешките ресурси\" 2007-2013 г iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Нов шанс за успех”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 01 0001 „Ограмотяване на възрастни”...
Програма \"развитие на човешките ресурси\" 2007-2013 г iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Нов шанс за успех”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 01 0001 „Ограмотяване на възрастни”...
Програма \"развитие на човешките ресурси\" 2007-2013 г iconЕвропейски социален фонд министерство на образованието, младежта и науката оперативна програма „развитие на човешките ресурси
Шанс за кариерно развитие на деца застрашени от отпадане от училищната образователна система”, който се осъществява с финансовата...
Програма \"развитие на човешките ресурси\" 2007-2013 г iconЕвропейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
Фми на су”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския...
Програма \"развитие на човешките ресурси\" 2007-2013 г iconПрограма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г

Програма \"развитие на човешките ресурси\" 2007-2013 г iconПрограма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г

Програма \"развитие на човешките ресурси\" 2007-2013 г iconОперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007-2013 „

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом