Bg-гр. Стамболийски: Проектиране и изпълнение обявление за поръчка строителство
ИмеBg-гр. Стамболийски: Проектиране и изпълнение обявление за поръчка строителство
Дата на преобразуване12.06.2013
Размер169.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/005901214.doc
00590-2012-0014

BG-гр. Стамболийски: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Стамболийски, ул. "Г. С. Раковски" № 29, За: инж.Любка Маджарова - Зам. кмет на Община Стамболийски, България 4210, гр. Стамболийски, Тел.: 0339 62493, E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg, Факс: 0339 62308

Място/места за контакт: Община Стамболийски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.stamboliyskimunicipality.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Инженеринг за доизграждане на канализация, довеждащи колектори и ПСОВ Стамболийски, включително работно проектиране ,СМР, доставка на машини и съоръжения , авторски надзор„ с обособени позиции: Обособена позиция 1: „Инженеринг за изграждане на довеждащи колектори град Стамболийски- ПСОВ и с.Йоаким Груево –ПСОВ, доизграждане канализация гр.Стамболийски, доизграждане канализация с.Йоаким Груево”; Обособена позиция 2: „Инженеринг за изграждане на ПСОВ община Стамболийски”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основно място на изпълнение: Община Стамболийски,град Стамболийски и село Йоаким Груево
Код NUTS: BG421

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Обособособена позиция 1 включва всички елементи на проектирането в техническа и работна фаза и строителството, така че да се осигури качествено изпълнение на проекта за строителство. Всички разработки трябва да са съобразени с техническите спецификации и изготвените идейни проекти. Обособена позизиция 2 включва всички елементи на проектирането в техническа и работна фаза и строителството, така че да осигури правилното реализиране на проекта за строителство и пускане в експлоатация на новата ПСОВ, обучение на персонала, наблюдение на пречиствателните процеси и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на ПСОВ.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45332000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Обособена позиция 1 включва минимум следното: -Извършване на проектиране (техническа и работна фаза) и съгласуване на инвестиционния проект за ВиК мрежа; -Доизграждане на канализационна мрежа на град Стамболийски – 19 946 м; -Доизграждане на канализационна мрежа на с.Йоаким Груево – 9896 м; - Изграждане на довеждащ гравитачен колектор - гр. Стамболийски – ПСОВ община Стамболийски - 695 м.; - Изграждане на довеждащ колектор –с.Йоаким Груево- ПСОВ – 3997 м. ; - Външен водопровод от гр.Стамболийски до ПСОВ - 958 м. Обхватът на работа по обособена позиция 2 включва минимум, но не се ограничава в следните задължения на Изпълнителя: - Да изготви всички необходими проекти в техническа и работна фаза по всички части: технологична, конструктивна, машинна, електро, SCADA, ОиВ, и т.н. в обхват и съдържание съгласно действащото в момента българско законодателство (Наредба №4 – Обем и съдържание на инвестиционите проекти); - Да координира и съгласува проекта с всички заинтересувани институции съгласно българското законодателство. - Строително-монтажни работи, да достави, монтира и пусне в експлоатация технологично и друго свързано с процеса на пречистване на отпадъчните води и обработка на утайките оборудване, включително изпълнение на всички строителни работи. - Да извърши изпитания на съоръженията и изготви необходимата документация съгласно Наредба 3 – Актове и протоколи за приемане на СМР както и да предаде обекта съгласно действащото в момента българско законодателство. - Да обучи персонала, да наблюдава пречиствателните процеси и подпомага експлоатационния персонал при поддръжката на новоизградените съоръжения на ПСОВ. - Да гарантира отстраняването на евентуално появили се дефекти в едногодишен период след въвеждането на обекта в експлоатация (период за установяване и отстраняване на възникнали дефекти).

Прогнозна стойност без ДДС

31675823.66 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Завършване

31.12.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи с офертата и документ внесена гаранция за участие в процедурата в размер по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Инженеринг за изграждане на довеждащи колектори град Стамболийски- ПСОВ и с.Йоаким Груево –ПСОВ, доизграждане канализация гр.Стамболийски, доизграждане канализация с.Йоаким Груево” - 190 000 лв. Обособена позиция 2: „Инженеринг за изграждане на ПСОВ община Стамболийски” – 120 000 лв. В случай на участник – обединение възложителят ще приеме за редовна и гаранция, внесена от името на един от членовете на обединението. Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя с условията на Образец №16. Важно!!! В платежното нареждане изрично се посочва за коя обособена позиця е гаранцията Когато Участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова, тя следва да е с валидност мин. 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Важно!!! За всяка обособена позиция се представя отделна гаранция. Когато Участникът избере да внесе гаранцията за участие под формата на парична сума, същото следва да се извърши по банков път, по следната сметка: IBAN BG61 IABG 7096 3100 1540 00, код IABGBGSF – ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – клон ПАЗАРДЖИК При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или съответно в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка на община Стамболийски:IBAN BG61 IABG 7096 3100 1540 00, код IABGBGSF – ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – клон ПАЗАРДЖИК Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на община Стамболийски и че е със срок на валидност срока на изпълнение на договора плюс 60 дни.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните условия по следната схема: Авансово плащане – Възложителят превежда на изпълнителя аванс в размер на 10% от стойността на договора с ДДС след представяне на фактура на авансовата стойност и обезпечение върху пълния размер на авансовата стойност. Авансовата сума се приспада при всеки протокол за извършените за извършените СМР (акт образец 19). Междинни плащания – Междинните плащания са в размер до 80% от стойността на договора и се извършват сред подписване на Протокол за извършените работи (акт образец 19) и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. Окончателно плащане – Окончателното разплащане е в размер до 10% и се извършва след окончателното завършване на всички работи по обекта, на основата на актове за завършени участъци от работите, на които е проведено изпитване и са въведени в пробна експлоатация, предаване от изпълнителя на заверена екзекутивна документация и въвеждане на обекта в експлоатация.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, но Изпълнителят следва да изпълни изискванията на чл. 49 от ППЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Регистрационни документи на участника: - за български юридически лица и еднолични търговци – копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние; - за чуждестранни юридически лица – документ за регистрация на чуждестранното лице съобразно националното му законодателство; - за физически лица (български и чуждестранни) – копие от документ за самоличност.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Декларация по образец № 3– и заверени от Участника копия на Годишен финансов отчет за отчетните 2009, 2010 и 2011 г (в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си), оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случаите, когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията); 2. Удостоверение от банка, което установява по несъмнен начин наличието на изискуемия минимален финансов ресурс; 3. и 4. Заверено копие на застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионалната отговорност на Участника по чл. 171 от ЗУТ
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. В процедурата могат да участват лица, които са реализирали общо за последните 3 години (2009 г.-2011 г.) или в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си, общ оборот в размер на не по– малко от: - за участн. по обос. поз. 1- 30 000 000 лева без ДДС; - за участн. по обос.поз. 2 - 25 000 000 лв.; 2. Участникът трябва да представи удостоверение за притежавани собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в размер не по-малък от: - за участн. по обос. поз. 1 - 4 000 000 лв.; - за участн. по обос. поз. 2 - 2 500 000 лв.. 3. За участниците по обос. поз. 1 и 2: Участникът трябва да има валидна застраховка - „Застраховка за професионална отговорност в проектирането” по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 4. За участниците по обособени позиции 1 и 2: Участникът трябва да има валидна застраховка „Застраховка за професионална отговорност в строителството” по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За Участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран Участника. Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите, доказващи горепосочените изисквания се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнител изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат за подизпълнителя съобразно вида и дела на участието му, съгл. чл.56, ал.2 от ЗОП.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Списък по образец № 4 – съдържащ описание на основните договори, изпълнени през последните 5 (пет) години (2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г.), считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите или в зависимост от датата, на която Участникът е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение за по-важните обекти. 2. Копие от Сертификатите за внедрени системи; 3. Удостоверението за регистрация или еквивалентни документи за чуждестранните лица; 4. Списък по образец № 5 и следните документи; Автобиография по образец, подписана лично от лицето; Копие от диплома за завършено образование; Удостоверения за пълна проектантска правоспособност (за проектантския екип); Документи (копия от трудови/служебни/осигурителни книжки), доказващи професионален опит. Декларация за разположение на експерт по образец.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. За участн. по обос. поз. 1 и 2: Учасникът следва да има най-малко 1 (един) договор за подготовка на инвестиционни проекти във фаза работен проект във ВиК сектора, в това число за ПСОВ и/или за ПСПВ и/или за довеждащи колектори и/или за водопроводна и/или канализационна мрежа, изпълнен през последните 3 години, считано от датата за подаване на оферти в настоящата поръчка. Участникът следва да има най-малко 1 (един) договор за строителство и/или инженеринг във ВиК сектора, в това число за ПСОВ и/или за ПСПВ и/или за довеждащи колектори и/или за водопроводна и/или канализационна мрежа, изпълнен през последните 5 години, считано от датата за подаване на оферти в настоящата поръчка. 2. За участниците по обос. позц.1 и 2: Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството и опазване на околната среда, съгласно съответните системи: - ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалент; - ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалент; Горепосочените сертификати следва да се представят само от лицата, които ще извършват дейности в обхвата им. 3. За участниците по обос. поз. 1 и 2: Регистрация в Центр. проф. регистър на строителя за лицата които ще изпълняват строителни дейности, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от ІV група, втора категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за Участник чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен. 4. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, както следва: За участниците по обосл поз. 1: -Ръководител на проекта (1 бр.) - образование Строителен инженер специалност ВиК, ХТС или ХМС степен магистър и минимум 5 (пет) години професионален опит; - Ръководител на част строително (1 бр.) – монтажни работи (СМР) – средно образование със специалност строителен техник и минимум 5 (пет) години професионален опит; - Ръководител на проектантския екип (1 бр.) - Строителен инженер специалност ВиК, степен магистър с пълна проектантска правоспособност и минимум 5 (пет) години професионален опит; -Проектант по част „Водоснабдяване и канализация” (1 бр.) - образование Строителен инженер специалност ВиК степен магистър с пълна проектантска правоспособност и минимум 2 (две) години професионален опит; - Проектант по част „Геодезия” (1 бр.) - образование строителен инженер специалност Геодезия степен магистър и минимум 2 (две) години професионален опит; - Проектант по част „Конструктивна” (1 бр.) - образование строит. инж. спец. ПГС (ССС) степен магистър с пълна проектантска правоспособност и минимум 2 (две) години професионален опит; - Лиценз. координатор по безопасност и здраве (1 бр.) - минимум 5(пет) години професионален опит. За участниците по обособена позиция 2: -Ръководител на екипа (1 бр.) - строителен инженер с образователна степен „магистър”, ВиК, ХМС, ХТС или ПГС или еквивалентна специалност и минимум 10 години професионален опит; -Технически ръководител (2 бр.) - технически правоспособно лице съгласно чл. 163а от ЗУТ и миниум 5 години професионален опит; -Специалист – контрол на качеството (1 бр.) - строителен инж. с образов. степен „магистър”, притежаващ Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентна специалност и минимум 5 години професионален опит; Важно!!! Поради липса на достатъчно място в полето, описанието на мин.изисквания продължава в раздел VI.3) "Допълнителна информация" от Обявлението.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническо предложение: Показателят се изчислява като сбор от следните подпоказатели: "Работна програма" макс.стойност 30 т.; "Обяснителна записка" - 60т.; "Опазване на елементите на околната среда" - 10 т.; тежест: 80
Показател: Предложена цена; тежест: 20

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

07.12.2012 г.  Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена: 50 BGN

Условия и начин на плащане

За получаване на документацията за участие в процедурата участниците заплащат сумата от 50 лева, която се внася в касата на общината или по следната банкова сметка на община Стамболийски: IBAN BG61 IABG 7096 3100 1540 00, код IABGBGSF – ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – клон ПАЗАРДЖИК

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

17.12.2012 г.  Час: 16:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 21.12.2012 г.  Час: 10:00

Място

заседателна зала на община Стамболийски

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Представителят на Участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. Отварянето на офертите се извършва по реда на чл. 68 от ЗОП.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка са предвидени и одобрени за изпълнение в рамките на проект № DIR-51011116-15-51 „Канализация и ПСОВ на община Стамболийски”, който се изпълнява по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС).

VI.3) Допълнителна информация

Продължение на мин.изисквания от раздел III.2.3) "Технически възможности" от Обявлението: - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд (1 бр.) - инженер с образователна степен „магистър”, притежаващ удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентно и минимум 5 години професионален опит; - Специалист по опазване на околна среда (1 бр.) - 5 години професионален опит. 5. Минимална механизация необходима за изпълнение на поръчката (собствена, на лизинг или наета): За участниците по обособена позиция 1: - Багери с обем на кофата над 1м3 - 3 бр.; - Багери с обем на кофата до 1м3 - 5 бр.; - Фадроми (челен товарач) - 3 бр.; - Валяци - 3 бр.; - Самосвали - 10 бр.; - Асфалторазстилач - 1 бр.; - Фреза - 1 бр. За участниците по обособена позиция 2: - Багер (колесен или верижен) - 6 бр. - Самосвал - 10 бр.; - Миничелен товарач -4 бр.; - Бетоновоз - 1 бр. - Бетонпомпа - 1 бр. - Автокран - 1 бр. - Валяк - 4 бр. - Машина за рязане на асфалт - 1 бр. - Асфалтополагаща машина - 1 бр. - Виброплоча - 3 бр. - Водни помпи - 2 бр.; - Водоноска - 1 бр. Изискване т. 5 се доказва с декларация по образец и копия на документи за собственост (за МПС – копие на регистрационен талон) или на договор, от който произтича правото на Участника да ползва оборудването. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже (напр. въз основа на договор под условие или друг документ, от който е видно, че трето лице ще предостави съответните ресурси, в случай на подписване на договора), че ще има на свое разположение тези ресурси. Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите, доказващи горепосочените изисквания се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП). При посочване на участие с ползване на подизпълнител изискванията за техническите възможности се прилагат за подизпълнителя съобразно вида и дела на участието му, съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.10.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Инженеринг за изграждане на довеждащи колектори град Стамболийски - ПСОВ и с. Йоаким Груево – ПСОВ, доизграждане канализация гр. Стамболийски, доизграждане канализация с. Йоаким Груево”

1) Кратко описание

Обществената поръчка включва минимум следното: Извършване на проектиране (техническа и работна фаза) и съгласуване на инвестиционния проект за ВиК мрежа; Доизграждане на канализационна мрежа на град Стамболийски – 19 946 м., от които: - Второстепенна канализационна мрежа – 15 182 м.; - Сградни канализационни отклонения – 454 бр. (2 274 м. Тръби ф200); - Дъждоприемни оттоци – 510 бр. (2 040 м. тръби ф200); - Помпени станции за отпадни води – 2 бр. с параметри Q=37,56 л/с, Н= 4,5 м, N=10 kW; Q=37,62 л/с, Н= 6,5 м, N=12 kW; Доизграждане на канализационна мрежа на с. Йоаким Груево – 9896 м в това число: - Канализационна мрежа – 9896 м. в това число – реконструкция на главни канализационни колектори – 484м, нови главни канализационни колектори – 1019м, второстепенна канализационна мрежа – 8 393м. - Сградни канализационни отклонения – 706 бр. (4 236 м. тръби ф200); - Дъждоприемни оттоци – 428 бр. ( 1712 м. тръби ф200 ); - Помпени станции за отпадни води – 1 бр. с параметри Q=3,8 л/с, H= 11 м, N=1,1 kW Изграждане на довеждащ гравитачен колектор - гр. Стамболийски – ПСОВ община Стамболийски - 695 м. Изграждане на довеждащ колектор –с. Йоаким Груево- ПСОВ – 3997 м. в това число. - помпена станция за отпадни води – 1 бр. с параметри Q=43,86 л/с, H= 6 м, N= 21 kW Външен водопровод от гр. Стамболийски до ПСОВ - 958 м.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45332000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

Обхватът на работа по Обособена позиция 1 е подробно описан в техническата спецификация и включва всички елементи на проектирането в техническа и работна фаза и строителството, така че да се осигури качествено изпълнение на проекта за строителство. Всички разработки трябва да са съобразени с техническите спецификации и изготвените идейни проекти. Обхватът на работа по Обособена позиция 1 е подробно описан в техническата спецификация и включва всички елементи на проектирането в техническа и работна фаза и строителството, така че да се осигури качествено изпълнение на проекта за строителство. Всички разработки трябва да са съобразени с техническите спецификации и изготвените идейни проекти.

Прогнозна стойност, без ДДС
19464480 валута BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Дата за начало:  г. , Дата за завършване: 31.12.2014 г. 

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

участниците могат да подават оферта за едната или за двете обособени позиции


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Инженеринг за изграждане на ПСОВ община Стамболийски”

1) Кратко описание

Обхватът на работа на Изпълнителя по Обособена позиция 2 е подробно описан в техническата спецификация и ще включва всички елементи на проектирането в техническа и работна фаза и строителството, така че да осигури правилното реализиране на проекта за строителство и пускане в експлоатация на новата ПСОВ, обучение на персонала, наблюдение на пречиствателните процеси и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на ПСОВ.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45332000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

Обхватът на работа включва минимум, но не се ограничава в следните задължения на Изпълнителя: Да изготви всички необходими проекти в техническа и работна фаза по всички части: технологична, конструктивна, машинна, електро, SCADA, ОиВ, и т.н. в обхват и съдържание съгласно действащото в момента българско законодателство (Наредба №4 – Обем и съдържание на инвестиционните проекти). Да координира и съгласува проекта с всички заинтересувани институции съгласно българското законодателство. Строително-монтажни работи, да достави, монтира и пусне в експлоатация технологично и друго свързано с процеса на пречистване на отпадъчните води и обработка на утайките оборудване, включително изпълнение на всички строителни работи. Да извърши изпитания на съоръженията и изготви необходимата документация съгласно Наредба 3 – Актове и протоколи за приемане на СМР както и да предаде обекта съгласно действащото в момента българско законодателство. Да обучи персонала, да наблюдава пречиствателните процеси и подпомага експлоатационния персонал при поддръжката на новоизградените съоръжения на ПСОВ. Да гарантира отстраняването на евентуално появили се дефекти в едногодишен период след въвеждането на обекта в експлоатация (период за установяване и отстраняване на възникнали дефекти).

Прогнозна стойност, без ДДС
12211343.66 валута BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Дата за начало:  г. , Дата за завършване: 31.12.2014 г. 

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участниците могат да подават оферта за едната или и за двете обособени позиции.

Свързани:

Bg-гр. Стамболийски: Проектиране и изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-стамболийски: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Стамболийски, Република България, Област Пловдив, гр. Стамболийски, ул."Г. С. Раковски" №29, За: Иван Атанасов кмет на Община...
Bg-гр. Стамболийски: Проектиране и изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Министерство на културата, бул. "А. Стамболийски" №17, За: Татяна Цветанова, Република България 1040, София, Тел.: 02 9400928, e-mail:,...
Bg-гр. Стамболийски: Проектиране и изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" №17, За: Татяна Цветанова, Република България 1040, София, Тел.: 02 9400928,...
Bg-гр. Стамболийски: Проектиране и изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение обявление за поръчка строителство
Министерство на културата, бул. "Ал. Стамболийски" №17, За: Татяна Цветанова, Република България 1040, София, Тел.: 02 9400928, e-mail:,...
Bg-гр. Стамболийски: Проектиране и изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-омуртаг: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Омуртаг, ул. "Ал. Стамболийски" №2а, За: Нуршен Юмерова, Република България 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 62311, e-mail: Ip, Факс:...
Bg-гр. Стамболийски: Проектиране и изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-неделино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Неделино, ул. "Александър Стамболийски" 104, За: инж. Минка Салагьова, България 4990, Неделино, Тел.: 03072 2138, Факс: 03072...
Bg-гр. Стамболийски: Проектиране и изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-своге: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Своге, ул."Александър Стамболийски" №7, За: Десислава Радкова, Република България 2260, Своге, Тел.: 0726 8537, e-mail:, Факс:...
Bg-гр. Стамболийски: Проектиране и изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-омуртаг: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Омуртаг, ул. "Александър Стамболийски" №2 а, За: Нуршен Юмерова Салиева Директор на Дирекция "ИП", Република България 7900,...
Bg-гр. Стамболийски: Проектиране и изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Крез Мар Сийфудс оод, кв. Ветрен, ул. Александър Стамболийски №34, За: Денислав Маринов, Република България 8127, Бургас, Тел.: 05655...
Bg-гр. Стамболийски: Проектиране и изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-кюстендил: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Кюстендил, пл. Велбъжд 1, За: инж. Илиян Фусков, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 551166
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом