Патенти за изобретения
ИмеПатенти за изобретения
страница1/5
Дата на преобразуване12.06.2013
Размер0.55 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://unicheats.net/files/unwe_files/20130123_unicheats.net_982_unwe.doc
  1   2   3   4   5
ПАТЕНТИ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Основният обект на индустриалната собственост, който подлежи на патентна закрила и по повод на който може да се каже, че са създадени патентните закони и самата патентна сисетма – е изобретението. Под изобретение най-често се разбира някаква новост, създадена в областта на науката и техниката. Но – не всички интелектуални продукти се считат за изобретения и не всички изобретения могат да бъдат защитени с патент.

За да бъде един интелектуален продукт определен като изобретение задължително трябва да представлява техническо решение на задача. Същественото тук е, че не самата задача, а нейното решение трябва да бъде с технически характер. Ако интелектуалният продукт не е техническо решение, то той не се счита за изобретение и не може да бъде защитен с патент.
Думата техника се разглежда в широк смисъл, а не само за машини, устройства и т.н., но и за техника – като метод, методика или пък техника (като начин) на лечение и т.н.
Не могат да бъдат патентовани следните продукти:
- открития, научни идеи и теории;
- математически методи и формули;
- резултати от художествено творчество;
- планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност;
- програми за електроизчислителни машини;
- представяне на информация.
Второто обстоятелство, възпрепятстващо получаването на патент, е, че не всички интелектуални продукти, които се считат за изобретения, могат да бъдат патентно защитени, ако например не отговарят на критериите за патентноспособност или защото всеки национален патентен закон изрично упоменава кои изобретения не подлежат на патентоване. Обикновено това се прави с цел защита на определени национални интереси. В България не могат да бъдат получени патенти за:
-изобретения, чиято публикация или използване влиза в противоречие с обществения ред и добрите нрави;
- вещества, получени чрез вътрешноядрени превръщания, предназначени за военно ползване;
- сортове растения и породи животни, както и биологични методи за създаването им.

Критерии за патентноспособност – това са изисквания, на които е необходимо да отговаря едно изобретение, за да може да бъде патентно защитено. Тези изисквания са записани изрично в патентни закони и имат кумулативен характер. Изобретението трябва да отговаря едновременно на всички критерии, за да бъде патентно защитено. Критериите са 3 на брой – новост, изобретателско ревнище и промишлена приложимост.
Новост – изобретението не трябва да бъде част от състоянието на техниката в рамките на една държава или по отношение на целия свят. Новостта може да се разглежда като новост за изобретателя, новост в рамките на държавата, в която е създадено изобретението и новост по отношение на целият свят. Обществена значимост имат само последните две. Обикновено се приема, че едно изобретение е ново, когато до датата на подаване на заявката за патент неговата същност не е била разгласена и не е станала общодостъпна чрез писмено или устно описание. Има обаче един привилигирован срок от 6-12 месеца, в рамките на който, ако е извършено разгласяване, то това разгласяване не се приема за нарушаване на новостта, стига в този срок да бъде подадена заявка за патент.
Изобретателско равнище – този критерий включва наличието на един специалист, запознат със съществуващото състояние на техниката в същата област, в която е създадено изобретението. След като се запознае със същността на изобретението, у този специалист трябва да възникне усещане за учудване от изобретателността на автора на изобретението. За да е налице изобретателско равнище в изобретението, то трябва да е крачка напред от това, което вече съществува и да е налице творчество.
Промишлена приложимост – това изискване означава, че предмета на промишената приложимост трява да може да бъде произвеждан или многократно използване, в който и да е отрасъл на промишлеността или селското стопанство. Предметът на изобретението трябва да бъде – работоспособен, възпроизводим по промишлен начин и осъществим с технически средства.

Процедура по издаване на патент – започва с подаването на заявка в нациоалното патентно ведомство на съответната държава. След подаването на зявката тя влиза в процедурата на патентна експертиза, която обикновено включва – етап на предварителна експертиза, наречена още „формална експертиза“ и етап на експертиза по същество, наречена още „материална експертиза“. По време на цялата процедура на експертиза между заявителя (чрез неговия представител по индустриална собственост) и Патентното ведомство (в лицето на експерта), се води един непрекъснат диалог за доуточняване и нанасяне на корекции в зявката, като целта на този диалог е тя да бъде доведена до положително заключение. То от своя страна означава, че при патентната експертиза е установено, че изобретението отговаря на фиксираните в закона формални изисквания, както и на критериите за патентноспособност и за него може да бъде издаден патент.
Съдържание на зявката за патент – определя се от всеки национален патентен закон. Според българския закон за патентите от 1993г. Патентната заявка трябва да съдържа – заявление за патент, описание на изобретението, една или повече патентни претенции, чертежи (ако са необходими), реферат, декларация за приоритет и приоритетно свидетелство, декларация за действителния изобретател, когато заявителят е лице, различно от изобретателя, документ за внесена такса за заявление, документ за внесени такси за експертиза, претенции и т.н., пълномощно от заявителя за упълномощяване на представителя, декларация за лицензионна готовност.
Тези документи могат да се разделят на две групи – първата обхваща документи, отнасящи се до същността на изобретението, нейното описание и разкриване и документи, имащи по-скоро удостоверителен характер.
Според Договора за патентно коопериране заявката за патента трябва да съдържа – заявление за патент, описание на изобретението, патентни претенции, чертежи (ако е необходимо) и реферат. Патентно защитено е само това, което е описано в патентните претенции.
Приоритет на заявката – вътрешен (национален) приоритет и конвенционален приоритет. При националния приоритет при наличието на няколко изобретатели, подаващи заявка за едно и също изобретение, патент ще се издаде на този, който пръв във времето е подал заявката. В случай, че двама или повече изобретатели подават заявка за патент за едно и също изобретение в един и същи ден се издава един патент, а заявителите стават съпатентопритежатели.
При конвенционалния приоритет принципът произтича от текстовете в Парижката конвенция. Неговата същност се състои в това, че въз основа на „редовно подадена“ заявка за патент в една страна – членка на Парижката конвенция, същият заявител, за същия обект може да подаде заявка за патент, в която и да е друга страна на Парижката конвенция, като последващата заявка (независимо кога е подадена във времето, стига да не е по-късно от 12 месеца след подаване на първата) ще се разглежда като подадена в същия ден, когато е подадена първата заявка.

Изобретателят като заявител и като патентопритежател – патент се издава на лицето, подало заявлението за патент. Това означава, че патентозаявителят и патентопритежателят са едно и също лице.
Работодателят като заявител и като патентопритежател – все по-често „самостоятелният“ в миналото изобретател започва да встъпва в ролята на наемен работник, чиято трудова дейност е да създава интелектуални и творчески продукти. В тази си функция на наемен работник, изобретателят е само едната необходима фигура, разполагаща със своя ум и способост да твори, а другата фигура, осигуряваща необходимите материални и финансови условия за създаване на интелектуалния продукт е работодателят. Създават се т.нар. „служебни изобретения“ и работодателят е техният патентопритежател. За изобретателя се запазва правото на „авторство“ върху това изобретение.

Основни положения за същността на патента – изобретението, описано в патента, е собственост на патентопритежателя и се охранява от закона, както всяка друга собственост. Собствеността се изразява, чрез изключителното право на патентопритежателя върху него, което е насочено и обхваща само действия, включващи стопанската реализация на изобретението, неговото използване за търговски цели. В този смисъл патентопритежателят може да бъде определен като монополист по отношение на търговската реализация на изобретението. Що се отнася до информацията, съдържаща се в патентно защитеното изобретение, тя има публичен харкатер и може да се използва свободно от всяко заинтересувано лице за нетърговски цели – например за изследователска дейност, учебен процес и др.

Собственост и изключително право на патентопритежателя върху изобретението – патентопритежателят има право – да използва изобретението, да забранява на трети лица да го използват без негово съгласие, да се разпорежда с патента. Самото право на използване на изобретението включва – производството, предлагането за продажба, търговията, използването по предназначение и прилагането на патентования метод.
При правото на патентопритежателя да забранява на други лица да използват изобретението без негово съгласие има два момента – дали е патент за продукт или е патент за метод. Когато предмет на патента е продукт, патентопритежателят има право да забрани – произвеждането на продукта, неговата продажба, предлагане, използване и внос, съхраняването му на склад с цел предлагане, продажба или използване. Ако предмет на патента е метод, патентопритежателят може да забрани – прилагането на метода, продажбата на продукта, директно получен при използването на метода, неговото предлагане и внос; съхраняването му на склад с цел предлагане, продажба или ползване.
При правото на патентопритежателя да се разпорежда с патента е налице най-вече възможността на патентопритежателя да продаде патента на друго лице или да предостави лиценз за него.

Видове патенти:
Основен патент – когато за едно изобретение се издаде патент, то този патент се нарича основен.
Допълнителен патент – той се издава за изобретение, което доразвива или усъвършенства изобретение, за което вече е издаден основен патент.
Зависим патент – това е патент за изобретение, което не може да бъде използвано, без да се използва друго, вече патентовано защитено изобретение от трето лице. То не допълва, не доразвива и не усъвършенства друго изобретение, но изисква използването на друго изобретение, което вече е патентовано.
Секретни патенти – статусът на тези патенти е възприет във всички патентни законодателства в света, те се издават за изобретения, свързани с отбраната и сигурността на страната, това не означава обаче, че изобретението не може да има и гражданско предназначение.
Патенти аналози – получените патенти в различни държави за едно и също изобретение се наричат „патентни аналози“ (аналози на първия патент).

Какво става, когато се използва изобретение, което не е защитено с патент? –При отсъствието на патентна закрила върху изобретението, когато то може свободно да се използва от всеки заинтересован производител, започва да действа механизмът за формиране на средната норма на печалба в дадено производство. При този механизъм един производител може да реализира свръхпечалба на основата на използването на ново изобретение, само за времето, докато другите производители внедрят същото изобретение и техните норми на печалби се изравнят.
Какво става, когато се използва изобретение, защитено с патент? – Тук патентът предотвратява възможността други производители да използват патентованото изобретение. По този начин патентът чрез закона предоставя на своя притежател монополно положение по отношение използването на защитеното изобретение.

Основни икономически изгоди от наличието на патентен монопол върху изобретението – реализиране на свръхпечалба, максимизиране на масата на печалба и изследователски предимства и тенденция към постоянство на икономическите изгоди във времето.
Реализиране на свртхпечалба – Производствената реализация на изобретението води до понижаване на индивидуалните производствени разходи на производителите, като те стават по-ниски от тези на конкурентите. Вследствие на това производителят, използващ изобретението, освен средната норма на печалба, реализира и допълнителна свръхпечалба.
Максимизиране на масата на печалба – Вследствие на това, че благодарение на патента, отсъстват конкуренти, патентопритежателят може сам да определя количеството и цената на предлаганата продукция на пазара и да съчетае така количеството на предлаганата продукция и цената и на реализация, че да получи максимално голяма маса на печалба.
Изследователски предимства и тенденция към постоянство на икономическите изгоди във времето – притежаващ изследователското предимство в лицето на патентованото изобретение, патентопритежателят, много по-бързо и лесно от останалите да постигне нови изобретения в същата област и да получи нови патенти. Те от своя страна могат да бъдат в такава техническа конфигурация, че да се получи „блок от патенти“, чрез който се блокират и монополизират цели производства или дори отрасли.

Злоупотреба с патента и механизми за противодействие – Патентния монопол създава естествени възможности да се злоупотреби с него. При патента основната възможност за злоупотреба се изразява във факта, че патентопритежателят може да не пристъпи към използване на изобретението и по този начин да увреди обществените интереси.
Патентопритежателят може да получи блок от патенти и да блокира цялата техническа област.
Един от механизмите за противодействие е въвеждане на принципа на задължителност на използване на патентованото изобретение, а другият – въвеждане на статута на принудителна лицензия.

ПАТЕНТОВАНЕ В ЧУЖБИНА – основава се на две предпоставки – първата е свързана с териториалния характер на действието на патента, в смисъл, че той действа само на територията на страната, която го е издала, както и на териториите, където изобретението не е патентно защитено, то е свободно за ползване от всяко заинтересовано лице. Втората предпоставка е свързана с желанието и стремежа на всеки национален патентопритежател неговото изобретение освен реализация на националната територия да получи и външноикономическа реализация на територията на други държави.
Патентната защита в чужбина е необходимо и задължително условие за външноикономическа реализация на изобретението. Патентът в чужбина дава същите икономически предимства на патентопритежателя, каквито той получава от патента, издаден на националната територия. Наличието на патент в чужбина осигурява следните пътища за икономическа реализация на изобретенията:
- организиране на производствтото в чужбина на основата на патентовото изобретение;
- износ на продукция
- продажба на лицензи
- продажба на самия патент.
Основните цели на патентоването в чужбина са с цел защита на инвестициите в чужбина, завоюване на пазари и защита на изнасяната продукция, удължаване на пазарния живот на изделието, увеличаване на обема на износа, продажба на изнасяната продукция по завишени цени, патентоване с цел предотвратяване на лицензи, патентоване с цел блокиране на конкурентни производства.

Начини за получаване на патент в чужбина – чрез използването на т.нар. национален ред за получаване на патент, чрез използване на международната патентна система или чрез регионални патентни системи за издаване на патент.
Според принципите на Парижката конвенция валидни при патентоването в чужбина са – принципът на национален режим, принципът на конвенционалния приоритет и принципът на изложбения приоритет.
Принцип на националния приоритет – според този принцип на чуждестранните граждани се предоставят същите права, каквито имат и местните граждани.
Принцип на конвенционалния приоритет – един заявител при редовно подадена заявка за патент в една страна членка на Парижката конвенция, ако подаде заявка за патент за същия обект в която и да е друга страна членка в определен срок (за индустриалните модели 12 месеца, за индустриалния дизайн – 6 месеца), то за всички заявки в чужбина се приема, че са подадени на датата, на която е подадена първата заявка.
Изложбен приоритет – той е свързан с излагането на официално признати изложби на изобретения или други обекти на индустриална собственост, които не са патентно защитени, но ако в определен срок след това (най-често 3 месеца) се подаде заявка за тях, за приоритетна дата се счита датата на откриването на изложбата.
Национален ред за получаване на патент в чужбина - във всяка държава, в която желаем да получим патент се поадава отделна „национална“ заявка за изобретението и се получава отделен патент. Всяка една заявка трябва да бъде изготвена на езика на държавата, в която се подава и във всяка държава се заплащат патентни такси.
Международна система за патентоване на изобретенията в чужбина (РСТ система) – заявителят подава само една международна заявка, в която изрично се посочват държавите, на чийто територии се иска патент на изобретението. Международната заявка се подава само в едно ведомство, което е най-често националното патентно ведомство, на роден език. Задължително се извършва предварително проучване за състоянието на техниката от международен проучвателен орган, в който националното ведомство изпраща екземпляр от международната заявка. Извършва се международна предварителна експертиза от специално посочени от РТС за тази цел органи, целта е да се определи дали изобретението отговаря на критериите за патентноспособност. Предимствата от използването на РТС системата са – възможност за по-малък размер на разходите, отлагане във времето на плащанията, значително по-голяма степен на икономическа обоснованост на патентноването в чужбина.
Регионални системи за получаване на патент в чужбина – създава се едно регионално патентно ведомство, в което се извършва цялостната процедура по издаването на патент; подава се само една заявка в регионалното патентно ведомство; патентът, издаден от регионалното патентно ведомство, е в сила на територията на всички страни членки или на една част от тях, в зависимост от желанието на заявителя.
Европейска патентна система – подписана е в Мюхен през 1973г. и е влязла в сила от 07.10.1997г. Заявките за „европейски патент“ могат да се подават в ЕПВ, в неговите регионални представителства в Берлин, Виена и Хага, както и в националното патентно ведомство на отделните държави. Заявките трябва да са на английски, френски или немски език, като в тях задължително се посочват държавите, в които искаме да получим патент.

  1   2   3   4   5

Свързани:

Патенти за изобретения iconРепубликабългари я народно събрание
В чл. 3, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя “както и на права върху патенти за изобретения и полезни модели, регистрирани...
Патенти за изобретения iconБалан с
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др подобни права и активи
Патенти за изобретения iconСчетоводен баланс
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи
Патенти за изобретения iconОтчетна стойност на нетекущите
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи
Патенти за изобретения iconСписък на научните трудове на проф д. т н. инж. Румен Димитров Каров
Научни статии, доклади, авторски свидетелства и патенти, учебници и учебни помагала и др
Патенти за изобретения iconКонтрольная работа по Новой истории 7 класс
Перечислите технические изобретения, подготовившие Великие географические открытия?
Патенти за изобретения iconОписание изобретения к патенту российской федерации
Ссылки: su 1799111 A1, 10. 05. 2000. Ru 2135935 C1, 27. 08. 1999. Us 3896731, 29. 07. 1975
Патенти за изобретения iconОписание изобретения к патенту
Ссылки: ru 2002130877 A, 10. 05. 2004. ru 2250483 C1, 20. 04. 2005. ru 2069837 C1, 27. 11. 1996. De 10063613 A, 14. 08. 2002
Патенти за изобретения iconАрхитектура на компютърната система
За създаването на съвременния компютър имат директен или индиректен принос редица открития и изобретения
Патенти за изобретения iconВъпрос с искане за устен отговор, последван от разискване o-0069/09
Относно: Практика на Европейската патентна служба по отношение на предоставянето на патенти за биологични по своята същност процеси...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом