Решението на пк, с което е отказано възстановяване на правото на собственост на
ИмеРешението на пк, с което е отказано възстановяване на правото на собственост на
Дата на преобразуване12.06.2013
Размер39.45 Kb.
ТипРешение
източникhttp://blagoevgradac.judiciary-bg.org/courts/adc/blagoevgrad/wa.nsf/0561aea5f858ab59c225763e006d
и за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е образувано по частна жалба на И. Н. В. от Г.Г. Д. против

определение от 805/17.12.2008г. по адм.дело №658/2007г. по описа на РС Г.Г. Д.,

с което производството по делото е прекратено.

В частната жалба се поддържат оплаквания, че обжалваното определение е

неправилно като постановено при неправилно приложение на ЗСПЗЗ. Конкретно,

жалбоподателят като наследник на К. В. има право на жалба срещу

решението на ПК, с което е отказано възстановяване на правото на собственост на

нива с площ от 11 дка. в м.”Стари български гробища”, замлището на с.К.,

което не му е съобщено по надлежния ред и срокът за оспорването му не е

изтекъл.

С тези доводи се иска отмяна на обжалваното определение.

Ответникът – ОСЗГ-Г.Х., не е изразил становище по делото.

Представителят на О. П. е поддържал мотивирано, че жалбата е неоснователна.

След като прецени данните по делото и доводите на страните, съдът прие за

установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима като подадена от надлежна страна и в

срока по чл.229 от АПК.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Г.Г. Д. е образувано по жалба на И. В. срещу

решение №К229/04.09.1993г. на ПК-с.Х. в частта, с която е постановен изричен

отказ да възстанови на наследниците на К. В. правото на собственост

върху нива с площ от 11 дка. в м.”Стари български гробища”, землището на с.

К. В хода на разглеждането й районният съд е събрал доказателства, в т.

ч. приложил и Г.д.№556/94г., че спорът относно законосъобразността на

обжалвания отказ е решен с влязло в сила съдебно решение №536/30.10.1994г. на

РС-Г.Д. по Г.д.№556/94г., с което е отхвърлена жалбата на М. С.

В.. С оглед тези данни районният съд е прекратил производството по жалбата

на И. В. на основание чл.220, ал.1 от ГПК вр. чл.144 от АПК и обжалваното

определение е правилно.

Безспорно е установено, че отказът на ПК-Х. да възстанови на наследниците на

Костадин Вачев собствеността върху нива от 11 дка. в землището на с.Копривлен

по спорното решение е бил предмет на разглеждане в производство по чл.14, ал.3

от ЗСПЗЗ, образувано по жалба на заявителя М. В. и приключило с решение

№536/30.10.1994г. по Г.д.№556/94г. на РС.Г.Г. Д.. Решението е влязло в сила с

постановяването му съгласно чл.219, б.”а” от ГПК /отм./ - на 30.10.1994г.,

доколкото по силата на чл. 14, ал. 3, изр. 3 ЗСПЗЗ /в действащата тогава

редакция-ДВ, бр.28/1992г./ районният съд решава спора по същество и решението

му е окончателно и не подлежи на обжалване. С влизането в сила на съдебното

решение по жалбата на един от наследниците спорът относно законосъобразността

на отказа на ПК-Х. е решен окончателно за всички наследници по арг. от чл.14 от

ППЗСПЗЗ и не може да бъде пререшаван по жалба на друг от тях. Възражението, че

за посоченото решение е следвало да бъдат уведомени и останалите наследници, в

т.ч. и жалбоподателя И. В. е неоснователно. Уведомяването за всички наследници

се извършва чрез заявителя, действащ от името на всички тях, като в случая

заявител е именно М. В., видно от представеното заявление до ПК - вх. №

167/01.10.1991г. По арг. от чл.14 от ППЗСПЗ, действието по отношение един от

наследниците ползва всички останали. Заявителят е участник в развилото се

административно производство, поради което ОСЗГ е длъжна само него да уведомява

за своите актове и действия с правно значение. Няма законова забрана и за

останалите наследници да обжалват актовете на поземлената комисия, стига обаче

жалбите да са подадени в сроковете, които текат за заявителя по реституционната

преписка В случая решение №К229/04.08.1993г. на ПК-Х. е съобщено на заявителя

М.В. на 28.04.1994г. според отбелязването върху него и 14-дневният

срок за подаване на жалба от останалите наследници е изтекъл към момента на

подаване на жалбата от И. В. – 04.10.2007г. Поради това и на като просрочена,

жалбата му не е подлежала на разглеждане.

По изложените съображения обжалваното определение не страда от посочените в

частната жалба пороци и следва да бъде оставено в сила като валидно, допустимо

и правилно.

Затова и на основание чл.236 вр. чл.221, ал.2, пр.1 от АПК съдът


О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ В СИЛА определение №805/17.12.2008г., постановено по адм.д.№658/2007г.

по описа на Районен съд – Г.Г. Д..

Определението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:Серафимка Мадолева


ЧЛЕНОВЕ: Илонка Рашкова

Ваня Вълкадинова

Вярно с оригинала!

РС

Свързани:

Решението на пк, с което е отказано възстановяване на правото на собственост на iconГ-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва възстановяване на правото
Г-жа В. К. Х., Егн *, адрес Б., 5, обжалва решение изх.№14-8175/14. 12. 2000 г на П. к. Б. (сега О. С. З. Б.), с което й се отказва...
Решението на пк, с което е отказано възстановяване на правото на собственост на iconВ името на народа
Моли да бъде постановено решение, с което бъде обявена нищожността на решението на осз- гр. Б. в обжалваната му част, евентуално...
Решението на пк, с което е отказано възстановяване на правото на собственост на iconПроизводството по делото е по реда на чл. 14, ал. 3 от зспзз
Образувано е по жалба на М. В. Т., с Егн *, М. Р. Т., с Егн и Ц. Р. Т., с Егн срещу Решение № */03. 02. 1993 г на Поземлена Комисия...
Решението на пк, с което е отказано възстановяване на правото на собственост на iconПроизводството е по реда на чл. 208 и следващите от гпк(отм.)
А б за който имот е издадено окончателно решение №718/20. 04. 1993г на пк- д на името на наследниците на Х с д., с което е отказано...
Решението на пк, с което е отказано възстановяване на правото на собственост на iconГ-н Л. Д. Х., Егн, съдебен адрес Б., Нтс, ет., обжалва решение №545/17. 12. 2008 г. (изх. №08-653/17. 12. 2008 г.) на О. та С. З. Б., с което на наследниците на
О. та С. З. Б., с което на наследниците на Д. Х. М., бивш жител на с. Д., общ. Б., се отказва възстановяване на правото на собственост...
Решението на пк, с което е отказано възстановяване на правото на собственост на iconИ за да се произнесе взе в предвид следното
Зспзз на праводателя му Елена Джамбазова, за което същата се легитимира с влязло в сила решение №5099 от 22. 05. 1997 г на Поземлена...
Решението на пк, с което е отказано възстановяване на правото на собственост на iconЕкология, туризъм, селско и горско стопанство протокол №20
Ос 02-314(1)/13. 08. 2012 Искане за възстановяване правото на собственост в стари реални граници на имот, собственост на н-ците на...
Решението на пк, с което е отказано възстановяване на правото на собственост на iconГ-н Г. И. С., Егн *, адрес с. Л., общ. Б., обжалва решение №1768/09. 01. 2009 г. (изх.№08-1394/09. 01. 2009 г.) на Общинска служба Земеделие Б., с което на
Общинска служба Земеделие Б., с което на наследниците на И. С. В., бивш жител на с. Л., общ. Б., роден на 06. 09. 1903 г и починал...
Решението на пк, с което е отказано възстановяване на правото на собственост на iconЕкология, туризъм, селско и горско стопанство
...
Решението на пк, с което е отказано възстановяване на правото на собственост на iconПризнала и определила за възстановяване правото на собственост на наследниците на К. М
Я. Г., Б. Г., В. Г., К. А., М. Р., Д. Г., К. Г., А. Г., М. И., Г. И., Б. И., Л. К., Д. И. С. и В. И. Д., последните двама като наследници...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом