Списък на категориите информация в Общинадевня подлежаща на класификация, като служебна тайна
ИмеСписък на категориите информация в Общинадевня подлежаща на класификация, като служебна тайна
Дата на преобразуване12.06.2013
Размер24.06 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.devnia.bg/uploads/docos/2011/spisak-kat-tajni.doc
СПИСЪК на категориите информация в Община Д Е В Н Я подлежаща на класификация, като служебна тайна

 1. Отчети, заявки и кореспонденция по въпросите на отсрочване на резервисти и АТТ / автотракторна техника / от повикване във Въоръжените сили  при мобилизация.
 2. Данни за числеността и контингента от резервисти, техника и наборници от Община Девня.
 3. Данни по режимното и ограничително снабдяване на населението в Общината.
 4. Всяка информация, получена от чужбина, на двустранна основа или от ЕС, с гриф “RESTRICTED”, както и информацията, получена от български министерства, ведомства и търговски дружества с гриф “ За служебно ползване “ и документите по нея.
 5. Обобщените данни, схеми и визии за развитие на комуникационно-информационните системи на общинските структури и общинска администрация, за локалните мрежи, носещи служебна информация, за средствата и способите за защита и контрол, както и за организацията на работа с базата данни от подсистемите в АИС.  
 6.  Организацията и охраната с видеокамери и автоматизирани системи за достъп в административната сграда и достъпът до носителите на видеоинформация.
 7. Данни за финансовото осигуряване на военновременния план и плана за привеждане от мирно на военно положение на община Девня.
 8.  Данни за финансовото осигуряване на ремонтните дейности на обектите по ОМП и обзавеждане на дежурната стая в административната сграда на Общината.
 9.   Данни за оптично – кабелните връзки в община Девня.
10. Данни за кодовете, начина на радиовръзка и обмен на информация                в Общината и Областта.
11.  Данни за възнаграждения и обезщетения на служителите от общинска администрация  дължими по Кодекса на труда и Закона за държавния служител.
12.  Данни представляващи търговска тайна съгласно дефиницията на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията.
13.  Обобщени данни по кадастъра за община Девня на хартиен, магнитен и оптичен носител.
14.  Документи свързани със събиране на данни при извършване на проучване по Глава ІІІ, Раздел ІІІ от ЗЗКИ, не представляващи държавна тайна съгласно т. ІІ-11 от Списъка на категориите информация Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ.
15. Данни, факти и документи съгласно чл. 26, ал.2 от ЗЗКИ, както следва: 
  
   *   За Предмета на дейност или задачите, които налагат създаване, съхранение, обработване, размножаване и изпращане на класифицирана информация;
   *   Мирновременно и Военновременно водене на военния отчет на резервисти и техника от националното стопанство;
   *  Осигуряване и разпределяне на трудовите ресурси от Община Девня за ВВП / военновременен план / чрез отсрочване; 
   *  Управление на общината в мирно и военно време чрез поддържане на система от оборудван ПУ / пункт за управление / и дежурни. Поддържане на комуникационните и информационните системи за връзка на местната администрация с органите на държавната власт в готовност за ползване при привеждане в различните състояния и степени на БГ / бойна готовност /;
   *  Изготвяне и поддържане на ВВП и планове за привеждане в по – високо състояние и ли степени на готовност;
   *  Изготвяне на разчети и провеждане на мероприятия свързани с отбранителната способност на Общината и търговските дружества с ВВр. Задачи / военновременни /;
   *  Задачите на МА / местна администрация / при положение на война , военно или друго извънредно положение;
   *  Информация за преминаване на икономиката на Общината и търговските дружества на военно положение;
   *  Задачите по опазването на КИ / класифицирана информация / създавана, съхранявана и обработвана в Община Д Е В Н Я;
   *  Водене на кореспонденция съдържаща  КИ с ДКСИ, МВР, МО, Областна Администрация и други организационни единици.

 

 

АТАНАС  КУЗЕВ
Кмет на община Девня


ИТКО ИЛИЕВ
Служител по сигурността
на информацията – община Девня 

Свързани:

Списък на категориите информация в Общинадевня подлежаща на класификация, като служебна тайна iconПримерен списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ззки
Статистическа информация за извършената от превозвачите превозна дейност, която не представлява търговска тайна – чл. 3, ал. 3 от...
Списък на категориите информация в Общинадевня подлежаща на класификация, като служебна тайна iconСписък на категориите сведения, обявени от различните нормативни актове за служебна тайна, приложими в Общинска администрация Костенец
Тайна по закона за автомобилните превози ( служебна информация предоставена от превозвачите на Главна дирекция „Автомобилна администрация”)...
Списък на категориите информация в Общинадевня подлежаща на класификация, като служебна тайна iconСписък на категориите информация, определени като служебна тайна по чл. 26, ал. 3 от ззки
Информация, съдържаща мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органите или от тяхно име, както...
Списък на категориите информация в Общинадевня подлежаща на класификация, като служебна тайна iconКласифицираната информация е три вида: информация, представляваща държавна тайна, информация, представляваща служебна тайна, и чуждестранна класифицирана
Държавна тайна е класифицираната информация, нерегламентираният достъп до която би създал опасност и/или би увредил интересите на...
Списък на категориите информация в Общинадевня подлежаща на класификация, като служебна тайна iconЗакон за защита на класифицираната информация
Чл Този закон урежда обществените отношения, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, както...
Списък на категориите информация в Общинадевня подлежаща на класификация, като служебна тайна iconНаредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна
Приета с пмс №205 от 09. 2002 г., обн., Дв, бр. 87 от 13. 09. 2002 г., в сила от 13. 09. 2002 г., изм и доп., бр. 115 от 30. 12....
Списък на категориите информация в Общинадевня подлежаща на класификация, като служебна тайна iconНародно събрание
В ал. 1 думите “сведения, съставляващи държавна тайна” се заменят с “класифицирана информация, представляваща държавна тайна”
Списък на категориите информация в Общинадевня подлежаща на класификация, като служебна тайна iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
В ал. 1 думите "сведения, съставляващи държавна тайна" се заменят с "класифицирана информация, представляваща държавна тайна"
Списък на категориите информация в Общинадевня подлежаща на класификация, като служебна тайна iconП роект За к он за изменение и допълнение на За к она за достъп до обществена информация
Обществена информация е всяка информация, създавана, получавана или съхранявана от задължените по този закон субекти, която не е...
Списък на категориите информация в Общинадевня подлежаща на класификация, като служебна тайна iconПодлежаща на разкриване информация
Наредба №35/17. 10. 2006г за капиталова адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом