Професионална гимназия по електротехника и електроника пловдив
ИмеПрофесионална гимназия по електротехника и електроника пловдив
страница1/4
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер424.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pgee-plovdiv.com/documenti/pravilnik.doc
  1   2   3   4


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – ПЛОВДИВ

УЛ. ПЕЩЕРСКО ШОСЕ № 26, ТЕЛ. 64-36-75, ТЕЛ./ФАКС 64-36-68 pgee_plovdiv@abv.bg


П Р А В И Л Н И К


ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД


ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 Г.


СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

ПЛОВДИВ


ГЛАВА ПЪРВА


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Настоящият правилник се издава в изпълнение на чл. 181 от Кодекса на труда и урежда организацията на труда в Професионална гимназия по електротехника и електроника - гр. Пловдив, чиито основен предмет на дейност е да осъществява държавната политика в областта на образованието.

Чл. 2. Правилникът конкретизира правата и задълженията на преподавателите, служителите, работниците, наричани накратко „работници”, и работодателя по трудовите правоотношения.

Чл. 3. В правилника са формулирани както общите така и конкретните изисквания към членовете на трудовия колектив, определени в длъжностни характеристики, които се актуализират съобразно дейността в гимназията.

Чл. 4. Правилникът за вътрешния трудов ред е задължителен за директора, помощник-директорите, учителите, служителите и работниците в гимназията, а също така и за всички, намиращи се на територията й.

Чл. 5. Настоящият правилник има за цел да осигури:

 • Укрепването на трудовата дисциплина;

 • Правилната организация на работата;

 • Пълното и рационално използване на работното време за подобряване резултатите от учебно-възпитателната работа.

Чл. 6. Органите на синдикалните организации имат право да участват в подготовката на проекти на всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите отношения, за което училищният директор задължително ги поканва.


ГЛАВА ВТОРА

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 7. Структурата на управление на гимназията е дефинирана в Кодекса на труда, Закона за народната просвета, Правилника за приложение на Закона за народната просвета, и този правилник.

Чл. 8. Директорът е работодател на помощник-директорите, учителите, служителите и работниците.

(1) Пряко подчинени на директора са:

 • помощник-директорите

 • главният счетоводител

 • завеждащият административна служба

(2) Пряко подчинени на главния счетоводител са:

 • счетоводителят

 • касиерът

 • домакинът (управител склад)

 1. Пряко подчинени на помощник-директорите са:

 • главните учители

 • старшите учители

 • учителите

 • младшите учители

 • техническия секретар

 • класните ръководители

 1. Пряко подчинени на помощник-директора по учебната дейност са:

 • учителите по общообразователни предмети

 • учителите по теория – професионална подготовка

 • класните ръководители

 • ръководителят компютърен кабинет (РКК)

 • библиотекарят

 • медицинската сестра

 1. Пряко подчинени на помощник-директора по производствената дейност са:

 • учителите по практика

 • завеждащите учебни работилници

 • работникът отговарящ за поддържането на сградния фонд

 • охрана - невъоръжена

 • електротехникът

 • дърводелецът

 • хигиенистките

 • огнярите


ГЛАВА ТРЕТА


ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО

ПРАВООТНОШЕНИЕ


Раздел І

Трудов договор


Чл. 9. Трудов договор се сключва между работника или служителя и работодателя.

Чл. 10. Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете страни в два екземпляра, единият от които остава в училището, а другият се връчва незабавно срещу подпис на работника.

Чл. 11. При сключване на трудовия договор директорът на училището запознава работника или служителя с трудовите задължения и длъжностната характеристика, произтичащи от заеманата длъжност или изпълняваната работа.

Чл. 12. Документите, които са необходими за сключване на трудов договор, са:

 1. молба - свободен текст;

 2. професионална автобиография;

 3. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага на лицето;

 4. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание, научна или професионално-квалификационна степен;

 5. документ за стаж по специалността – за педагогическите кадри; трудова книжка или препис-извлечение на трудовия стаж;

 6. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

 7. свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от шест месеца от прекратяването на последния трудов договор;

 8. препоръка или характеристика от работното място, което са заемали;

Чл. 13. Трудово правоотношение между страните се създава от момента на сключването на трудовия договор и те са длъжни да изпълняват задълженията си по него.

Чл. 14. Началото на изпълнението, времетраенето и съдържанието на трудовия договор се уреждат съобразно КТ.

Чл. 15. Съдържанието на трудовия договор се определя от:

 1. Кодекса на труда;

 2. Колективния трудов договор;

 3. индивидуалния трудов договор.

Чл. 16. С трудовия договор се определят мястото и характерът на изпълняваната работа и трудовото възнаграждение.

Чл. 17. Съдържанието на трудовия договор включва условията, които определят правата и задълженията на работника или служителя и тези на директора на училището.

Чл. 18. Условията на трудовия договор са законови – тези, които са отразени в КТ и други нормативни документи и необходими – място и характер на работата, предмет на дейност, обем на работа, условия на труд и трудови възнаграждения:

 1. предметът и обхватът на дейността се определят със съответната длъжностна характеристика.

Чл. 19. Трудови договори се сключват при условията и реда на КТ.


Раздел ІІ

Процедура и методи за подбор на учителските кадри


Чл. 20. Назначаването на педагогическите кадри се извършва при спазване на КТ и Инструкция № 2 от 29.VІІ.1994 година на МНО.

Чл. 21. За заемане на длъжността “учител” се изисква диплома за завършена степен на висшето образование професионален бакалавър, “бакалавър”, “магистър” .

Чл. 22. За педагогически кадри не могат да се назначават лица, които:

 1. са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

 2. са лишени от право да упражняват професията си;

 3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.

Чл. 23. Подборът на кадрите се извършва чрез подбор на документи – проучване на определен списък от документи, представени от кандидатите за заемане на учителска длъжност и събеседване.

Чл. 24. Директорът на училището обявява свободните работни места в бюрото по труда и в РИО в тридневен срок от овакантяването им.

Чл. 25. Обявата на директора трябва да съдържа:

 1. точно наименование и адрес на училището;

 2. свободната щатна длъжност или длъжността, която ще бъде заета на основание чл. 68, т. 3 от КТ – до завръщане на замествания на работа;

 3. изискванията за заемане на длъжността съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, определени с Инструкция № 2 на МНО от 1994 година;

 4. изискванията към кандидата съобразно разпоредбата на чл.125 от ППЗНП;

 5. началният и крайният срок за подаване на документите.Раздел ІІІ

Допълнителен труд по трудов договор


Чл. 26 При извършването на допълнителен труд по трудов договор се спазват разпоредбите на раздел ІХ от КТ.


Раздел ІV

Изменение на трудовото правоотношение


Чл. 27. Предмет на изменение на трудовия договор може да бъде всяка договорна клауза с писмено съгласие между страните.

Чл. 28. Училищният директор може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

Чл. 29. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл.118 и чл.119 от КТ.

Чл. 30. Директорът на училището може да бъде командирован от началника на РИО след съгласуване с финансиращия орган.

Чл. 31. При командироване на работници и служители се спазват разпоредбите на КТ и Наредба за командировките в страната.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА


ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО

ПРАВООТНОШЕНИЕ


Раздел І
  1   2   3   4

Свързани:

Професионална гимназия по електротехника и електроника пловдив iconПрофесионална гимназия по електротехника и електроника пловдив графи к

Професионална гимназия по електротехника и електроника пловдив iconПрофесионална гимназия по електротехника и електроника гр. Пловдив орган за контрол на безопасни и здравословни условия на труд вид с

Професионална гимназия по електротехника и електроника пловдив iconПрограма за срещата между преподаватели от факултет ееа и ученици и преподаватели от пгее "А. Арнаудов" на 09. 12. 2009 г
Факултет Електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет се среща с бъдещите си студенти от професионалната гимназия...
Професионална гимназия по електротехника и електроника пловдив iconПрофесионална гимназия по електротехника и автоматика
На основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществени поръчки (зоп) и необходимостта за провеждане на учебния процес...
Професионална гимназия по електротехника и електроника пловдив iconПрофесионална гимназия по електротехника варна

Професионална гимназия по електротехника и електроника пловдив iconСписък на ученическия съвет на професионална гимназия по електротехника-варна

Професионална гимназия по електротехника и електроника пловдив iconПрофесионална гимназия по електротехника варна запове д
На основание чл. 25 ал. 1 т. 4 от Наредба №3 от 15. 04. 2003г за системата на оценяване
Професионална гимназия по електротехника и електроника пловдив iconПрофесионална гимназия по електротехника и
Бургас, ул. „Хр. Ботев” №42, тел./факс 056/817691, e-mail: tee
Професионална гимназия по електротехника и електроника пловдив iconСписък на класираните в рио добрич
Професионална гимназия по механотехника и електротехника "Михаил Василиевич Ломоносов"
Професионална гимназия по електротехника и електроника пловдив iconСофийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов" четвърти пролетен турнир по математика „maths4teams"

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом