Програми събития публикации магистратури, стипендии, стажове стипендии кокалис, възможност за обучение в harvard’s john f. Kennedy school
ИмеПрограми събития публикации магистратури, стипендии, стажове стипендии кокалис, възможност за обучение в harvard’s john f. Kennedy school
страница1/3
Дата на преобразуване12.06.2013
Размер153.58 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://nis-su.eu/Documents/Infobulletin/Bulletin_November_2011.doc
  1   2   3
МЕСЕЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН


НА НИС ПРИ СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”


НОЕМВРИ 2011


СЪДЪРЖАНИЕ:


МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ


ПРОГРАМИ


СЪБИТИЯ


ПУБЛИКАЦИИ


МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ


СТИПЕНДИИ КОКАЛИС, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В HARVARD’S JOHN F. KENNEDY SCHOOL

Програмата Кокалис се стреми да осигури стипендии за обещаващи лидери и държавни ръководители от региона. Право да кандидатстват за стипендия Кокалис имат граждани на Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Косово, Бивша югославска република Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения и Турция, за следните магистърски степени в училището „ Джон Ф. Кенеди” на Харвардския университет:
- Магистър по публична политика (MPP)
- Магистър по публична администрация (MPA2)
- Магистър по публична администрация в международно развитие (MPA / ID)
- Магистър по публична администрация / в средата на кариерата (MC / MPA)

Краен срок за кандидатстване в Harvard Kennedy School: 2 декември 2011 г.
Краен срок за кандидатстване за Стипендии Кокалис: 6 януари 2012 г.ПЛАТЕН СТАЖ В "ГРИЙНПИЙС"

Отделът за изследвания към Greenpeace International предлага шестмесечен стаж в седалището си в Амстердам, Холандия.

Стажантите ще трябва да работят на пълен работен ден по 40 часа седмично. По време на стажа те ще могат да участват в събирането и систематизирането на информация, свързана с кампаниите и проектите на Greenpeace.
Стажантите ще получават месечно заплащане в размер 800 евро.
Изисквания
Кандидатите трябва да са завършили бакалаври с опит в естествените и социални науки. Изискват се компютърна грамотност, отлично владеене на английски език и на поне един от следните езици: испански, френски, португалски, китайски, арабски, руски или японски.
Желаещите трябва да изпратят подробна автобиография и мотивационно писмо на един от следните адреси: tony.sadownichik@greenpeace.org или recruitment.int@greenpeace.org.
Краен срок:
Няма обявен краен срок. Ако не получите отговор до шест седмици след като сте подали молба за стажа, означава, че тя не е била одобрена.
Допълнителна информация можете да намерите на официалната страница на Greenpeace.


КОНКУРС ЗА МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ 2011


Фондация "Еврика", Национално патентно ведомство и Съюз на изобретателите в България организират ежегоден конкурс за наградата "Еврика" за млад изобретател.
Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 декември на годината, за която се присъжда наградата. Те следва да представят свои изобретения и/или изобретения, в които са съавтори с принос по-голям от 50%. Представянето става чрез заявка, подробна автобиография, анотация и защитни документи от България или от чужбина, издадени през последната година и в период от 3 години, предхождащи присъждането на наградата.

Краен срок: 10 декември 2011 г.


ГОДИШНА НАГРАДА ЗА ЖУРНАЛИСТИКА НА БТПП

Обявена е годишната награда за журналистика на Българска търговско-промишлена палата за 2011 година. “С наградите се цели повишаване на авторитета на БТПП и нейните членове, популяризиране на тяхната дейност, постижения и позиции по различни стопански въпроси, осъществяването на по-добра комуникация между БТПП и цялата българска делова общност, насърчаване на развитието й, популяризиране на мисията на БТПП”, пише в съобщението на БТПП.
Наградите се присъждат в два раздела: медии и журналист, по една за всяка категория, като има и възможност за една извънредна награда за изключителен принос на медия или журналист.
Конкурсните материали се предлагат от кандидата в категориите:
1. печатни медии и интернет;
2. репортажи за радио и телевизия.
Материалите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са публикувани в периода от 1 декември 2010 до 20 ноември 2011 г;
2. да съдържат статии или публикации, публикувани отделно или като част от поредица.
Конкурсните материали се изпращат по електронен път на pr@bcci.bg, по поща (куриерска служба) или на място в сградата на БТПП на адреса на БТПП: София 1058, ул. Искър до 17.00 часа на 20 ноември 2011.


КОНКУРС ЗА СТАТИЯ "ОБЯСНИ НАУКАТА"

Списание „Българска наука” и Рийдър ООД обявяват конкурс с първа награда: Kindle - най-ново поколение четец.
Участници в този конкурс могат да бъдат лица от всички възрасти и упражняващи всякакви професии. Малолетни и непълнолетни следва да представят материалите си при условията на Закона за лицата и семейството и Семейния кодекс, т.е. тяхното участие трябва да бъде със съгласието на родител.
- Обем до 30 машинописни стр. (допуска се известно надвишаване при необходимост);
- Тематика - избрана от автора изцяло съобразно компетентността, специалността и знанията му;
- Изискване за популярност - статията следва да излага и обяснява избраната тема или въпрос, съчетавайки научно ниво и обоснованост с популярност и достъпност на изложението за широк кръг читатели - неспециалисти в съответната област; Това не изключва засягане на спорна и полемична за темата проблематика и представяне на различните, в т.ч. и противоречиви тенденции в областта.
- Необходимите изображения следва да бъдат публикувани с посочване на източника; ако авторът на материала не е и автор на изображенията;
- Материалът следва да е изготвен при съблюдаване на авторските и сродни права; авторът носи отговорност за съблюдаването на последните;
- Участниците не са ограничени от условия и могат да бъдат ученици, студенти и хора от всяка професия или позиция.
- Допълнителни условия - Всички права запазени „Българска Наука”
- Изборът на победител се извършва от Сдружение „Форум „Наука”
- Броят на участниците е без ограничения, върху една статия може да работи екип, а може и да е създаден от едно лице. Юридически лица не се допускат. Отношенията между авторите, членове на екипи, се уреждат между тях.
Всички статии, с нежелано съдържание, а именно - призоваващи към нарушаване на действащото законодателство, с расистки характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), с подбуди към престъпления, дискриминация, лично или обществено опасни действия, съдържащи реклама или порнография, няма да се приемат и участниците, които са ги изпратили, ще бъдат дисквалифицирани.
Изпращайте своите материали и запитвания на имейл admin@nauka.bg


Краен срок: 15 януари 2012 г.

ПРОГРАМИ


ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИНДУСТРИЯТА И АКАДЕМИЧНИТЕ СРЕДИ


Обявена е покана за представяне на предложения в рамките на програмата "Мария Кюри партньорства и пътища между индустрията и академичните среди" (Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways - IAPP). Поканата е по специфична програма "Хора" на Седма рамкова програма за научни изследвания.

Цел
Целта на настоящата схема е да насърчи сътрудничеството между бизнеса и академичните среди чрез обучение, кариерно развитие и обмен на опит, в частност в рамките на малките и средни предприятия, както и в другите видове индустрия.

Допустими кандидати
В проектите трябва да участват поне две огранизации, които да представляват академичните среди и индустрията. Те следва да са от две различни държави членки на Европейския съюз или от асоциирани страни.

Допустими дейности
Ще се предоставя финансиране за създаване, развитие, засилване и изпълнение на стратегическо изследователско партньорство под формата на програма за дългосрочно изследователско сътрудничество между участниците. Тя може да включва споделяне на опит чрез междусектрен обмен на персонал, дейности в мрежа, конференции, семинари, наемане на опитни изследователи извън програмата с цел допълнителни познания и обучение.

Проектите трябва да са с продължителност до 48 месеца.
Бюджет: 80 млн. евро
Краен срок: 19.04.2012 г.
Допълнителна информация
Пълния текст на поканата и насоки за кандидатстване можете да намерите на официалната страница на Седма рамкова програма.


ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИТЕ


Обявена е покана за проектни предложения в рамките на схемата "Стипендии Мария Кюри за професионална интеграция" (Marie Curie Career Integration Grants). Поканата е по специфична програма "Хора" на Седма рамкова програма за научни изследвания.

Цел
Целта на настоящата схема е да подпомогне професионалната интеграция на опитни изследователи, като им предостави за определен период от време работна позиция в страна, различна от тази, в която са работили през последните години.

Допустими кандидати
Необходимо е участниците да кандидатстват по линия на организацията, в която ще се проведе проектът. Тази организация следва да се намира в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или в асоциирана към ЕС държава. Към датата на подаване на молбата кандидатите не трябва да са били повече от 12 месеца за последните 3 години в страната, в която ще се осъществи проектът.
Към датата на подаване на предложения кандидатите трябва да са придобили докторска степен и да имат поне 4 години опит в изследователска дейност.

Допустими дейности
Дейността предоставя финансова подкрепа за съвместни проекти между изследователя и приемащата организация за приод до четири години. Изследователят ще може сам да избере научната сфера, в която да работи. Субсидията покрива разходите по научното изследване, включително заплата, пътни разходи и други.

Бюджет: 40 млн. евро
Краен срок: 18.09.2012 г.
Допълнителна информация
Допълнителна информация можете да намерите на официалната страница на Седма рамкова програма.


ПОКАНА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ С ЦЕЛ ПОДКРЕПА НА УЧЕНИТЕ


Обявена е покана "Съфинансиране на регионални, национални и международни програми" (Cofunding of Regional, National and International Programmes) с цел професионално развитие на изследователи. Поканата е по специфична програма "Хора" на Седма рамкова програма за научни изследвания.

Цел
В рамките на дейностите "Мария Кюри" схемата "Съфинансиране на регионални, национални и международни програми" цели да подпомогне обучението и професионалното развитие на учените, като насърчи създаването на различни стипендиантски програми.

Допустими кандидати
Настоящият конкурс е насочен към публични или частни организации, установени в държава членка на Европейския съюз или в асоциирана страна. Те следва да отговарят за управлението и финансирането на поне една стипендиантска програма за обучение на изследователи.

Допустими дейности
По програмата се отпуска финансиране на предложения за конкретни стипендиантски програми с цел обучение на изследователи.

Индикативен бюджет: 110 млн евро
Съфинансирането от ЕС не може да надвишава 40% от общите допустими разходи.
Краен срок: 15 февруари 2012 г.
Допълнителна информация
Пълния текст на поканата и насоки за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Седма рамкова програма


ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ "ПОЛОВИТЕ АСПЕКТИ В КАРИЕРНИТЕ СТРУКТУРИ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ"


Обявена е покана за представяне на предложения за подкрепа на стратегията за наблюдение и контрол относно свързаните с пола аспекти на Европейския съвет по научни изследвания. Поканата е по специфична програма "Идеи" на Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.).

Цел
Ще бъдат подпомагани дейности за подкрепа на изследователските политики - научен обмен, мрежи, конференции, трaнснационален достъп до инфраструктура и други.
Предложенията трябва да бъдат фокусирани върху аспектите на кариерното развитие, свързани с пола.

Допустими кандидати
По поканата могат да кандидатстват юридически лица, намиращи се на територията на държава - членка на Европейския съюз, или на асоциирана страна.

Допустими дейности
Ще бъдат финансирани дългосрочни изследвания, в които са включени наблюдения върху всички етапи на кариерното развитие.

Те могат да включват:
- различия по отношение на публикации, покани за конференции, финансиране, обучение
- влиянието върху кариерата на работния баланс и семейното положение
- нетрадиционно кариерно развитие
- бъдещите кариерни перспективи предвид националните изследователски системи.

Проектите трябва да са с продължителност до една година.
Бюджет: 150 000 евро
Краен срок: 12 януари 2012 г.
Допълнителна информация
Пълния текст на поканата и насоките за кандидатстване можете да намерите на страницата на Европейската комисия

  1   2   3

Свързани:

Програми събития публикации магистратури, стипендии, стажове стипендии кокалис, възможност за обучение в harvard’s john f. Kennedy school iconПрограми събития публикации магистратури, стипендии, стажове магистърска програма по медиен мениджмънт със стипендии от виена
Германският университет за повишаване на квалификацията провежда специализация за 20 специалисти от областта на медиите, информационните...
Програми събития публикации магистратури, стипендии, стажове стипендии кокалис, възможност за обучение в harvard’s john f. Kennedy school iconПрограми събития публикации магистратури, стипендии, стажове програма за стипендии радклиф, харвардски университет могат да кандидатстват учени, художници и писатели
Стипендиите: до 65 000 щ д за една година с допълнителни средства за разходи за проект
Програми събития публикации магистратури, стипендии, стажове стипендии кокалис, възможност за обучение в harvard’s john f. Kennedy school iconПрограми събития публикации магистратури, стипендии, стажове стипендии за докторанти и доктори
Лаборатория „изследователски център по социални науки” обявява конкурс за стипендии за краткосрочни специализации или участия в международни...
Програми събития публикации магистратури, стипендии, стажове стипендии кокалис, възможност за обучение в harvard’s john f. Kennedy school iconПрограми събития публикации магистратури, стипендии, стажове стипендия за докторат по мениджмънт в италия училището за съвременни изследвания в Пиза
Училището за съвременни изследвания в Пиза (Sant’Anna School for Advanced Studies) отпуска четири стипендии за докторат по мениджмънт...
Програми събития публикации магистратури, стипендии, стажове стипендии кокалис, възможност за обучение в harvard’s john f. Kennedy school iconПрограми събития публикации магистратури, стипендии, стажове стипендия за магистратура в университета в единбург
Стипендията Calum Miller се отпуска на студенти, които кандидатстват за магистратура по бизнес администрация (mba) или mba по международен...
Програми събития публикации магистратури, стипендии, стажове стипендии кокалис, възможност за обучение в harvard’s john f. Kennedy school iconМагистратури, стипендии, стажове
Франция, Великобритания, Испания и Португалия. За двете години на обучение студентите могат да изберат два или три от университетите....
Програми събития публикации магистратури, стипендии, стажове стипендии кокалис, възможност за обучение в harvard’s john f. Kennedy school iconСервизна информация за актуални програми, конкурси, стажове и стипендии за ученици, студенти, младежи, преподаватели и организации в областта на науката и образованието 1
Сервизна информация за актуални програми, конкурси, стажове и стипендии за ученици, студенти, младежи, преподаватели и организации...
Програми събития публикации магистратури, стипендии, стажове стипендии кокалис, възможност за обучение в harvard’s john f. Kennedy school iconДиплома Стипендии за продължаване на следване във всички научни дисциплини
Изследователски стипендии за цялостна дисертация, с възможност за продължаване до 3 години
Програми събития публикации магистратури, стипендии, стажове стипендии кокалис, възможност за обучение в harvard’s john f. Kennedy school iconПроект bg 051 po 001 0 6 „ студентски стипендии" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
За реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект bg051PO001 06 „студентски стипендии“, осъществяван...
Програми събития публикации магистратури, стипендии, стажове стипендии кокалис, възможност за обучение в harvard’s john f. Kennedy school iconСтипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на dbu

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом