Регламент (ЕС) № / на комисията
ИмеРегламент (ЕС) № / на комисията
Дата на преобразуване06.06.2013
Размер62.37 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.infobusiness.bcci.bg/content/file/1_BG_lead_part1_v1.doc
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА КОМИСИЯТА

от XXX година

за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на оловото

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията1, и по-специално член 68, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

 1. В Регламент (ЕО) № 1907/2006 се предвижда, че ако държава-членка счита, че производството, пускането на пазара или употребата на вещество в самостоятелен вид, в смес или в изделие представлява риск за здравето на човека или околната среда, който не е адекватно контролиран и по отношение на който трябва да бъдат предприети действия, тя подготвя досие, след като е уведомила за намерението си Европейската агенция по химикали (наричана по-долу „Агенцията“).

 2. На 15 април 2010 г. в съответствие с член 69, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 Франция подаде до Агенцията досие с оглед на започване на процес на ограничаване в съответствие с членове 69—73 от посочения регламент. В досието се доказва, че е възможна многократна експозиция на олово, съдържащо се в бижутерийни изделия и бижутерийни имитации (наричани по-долу „бижутерийни изделия“), която може да доведе до сериозно и необратимо въздействие на неврологична основа върху поведението и развитието. Децата, като слагат в устата си подобни изделия, са особено уязвими по отношение на този риск, тъй като тяхната централна нервна система все още се развива и няма установен праг за невротоксично въздействие на оловото върху хора. В досието се доказва, че е необходимо предприемането на действие на равнището на Съюза освен мерките, които вече се прилагат, за да се избегне във възможно най-голяма степен експозицията на олово и неговите съединения, съдържащи се в бижутерийните изделия. Във връзка с това в досието се предлага забрана на употребата на олово и неговите съединения в бижутерийни изделия, както и пускането на пазара на такива изделия, ако миграцията на олово е по-висока от 0,09 μg/cm²/h.

 3. Агенцията е представила на Комисията становищата на Комитета за оценка на риска (наричан по-долу „КОР“) и на Комитета за социално-икономически анализи (наричан по-долу „КСИА“).

 4. В становището си от 10 март 2011 г. КОР изказва мнението, че от гледна точка на ефективността при намаляване на рисковете, най-подходящата мярка на равнището на Съюза за справяне с установените рискове е забраната на употребата на олово и неговите съединения в метални и неметални части от бижутерийни изделия и забраната за пускане на пазара на такива изделия или части от тях, ако концентрацията на олово е равна или по-висока от 0,05 % в тегловно изражение от частта, освен ако може да се докаже, че степента на изпускане на олово от бижутерийното изделие или всяка от неговите части не превишава 0,05 µg/g/h (0,05 µg/g за час).

 5. В становището си от 15 септември 2011 г. КСИА изказва мнението, че забраната на употребата на олово и съединенията му в бижутерийни изделия и аксесоари за коса и пускането на пазара на такива изделия, ако концентрацията на олово е по-висока или равна на 0,05 % от теглото на всяка отделна част от тях, е най-подходящата мярка на равнището на Съюза за справяне с установените рискове от гледна точка на съотношението между социално-икономическите ползи от мярката и свързаните с нея социално-икономически разходи. Във връзка с липсата понастоящем на метод за изпитване за миграция, който да имитира условията, налични при поставянето в устата, КСИА е на мнение, че ограничаването следва да се основава на съдържанието на олово във всяка отделна част на бижутерийните изделия и аксесоарите за коса, а не на степента на миграция на оловото, изпускано от такива изделия. Освен това КСИА препоръчва да се предвиди освобождаване за кристално стъкло, стъкловидни емайли, вътрешни компоненти на времеизмервателни уреди, както и за несинтетични или възстановени скъпоценни и полускъпоценни камъни.Комисията е съгласна с оценката, направена от КСИА.

 6. Кристалното стъкло и стъкловидните емайли следва да бъдат освободени от ограничаване, като се имат предвид несигурните научни данни във връзка със степента на миграция на оловото от посочените материали и липсата на подходяща алтернатива за тях.

 7. По силата на същите причини, налагащи кристалното стъкло и стъкловидните емайли да бъдат освободени от ограничаване, несинтетичните или възстановените скъпоценни и полускъпоценни камъни, в които оловото присъства като естествена съставка, също следва да бъдат освободени от ограничаване.

 8. Недостъпните за потребителите вътрешни компоненти на времеизмервателни уреди следва да бъдат освободени от ограничаване, тъй като експозицията на олово от посочените съставни части може да се изключи.

 9. Забрана за пускането на пазара на стари бижутерийни изделия, при които граничната стойност на концентрацията на олово е превишена, би имала значително социално-икономическо въздействие, тъй като подобни стари предмети биха загубили пазарната си стойност в Съюза, и би създала непреодолими затруднения при правоприлагането. Поради това бижутерийните изделия, пуснати на пазара до 12 месеца след влизането в сила на ограничаването, както и внесените старинни бижутерийни изделия следва да бъдат освободени от ограничаване.

 10. Като се има предвид несигурността във връзка със степента на миграция на оловото от кристално стъкло и стъкловидни емайли, както и нововъведенията в тези сектори — като например разработването на алтернативни решения или на методи за изпитвания за миграция, в бъдеще ограничаването следва да бъде преразгледано с оглед на новата научна информация.

 11. Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Комисията

Председател
ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се добавя следното вписване 63:

„63. Олово

CAS № 7439-92-1
EC № 231-100-4

и неговите съединения

1. Не се употребяват или пускат на пазара, ако концентрацията на олово е равна или по-висока от 0,05 % в тегловно изражение за всяка отделна част на изделия, представляващи бижута и бижутерийни имитации, и аксесоари за коса, в това число:

а) гривни, огърлици и пръстени;

б) бижутерийни изделия за закрепване в пробита част на тялото (бижута за пиърсинг);

в) ръчни часовници и накити за китка;

г) брошки и копчета за ръкавели.


2. За целите на точка 1 „всяка отделна част“ включва материалите, от които е направено бижутерийното изделие, а също и отделните му съставни части. Точка 1 се прилага и за отделните части, когато те се употребяват или пускат на пазара за изработване на бижутерийни изделия.

3. Чрез дерогация точка 1 не се прилага за:

а) кристално стъкло съгласно определението в приложение I (категории 1, 2, 3 и 4) от Директива 69/493/ЕИО на Съвета(*);

б) вътрешни съставни части на времеизмервателни устройства, до които потребителите нямат достъп;

в) несинтетични или възстановени скъпоценни или полускъпоценни камъни (код по КН 7103, в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2658/87), освен ако са били обработени с олово или оловни съединения или смеси, съдържащи посочените вещества;

г) емайли, определени като поддаващи се на остъкляване продукти, получени в резултат на стопяване, остъкляване или синтероване на минерали, разтопени при температура от най-малко 500 °C.

4. Чрез дерогация точка 1 не се прилага за бижутерийни изделия, пуснати на пазара преди [да се въведе дата — 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент], и бижутерийни изделия, произведени преди 10 декември 1961 г.

5. До [да се въведе дата — 5 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията преразглежда настоящото вписване с оглед на новата научна информация, в това число на наличието на алтернативни решения и на миграцията на олово и неговите съединения, посочени в точка 1 и, ако е целесъобразно, изменя настоящото вписване по съответен начин.

(*) ОВ L 326, 29.12.1969 г., стр. 36.“1ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

BG  BG

Свързани:

Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение I към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) №1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) №231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на емисиите...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) № 546/2005 на комисията
Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно разпределянето на кодовете на отчитащите се държави и за изменение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Регламент (ЕС) № / на комисията icon2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер
Регламент (еио) №2454/93 на Комисията, изменен с Регламент (ЕО) №312/2009 на Комисията)
Регламент (ЕС) № / на комисията iconСведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с
Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с Регламент (ЕО) №363/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 г.,...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №338/97 на Съвета
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) №50/2004 на комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16.
Б III б) 1 на номенклатурата, фигурираща в приложението към Регламент (еио) №2184/86 на Комисията комисията на европейските общности,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом