Конспект по учебната дисциплина " Планиране и организация на извадковите изучавания"
ИмеКонспект по учебната дисциплина " Планиране и организация на извадковите изучавания"
Дата на преобразуване05.06.2013
Размер58.83 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ue-varna.bg/uploads/news/19 12 2012 Konspekt Planirane izvadkovi izsl_5238_1.docx
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА “СТАТИСТИКА”

КОНСПЕКТ


по учебната дисциплина

Планиране и организация на извадковите изучавания” за студентите от спец.”Статистика и иконометрия”, ІІІ курс, редовно обучение


1. Извадкови изучавания: историческо развитие в България и области на приложения.

2. Обща характеристика на извадковите изучавания: същност, етапи, технология и главни области на приложения.

3. Репрезентативни извадки: познавателна същност, видове и тяхната характеристика.

4. Статистически оценки: същност, видове (точкови и интервални), свойства (неизместеност, състоятелност, ефективност и достатъчност).

5. Метод на простия случаен подбор: същност, обем на извадката при средни величини (безвъзвратен и възвратен подбор) и за относителни честоти (безвъзвратен и възвратен подбор).

6. Обем на извадката при отношение на две средни величини (безвъзвратен и възвратен подбор).

7. Статистически оценки на параметри от извадки от средни величини (средна аритметична величина, дисперсия, средна и максимална стандартна грешка). Интервални оценки.

8. Статистически оценки на параметри от извадки за относителни честоти (относителна честота, дисперсия, средна и максимална стандартна грешка). Интервални оценки

9. Метод на райониране (стратифициране) на обща съвкупност: същност, корелационни признаци и приложение.

10. Обем на извадката (за средни величини и относителни честоти) без условия за разположението на единиците в нея.

11. Точкови оценки на средни величини при метода на райониране на общата съвкупност.

12. Точкови оценки на дисперсии: вътрешнорайонна и обща за всички райони.

13. Точкови оценки на стандартни грешки: вътрешнорайонна дисперсия, дисперсия на стандартната грешка, коефиценти на корелация и детерминация.

14.Стандартни грешки на точкови оценки за средни величини при различно разположение на единиците в общата съвкупност: равномерно, пропорционално и оптимално.

15. Обем на извадките за средни величини при райониране на общата съвкупност при различно разположение на единиците в нея: равномерно, пропорционално и оптимално.

16. Проблеми и възможности при проектиране на извадки по метода на райониране на обща съвкупност и оценка на ефекта от районирането.

17. Точкови оценки за относителните честоти и техните дисперсии.

18. Стандартни грешки на точкови оценки за относителна честота при безвъзвратен и възвратен подбор на единиците.

19. Обем на извадките за относителна честота при различно разположение на единиците в общата съвкупност, равномерно, пропорционално и оптимално.

20. Проектиране на извадки по метода на райониране на общата съвкупност при фиксирани разходи за изследването.

21. Практическо приложение на метода на райониране на общата съвкупност в изследователската практика.

22. Метод на гнездовия подбор: обща характеристика, предимства и недостатъци.

23. Стандартни грешки на точкови оценки за средни величини при гнездовия подбор.

24. Стандартни грешки на точкови оценки за относителни честоти при гнездовия подбор.

25. Точкови оценки на средни величини и относителни честоти при гнездовия подбор.

26. Практическо приложение на метода на гнездовия подбор.

27. Проектиране на обема на извадката при едностепенен гнездови подбор на единиците от общата съвкупност.

28. Метод на двустепенния гнездови подбор на единиците от общата съвкупност: обща характеристика, предимства и недостатъци и етапи на приложение.

29. Точкови оценки на средни величини и относителни честоти по метода на двустепенния гнездови подбор на единиците от общата съвкупност.

30. Стандартни грешки на точкови оценки за средни величини при двустепенния гнездови подбор.

31. Стандартни грешки на точкови оценки за относителни честоти при двустепенния гнездови подбор.

32. Оптимално съотношение между процентите на извадката на първата и втората степен на излъчване на единиците при двустепенния гнездови подбор.

33. Планиране на на обема на извадката при двустепенния гнездови подбор.

34. Метод на двустепенната гнездова извадка с вероятност пропорционална на размера на гнездата: обща характеристика, модел и практическо приложение.

35. Средни случайни грешки на точкови оценки за средната аритметична величина.

36. Средни случайни грешки на точкови оценки на относителна честота.

37. Точкови оценки на средната аритметична величина и на относителната честота по данни от двустепенна гнездова извадка.

38. Интервални оценки за неизвестните параметри и P от общата съвкупност.

39. Метод на взаимнопроникващи извадки: обща характеристика.

40. Стандартни грешки на точкови оценки, получени със стандартни грешки от подизвадки.

41. Стандартни грешки на оценките получени с вариационен размах.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Лекции по извадкови изследвания.

2. Цонев, В. Основи на репрезентативното изучаване. ДИ “Наука и изкуство” София, 1958 г.

3.Кокрен, У. Методы выборочного исследования. Перев. с англ. Москва, Статистика, 1976.

Титуляр: /п/

19.12.2011 г. (проф. д-р ик. н. Д. Радилов)


ОЦЕНЯВАНЕ

Оценката за придобитите знания се формира въз основа на натрупаните точки от предвидените по учебна програма форми на контрол. По учебната дисциплина „Планиране и организация на извадковите изучавания са предвидени следните възможности за натрупване на точки:

Таблица 1.


№ по ред

Форми на контрол

Брой точки

1.

Аудиторна работа
1.1.

Контролна работа

от 0 до 20

1.2.

Контролна работа

от 0 до 20
Всичко (1.1 +1.2)

от 0 до 40

2.

Сесиен изпитПисмен изпит
2.1.

Първи въпрос

от 0 до 10

2.2.

Втори въпрос

от 0 до 10

2.3.

Трети въпрос

от 0 до 10

2.4.

Четвърти въпрос

от 0 до 10

2.5.

Пети въпрос

от 0 до 10

2.6.

Шести въпрос

от 0 до 10
Всичко

От 0 до 60
Общо (1 + 2)

От 0 до 100

Натрупаните общо точки се превръщат в оценки по шестобалната система по следната таблица:

Таблица 2.

Натрупани точки

Оценка

87 и повече

Отличен 6

от 73 до 86

Мн.добър 5

от 59 до 72

Добър 4

от 45 до 58

Среден 3

до 44

Слаб 2


Оценяващи статистическите знания:

  1. Проф. д-р ик. н. Димитър Радилов

  2. Ас Славея Желязкова


Свързани:

Конспект по учебната дисциплина \" Планиране и организация на извадковите изучавания\" iconКонспект за учебната 2009/2010 година
Съдебната медицина като експертна дисциплина – определение, съдържание. Развитие и исторически връзки с правото. Организация на съдебномедицинската...
Конспект по учебната дисциплина \" Планиране и организация на извадковите изучавания\" iconОкс "Специалист" Специалност "Счетоводство и контрол" Наименование на учебната дисциплина :"Данъчен и митнически контрол" Брой кредити: 8
Изучаването на учебната дисциплина има за цел да формира знания относно същността и структурата на данъчната система на страната,...
Конспект по учебната дисциплина \" Планиране и организация на извадковите изучавания\" iconУчебна програма наименование на учебната дисциплина: Право на международните организации Вид учебна дисциплина: изборна
Съдът на Европейския съюз, нато, Съвета на Европа с Европейския съд по правата на човека, Организацията на Обединените нации, към...
Конспект по учебната дисциплина \" Планиране и организация на извадковите изучавания\" iconОкс "Специалист" Специалност "Счетоводство и контрол", Наименование на учебната дисциплина :"Теория на финансите" Брой кредити: 8
...
Конспект по учебната дисциплина \" Планиране и организация на извадковите изучавания\" iconКонспект по учебната дисциплина "Основи на предприемачеството"
Теоретични тълкувания на някои аспекти от глобалното развитие на света. Характерни черти на глобализацията на икономиката
Конспект по учебната дисциплина \" Планиране и организация на извадковите изучавания\" iconРусенски университет ангел кънчев юридически факултет конспект по реторика
Обши сведения за реториката. Обект, предмет и съдържание на учебната дисциплина. Реторически понятия
Конспект по учебната дисциплина \" Планиране и организация на извадковите изучавания\" iconКонспект: І. Институционална рамка и формиране на американската външна политика
Код. Наименование на учебната дисциплина: международни отношениЯ и външна политика на сащ
Конспект по учебната дисциплина \" Планиране и организация на извадковите изучавания\" iconКонспект по учебната дисциплина "информа ти ka " Специалност
Създаване на текстови документи. Използване на шаблони (templates). Използване на стилове при оформление на текстовите документи
Конспект по учебната дисциплина \" Планиране и организация на извадковите изучавания\" iconКонспект по учебната дисциплина "информа ти ka " Специалност
Създаване на текстови документи. Използване на шаблони (templates). Използване на стилове при оформление на текстовите документи
Конспект по учебната дисциплина \" Планиране и организация на извадковите изучавания\" iconОкс "Магистър" Специалност "Инженерна логистика и строителна техника" Наименование на учебната дисциплина: "Автоматизация на проектирането и конструирането" Брой кредити: 7
Наименование на учебната дисциплина: “Автоматизация на проектирането и конструирането”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом