Община пловдив
ИмеОбщина пловдив
страница1/3
Дата на преобразуване05.06.2013
Размер319.75 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.plovdiv.bg/plovdiv/images/stories/Obiavi/Targove/Отчет 31.12.2011 година - Записка.do
  1   2   3

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл, “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703


О Б Щ И Н А П Л О В Д И В, КОД 6 6 0 9


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


ПО О Т Ч Е Т А ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА


ЗА ПЕРИОДА ОТ


01.01.2011 ГОДИНА ДО 31.12.2011 ГОДИНА


А. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ПРИХОДИТЕ
С Решение № 26, взето с Протокол № 3 от 28.01.2011 год. се прие бюджета на Община Пловдив за 2011г. С Решение № 50, взето с протокол № 5 от 24.02.2011 г. на Общинският съвет – Пловдив се прие повторно Решение № 26 върнато от Областния управител на област Пловдив като се утвърди план на приходите по бюджета на Общината общо в размер на 189 636 285 лева, в това число:


 • приходи за държавни дейности 87 105 101 лв. , от които неданъчни приходи 359 245 лв.; обща допълваща субсидия 80 021 153 лв.; остатък от средствата от 2010 година – 6 724 703 лева, от които 1 505 989 лева остатък в лева по банкови сметки и 93 714 – левова равностойност на наличностите по валутни сметки към 31.12.2010 година. От наличните средства 5 125 000 лв. към 31.12.2010 година са на срочни депозити.
 • приходи за местните дейности 102 531 184 лв., от тях: окончателен годишен патентен данък 1 150 000 лв.; имуществени данъци 33 306 900 лв.; други данъци 50 000 лв.; неданъчни приходи 59 312 786 лева; обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини 4 710 300 лв.; целева субсидия за капиталови разходи 554 800 лева; получени трансфери 906 601 лв.; предоставени трансфери – 211 000лв. възстановяване на предоставена временна финансова помощ – 6 000лв.; заеми от др.банки и др.лица в страната (Фонд енергийна ефективност) – «минус» 159 300 лв.; погашения на държавни (общински) ценни книжа – «минус» 4 545 500 лв.; търговски кредит към местни лица – «минус» 30 761 лв.; възстановени временни безлихвени заеми от набирателната сметка – „минус” 2 000 000 лв.; друго финансиране – «минус» 796 326 лв. остатък от средства от 2010 година за местните дейности (преходен остатък) общо в размер на 10 276 684 лева, от тях: 67 245 лева – остатък в лева по сметки от 2010г.; 1 909 439 лева – левова равностойност на салдата по валутни сметки на Община Пловдив на 01.01.2011 година. От наличните средства 8 300 000 лв. към 31.12.2010 година са на срочни депозити.и съответно план за разходите в размер на 189 636 285 лева, от които:


 • разходи за държавните дейности 87 105 101 лева;

 • разходи за държавните дейности – дофинансиране с общински приходи 3 340 526 лева;

 • разходи за местните дейности 99 190 658 лева.Към 31.12.2011 година Министерство на финансите е извършило следните корекции на бюджетните взаимоотношения:


 1. С писмо № ФРС – 5/18.02.2011г. увеличава Други получени от общината целеви трансфери /субвенции/ от ЦБ (§ 31 28) с 1 460 733лв., от които компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за I-во тримесечие – 664 143 лв. и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за първото тримесечие на 2011 година – 796 590 лева;

 2. С писмо № 08-00-454 от 04.04.11 г. намалява обща субсидия и други трансфери за държавните дейности (§31 11) с 226 310 лв., промяната е във връзка с намаления капацитет на два Дома за деца, лишени от родителски грижи „Рада Киркович” и „Княгиня Мария Луиза” от I до XIII клас включително;

 3. С писмо № 08-00-454 от 04.04.11 г. увеличава обща субсидия и други трансфери за държавните дейности (§31 11) с 93 120 лв., промяната е във връзка с откриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в гр.Пловдив;

 4. С писмо № ФРС – 6/19.04.2011г. увеличава Други получени от общината целеви трансфери /субвенции/ от ЦБ (§ 31 28) с 1 460 733лв., от които компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за II-ро тримесечие – 664 143 лв. и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за второ тримесечие на 2011 година – 796 590 лева;

 5. С писмо ФО 8/26.04.2011г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 3 977 лева, средства за присъдени издръжки по реда на Наредбата за изплащане от държавата на присъдени издръжки;

 6. С писмо № ФО – 10/26.04.2011 година увеличава обща субсидия и други трансфери за държавните дейности (§31 11) с 18 127 лева, корекцията е във функция „Здравеопазване” въз основа на данните от информационната система на Министерство на образованието, младежта и науката „Админ М”;

 7. С писмо № ФО- 11 от 26.04.2011 година увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) със 130 405 лв. за фактически изплатените средства за лекарства на ветераните от войните и лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите;

 8. С писмо № ФО-12 от 26.04.2011 година увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 1 019лв. за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни;

 9. С писмо № ФО – 15/02.05.2011 година МФ увеличава обща субсидия и други трансфери за държавните дейности (§31 11) с 1 993 085 лева, средствата са за учебници и учебни помагала на учениците от I до VII крас и на децата от подготвителните групи в детските градини и училища.

 10. С писмо № ФО – 19/04.05.2011 година МФ увеличава обща субсидия и други трансфери за държавните дейности (§31 11) с 566 443 лева, корекцията е във функция „Образование” във връзка с промяна на броя на децата и учениците в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети съгласно информационната система на Министерство на образованието, младежта и науката „Админ М”;

 11. С писмо № ФО-23/16.05.2011 г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 16 080 лева, средствата са за изплащане на стипендии през 2011г. на децата с изявени дарби, класирани на съответните конкурси през 2010 и 2011г.;

 12. С писмо № ФО – 25/13.06.2011 година МФ увеличава обща субсидия и други трансфери за държавните дейности (§31 11) с 26 376 лева, корекцията е във функция „Образование”, средствата са за изпълнение на дейностите по националните програми: „Информационни и комуникационни технологии в училище” и „Система за национално стандартизирано външно оценяване”;

 13. С писмо № ФО – 27/13.06.2011 година увеличава обща субсидия и други трансфери за държавните дейности (§31 11) с 24 708 лева, корекцията е във функция „Здравеопазване” въз основа на данните от информационната система на Министерство на образованието, младежта и науката „Админ М”;

 14. С писмо № ФО-29/15.06.2011 г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 64 185 лева, във връзка с Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, мярка „Изплащане на обезщетения на персонала”;

 15. С писмо № ФО-30/15.06.2011 г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 25 198 лева, във връзка с Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, мярка „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата.

 16. С писмо № 08-00-910 от 04.07.2011 г. намалява общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 51 850 лева, във връзка с намаление капацитета на Социален учебно-професионален център;

 17. С писмо № ФРС – 9/12.07.2011г. увеличава Други получени от общината целеви трансфери /субвенции/ от ЦБ (§ 31 28) с 1 460 733лв., от които компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за III-то тримесечие – 664 143 лв. и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за трето тримесечие на 2011 година – 796 590 лева;

 18. С писмо № ФО-34/12.07.2011 г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) със 7 560 лева, средствата са за изплащане на стипендии през 2011г. на децата с изявени дарби, класирани на съответните конкурси през 2011г.;

 19. С писмо № ФО-35/12.07.2011 г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) със 114 268 лева, средствата са целеви за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища;

 20. С писмо № ФО-36/26.07.2011г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 24 335 лева, средства за присъдени издръжки по реда на Наредбата за изплащане от държавата на присъдени издръжки;

 21. С писмо № ФО-39 от 01.08.2011 година увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) със 127 913 лв. за фактически изплатените средства за лекарства на ветераните от войните и лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите;

 22. С писмо № ФО-40 от 01.08.2011 година увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 858лв. за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни;

 23. С писмо № ФО – 42 от 02.08.2011г. увеличава Други получени от общината целеви трансфери /субвенции/ от ЦБ (§ 31 18) със 75 000 лв., средствата се предоставят за финансиране на 50 на сто на класираната общинска програма по модул „Оптимизация на училищната мрежа”;

 24. С писмо № ФО-44/25.08.2011 г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 99 269 лева, във връзка с Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, мярка „Изплащане на обезщетения на персонала”;

 25. С писмо № ФО-45/07.09.2011 г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 27 344 лева, във връзка с Националната програма „Училището – територия на учениците”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”;

 26. С писмо № ФО-47/03.10.2011 г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 10 200 лева, средствата са целеви за подпомагане дейността на народните читалища;

 27. С писмо № 08-00-1205 от 07.10.2011 г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 1 734 лева, за увеличаване на щатната численост с 1 бр. секретар на местната комисия за борба с трафика на хора;

 28. С писмо № ФО-48/12.10.2011 г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 9 900 лева, средствата са за изплащане на стипендии през 2011г. на децата с изявени дарби, класирани на съответните конкурси през 2011г.;

 29. С писмо № ФО-49/25.10.2011г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 24 150 лева, средства за присъдени издръжки по реда на Наредбата за изплащане от държавата на присъдени издръжки;

 30. С писмо № ФО- 50 от 25.10.2011 година увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) със 111 722 лв. за фактически изплатените средства за лекарства на ветераните от войните и лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите;

 31. С писмо № ФО-52 от 25.10.2011 година увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 585лв. за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни;

 32. С писмо № ФО-53/02.11.2011 г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 53 582 лева, във връзка с Националната програма „С грижа за всеки ученик”, модули „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”, „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи” и „Осигуряване на допълнително обучение за учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна програма” за 2011 година;

 33. С писмо № ФО-54/02.11.2011 г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) със 144 615 лева, във връзка с Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, мярка „Изплащане на обезщетения на персонала”;

 34. С писмо № ФО-55/02.11.2011 г. увеличава Други получени от общината целеви трансфери /субвенции/ от ЦБ (§ 31 18) със 75 000 лв., средствата представляват остатъка от 50 на сто за реализиране на дейности по модул „Оптимизиране на училищната мрежа”;

 35. С писмо № ФО-57/09.11.2011 г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) със 153 067 лева, средствата са за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на детски градини, училища и обслужващи звена;

 36. С писмо № ФО-60/30.11.2011 г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 1 142 лева, средствата са за осигуряване на дейностите по НП „С грижа за всеки ученик” и за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на детски градини, училища и обслужващи звена;

 37. С писмо № ФО-62/01.12.2011 г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 212 750 лева, средствата са за въведена задължителна предучилищна подготовка на деца навършили 5- годишна възраст и за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от II клас;

 38. С писмо № 08-00-1308 от 05.12.11 г. увеличава целева субсидия за капиталови разходи (§ 31 13) със 150 000 лв. – средствата са целеви за демонтаж на съществуващото, доставка, монтаж и наладка на ново видеотабло – Гребен олимпийски канал”;

 39. С писмо № 08-00-1565 от 13.12.10 г. увеличава целева субсидия за капиталови разходи (§ 31 13) с 1 900 000 – средствата са целеви за обект „Проектиране и изграждане на помещения, реновиране на трибуните и монтаж на 6 000 седалки, подмяна на ел.инсталациите и ВиК мрежата, осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания на стадион „Христо Ботев” – 950 000 лв.” и за обект „Проектиране и изграждане на осветителна система на стадион „Локомотив” – 950 000 лв.”;

 40. С писмо № ФРС – 10/06.12.2011г. увеличава Други получени от общината целеви трансфери /субвенции/ от ЦБ (§ 31 28) с 1 957 787 лв., от които компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за IV-то тримесечие – 1 116 199 лв. и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози – 841 588 лева;

 41. С писмо № ФО-64/05.12.2011 г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 58 799 лева, средствата са за рееализиране на дейностите по НП „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”, мярка „Без свободен час” – заместване на учители в училищата;

 42. С писмо № ФО-66/15.12.2011 г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 12 006 лева, средствата са за рееализиране на дейностите по НП „Информационни и комуникационни технологии в училище”;

 43. С писмо № ФО-67/15.12.2011 г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) със 176 413 лева, във връзка с Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, мярка „Изплащане на обезщетения на персонала”;

 44. С писмо № ФО-69/19.12.2011 г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 690 лева, средствата са за изплащане на стипендии през 2011г. на децата с изявени дарби, класирани на съответните конкурси през 2011г.;

 45. С писмо № ФО-70/20.12.2011г. увеличава общата субсидия и други трансфери за държавните дейности (§ 31 11) с 21 878 лева, средства за присъдени издръжки по реда на Наредбата за изплащане от държавата на присъдени издръжки;

 46. С писмо № ФО-72 от 21.12.2011 година увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) с 383лв. за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни;

 47. С писмо № ФО- 73 от 21.12.2011 година увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) със 109 126 лв. за фактически изплатените средства за лекарства на ветераните от войните и лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите;

 48. С писмо № ФО- 75 от 21.12.2011 година намалява общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) със 104 348 лв., средствата са намалени във връзка с възстановяване на средства от неразкрити специализирани институции и социални услуги;

 49. С писмо № ФО- 76 от 21.12.2011 година увеличава общата субсидия и други трансфери за държавни дейности (§ 31 11) със 156 720 лв. за финансиране на нови места в детските градини от 15.09.2011 г.;

 50. С писмо № 03-00-284 от 27.12.2011 г. увеличава Други получени от общината целеви трансфери /субвенции/ от ЦБ (§ 31 18) с 3 535 749 лв., средствата са за почистване на дървесната и храстовата растителност от коритото на р.Марица.;

 51. С писмо № 03-00-284 от 27.12.11 г. увеличава целева субсидия за капиталови разходи (§ 31 13) с 4 000 000 – средствата са целеви за обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на съществуваща сграда „Градски дом на културата” – Пловдив”;


Към 31.12.2011 година Общинският съвет има приети следните решения за корекции на бюджета:


  1. Решение № 59, взето с Протокол № 7 от 17.03.2011 г., относно изменение на бюджета на Община Пловдив за 2011г. С Решението се осигуряват средства по бюджетната сметка на ФА”Тракия” и се преразпределят средствата от таксите за местодомуване на МПС през 2011г. Не се променя обемът на сборния бюджет на Община Пловдив за 2011г.
  1. Решение № 60, взето с Протокол № 7 от 17.03.2011 г., относно приемане на план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2011г. С Решението се увеличава сборния бюджет на Община Пловдив с 1 983 870 лв.
  1. Решение № 81, взето с Протокол № 9 от 04.04.2011 г., относно изменение на бюджета на Община Пловдив за 2011г. С Решението се осигуряват средства за предоставяне на временна финансова помощ на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив” ЕООД. С Решението се намалява сборния бюджет на Община Пловдив със 105 000 лв.
  1. Решение № 89, взето с Протокол № 10 от 07.04.2011 г., във връзка с прилагането на „формули и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставени на общинските училища, детски градини и обслужващи звена” за 2011 година във Функция „Образование”. Не се променя обемът на сборния бюджет на Община Пловдив за 2011г.
  1. Решение № 124, взето с Протокол № 11 от 14.04.2011 г., с което се създава звено – „Ремонт и поддържане на уличната мрежа” към ОП”Жилфонд”. Не се променя обемът на сборния бюджет на Община Пловдив за 2011г.
  1. Решение № 133, взето с Протокол № 12 от 12.05.2011 г., във връзка с изпълнение на т.10 от Решение № 26, взето с Протокол № 3 от 28.01.2011 г. Не се променя обемът на сборния бюджет на Община Пловдив за 2011г.
  1. Решение № 134, взето с Протокол № 12 от 12.05.2011 г., относно утвърждаване на разходите за заплати за 2011г. по месеци в заведенията и дейностите по бюджета на Община Пловдив. Не се променя обемът на сборния бюджет на Община Пловдив за 2011г.
  1. Решение № 185, взето с Протокол № 14 от 26.05.2011 г., относно изменение на бюджета на Община Пловдив за 2011г. и вземане на решение за ползване на временен безлихвен заем между бюджетната и извънбюджетната сметка на Община Пловдив. С Решението се намалява сборния бюджет на Община Пловдив с 212 916 лв.
  1. Решение № 210, взето с Протокол № 15 от 16.06.2011 г., относно изменение на бюджета на Община Пловдив за 2011г. С Решението се осигуряват средства за предоставяне на временна финансова помощ на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив” ЕООД. С Решението се намалява сборния бюджет на Община Пловдив с 80 000 лв.
  1. Решение № 225, взето с Протокол № 15 от 16.06.2011 г., относно изменение на бюджета на Община Пловдив за 2011г., във връзка с изпълнението на бюджета и необходимост от корекции в планираните бюжетни кредити. С Решението се увеличава сборния бюджет на Община Пловдив с 64 906 лв.
  1. Решение № 224, взето с Протокол № 15 от 16.06.2011 г., относно изменение на бюджета на Община Пловдив за 2011г., във връзка със създаване на ОП”Туризъм”. Не се променя обемът на сборния бюджет на Община Пловдив за 2011г.
  1. Решение № 232, взето с Протокол № 15 от 16.06.2011 г., относно изменение на бюджета на Община Пловдив за 2011г., във връзка с предоставен временен безлихвен заем от Пловдивски общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия по бюджета на Община Пловдив за 2011 година. С Решението се увеличава сборния бюджет на Община Пловдив с 1 497 000 лв.
  1. Решение № 267, взето с Протокол № 17 от 14.07.2011 г., относно изменение на бюджета на Община Пловдив за 2011г., във връзка с изпълнението на бюджета и необходимост от корекции в планираните бюжетни кредити, в т.ч. и ползване на временен безлихвен заем между бюджетната и извънбюджетната сметка на Община Пловдив за изпълнение на проекти, както и предоставяне на временна финансова помощ на СБПЗАЛ”Д.П.Кудоглу”. С Решението се увеличава сборния бюджет на Община Пловдив с 350 000 лв.
  1. Решение № 305, взето с Протокол № 18 от 02.08.2011 г., относно изменение на бюджета на Община Пловдив за 2011г. във функция „Здравеопазване” и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – делегирани от държавата дейности. Не се променя обемът на сборния бюджет на Община Пловдив за 2011г.
  1. Решение № 306, взето с Протокол № 18 от 02.08.2011 г., относно прехвърляне на бюджетни кредити от една дейност в друга в рамките на общия обем на бюджета за 2011 година.
  1. Решение № 308, взето с Протокол № 18 от 02.08.2011 г., относно отпускане на временен безлихвен заем от общински бюджет за 2011г. на СБПЗАЛ”Д.П.Кудоглу” от 365 000 лв. и изменение на бюджета на Община Пловдив за 2011г.. С Решението се увеличава сборния бюджет на Община Пловдив с 665 974 лв.
  1. Решение № 405, взето с Протокол № 20 от 08.09.2011 г., с което се променя правилника за устройството и дейността на ОП”Охрана и сигнализация”. Охраната на АИР”Старинен Пловдив” преминава от ОИ”Старинен Пловдив” към ОП”Охрана и сигнализация” считано от 01 октомври 2011г. Не се променя обемът на сборния бюджет на Община Пловдив за 2011г.
  1. Решение № 367, взето с Протокол № 20 от 08.09.2011 г., относно прехвърляне на бюджетни кредити от една дейност в друга в рамките на общия обем на бюджета за 2011 година., във връзка с осигуряване на средства за доставка на видео табло за Гребен олимпийски канал.
  1. Решение № 386, взето с Протокол № 20 от 08.09.2011 г., с което се променя годишната програма на СОФ за 2011г. С решението се променя Разчета за капиталовите разходи на Община Пловдив, във връзка с получен трансфер от МОМН за подобряване, подпомагане или преустройство на материално-техническата база на сгради на детски градини и училищни сгради за задължителна предучилищна подготовка на 5-годишни деца.
  1. Решение № 421, взето с Протокол № 22 от 20.09.2011 г., относно ползване на временен безлихвен заем между бюджетната и извънбюджетната сметка на Община Пловдив за Проект „Подобряване на екологичната и реакреационна среда на град Пловдив”. С Решението се намалява сборния бюджет на Община Пловдив с 879 366 лв.
  1. Решение № 368, взето с Протокол № 20 от 08.09.2011 г., с което се осигуряват средства за ремонт на детски градини, за издръжка на социални заведения, за културни мероприятия и др. С Решението се намалява сборния бюджет на Община Пловдив със 102 743 лв.
  1. Решение № 460, взето с Протокол № 27 от 17.11.2011 г., с което се осигуряват средства за втора парична вноска в Сдружението с нестопанска цел „Фонд за развитие на летище Пловдив – Южната врата на България”. С Решението не се променя обема на сборния бюджет на Община Пловдив.
  1. Решение № 463, взето с Протокол № 27 от 17.11.2011 г., с което се променя правилника за устройството и дейността на ОП”Жилфонд”.С Решението се намалява численият състав на предприятието с 22 бройки. Не се променя обемът на сборния бюджет на Община Пловдив за 2011г.
  1. Решение № 482, взето с Протокол № 28 от 01.12.2011 г., с което се осигуряват средства за капиталови разходи в детски ясли за следващата бюджетна година, за обезщетения на служители, за изпълнение на социалната програма на Общината и др Не се променя обемът на сборния бюджет на Община Пловдив за 2011г.Към 31.12.2011 година по приходен параграф 45 00 - Помощи, дарения други безвъзмездно получени суми от страната са постъпили 293 917 лв. в това число: Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната § 45 01 – 262 708 лева, капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната § 45 03 – 31 209 лв., които са отразени и по съответните разходни параграфи, според волята на дарителите и указанията от Министерство на финансите.


Към 31.12.2011 година по приходен параграф 46 00 - Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина са постъпили 30 678 лв. в това число: Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от европейския съюз § 46 10 – 19 939 лв., текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от други международни организации § 46 50 – «минус» 2 649 лв., други текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина § 46 70 – 13 388 лв. Отразени и по съответните разходни параграфи според волята на дарителите и указанията от Министерство на финансите.


Към 31.12.2011 година трансферите са общо в размер на 2 385 771 лева, от които:

 • Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) в размер на 1 395 686 лева в това число:
    • Получени трансфери през годината от Община Пловдив – 1 617 147., от които 162 184 лв. са получени трансфери от други общини, от тях 158 184 във връзка с чл. 71 а от ЗУО и чл. 71 е от ЗУО. Останалите получени трансфери в размер на 1 458 963 лв. са отразени в приходната и разходната част на бюджета за 2011 година. Средствата са получени във връзка с проведените избори, преброяването от 2011 година, целеви средства предоставени от министерства, предоставени по проекти и програми на училищата и др.подобни. ;
    • Предоставени трансфери през годината от Община Пловдив – 250 422 лв., от тях: 187 000 лв. са предоставени на Държавните културни инстититути, 60 850 лв са за проведени съвместни културни мероприятия с държавни учреждения и организации, 2 572 лв. са неразходвани целеви средства предоставени на училища, с които са намалени приходните и разходните части на бюджетите на съответните училища.
  • Получени трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) – 28 961 лева, отразени в приходната и разходната част по бюджета към 31.12.2011 година.


 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки (нето) в размер на 975 162 лева в това число:


  • Получени трансфери в размер на 992 942 лева;

  • Предоставени трансфери в размер на «минус» 17 780 лв., от тях 4 561 лв. са предоставени от училищата, с които е намалена приходната и разходната част на бюджетите на съответните училища


 Трансфери от/за предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда получени 14 923 лв.


Към 31.12.2011 г. са предоставени и възстановени временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки по проекти в училищата и проекти в Община Пловдив в размер на «минус» 1 203 449 лева, както следва:


§ 76 – 00 - Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) – «минус» 1 203 449 лв;

В това число:


§ 76 -11 - Получени заеми – 2 600 000 лв. – по Решения на ОбС – Пловдив.

§ 76 - 21 - Предоставени заеми – «минус» 5 072 953 лв.

§ 76 – 22 - Възстановени заеми – «плюс» 1 269 504 лв.ЗАВЕДЕНИЯ

Делегирани от държавата дейности - отчет

§ 76-21

§ 76-22

Училища

-4 746

36 263

Всичко делегирани от държавата дейности

-4 746

36 263

ЗАВЕДЕНИЯ

Местни дейности - отчет

§ 76-21

§ 76-22

Община Пловдив и общински предприятия

-5 068 207

1 233 241

Всичко местни дейности:

-5 068 207

1 233 241

ВСИЧКО :

-5 072 953

1 269 504
  1   2   3

Свързани:

Община пловдив iconСъгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, ул.”Георги Бенев” №9, лице, управляващо дружеството: Цветан Рангелов Матански,...
Община пловдив iconГодишендокла д
Районен съд Пловдив обхваща 12 общини: Община Брезово, Община Калояново, Община Кричим, Община Куклен, Община Марица, Община Съединение,...
Община пловдив iconГодишендокла д
Районен съд Пловдив обхваща 12 общини: Община Брезово, Община Калояново, Община Кричим, Община Куклен, Община Марица, Община Съединение,...
Община пловдив iconОбразец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район „Централен”, бул.”6-ти септември” №222А, с лице, отговорно за управлението: Марчела Виктор...
Община пловдив iconСъгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Благовест” №10, ет. 1, ап. 1, лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния...
Община пловдив iconРепублика българия
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район ”Тракия”, бл. 131, вх. Д, ет. 2, лице, управляващо/представляващо дружеството: Борислав...
Община пловдив iconМинистерство на околната среда и водите
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Даме Груев” №64, с лице, отговорно за управлението: Иван Василев Стоянов,...
Община пловдив iconРепублика българия
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район “Северен”, ул. „Порто Лагос”, №4 лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния...
Община пловдив iconРепублика българия
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район “Централен”, ул.(бул.)”6 – ти септември”, №222А лице, управляващо дружеството: Димитър...
Община пловдив iconРепублика българия
Кей джи би” еоод, код еик: 115535579, с адрес на управлението: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Булаир” №27, с лице,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом