Програма и изсквания за
ИмеПрограма и изсквания за
Дата на преобразуване04.06.2013
Размер237.24 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://rafailova.org/files/Conspect_2012.doc
С
Програма и изсквания за дисциплината

МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА

ПЕЦИАЛНОСТ МХР, МТ, МСВ


КУРС НА ОБУЧЕНИЕ IV семестър


ИЗПИТ IV семестър, Тест


ПРЕПОДАВАТЕЛ доц. д-р Генка Рафаилова, www.rafailova.org, genka@rafailova.org


КОНСУЛТАЦИИ Февруари – вторник 12.30 – 14.30 ч. Март и април - сряда, 11.30 – 13.30 ч.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Участниците да придобият и развият знания и умения необходими за управление на хотел, ресторант, туристическа агенция или фирма и по-конкретно да разработват маркетингова стратегия в сферата на туризма.


І. УЧЕБНА ПРОГРАМА1

Пореден номер на седмица,

дата,

бр. часове

Л Е К Ц И И

Пореден номер на седмица


УПРАЖНЕНИЯ
Тема

Тема, група и дата
7

І. СЪЩНОСТ,ЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ НА МАРКЕТИНГА И
I. МАРКЕТИНГЪТ В ДЕЙСТВИЕМАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА
примери с маркетингови дейности на успешни фирми
6.02

1. Определения за маркетинга
Група

Дата
4 ч.

2. Съвременна маркетингова концепция

7

МТ1,2

16.023. Определения за Маркетинг в туризма

7

МТ3 и МСВ1

16.024. Специфични характеристики на Маркетинг в туризма

7

X1,2

17.02


7

X3,4

17.02
8

ІІ. МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ
II. МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ
13.02

1. Стратегически маркетингов процес
Задача за работа в екип и презентация -
4 ч.

2. Маркетингов анализ
маркетингов анализ на избран обект в туризма2.1. ситуационен анализ
Група

Дата
9

2.2. Анализ на външна среда

9

МТ1,2

1.03
20.02

2.3. Анализ на вътрешна среда

9

МТ3 и МСВ1

1.03
2 ч.

3. Маркетингови цели

9

X1,2

2.034. Маркетингова стратегия

9

X3,4

2.03
Пореден номер на седмица,

дата,

бр. часове

Л Е К Ц И И

Пореден номер на седмица


УПРАЖНЕНИЯ
Тема

Тема, група и дата
9

ІІІ. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
III. ПРОФИЛ НА ПОТРЕБИТЕЛСКО1. Същност на потребителското поведение
ПОВЕДЕНИЕ В ТУРИЗМА
20.02

2. Процес на вземане на решение за покупка
Задача за работа в екип и презентация
2 ч.

3. Фактори определящи потребителско поведение
изготвяне карта за поведение на клиентите на даден обект3.1. Демографски и социални характеристики
Група

Дата
10

3.2. Социално-културни влияния

11

МТ1,2

15.03
27.02

3.3. Психологически характеристики

11

МТ3 и МСВ1

15.03
2 ч.11

X1,2

16.03


11

X3,4

16.03
10

ІV. СЕГМЕНТИРАНЕ НА ПАЗАРА
IV. СЕГМЕНТИРАНЕ НА ПАЗАРА1. Маркетингова концепция за пазара
Задача за работа в екип и презентация и реферат
27.02

2. Видове туристически пазари – мотивация/продукт
1. Сегментиране за определени заведения
2 ч.

3. Сегментиране на пазара
2. Сегментиране за туристически продукт3.1. Същност и подходи на пазарното сегментиране
Група

Дата3.2. Избор на сегментационни променливи

13

МТ1,2

29.03
11

3.3. Видове туристически пазарни сегменти

13

МТ3 и МСВ1

29.03
5.03

3.4. Избор на целеви пазарни сегменти

13

X1,2

30.03
2 ч.

4. Позициониране на продукта и фирмата

13

X3,4

30.03
11

V. МАРКЕТИНГ- СТОЙНОСТ
VI. МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
5.03

1. Същност и значение на маркетинг-стойността
Задача за работа в екип и презентация
2 ч.

2. Особености на маркетинг-стойността за услугите и туризма
Разработване на маркетинг-стойност или оферта за хотел,VІ. ПРОДУКТЪТ - ЕЛЕМЕНТ НА МАРКЕТИНГ-СТОЙНОСТТА
ресторант, тур. агенция, дестинация, парк, бар, атракция


1. Маркетингова концепция за продукта

Група

Дата
12

2. Съвременни аспекти в създаването и развитието на туристическия продукт и неговите особености

15

15

МТ1,2

МТ3 и МСВ1

12.04

12.04.
12.03

3. Концепция за жизнения цикъл на продукта

17

X1,2

23.04
4 ч.

4. Маркетинговата оферта в хотел, ресторант, тур. агенция и др.

17

Х3,4

23.04
13

VII. МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ2.03

19.03

1. Същност и сфери на приложениеРазработване на анкетна карта и проучване чрез нея

2 ч.

2. Процес на маркетингово проучване
на клиенти на обекти от сферата на туризма,3. Видове проучвания и методи
(виж указания за разработване на стр. 4 и файл в сайт3.1. Кабинетно проучване – източници, методи

3.2. Проучване на място– източници, методи

3.3. Анкетни карти в туризма – особености, въпроси
www.rafailova.org за подробна информация)Пореден номер на седмица,

дата,

бр. часове

Л Е К Ц И И

Пореден номер на седмица


УПРАЖНЕНИЯ

Тема, група и дата
13

VІІІ. МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ


19.03

1. Същност и значение на комуникационния микс

2 ч.

2. Съвременни аспекти и тенденции в комуникационния микс
3. Комуникационна стратегия

14

ІХ. РЕКЛАМАТА (МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ)
VII. РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ В ТУРИЗМА-ХОТЕЛ, РЕСТОРАНТ,
26.03

1. Същност и значение на рекламата

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ / АТРАКЦИЯ, ПАРК
4 ч.

2. Рекламна стратегия
Задача за работа в екип и презентация2.1. Рекламна аудитория
Група

Дата2.2. Рекламни цели

17

МТ1,2

26.042.3. Комуникационни канали и средства

17

МТ3 и МСВ1

26.042.4. Съвременни рекламни канали и средства

17

X1,2

27.04
15

2.5. Рекламно послание

17

X3,4

27.04
12.04

3. Рекламни средства и канали в туризма – видове,
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ
2 ч.

същност, особености
РефератХ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

15

ХІ. ПРОДАЖБИ НА ОФЕРТИ И УСЛУГИ

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
2.04

1. Същност на процеса продажба и особености в

Реферат
2 ч.

Сферата на хотелиерството и ресторантьорството
2. Канали, методи и средства за продажби

16

ХІІ. ЦЕНАТА – ЕЛЕМЕНТ НА МАРКЕТИНГ- СТОЙНОСТТА9.04

1. Същност и значение на цената

4 ч.

2. Ценови стратегии и съотношението цена/качество
3. Видове цени и отстъпкиІІ. КУРСОВИ РАБОТИ, РЕФЕРАТИ и др.


Вид на заданието

Тема

Срок за предаване

Указания за изпълнение

Задача за изпълнение за семинарно упражнение в екип с предварителна подготовка и с презентация

Виж програма с теми


Виж дата за семинарно упражнение

Екип от 4-5 студента се подготвя и изпълнява задачите съгласно указанията за тях, посочени в приложените файлове в сайта www.rafailova.org, във Файлове за Студентите в „Маркетинг в туризма”

Курсова работа


Задължителна!

Проучване на клиенти на кафе-барове, клубове за забавление, сладкарници и др. част от вериги, на центрове (кътове) за забавление на деца – например в МОЛ или в търговски център

До 30 април в електронен вид

Виж приложени файлове в www.rafailova.org, във Файлове за Студентите в „Маркетинг в туризма”.

Екип от студенти (може същият, който работи по презентации за упражнения) разработва курсовата работа, в размер от 5 страници

Реферат

Сегментиране на пазара


До 10 май в електронен вид


Виж приложени файлове в www.rafailova.org, във Файлове за Студентите в „Маркетинг в туризма”.

Рефератите няма да бъдат презентирани на семинарни упражнения, а предавани от студенти, които не са набрали необходимия брой точки за тяхната работа през семестъра

Рефератът се разработва самостоятелно и носи максимално 15 точки

Обемът на реферата е 3-4 печатни страници, шрифт Times New Roman 12

Реферат

Насърчаване на продажбите

Реферат

Връзки с обществеността

ІІІ.ЛИТЕРАТУРА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Автор

Заглавие, година на издаване, издателство

Атанасова, Лина

Маркетингови комуникации в туризма

Маркетингови изследвания в туризма

Доганов, Димитър

Маркетинг в туризма, Рекламата каквато е= Princeps, 2001

Котлър, Филип
Основи на маркетинга", Графема, 1996

Иванов, Ст., Жечев, Вл.

Рафаилова, Генка

Маркетинг в хотелиерството. Зангадор, 2011

Маркетинг в туризма – съвременни концепции и аспекти, Изд.”Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2010

Рафаилова, Генка и Кадиева, Снежина

Маркетинг на свободното време и туризма”, изд.Стено, Варна, 2005

Рафаилова, Генка

Маркетинг в туризма, учебно помагало, Университетско издателство, ИУ-Варна, 2002


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА

Ал Рийс и Лаура Рийс


Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънз, 2003 г.

Благоев, Веселин

Маркетинг, второ издание. International University, 2003

Велев, Младен

Маркетингови комуникации, 2005

Джоанис, Анри

"Творческият процес в рекламата"

Котлър, Филип

“Управление на маркетинга – структура на управлението на пазарното предлагане”, 2002

Котлър Филип, Дилан Джайн, Сувит Месини

“Еволюция на маркетинга”, 2003 г.

Котлър, Филип, изд. „Locus”, 2007 г.

„Латерален маркетинг”

Рибов, Манол, изд. „Тракия” 2005 г.

„Стратегически избор в туризма”

Майлкъл Нюман, изд. „Класика Стил”

„ 22 неоспорими закона на рекламата”

Ферел, Прайд

"Маркетинг - концепции и стратегии"

Питър Фиск, изд. Софт Прес ООД, 2008 г.

„Гениален маркетинг”

Райън, Крис

"Възстановителен туризъм"

Ракаджийска, СВ.

"Туристически пазар и реклама"

Ракаджийска, Св. и колектив

"Маркетинг в туризма"

Alastair Morrison

"Hospitality and Travel Marketing"

Holloway and Thomas

"Marketing for tourism"

Johnson and Thomas

"Choice and demand in tourism"

Michael Morgan

"Marketing for Leisure and Tourism"

Stanley Plog

"Leisure Travel"

ІV. ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА СТУДЕНТИТЕ


ОЦЕНКАТА ще бъде комплексна върху цялостната работа на студентите през семестъра, ще се формира окончателно по време на изпита и ще включва:

 1. Оценка за работа през семестъра 40 % от общата оценка

 2. Оценка от изпит – тест 60 % от общата оценка
 1. Оценката за работата през семестъра ще се определя от:

1.1. Оценка за изпълнение на задачите по темите за семинари и представена по време на семинарни упражнения.

Оценката се дава за участието на студентите и тяхното представяне по време на семинарни упражнения и в дискусиите. Всеки студент, в екип с още 4-5 души трябва да изпълни задачите по теми II, III, IV, VI и VII, както и да участва в презентацията на нейното изпълнение в рамките на съответния семинар. За участие в семинар и презентация на изпълнение на задача могат да бъдат получени от 2 до 6 точки. За участие в изпълнение на задача без присъствие на упражнение, студентът може да получи максимално 2 точки, но само при условие, че има не повече от 2 отсъствия от семинар. Екипите се формират на първото семинарно упражнение и работят върху изпълнението на задачите с предварителна подготовка по време на целия семестър.

Студент, който по уважителни причини не е могъл да присъства на упражнения трябва да разработи реферат по някоя от посочените теми и курсовата работа, която е задължителна за всички студенти.

Информация за всички задачи за семинарни упражнения и за реферата можете да намерите в сайта www.rafailova.org, в Студенти и Файлова, „Маркетинг в туризма”. Част от работата върху задачите с предварителна подготовка е препоръчително да бъде направена по време на консултациите с поне един представител на екипа.

30 % от общата оценка, максимално 30 точки

1.2. Оценка върху курсова работа за текущ контрол

10 % от общата оценка, максимално 10 точки 1. Оценката от изпита се определя от представянето на студента на теста по време на сесията през месец май след приключване на обучението по маркетинг. 60 % от общата оценка, максимално 60 точки

Общо: 100 %, максимално 100 точки

Тестът включва 6 въпроса върху целия усвоен теоретичен материал по маркетинг през учебната година. На 4-ри от въпросите трябва да се отговори като се избере един от посочените отговори. Два от въпросите представят кратка ситуация или проблем, за които се прави кратък коментар и се представя решение или идея за понататъшни действия/развитие.

Свободните отговори на отворените въпроси във всички тестове обаче трябва да бъдат аргументирани и формулирани чрез използване на концепции, инструменти, средства и методи от маркетинга. Изразеното лично мнение е необходимо да се базира на конкретни факти и маркетингови теоретични и практически постановки.


 1. Критериите за оценка са:

3.1. Умения за анализ и използване на информация – маркетингова теория, данни и факти от литература, медии в т.ч. Интернет, практика и личен опит

3.2. Приложение на знания от теория – използване на подходящите за ситуацията, проблема или въпроса категории, техники и концепции от маркетинга

3.3. Творческа активност – представяне на лично решение и мнение

3.4. Умения за защита и излагане на собствено мнение, доводи и идеи - как клиентите ще бъдат привличани и удовлетворявани/обслужвани чрез дейността на фирма от туризма и свободното време – умело използване на факти и маркетингови средства и техники за аргументиране и разработване на решение и идейни проекти

3.5. Умения за работа в екип - разпределяне на работа и съвместяване на усилия с останалите членове на екипа взависимост от лични умения и знания

 1. Брой точки и съответната на тях оценка по скалата от слаб (2) до отличен (6)
Оценка

Брой точки за:

Работа по определена задача с презентация на семинар

Брой точки общо:

минимален – 1

максимален - 30

Курсова работа


Брой точки общо:

минимален – 1

максимален - 10

Тест за изпит


Брой точки общо:

минимален – 36

максимален - 60

Обща оценка

сума от точки от трите групи

Брой точки общо:

минимален – 49

максимален - 100

Слаб (2)

1-5

1-2

До 35

До 49

Среден (3)

6-10

3-4

36-42

50-59

Добър (4)

10-17

5-6

43-48

60-74

Мн.добър (5)

18-24

7-8

49-52

75-87

Отличен (6)

25-30

9-10

53-60

88-100V. ПРАВИЛА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТАТА НА СТУДЕНТИТЕ

 1. Студент, който има повече от две отсъствия на упражнения за семестър и не е правил курсова работа или работил по самостоятелна задача с презентация трябва да подготви реферат (виж конспекта и темите за реферат), но само ако има уважителна причина за отсъствията. Студентът има право да участва в семинар с друга група, но само по уважителни причини. При положение, че има повече от две отсъствия (при участие в задача) могат да бъдат отнети 10 точки от оценката.

 2. Студент, който не е набрал минимум 14 точки през учебната година трябва първо да представи кратък реферат по определена тема от лекционния материал.

 3. Студентите могат да получат най-малко 5 точки като поощрение за редовно участие в дискусии по време на семинарни упражнения и лекции

 4. По време на семинарни упражнения не се допускат студенти, които закъсняват повече от 10 минути.

 5. По време на лекции и семинарни упражнения е желателно да не се стои с шапка, да се дъвчи дъвка и да се консумира храна.

1Указания за изпълнение на задачите за семинарни упражнения са представени след програмата, на стр.4, а за броя точки от текущ контрол и изпит на стр.7
Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Програма и изсквания за iconПрограма и изсквания за
Консултации февруари четвъртък 11. 00 13. 00 ч. Март и април понеделник, 12. 30 15. 00 ч

Програма и изсквания за iconПрограма и изсквания за
Консултации вторник, 12. 30 – 14. 00 ч и Сряда, 13. 00 – 15. 00, Кабинет катедра „Туризъм” – 2-ри етаж

Програма и изсквания за iconПрограма и изсквания за
Цели на обучението студентите да придобият базисни съвременни познания и умения по мениджмънт необходими за управление на организация...

Програма и изсквания за iconПриложение №8 към глава десета технически изсквания за комуникациите
Съобщенията и бюлетините с оперативна метеорологична информация, които се разпространяват по aftn, е необходимо да достигат до адресата...

Програма и изсквания за iconКъм глава шеста технически изсквания към
Информации sigmet и airmet, летищни предупреждения и предупреждения за срез на вятъра

Програма и изсквания за iconКъм глава осем технически изсквания за обслужване на операторите и екипажите на вс
Техническите изисквания конкретизират начините на метеорологично обслужване на операторите и екипажите на вс (вид и форма на метеорологичната...

Програма и изсквания за iconПриложение №7 към глава девета технически изсквания за информация за органите за овд, службите за за търсене и спасяване и за аеронавигационна информация
Техническите изисквания конкретизират аеронавигационното метеорологично обслужване и видовете информация, предоставяна на органите...

Програма и изсквания за iconПрограма 1: Сгради и съоръжения Програма 2
Забележка: Програма 10 и Програма 11 не се разработват, тъй като не се изнасят храни извън обекта

Програма и изсквания за iconПрограма образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия под програма образователна програма за лавинна безопасност
Подобряване на информираността на хора, практикуващи спортни дейности в зимна планинска обстановка

Програма и изсквания за iconПрограма „Учебни визити" е част от „Хоризонталната програма"
Програма „Учебни визити” е част от „Хоризонталната програма” на Програма „Учене през целия живот”, дейност „Политически развития...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом