1. Въведение в маркетинга
Име1. Въведение в маркетинга
страница1/3
Дата на преобразуване04.06.2013
Размер325.23 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://rafailova.org/files/Marketing11_12_Plan_zadochno.doc
  1   2   3


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А

Ф А К У Л Т Е Т “УПРАВЛЕНИЕ”

КАТЕДРА “МАРКЕТИНГ”
УТВЪРЖДАВАМ: .

(Проф.д-р ик.н. Калю Донев)
У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


ПО ДИСЦИПЛИНАТА: “Маркетинг”;

ЗА СПЕЦ: всички специалности от направление икономика бакалавърско ниво.

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: втори, семестър - трети - за бакалаври.

ХОРАРИУМ: АЗ:75ч. общо: 45ч. лекции; 30ч. упражнения; ИАЗ:105ч.;ОСЗ:180ч.

КРЕДИТИ: 6

В настояшата учебна програма са представени:

  1. Анотация

  2. Тематично съдържание на програмата и датите на тяхното провеждане

  3. Форма на контрол и начин на оценка

  4. Литература

  5. Програма с темите и датите на семинарните упражнения при ас.Йордан НедевЛектор: хон.ас.д-р Генка Рафаилова, Колеж по туризъм-Варна, ИУ-Варна

Email & web-site: genka@rafailova.org, www.rafailova.org

Консултации: по предварителна уговорка по email


  1. А Н О Т А Ц И Я


Дисциплината има за цел да даде на студентите от направление икономика, мениджмънт и информатика знания и да формира умения по общите постановки на маркетинговата теория и практика. В настоящата учебна програма се предвижда преподаване на дисциплината съобразно най-новите концепции, принципи, методи и инструментариум, присъщи на промените в бизнес средата на 21 век. В края на обучението студентите могат да: организират и провеждат маркетингови проучвания; да сегментират пазара; да позиционират продукти; да разработват маркетингови стратегии и тактики по целеви пазари.


II. ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ


No. по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ

БРОЙ ЧАСОВЕЛ

СУ

Дата лекции

ТЕМА 1. Въведение в маркетинга

2

1

7.IX

1.1

Същност, функции и задачи на маркетинга


1.2

История на маркетинговата теория и практика


1.3

Маркетингът в процеса на управлението


1.4

Видове маркетинг


1.5

Маркетингов миксТЕМА 2. Маркетингова среда


2


1

7.IX

2.1

Маркетингова макросреда – същност, елементи, роля


2.2

Маркетингова микросреда– същност, елементи, роля


2.3

Система от показатели за мониторинг на средата – класификация


2.4

Методи за анализ и оценка на средата SWOT, PESTE, изводиТЕМА 3. Маркетингова информационна система


2


1

7.IХ


3.1

Същност и предназначение на МИС – същност,, елементи


3.2

Видове информация – първични, вторични данни и източници


3.3

Методи за набиране на информация – наблюдение, допитванеТЕМА 4. Потребителско поведение

2

1

7.IХ


4.1

Концептуални модели на потребителското поведение


4.2

Фактори, определящи потребителското поведение


4.3

Процес на вземане на решение за покупка


4.4

Видове решения за покупка


4.5

Решения за покупка на индустриални стокиТЕМА 5. Разработване на пазара

2

1

8.IХ


5.1

Основни понятия в процеса на разработване на пазара


5.2

Видове пазари –


5.3

Процес на разработване на пазараТЕМА 6. Процес на сегментиране

2

1

8. IХ


6.1

Същност и предназначение на процеса на сегментиране


6.2

Подходи и методи на сегментиране


6.3

Дефиниране на критерии за сегментиране –видове, избор


6.4

Идентифициране на пазарните сегменти - примериТЕМА 7. Избор на целеви сегменти

2

1

8. IХ


7.1

Показатели за анализ и оценка на целевите сегменти


7.2

Методи за анализ и оценка на целевите сегменти

  1   2   3

Свързани:

1. Въведение в маркетинга iconКонспект по маркетинг 11-з клас
Възникване и развитие на маркетинга – етапи. Същност на маркетинга като теория и практика
1. Въведение в маркетинга iconПринципен въпрос, отнасящ се с изучаването на маркетинга, е неговото дефиниране. Могат да се срещнат най-различни дефиниции, в които маркетинговите категории
От преобладаващия “разпределителен” подход се стига до съвременното модерно дефиниране на маркетинга. И второ независимо от различните...
1. Въведение в маркетинга iconМаркетинг и идеи за прилагането му. Основни маркетингови концепции. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Маркетингов микс
Маркетинг същност и значение. Традиционно и съвременно разбиране на маркетинга. Принципи и функции на маркетинга. Основни маркетингови...
1. Въведение в маркетинга iconВъведение в библията
Библията както и от отделните части на Библията взети заедно като например: Въведение в Стария завет, въведение в Новия завет, въведение...
1. Въведение в маркетинга iconМаркетинг въведение в маркетинга
Ф. Котлър: “Маркетингът е социален процес, чрез който отделните индивиди и групи получават това, от което се нуждаят и което желаят,...
1. Въведение в маркетинга icon1. Маркетинга в организацията
Тези фирми разглеждат маркетинга, като цялостна философия на фирмата. Те са ориентирани към пазара и са мотивирани от клиентите,...
1. Въведение в маркетинга iconКонцепция фондового маркетинга
Следует отме­тить, что вопросам обоснования концепций маркетинга на рос­сийском рынке уделяется недостаточное внимание. Вместе с...
1. Въведение в маркетинга iconПрограма
Маркетингови ери и маркетингови концепции. Еволюцията на маркетинга -маркетингови ери; фактори, обуславящи промяната в същността,...
1. Въведение в маркетинга iconВъпросник за държавен изпит за придобиване на окс „бакалавър по специалност
Маркетингови ери и маркетингови концепции. Еволюцията на маркетинга -маркетингови ери; фактори обуславящи промяната в същността ролята...
1. Въведение в маркетинга iconПресконференция зa Наградата за положителен образ на жените в рекламата и маркетинга
На 19 октомври, петък, организаторите на конкурса за положителен образ на жените в рекламата и маркетинга ще дадат пресконференция...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом