Документаци я
ИмеДокументаци я
страница1/3
Дата на преобразуване04.06.2013
Размер0.5 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.tso.bg/uploads/file/bg/PublicProcurements/2/Documentacij interfeisi ok.doc
  1   2   3
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка


реф. № 2013/ 50Предмет:

Разработка на интерфейси към информационни системи в ЦДУ за предоставяне на информация от измерване ”
София 2013 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


Раздел I: Решение за откриване на процедурата.

Раздел II: Обявление за обществената поръчка.

Раздел III: Пълно описание на обекта на поръчката.

Раздел IV: Технически спецификации.

Раздел V: Правила за провеждане на процедурата.

Раздел VI: Указания към участниците.

Раздел VII: Образец на оферта.

Раздел VIII: Образци на документи, неразделна част от офертата.

Раздел IX: Проект на договор.

РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА


РАЗДЕЛ II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


РАЗДЕЛ ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


1. Увод

Развитието на пазара на електроенергия, както и изискванията на ENTSO-E, ACER и други международни организации налагат въвеждане на информационни системи за предоставяне на информация на външни контрагенти.


2. Предназначение

Настоящото задание дефинира изискванията за осигуряване на уеб базирано получаване на информация, интегрирано с централното хранилище на информация от измервания, за измерените количества електроенергия от различни измервателни точки върху широк кръг мобилни и стационарни изчислителни устройства, работещи с различни операционни системи.


3. Обхват на задачата

Задачата включва следните дейности:

 • Анализ на възможностите за изграждане на WEB базирана система за достъп до информация от измервания.

 • Проектиране и разработка на WEB базирана система, осигуряваща висока надеждност и защита на информацията при използване на съществуващата PKI инфраструктура в локалната мрежа на ЦДУ;

 • Разработване на програмни модули за WEB базиран достъп и извършване на справки с информация от измервания.

 • Внедряване на системата без прекъсване на работата и достъпа до централното хранилище с информация от измервания в ЦДУ.
Допълнителна информация

Централно диспечерско управление на ЕСО ЕАД и ТДУ са включени в утвърдения с Решение № 755/ 21.09.2004 г. и Постановления № 181/ 20.07.2009 г. и № 3/10.01.2013г. на Министерски съвет списък на “стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност на Република България и които са част от критичната инфраструктура”. Участникът, определен за изпълнител трябва да представи за проучване и издаване на разрешение за достъп до стратегически обекти, съответните документи за всеки от ръководителите на фирмата и физическите лица, които ще изпълняват поръчката.


4. Етапност и срокове

Задачата трябва да се изпълни в рамките на един етап.

Срокът за изпълнение на задачата е 75 календарни дни от датата на влизане на договора в сила.


5. Съществуващо положение

В ЦДУ функционира Централно хранилище с информация от измервания (ЦХИИ).

Основни функции на системата

Основните функции на съществуващата система са следните:

1. Получаване и съхраняване на информация за измерена електроенергия, предоставена на ЕСО от отговорници по измерванията - Електропреносна компания, Електроразпределителни дружества, съседни Системни оператори и вътрешни системи на ЕСО.

2. Обработка - обединяване (агрегиране) на измерванията по обекти и времеви интервали.

3. Експортиране на информация от измервания с цел захранване на други системи, които имат нужда от измерванията за изпълнение на техните функционалности: уреждане на пазарните транзакции, публикуване на информация - предоставяне на информация на заинтересованите лица, анализ на информация, прогнозиране на производство и потребление и др.


Функционални модули на Системата

База данни – Управление на обектите

Този модул осигурява информационното управление на базата данни чрез графичен потребителски интерфейс, позволяващ прибавянето, модифицирането, изтриването и търсенето на записи.

Добавянето и модифицирането на данни е последвано от съхранение/промени на информацията в базата данни. Ето защо има предварителен процес на удостоверяване (валидация) с цел осигуряване на достоверността на информацията и минимизиране на потребителските грешки. В тази връзка всяка транзакция, която представлява промяна на информация (прибавяне, модификация, изтриване) преминава през два вида потвърждаване:

 • Синтактично: Потвърждаване на формата на съхраняваната информация - числа и букви, формат на датата, дължина на стойностите, десетична позиция, стойности, представени между максимум и минимум и т.н.

 • Семантично: Потвърждаване относно информация вече съхранена в базата данни, т.е. дати, които трябва да бъдат по-стари от последния съхранен запис и др.

Всяка транзакция, извършена от потребителя (прибавяне, модифициране, изтриване, запитване) предизвиква отговор от системата чрез съобщение, даващо отчет относно извършването или не извършването на процеса.


Управление на входа

Този модул е предназначен за наблюдение на зареждането на информация към Системата чрез входящи файлове, получени от други системи.

Източниците, от които ЦХИИ получава файлове с измервания са:

 • Система за дистанционно отчитане на електроенергия

 • Система за междусистемни обмени

 • Преносна компания

 • Разпределителни дружества

Модулът за управление на входа предоставя графичен потребителски интерфейс, чрез който потребителят разполага с достъп до следните функционалности:

 • Входни файлове, които са успешно импортирани в Системата, както и зареждания, които не са успели.

 • Входни файлове, които се очаква да бъдат импортирани, но не са заредени все още (изчакващи).

 • Достъп до журнал от импортирани файлове, даващи отчет за успешно зареждане или евентуално откритите грешки или нарушените проверки, които са възпрепятствали успешното зареждане на файла.

 • Ръчно импортиране на файлове.

Корекция на информация

Този модул дава възможност за ръчно попълване или променяне на информация, заредена в базата данни.

За тази цел в системата е осигурен графичен потребителски интерфейс с екрани за търсене и корекция на информация.

Информацията, с която се работи в този модул е главно два вида:

 • Първична информация относно измервания, импортирана в системата.

 • Резултати от изчисления и обработки, извършени в системата.

За да можем да идентифицираме информацията, която трябва да бъде намерена и/или модифицирана, са въведени филтриращи функционалности на обект, дата, интервал, източник на информация, процес на агрегация, които са удобни за всеки случай, или друг атрибут, който би могъл да се окаже полезен с цел намаляване на усилията за локализиране на информацията, която потребителят търси.

Нуждата от проследяване на всяка възникнала промяна в информацията описана по-горе е особено важна. Модифицирането на информация и проследимостта се считат за критично важни.

Допълнително потребителят може да види статуса на показваната информация:

 • Първична информация: Информация, показана по начина, по който е първоначално импортирана

 • Обединяване/Изчисляване: Информацията показана в резултат от изчисление, извършено от Системата

 • Коригирана: Показаната информация е била ръчно манипулирана.


Изчисления и обединения

Модулът извършва определен брой изчисления /обработки и обединения/ агрегирания на данните като:

 • Обединения по групи с обекти.

 • Пресмятания за периоди / интервални - почасови, дневни, седмични, месечни и др.

За да се реализира това в модула е реализиран графичен потребителски интерфейс, който дава следните функционалности:

 • Стартиране на изчислителен процес с възможност потребителя да избира критериите, които да се вземат предвид при изчислението (датите на интервалите, обектите и т.н.)

 • Достъп до логове, даващи отчет за успеха или провала на процеса, спрямо който трябва да бъде установено наличието на грешки в процеса и причини за неуспеха

 • Даване на отчет за вече работещи процеси и съответните им състояния.

Резултатите от изчислението могат да бъдат или да не бъдат съхранявани в базата и могат да бъдат представени и разглеждани от потребителя по следните канали, покриващи всеки един конкретен случай:

 • Екрани, където се търсят резултати, съхранявани в базата данни

 • Отчети

 • Експортиране на файловеЕкспортиране и отчети

Една от основните цели на системата е да представлява централно хранилище, способно да предоставя информация на други системи като:

 • Системи за оперативна диспечерска информация

 • Системи за организиране на конкурентен електроенергиен пазар

 • Системи за анализи

 • Системи за публикуване на информация

 • Системи за прогнозиране

За тази цел в Системата е изграден модул Експорт на данни. Чрез този модул могат да се експортират данни в следните формати: .xml, .xls, .csv и .pdf.

Експортните файлове се създават по два начина:

 • Автоматично за даден процес: Създаването на файла е насрочено автоматично след възникването на събитие (например предварително зададен момент) и се изпраща до предварително конфигурирана директория или система.

 • Ръчно генериране на файлове: Потребителят може да генерира файлове за експортиране ръчно, както и да избира критерии за формирането им.


Планиране (Scheduling) и алармени сигнали

Важна функция на ЦХИИ е позволяването на планиране и автоматично извършване на някои транзакции и функционалности като импортиране и експортиране на файлове и насрочване на автоматично изпълнение на някои транзакции.

Планиращият модул позволява:

 • Насрочване на изпълнението на задачи след възникването на събитие

 • Определяне на алармените сигнали във връзка с по-горната точка

За събитиесе счита изпращането или получаването на определена информация в системата, както и извършването на дадено действие. Задачатаще започне при възникване на събитие или достигане на определен момент. Алармените сигнали са съобщения, които дават отчет за изпълнението на предварително определено събитие.

Модулът „Планиране и алармени сигнали“ предоставя графичен потребителски интерфейс с цел позволяването на следните функционалности:

 • Проследяване на изпълнението на задачи, успех или провал, в случаите, в които е необходимо установяване дали процесът е открил грешки и причините за грешките.

 • Управление на алармените сигнали: Осигурени са екрани за разглеждане на алармените сигнали, генерирани от системата, като се предоставят средства за търсене като филтри. Всички алармени съобщения се съхраняват в базата данни.


Потребителски интерфейс

Цялостната функционалност на Системата е предоставена чрез графичен потребителски интерфейс (GUI).

Графичният потребителски интерфейс е съвместим със следните операционни системи

 • Windows XP

 • Windows Vista

 • Windows 7

Графичният потребителски интерфейс е разработен на български език.

Графичният потребителски интерфейс е проектиран за интуитивна и лесна работа.

Сигурност

Цялостният потребителски достъп до системата е осигурен чрез потребителско име, парола и смарт карта. Администраторът може да модифицира, разглежда и изтрива потребители от системата чрез графичен потребителски интерфейс (GUI).

Управление на потребителите

Управлението на потребителите се извършва чрез графичен потребителски интерфейс (GUI).

Този графичен потребителски интерфейс позволява следните действия:

 • Създаване, модифициране, изтриване и търсене на потребители и профили;

 • Създаване на връзка между потребителите и профилите, както и модифициране на тези отношения.

Потребителите имат определен срок на действие (начална и крайна дата) и възможност за временно/постоянно позволяване/забраняване на свързаните профили.

Одитиране и проследимост

Одитирането чрез запис в „log” файлове се използва за контрол на всички действия със системата с цел осигуряване на проследимост на всички промени до първоначалното състояние в случай на спор и освен това за определяне на отговорното лице за всяка промяна.

Системата предоставя записи за проследяване на промените в информацията на базата данни и извършените транзакции от потребителя автоматично или ръчно.

Способностите за проверка са проектирани за следните действия:

 • Зададени транзакции, които са предназначени за автоматично изпълнение

 • Изчисления и обобщения, извършени от системата

 • Експортиране

 • Импортиране

 • Създаване на отчети


Скалируемост и модулност

Системата е скалируема за да позволи увеличаване броя на участниците и измервателните точки, включени в процеса, което позволява увеличаване на обема информация без намаляване на производителността.

По тази причина системата е базирана на модулна основа, която позволява, при необходимост, включването на нови функционалности или нови машини по прост и прозрачен метод.

Архитектурата на системата позволява бъдещи промени във функционалността при минимални промени в изграждащите компоненти.

Системата е гъвкава, което позволява промяната й при промяна на бизнес процесите.


РАЗДЕЛ ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


1. Изисквания към системата:

1. 1. Системата трябва да работи върху следните устройства и операционни системи:

 • Мобилни устройства с операционни системи :

  • ANDROID;

  • IOS;

  • Windows

 • Таблети с ОС Windows 7;

 • Стационарни и преносими персонални компютри (OС Windows Vista, Windows 7)

1.2. Системата трябва да притежава WEB базиран потребителски интерфейс и да използва PKI система за достъп до базата данни с цифрови сертификати.

1.3. Системата да притежава следните възможности по отношение на работа с измервателни точки:

 • Дефиниране на измервателна точка.

 • Възможност за задаване на до два допълнителни идентификатора на ИТ.

 • Възможност за задаване на коефициент за интерпретиране на стойността на измерваната величина.

 • Възможност за дефиниране на йерархично свързани групи от ИТ и „привързване“ на ИТ към една или повече групи.

1.4. Системата да има възможност за работа с „виртуални измервателни точки“, по отношение на които да притежава следните възможности:

 • Дефиниране на виртуална измервателна точка.

 • Възможност за задаване на до два допълнителни идентификатора на ВИТ.

 • Поддържане на до 4 канала за всяка ВИТ с възможност за задаване на различни формули за изчисляване на стойността на всеки един канал.

 • Възможност за дефиниране на период на валидност на ВИТ.

 • Поддръжка на версии на ВИТ в зависимост от периода на валидност.

 • Възможност за изтриване на версии на ВИТ.

1.5. Системата да притежава следните възможности по отношение на въвеждане на информация

 • Въвеждане на информация от външен файл. Възможност за работа с XML формат и XLS формат.

 • Възможност за задаване на шаблон на файл за въвеждане на информация.

 • За всеки шаблон да има възможност за дефиниране на позиция във входния файл на информация от определен тип.

 • В шаблона да има възможност за задаване на „период на отместване“ при интерпретиране на времето (в минути).

 • Възможност за задаване на връзка между измервателна точка, име на файл и шаблон на файл.

 • Възможност за ръчно въвеждане на информация.

 • Възможност за корекция на информация. Запазване на последователност и история на корекциите, посредством дефиниране на версия на информацията.

1.6. Системата да дава възможност за визуализация и получаване на следните основни видове справки за информация от измервателни точки:

 • Справка за информация от една измервателна точка. При формиране на справката да има възможност за избор на следните параметри;

  • Точка, за която се отнася справката

  • Период на справката – от дата, час до дата, час

  • Канали с информация, които да участват в справката – избира се един или повече от дефинираните за дадената ИТ канали

  • Вид на справката - табличен или графичен

  • Интервал на последователността от данни – 15 мин или 1 час

  • След извеждане на справката на екрана да има възможност за експорт на информацията във файл със стандартизиран формат (XLS, XML, TXT, PDF, CSV) по предварително зададен шаблон.

  • Името на файла да се задава от потребителя в диалогов прозорец

 • Справка за информация за множество измервателни точки. При формиране на справката да има възможност за избор на следните параметри;

  • Точки, за която се отнася справката

  • Период на справката – от дата, час до дата, час

  • Канали с информация, които да участват в справката – избира се един или повече от дефинираните за избраните ИТ канали. Забележка: Да се даде възможност за избор само на канали, които са общи за всички избрани ИТ

  • Интервал на последователността от данни – 15 мин или 1 час

  • След извеждане на справката на екрана да има възможност за експорт на информацията във файл със стандартизиран формат (XLS, XML, TXT, PDF, CSV) по предварително зададен шаблон.

  • Името на файла да се задава от потребителя в диалогов прозорец
 • Справка за наличност на информация за една или повече измервателни точки. При формиране на справката да има възможност за избор на следните параметри;

  • Точки, за която се отнася справката

  • Период на справката – от дата, час … до дата, час

  • Канали с информация, които да участват в справката – избира се един или повече от дефинираните за избраните ИТ канали. Забележка: Да се даде възможност за избор само на канали, които са общи за всички избрани ИТ.

  • За всеки ден от избрания период справката да извежда информация за наличност, неналичност и частична наличност на данни за избраните измервателни точки.

1.7. Системата да дава възможност за агрегация на данни и справка за информация от виртуална измервателна точка (ВИТ). При формиране на справката да има възможност за избор на следните параметри:

  • ВИТ, за която се отнася справката

  • Версия на ВИТ, за която се отнася справката

  • Период на агрегация – от дата, час до дата, час

  • Интервал на агрегация – 15 мин или 1 час

  • След извеждане на справката на екрана да има възможност за експорт на информацията във файл със стандартизиран формат (XLS, XML, TXT, PDF, CSV) по предварително зададен шаблон.

  • Името на файла да се задава от потребителя в диалогов прозорец.

1.8. Системата да притежава следните възможности по отношение на управление на потребителите и сигурността

 • Поддържане на каталог на потребителите на системата с потребителско име и парола. Възможност за интеграция със съществуващата PKI система, използване на цифрови сертификати. Възможност за работа със смарт-карти и токени

 • Възможност за задаване на срок на валидност на паролата

 • Възможност за активиране/деактивиране на потребител

 • Възможност за задаване на потребителски „роли“, обединяващи потребители с еднакви права върху функционалността на системата и съответните елементи от потребителския интерфейс.

 • Възможност за интерактивно задаване/промяна на правата на дадена роля върху функционалността на системата и съответните елементи от потребителския интерфейс

 • Възможност за задаване на права за достъп на потребител върху една или повече измервателни точки

 • Възможност за задаване на права за достъп на потребител върху една или повече виртуални измервателни точки

 • Възможност за дефиниране на „групи“, обединяващи потребители с еднакви права на достъп върху набор от ИТ или ВИТ

1.9. Системата да има следните допълнителни възможности, свързани с наблюдение и мониторинг на функционирането и използването на системата:

 • Възможност за наблюдение на активни потребители;

 • Поддържане на журнал (logfile) за регистриране на всички съществени събития, свързани с функциониране на системата – достъпа на потребители, автоматичен или ръчен импорт на информация, корекция на данни и т.н.

 • Възможност за конфигуриране и извеждане на справки за избрано множество записи от журнала ( logfile-а), предварително селектирано или филтрирано по дадени критерии. Например: тип на събитието, събития за даден потребител, събития за даден IP адрес, време на събитието и др.

1.10. Системата трябва да реализира всички функции на ЦХИИ, описани по-горе в т.6. от РАЗДЕЛ ІІІ. Пълно описание на поръчката.

1.11. База данни

Системата трябва да притежава база данни, поддържаща функционалностите на съществуващата база данни в ЦХИИ, описана по-горе в т.5 от
  1   2   3

Свързани:

Документаци я iconДокументаци я
Публична покана
Документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Документаци я iconДокументаци я
За участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет
Документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Документаци я iconОбщинаивайловград документаци я
І. технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика на оценка
Документаци я iconДокументаци я
За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем а зоп чрез публична покана
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом