Изпълнителен директор документация
ИмеИзпълнителен директор документация
страница2/3
Дата на преобразуване04.06.2013
Размер400.9 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.tso.bg/uploads/file/bg/PublicProcurements/2/Documentation_OES20.doc
1   2   3
РАЗДЕЛ VІІ.

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА.

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

До

ЕСО ЕАД

гр. София 1404

бул. „Гоце Делчев”, №105

О Ф Е Р Т А

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на системен софтуер за отдалечен достъп до информация в среда на OES20”


От ...........................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ..........................................................................,

(улица, град, община)

..................................................................................................................................,

представлявано от ............... .................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, email, лице за контакти ................................................................

...................................................................................................................................,

адрес за съобщения ..............................................................................................,

ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,


Разплащателна сметка:

BIC:................................................;

IBAN: ........ ..................;

банка:.............................................;

град/клон/офис:..............................


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


След като се запознахме с документацията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, с настоящото Ви представяме нашата оферта, както следва:


Предлаганото от нас техническо предложение за цялостното изпълнение на поръчката е представено в отделен запечатан непрозрачен плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.


Предлаганото от нас ценово предложение за цялостното изпълнение на поръчката е представено в отделен запечатан непрозрачен плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.


Заявяваме, че при изпълнение на поръчката ___________ подизпълнители.

(ще ползваме – изброяват се/няма да ползваме)


С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.


В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви представим:

1. гаранция за изпълнение на договора в размер на сумата, без ДДС, посочена в обявлението за обществената поръчка, в една от следните форми:

парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД на адрес: гр. София - 1404, бул."Гоце Делчев" № 105 или по банковата сметка на ЕСО ЕАД:

BIC: KORPBGSF

IBAN: BG28KORP92201009159501

банка: Корпоративна търговска банка

адрес: ул. „Граф Игнатиев” № 10,

град: София 1000

банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.

2. Документи от съответните компетентни органи, изискуеми съгласно чл. 47, ал. 10 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал. 1 от ЗОП.

3. Всички необходими документи за издаване от ДАНС на разрешение за достъп до стратегически обекти за всеки от ръководителите на фирмата и физическите лица, които ще изпълняват поръчката.


Забележка: Не се изисква представяне на тези от документите по чл. 47, ал. 10 (чл. 48, ал. 2 от ЗОП), когато те се отнасят за обстоятелства, вписани в търговския регистър. Ако е посочен Единен идентификационен код /ЕИК/, не се изисква доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър и представянето на актове, обявени в търговския регистър.


До подписването на официален договор, тази оферта заедно с Вашата писмена покана за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.


Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите по приложения списък.

Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП)


Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)


притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)


в качеството ми на....... ...........................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)


кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на системен софтуер за отдалечен достъп до информация в среда на OES20


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


В предложената цена е спазено изискването за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки, и условията на труд..


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:...............................

(подпис и печат)


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)


притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)


в качеството ми на....... ...........................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)


кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на системен софтуер за отдалечен достъп до информация в среда на OES20


ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ,


реализираният общ оборот от дейността си за последните 3 години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) е .......................лева.


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:.........................

(подпис и печат)

С П И С Ъ К - Д Е К Л А Р А Ц И Я


Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)

кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на системен софтуер за отдалечен достъп до информация в среда на OES20,


ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ,


че в екипа за реализация на задачата разполагам със следните специалисти притежаващи валиден сертификат за работа с Open Enterprise Server – NCE ES и CLE или еквивалент
Три имена

Сертификат №


Приложения: ..........................................................


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис и печат)


списък на документите, съдържащи се в офертата:
Съдържание

Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.)

1

2

3

Плик № 1 - „Документи за подбор”

1.

Документ за внесена гаранция за участие.
2.

Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
3.

удостоверение за актуално състояние, а за чуждестранно лице еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установено.
4.

Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5, т.1 от ЗОП
5.

Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.5, т.2 от ЗОП
6.

Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП
7.

Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП
8.

Декларация от участника, съдържаща информация за реализиран общ оборот от дейността си за последните 3 години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.)
9.

Списък -Декларация от Участника, че в екипа за реализация на задачата разполага най-малко с един специалист притежаващ валиден сертификат за работа с Open Enterprise Server – NCE ES и CLE или еквивалент, придружена със заверени от участника копия на валидни сертификати.
10.

Декларация за съгласие от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката.
11.

Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия (когато е приложимо)
12.

Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата.Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”

1.

Техническо предложение.Плик № 3 - „Предлагана цена”

1.

Ценово предложение.
Дата:................. Подпис и печат: ................................

.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

(Попълва се на фирмена бланка на участника)


До

ЕСО ЕАД

гр. София 1404

бул. „Гоце Делчев”, №105


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на системен софтуер за отдалечен достъп до информация в среда на OES20”


От ......................................................................................................................................

(наименование на участника)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:


Предлагаме срок за изпълнение на поръчката .................. календарни дни от датата на влизане на договора в сила.( Срокът за изпълнение на поръчката трябва да е не повече от 75 календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила)


Техническите и функционални характериститики на оферирарания от нас системен софтуер са посочени в попълнената колона „Предложение” и са както следва:
Минимални изисквания

Предложение

 1.

Лицензи за 100 работни места на софтуер, осигуряващ отдалечена работа с информация в среда на OES2 със следните възможности:

 • Възможност за защитена работа от отдалечени работни места, включително с мобилни устройства.

 • Възможност за създаване, съхраняване, обработка и следене на информация.

 • Възможност за архивиране по начин, позволяващ безопасно възстановяване при необходимост.

 • Възможност за работа в групи с предварително дефинирани индивидуални права.

 • Разширяемост - възможност за бърза реализация на различни по мащаб системи – модулна организация.

 • Сигурен отдалечен достъп, базиран на използване на цифрови сертификати.

 • Транзакционно ориентирани, двупосочни електронни услуги.

 • Поддържане на версии на информационните единици, възможност за сравнение на версии.

 • WEB базиран интерфейс

 • Поддръжане на клиентски работни места с ОС Linux и Windows

 • Да притежава удобен и интуитивен потребителски многоезичен интерфейс – минимум на български и английски, включително менютата, съобщенията и помощните текстове.

 • Поддръжка на специализирана база данни за съхранение на информацията в защитен вид, невидим за администратора.

 • Възможност за експорт и импорт на данни в стандартни формати.

 • Годишен абонамент за получаване на нови версии и модификации на софтуера

 

 2.

Инсталация на софтуера в компютърната мрежа на ЦДУ. Интеграция и настройка за работа със системите за идентификация(директорийната услуга и LDAP сървъра), файлови услуги, защита, електронна поща (базирана на GroupWise), печат и архивиране.

 При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия)

....................................................................

(длъжност на представляващия участника)


(Попълва се на фирмена бланка на участника)

До

ЕСО ЕАД

гр. София 1404

бул. „Гоце Делчев”, №105


ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на системен софтуер за отдалечен достъп до информация в среда на OES20,


От ....................................................................................................................

(наименование на участника)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:


1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е........................ (словом ................................) лева, без ДДС.

2. Единичните и общите цени, за отделните видове услуги, са с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката и са дадени в следната


Ц Е Н О В А Т А Б Л И Ц АНаименование на видовете работи

к-во

ед. цена (лв.)

обща цена (лв.)

1.

Лицензи за 100 работни места на софтуер, осигуряващ отдалечена работа с информация в среда на OES2

12.

Инсталация на софтуера в компютърната мрежа на ЦДУ. Интеграция и настройка за работа със системите за идентификация(директорийната услуга и LDAP сървъра), файлови услуги, защита, електронна поща (базирана на GroupWise), печат и архивиране

1


ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лева, без ДДС*:

* при несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. в случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.


Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участника)
1   2   3

Свързани:

Изпълнителен директор документация iconОбластна администрация сливен
Росица Стелиянова изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, г-жа Янита Манолова – заместник изпълнителен директор на Агенцията...
Изпълнителен директор документация iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Изпълнителен директор документация iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
С. 1036, общ. Столична, район О., ул. „М.” №19, представлявано от всеки двама измежду гл изпълнителен директор, изпълнителните директори,...
Изпълнителен директор документация iconВалери Андреев Изпълнителен директор тръжна документация
Декларация за запознаване с тръжната документация, условията на търга, начина на неговото провеждане и условията за наем на земеделски...
Изпълнителен директор документация iconИзпълнителен директор документация
...
Изпълнителен директор документация iconДеклараци я по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от зппцк
Подписаните александър димитров димитров – Изпълнителен директор и васил стефанов симов – Изпълнителен директор, в качеството си...
Изпълнителен директор документация iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Изпълнителен директор документация icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Изпълнителен директор документация iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Изпълнителен директор документация iconДоговор мпс (месечно отчитане)
София, бул. Симеоновско шосе №110 Б, п к. 1700, представлявано заедно от Милен Иванов, представляващ „агримар българия“ еоод (Изпълнителен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом