Решени е №8 гр. Раднево, 29 януари 2013 год. Виметонанарод а
ИмеРешени е №8 гр. Раднево, 29 януари 2013 год. Виметонанарод а
Дата на преобразуване04.06.2013
Размер55.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rs-radnevo.org/CMS_ADM/images_content/gr-713.rtf
Р Е Ш Е Н И Е 8

гр. Раднево, 29 януари 2013 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АРадневският районен съд - гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди и тринадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛЮБА ПЕТРОВА


при секретаря Р.Д., с участието на прокурора……, като разгледа докладваното от съдия ПЕТРОВА гражданско дело № 713 по описа за 2012 год., за да се произнесе взема предвид следното:

Искът е за развод, с първоначално правно основание чл. 49 ал. 1 СК. В процеса на гледане на делото е постигнато споразумение между страните за развод на основание чл. 49, ал. 4 СК. С оглед на това и на основание чл. 214, ал. 1 от ГПК е допуснато изменение в основанието на иска.

 

И.С.Ж. е предявил иск чрез за допускане развод и прекратяване на брака му с В.П.Ж., поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство в него, по вина на ответницата. Искът за развод и е с правно основание чл. 49 ал. 1 и ал. 3 от СК, обективно съединен с брачни искове по чл. 322 ал. 2 от ГПК - за упражняване родителски права върху роденото от брака дете М. И. Ж., с ЕГН **********, лични отношения между бащата и детето, издръжка на детето, ползване на семейното жилище, издръжка между съпрузите и за фамилното име на съпругата след развода.

В процеса на гледане на делото е представено споразумение между страните на основание чл. 49, ал. 4 СК, с оглед на което моли съда да постанови решение за прекратяване на брака без да се произнася относно вината и да утвърди постигнатото между тях писмено споразумение.


  От ответницата не е получен писмен отговор в рамките на указания едномесечен срок по чл. 131 ал. 1 от ГПК. В открито съдебно заседание същата се явява и изразява становище за прекратяване на брака им с ищеца без съда да се произнася относно вината и да бъде утвърдено постигнатото между тях писмено споразумение, което поддържа лично. 


  Съдът, като прецени събраните по делото доказателства във връзка със становищата на страните приема следното:


  Страните са сключили граждански брак на 25.08.1996 г., първи и за двамата, с Акт № … от 25.08.1996 г. на Община Стара Загора. От брака си имат родено едно дете - М. И. Ж., с ЕГН **********, т.е. ненавършило пълнолетие.

Във фактическа раздяла са от лятото на 2012 г., когато ответницата напуснала семейното им жилище в гр. Стара Загора **** и заедно с детето се преместила да живее в жилището на своите родители.

В съдебно заседание двамата съпрузи изразяват сериозната си и непоколебима воля за развод съобразно постигнатото помежду им споразумение /вместо първоначално заведената искова молба от съпругата за развод на основание чл. 49 ал. 1 СК/. В представеното от тях писмено споразумение са уредени изчерпателно всички последици, които Законът свързва с прекратяването на брака.

  С оглед на изложеното съдът намира, че са налице условията на чл. 49, ал. 4 и ал. 5 от СК за допускане на искания развод и за утвърждаване на споразумението между страните, което отговаря на изискванията на закона, добрите нрави и са защитени интересите на детето.

  Съобразно споразумението между съпрузите и Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК следва да бъдат определени дължимите такива. Ищецът следва да заплати по сметка на Районен съд - гр. Раднево сумата 72 лв., представляваща държавна такса върху присъдената издръжката на детето, сумата от 25,00 лв. - представляваща държавна такса върху стойността на получения дял и 5.00лв. –държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, а ответницата следва да заплати по сметка на Районен съд - Раднево сумата 25,00 лв., представляваща окончателна държавна такса за развода и 5.00лв. – държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.


  Водим от гореизложеното, съдът

 

  Р Е Ш И:

 

  ДОПУСКА РАЗВОД между И.С.Ж.,***, с ЕГН ********** и В.П.Ж. *** и настоящ адрес *****, с ЕГН ********** и ПРЕКРАТЯВА брака им, сключен с Акт № 497 от 25.08.1996 г. на Община Стара Загора, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.


  УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, по силата на което:


Бракът между съпрузите И.С.Ж., с ЕГН: ********** и В.П.Ж., с ЕГН ********** се прекратява поради дълбоко и непоправимо разстроен, без съдът да се произнася относно вината за разстройството на брака.


Родителските права спрямо роденото от брака дете М. И. Ж., с ЕГН **********, се предоставят на В.П.Ж., с ЕГН **********, като негова майка и законен представител.


Детето М. И. Ж., с ЕГН ********** ще е с местоживеене, местоживеенето на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права, а именно местоживеенето на майката В.П.Ж., с ЕГН ********** ***.


Определя режим на лични контакти на бащата И.С.Ж., с ЕГН ********** с непълнолетната си дъщеря М. И. Ж., с ЕГН ********** - всяка неделя от месеца от 09,00 часа до 19,00 часа и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката.


ОСЪЖДА И.С.Ж., с ЕГН ********** да заплаща ежемесечна издръжка на непълнолетната си дъщеря М. И. Ж. с ЕГН: ********** в размер на 100, 00 лв. /сто лева/, чрез нейната майка и законен представител В.П.Ж., считано от датата на подписване на настоящото споразумение, ведно със законната лихва върху всяка просрочена сума, до настъпване на основание за нейното изменяване или прекратяване.


ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Стара Загора, на ул. ”Граф Н. Игнатиев” № **** на И.С.Ж., тъй като същото е негова лична собственост, придобита преди брака и не представлява СИО.


ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съпруга И.С.Ж., с ЕГН **********, ЛЕК АВТОМОБИЛ марка „ФИАТ”, модел „МАРЕА”, с per. № XXXX, с рама № ZFA18500000233173, като е изрично заявено от двамата съпрузи, че не се дължи парично уравнение във връзка с така възложения в реален дял на съпруга лек автомобил.

Застрахователната стойност на описаното МПС възлиза на стойност 100 лева, видно от удостоверение изх. № 13-0073/17.01.2013г на ЛЗБ „Стрелец”.


Съпрузите не си дължат издръжка след развода.


  Страните заявяват, че за в бъдеще никой от тях няма да има претенции и спорове за каквото и да било, свързано с брака им.


ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи брачното си фамилно име - Ж..


ОСЪЖДА И.С.Ж., с ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд - гр. Раднево сумата 72 лв., представляваща държавна такса върху присъдената издръжката на детето, сумата от 25,00 лв. - представляваща държавна такса върху стойността на получения дял и сумата от 5.00лв. – държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.


ОСЪЖДА В.П.Ж., с ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд - гр. Раднево сумата от 25,00 лв. – представляваща окончателна държавна такса и сумата от 5.00лв. – държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Свързани:

Решени е №8 гр. Раднево, 29 януари 2013 год. Виметонанарод а iconРешение №11 гр. Раднево, 09 януари 2012 год. Виметонанарод а
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на седми декември през две хиляди и дванадесета година,...
Решени е №8 гр. Раднево, 29 януари 2013 год. Виметонанарод а iconРешение №9 гр. Раднево 31. 01. 2013 год
Радневския районен съд в публичното заседание на eдинадесети януари двехиляди и тринадесета година, в състав
Решени е №8 гр. Раднево, 29 януари 2013 год. Виметонанарод а iconРешение №10 гр. Раднево 01. 02. 2013 год
Радневския районен съд в публичното заседание на единадесети януари двехиляди и тринадесета година, в състав
Решени е №8 гр. Раднево, 29 януари 2013 год. Виметонанарод а icon208 гр. Раднево, 03. 11. 2011 год. Виметонанарод а
Радневският районен съд, наказателно отделение в публично съдебно заседание на четвърти октомври две хиляди и единадесета година,...
Решени е №8 гр. Раднево, 29 януари 2013 год. Виметонанарод а iconРешени е гр. Костинброд,15. 12. 2008 год. Виметонанарод а
Костинброд ски районен съд първи съдебен район в публично заседание на10. 12. 2008 год в състав
Решени е №8 гр. Раднево, 29 януари 2013 год. Виметонанарод а iconРешени е гр. С., 01. 2008г. Виметонанарод а
С. окръжен съд, в закрито съдебно заседание на осми януари през две хиляди и осма година, в състав
Решени е №8 гр. Раднево, 29 януари 2013 год. Виметонанарод а iconРешение №6 гр. Раднево 14. 02. 2011 год
Радневският районен съд в публичното заседание на четиринадесети януари през двехиляди и единадесета година, в състав
Решени е №8 гр. Раднево, 29 януари 2013 год. Виметонанарод а icon80 гр. Раднево, 06 април 2010 год. Виметонанарод а
Радневския районен съд, наказателно отделение в публично съдебно заседание на шести април две хиляди и десета година, в състав
Решени е №8 гр. Раднево, 29 януари 2013 год. Виметонанарод а iconПрисъда №9 гр. Гълъбово, 26 Януари 2010 год. Виметонанарод а гълъбовският районен съд
Гълъбовският районен съд, на двадесет и шести Януари две хиляди и десета година в открито съдебно заседание, в следния състав
Решени е №8 гр. Раднево, 29 януари 2013 год. Виметонанарод а iconРешение №26 гр. Раднево, 21 февруари 2011 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесети януари през две хиляди и единадесета година,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом