Интензивни програми програма за учене през целия живот еразъм
ИмеИнтензивни програми програма за учене през целия живот еразъм
страница1/9
Дата на преобразуване04.06.2013
Размер0.63 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://hrdc.elido.com/fce/001/0110/files/FormuliarIP 2011_BG_final.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Erasmus

Еразъм

Интензивни програми


ПРОГРАМА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

ЕРАЗЪМ

Формуляр за кандидатстване 2011

за Интензивни програми (ИП)


ЗАБЕЛЕЖКА: ТАБЛИЦИТЕ, ПОСОЧЕНИ В НЯКОИ ОТ ПОЛЕТАТА, МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО

 1. Основна информация

Секторна програма 

Еразъм

Дейност

Интензивни програми

Покана за подаване на предложения

2011

Кандидатурата се изпраща на

Гр. София 1000 ул. „Граф Игнатиев” №15 ет. 3

Център за развитие на човешките ресурси

Дата (попълва се от ЦРЧР при получаване)
Работен език на ИП

[виж таблица A – Езици]

Подновяване1

 да  не

Година, в която е получено първото финансиране по Еразъм

 2009

 2010

Кандидатстваща организация
За кандидатстващите висши училища Еразъм код* (напр. BG SOFIA01)
Заглавие
Акроним/кратко наименование (ако е приложимо)
Била ли е тази ИП (със същата или подобна тематика) финансирана след 2007 от друга НА ?

 да  не

Ако отговорът е да, моля посочете:

Държавата, в която е ИП е била финансирана :

Брой години на финансиране :

Продължителност на проекта


Ако предложението е за нова ИП, отбележете съответстващата планирана продължителност.


 1 академична година 2 академични години 3 академични години


*Ако имате колебания относно вашия Еразъм код, можете да се обърнете към сайта на Изпълнителната агенция: eacea-info@ec.europa.eu ; http://eacea.ec.europa.eu

2 Моля забележете: ако кандидатствате за нов проект и отбележите планираната продължителност като 1 година , нямате право да кандидатствате за подновяване на следващата година, ако отбележите планираната продължителност на проекта като 2 години, тогава имате право да кандидатствате за подновяване на следващата година, но нямате право да кандидатствате за подновяване след това.


Обща информация

Преди да попълните този формуляр, моля, прочетете съответните секции в Поканата за подаване на предложения за 2011 г., публикувана от Европейската комисия и Вашата Национална агенция и Ръководството за кандидатстване по Програма "Учене през целия живот", както и Националната покана за кандидатстване, които съдържат допълнителна информация относно крайните срокове, адресите на Националните агенции, където следва да се изпратят формулярите и специфичните приоритети за годината. Допълнителна информация може да се намери и на интернет страницата на Програмата „Учене през целия живот”:

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm


Настоящият формуляр е предназначен за висши училища (ВУ), желаещи да координират Интензивна програма по Еразъм (ИП). Формулярът е за кандидатстване за:


 • НОВИ Интензивни програми (ИП), като напр. ИП, които не са получавали преди финансиране от Общността или ИП, които вече са получавали подкрепа за академичната 2009/2010 и/или 2010/2011 година, но при които координирането на ИП се променя в друга държава.

 • ПОДНОВЯВАНЕ на Интензивни програми (ИП), като напр. ИП, които вече са получавали финансиране за академичната 2009/2010 или 2010/2011 година и при които координирането за 2011/2012 се запазва в същата страна, в която и преди.


Моля, имайте предвид, че всички ВУ, участващи в ИП, трябва да притежават Университетска харта по Еразъм (УХЕ).

Участието на външни експерти и партньори от страни, извън обхвата на Програма "Учене през целия живот"(LLP) е възможно. Техните разходи могат да бъдат покрити от организационните разходи, или от финансиране извън LLP.


Интензивна програма с една и съща или много сродна структура и една и съща или много близка тема може да кандидатства само към една Национална агенция в рамките на една и съща Покана за подаване на предложения.


Легитимният период на дейности за селектираните ИП ще бъде 1 септември 2011 – 31 август 2012. (Крайната дата на интензивната програма може да бъде след 31 август 2012, в случай, че началната дата попада в посочения по-горе период).


Съгласно стандартната практика на Комисията, информацията, посочена във формуляра за кандидатстване, може да бъде ползвана от Комисията за оценка на Програмата „Учене през целия живот”, като ще се спазват съответните правила за защита на данните.


Настоящият формуляр трябва да бъде попълнен на един от официалните езици на Европейския съюз и силно препоръчваме използваният език при попълване на формуляра да бъде широко разпространен и използван от всички партньори в Интензивната програма.


Задължително е формулярът да бъдат изпратени в НА до 11 Март 2011 (важи датата на пощенското клеймо). Кандидатури, получени след този краен срок, ще бъдат отхвърляни. Моля, имайте предвид, че кандидатури, които са попълнени на ръка, изпратени по факс или само по електронна поща, няма да бъдат разглеждани. Препоръчително е да изпращате кандидатурата по такъв начин, че да можете да докажете датата на изпращане (препоръчана поща, куриер и др.). Формулярът се изпраща само до Националната агенция в страната на координиращата институция. Кандидатурата трябва да бъде изпратена и в електронен вид на посочения в Поканата за кандидатстване електорнен адрес.


Всички предложения ще получат потвърждение за получаване.

ПРОВЕРКА НА ЛЕГИТИМНОСТТА НА КАНДИДАТУРАТА


  Преди да изпратите Вашата кандидатура до Националната агенция, се уверете, че:

 • Сте изпратили електронно копие на формуляра на адрес: erasmus@hrdc.bg

 • Сте използвали подходящият официален формуляр за кандидатстване за съответната дейност.

 • Всички необходими полета във формуляра са попълнени изцяло.

 • Формулярът не е попълнен на ръка.

 • Формулярът за кандидатстване е попълнен на един от официалните езици на ЕС.

 • Вашето предложение отговаря на критериите за легитимност, посочени в Поканата за подаване на предложения.

 • Формулярът за кандидатстване съдържа оригинален подпис на лицето, официално упълномощено да подписва от името на кандидатстващата институция/организация, както и оригинален печат на тази институция/организация.

 • Сте спазили крайният срок, публикуван в Поканата за подаване на предложения.
  Моля, обърнете внимание, че ако вашата институция или организация е от сектора на образованието и обучението и през последните 2 години е получила повече от 50 % от годишните си приходи от обществени източници, или такива контролирани от обществени организации или техни представители, то тя притежава необходимия финансов и административен капацитет. В случай че институцията не попада в тази категория Националната агенция има правото да изисква по всяко време заверени копия на Годишния счетоводен баланс за последната отчетена счетоводна година или външен одитен доклад, изготвен от сертифициран външен одитор, за последната отчетена година, за да се докаже, че органицазията притежава необходимия финансов и организационен капацитет.  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Интензивни програми програма за учене през целия живот еразъм iconПрограма „ учене през целия живот " еразъм формуляр за кандидатстване 2009 за Интензивни езикови курсове по секторна програма „Еразъм"
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Интензивни програми програма за учене през целия живот еразъм iconПрограма на европейската комисия «учене през целия живот» подпрограма "еразъм"
Вту «СВ. Св. Кирил и методий» програма на европейската комисия «учене през целия живот»
Интензивни програми програма за учене през целия живот еразъм iconПриложение V. 5 Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот
Споразумение за Еразъм студентска практика по програма за „Учене през целия живот”
Интензивни програми програма за учене през целия живот еразъм iconКакво е програма „Учене през целия живот ?
Програмата „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme – llp) е най-мащабната програма за европейско образователно и културно...
Интензивни програми програма за учене през целия живот еразъм iconПрограма „Учене през целия живот
Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма...
Интензивни програми програма за учене през целия живот еразъм iconПрограма за учене през целия живот на Европейския съюз
Ръководството на Мир ад има удоволствието да Ви информира, че през месец октомври беше реализирана практика на 10 специалисти от...
Интензивни програми програма за учене през целия живот еразъм iconПрограма за учене през целия живот еразъм
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Интензивни програми програма за учене през целия живот еразъм iconПрограма за учене през целия живот еразъм
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Интензивни програми програма за учене през целия живот еразъм iconЕразъм дневник
В края на 2006 г европейската образователна програма „Еразъм” навърши 20-годишния си Рожден ден! От началото на 2007 г тя продължава...
Интензивни програми програма за учене през целия живот еразъм iconПрограма ‘Учене през целия живот
Учене през целия живот” Секторна програма „Коменски в проекта участват Земеделска професионално-техническа гимназия в гр. Семюр-Шатийон...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом