1 Математично моделиране на мхтс. Описание на системата от технологични апарати, множеството от технологии (производствени рецепти) и производствени програми
Име1 Математично моделиране на мхтс. Описание на системата от технологични апарати, множеството от технологии (производствени рецепти) и производствени програми
Дата на преобразуване04.06.2013
Размер63.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pse.ice.bas.bg/www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_
1.1.4. Математично моделиране на МХТС. Описание на системата от технологични апарати, множеството от технологии (производствени рецепти) и производствени програми.


Изменящият се характер на асортимента на продукцията, както и сложността на технологичните процеси, съществено ограничават реалните възможности за математичното моделиране на МХТС с използване на детерминирани модели. Загубата на труд за тяхното разработване и идентификацията им, даже и при наличието на необходимата информация, е несъизмеримо по-голяма от получените резултати. Независимо от целите, за които се създават моделите (оптимален синтез, оптимална реконструкция, оптимални разписания или минимизиране на въздействието върху околната среда), те трябва да отразяват сложния характер на взаимодействие между отделните елементи и подсистеми и да са достоверни и приложими.

Най-често прилаганият подход при моделирането на МХТС е декомпозиционният. При него обектът се разчленява на краен брой подсистеми, като се запазват връзките и взаимодействията между тях. Разделно се създават математични описания на отделните подсистеми, след което се формализират взаимодействията между тях. В зависимост от целта на задачата, която се решава, се определят, както степента на детайлизация на съответните математични описания, така и математическото описание на взаимодействията между подсистемите.

При математичното моделиране на многоасортиментните химико-технологични системи най-подходящо се оказва прилагането на методи от теория на графите, информационно-логически и статистически методи и др. Методите от теория на графите се използват за описание на структурата на отделните подсистеми, както и за определяне на някои от взаимодействията между тях, докато информационно-логическите и статистически методи се използват главно за описание на елементите на подсистемите.

Информационно-логическият метод позволява за всеки елемент на отделните подсистеми да се създаде масив описващ в определено информационно пространство, с необходимата точност и пълнота, неговото назначение свойства и параметри. Необходимо е, обаче, информацинните масиви за елементите на различните подсистеми на МХТС да бъдат създадени в едно и също информационно пространство.

За целите на математичното й моделиране, МХТС се декомпозира на следните подсистеми:

- производствена система;

- периодични технологии;

- производствени програми.

По-долу ще бъдат представени математичните описания на отделните подсистеми.


1.1.4.1. Математично описание на производствената система


Производствената система се определя от образуващите я апаратурни единици и съществуващите или възможни връзки между тях. Голямото техническо разнообразие на използваните апарати, както и липсата на процесно/апаратурна еднозначност при реализирането на технологиите налагат за математичното й описание да се използват подходи от теория на графите и информационно-логически методи.

Производствената система е зададена ако са известни броят и типа на апаратурните единици, от които е съставена и както и съществуващите твърди и възможността за наличие на гъвкави връзки между тях. Нагледно тя може да бъде представена с помощта на насочен граф, върховете на който съответстват на отделните апаратурни единици, а дъгите на съществуващите или възможни връзки между тях, фиг.1.1.8.


r1 r2 r3


rm


R1
rk rM
Фиг. 1.1.8. Представяне на структурата на производствената система с помощта на граф.
Горната представа за производствената система математически се формализира чрез следния граф:(1.1.10)


в който R и Г представят, съответно, множествата от върховете му и техните съответствия, а M е броят на върховете.

В матричен вид, структурата на графа, респ. на производствената система се представя с помощта на матрица на съседството:


(1.1.11)


където:
За описание на всеки връх от множеството R се изгражда информационно-логически масив. В него се обединяват множества от параметри, които позволяват еднозначната идентификация на съответстващия апарат от производствената система:


(1.1.12)


където:

m е номерът на апаратурна единица от производствената система;

- параметър определящ типа на апарата;

- множество от параметри индициращи притежанието на определени конструктивни или технологични качества, характерни за апаратите от дадения тип;

- множество от параметри представляващо количествените стойности на съответните техническите и конструктивни характеристики.


1.1.4.2. Математично описание на периодичните технологии


Номенклатурата на продуктите, респ. технологиите, които могат да се реализират в дадена МХТС се задава посредством множеството .

Математичното описание на отделните периодични технологии се осъществява използвайки същия декомпозиционен подход, както и при производствената система. Всяка една периодична технология се представя във вид на насочен граф (фиг. 1.1,9 а,б), чиито върхове съответстват на отделните технологични стадии, а дъгите отразяват последователността на тяхната реализация:


. (1.1.13)


В матричен вид последователността на технологичните стадии се описва посредством матрицата на съседството на съответния граф:


(1.1.14)


където:
xi1 xi2 xil xiL


Фиг. 1.1.9-а. Представяне на периодично производство линейна структура.xi1R1
xin xiL
Фиг. 1.1.9-б Представяне на периодично производство с разклонена структура.Описанието на върховете на графа се осъществява с помощта на информационни масиви, определящи типа и характеристиките на апаратите, необходими за реализацията на съответните технологични стадии, разширени с данни за материалния баланс, представени чрез съответните размерни фактори и данните за продължителността на стадиите, представени от производствените времена:


, (1.1.15)


където L е броят на стадиите в съответната технология.


1.1.4.3. Математично описание на производствената програма


Производствената програма е важен елемент от модела на МХТС. Тя определя множеството от продуктите-, които трябва да бъдат реализирани в производствената система, или тези за които такава трябва да бъде проектирана нова система, както и времето - плановия период, за който тя трябва да бъде изпълнена:

. (1.1.16)


Както бе отбелязано и по-горе дължината на плановия период е прието да се нарича времеви хоризонт и се отбелязва с H.

Производствената програма е определена когато са зададени количествата Qi, които трябва да бъдат произведени от всеки продукт. Понякога, при задачите за разписания се въвеждат и допълнителни изизквания за времевия период, вътре в плановия хоризонт, в който трябва да се произведе даден продукт, напр. 1-во или 2-ро тримесечие. Тогава математическото описание на производствената програма може да се формализира както следва:


, (1.1.17)


където tsi и tfi са определят границите за желаното начало и край на производство на продукта i.


1.1.4.4. Необходими данни


От всичко казано по-горе се вижда, че създаването на математичните описания на производствената система и периодичните технологии е свързано с използването на голямо количество от данни. Следователно, сборът на необходимата информация е етап, който трябва да предхожда моделирането.

Данните за конструктивните и технически особености на апаратурните единици се получават от съответните технически спецификации на съществуващото в системата оборудване или спецификациите на стандартните апаратурни типоредове, използвани при проектирането на производствените системи. Структурата на връзките между апаратурните единици се определя от съществуващите технологични схеми или се получават в резултат на синтеза, в зависимост от проблема, който се решава. Изходна база за описание на технологиите са технологичните регламенти.

Систематизацията на събраната информация и подходящото й представяне трябва да позволяват лесната й алгоритмизация и да осигуряват бърз и сигурен достъп до съответните информационни масиви при решаването на различните оптимизационни задачи за този клас обекти.

Свързани:

1 Математично моделиране на мхтс. Описание на системата от технологични апарати, множеството от технологии (производствени рецепти) и производствени програми icon1 5 Определяне на множеството от максималните по размер производствени кампании Максимално-независимо множество от върхове в граф. Граф на конфликтите
Това свойство на графите може да бъде използвано за построяване на множеството от максималните по размер производствени кампании....
1 Математично моделиране на мхтс. Описание на системата от технологични апарати, множеството от технологии (производствени рецепти) и производствени програми icon1. Многоасортиментни периодични химико-технологични системи. Моделиране. Оптимални производствени разписания (оперативно оптимално управление). Оптимален синтез
Многоасортиментни периодични химико-технологични системи. Моделиране. Оптимални производствени разписания (оперативно оптимално управление)....
1 Математично моделиране на мхтс. Описание на системата от технологични апарати, множеството от технологии (производствени рецепти) и производствени програми icon1. Многоасортиментни периодични химико-технологични системи. Моделиране. Оптимални производствени разписания (оперативно оптимално управление). Оптимален синтез
Многоасортиментни периодични химико-технологични системи. Моделиране. Оптимални производствени разписания (оперативно оптимално управление)....
1 Математично моделиране на мхтс. Описание на системата от технологични апарати, множеството от технологии (производствени рецепти) и производствени програми icon1 Оптимални производствени разписания на многоасортиментни периодични химико-технологични системи
Оптимални производствени разписания на многоасортиментни периодични химико-технологични системи
1 Математично моделиране на мхтс. Описание на системата от технологични апарати, множеството от технологии (производствени рецепти) и производствени програми icon1 Оптимални производствени разписания на многоасортиментни периодични химико-технологични системи
Оптимални производствени разписания на многоасортиментни периодични химико-технологични системи
1 Математично моделиране на мхтс. Описание на системата от технологични апарати, множеството от технологии (производствени рецепти) и производствени програми iconРамкови учебни програми по отделните теми за обучение кк за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси

1 Математично моделиране на мхтс. Описание на системата от технологични апарати, множеството от технологии (производствени рецепти) и производствени програми iconЕвро програми еоод
Производствени инвестиции в аквакултурата” по Оперативна Програма за развитие на сектор рибарство
1 Математично моделиране на мхтс. Описание на системата от технологични апарати, множеството от технологии (производствени рецепти) и производствени програми iconПрограма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г
Производствен процес и производствени резултати. Ресурси на предприятието. Производствен процес и производствени резултати. Капацитет...
1 Математично моделиране на мхтс. Описание на системата от технологични апарати, множеството от технологии (производствени рецепти) и производствени програми iconЛогистични разходи
Логистичните разходи възникват във връзка с влагането на производствени фактори за осъществяване на логистичните дейности във всички...
1 Математично моделиране на мхтс. Описание на системата от технологични апарати, множеството от технологии (производствени рецепти) и производствени програми icon543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом