Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. " Граф Игнатиев" №2, представлявано от изпълнителния
ИмеПроизводството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. " Граф Игнатиев" №2, представлявано от изпълнителния
Дата на преобразуване04.06.2013
Размер43.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. “ Граф Игнатиев” № 2, представлявано от изпълнителния директор Б. И. М., със съдебен адрес Г. Б., ул.“Тодор Александров” № 41, . 1, офис 1.- чрез адв. Р. И., против К. С. В. от Г.Б., ж.к.”А. М.”, бл.21, .4, ап.10.

Навежда се в исковата молбата, че ищецът е изплатил по щета № 265/02.07.2007г. обезщетение за имуществени вреди в размер на 461,62 лева за увредения от ПТП, настъпило на 30.05.2007г. лек автомобил собственост фирма “Таксима” ЕООД. Твърди се в исковата молба, че виновен за катастрофата е ответникът, който управлявайки МПС нарушил правилата за движение и причинил ПТП, без да има сключена застраховка “ Гражданска отговорност”.

Релевирано е искане, да бъде осъден ответника да заплати сумата от 461,62лв. представляваща изплатено от ищеца застрахователно обезщетение, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаването на исковата молба- 22.11.2010 г. до окончателното изплащане, както и претендира сторените по делото разноски.

При така наведеното в обстоятелствената част и петитум на иска, въведения предмет на делото спорното материално право е правото на Г. Ф. да встъпи в правата на увреденото лице до размера на платеното и разходите, при извершено плащане на обезщетение по задължителна застраховка “ Гражданска отговорност”, която правна квалификация е чл. 288, ал. 12 от Кодекса за застраховането.

Към исковата молба са представени – протокол за ПТП от 01.10.2007г., писмо вх.№ 07-00-09-6 от 31.07.2007г. в ГФ, писмо вх.№07-00-09-6 от 03.09.2007г. в ГФ, Декларация от К. С. Василот 10.05.2007г., справка от ИЦ към ГФ, заявление за щета да ХДИ, опис “ХДИ”, Доклад за щета №265/02.07.2007 г., платежен документ и талон, регресна покана с обратна разписка, които ищеца моли да бъдат приети като доказателства. Същите са допустими и своевременно представени и следва да бъдат приети по делото.

Ответникът в законовия срок е депозирал отговор на исковата молба, в който оспорва предявения иск по основание и размер. Твърди, че не е съгласен с констатациите в протокол за ПТП, тъй като виновен за произшествието настъпило на 30.05.2007г. е водача другия адтомобил – “Алфа Ромео” с ДК № Е 0713ВА, който карал с несъобразена скорост. Ответника твърди в писмения си отговор, че е обжалвал наказателно постановление №2541/2007г. и НП №2542/2007г. след което те са отменени напълно. Към писмения отговор са приложени Протокол от 07.04.2009г. и заповед №96/16.05.2009г., без обаче да сочи какви обстоятелства установява с тях.

Така предявеният иск е редовен и допустим, поради което съдът следва да допусне доказателствата и насрочи делото в открито съдебно заседание.

Водим от горното и на основание чл. 140 от ГПК, съдът


ОПРЕДЕЛИ:


НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание за 21.02.2011г. от 10,30 часа, за която дата да се призоват страните, както с призовките им бъдат изпратени преписи от настоящето определение, а на ищеца и препис от писмения отговор на ответника.

ОБЯВЯВА проект на доклад по делото:

1. Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. “ Граф Игнатиев” № 2, представлявано от изпълнителния директор Б. И. М., със съдебен адрес Г. Б., ул. “ Тодор Александров” № 41, . 1, офис 1.- чрез адв. Р. И., против К. С. В. от Г.Б., ж.к.”А. М.”, бл.21, .4, ап.10.

Навежда се в молбата, че ищецът е изплатил по по щета № 265/02.07.2007г. обезщетение за имуществени вреди в размер на 461,62 лева за увредения от ПТП, настъпило на 30.05.2007г. лек автомобил собственост фирма “Таксима” ЕООД. Твърди се в исковата молба, че виновен за катастрофата е ответникът, който управлявайки МПС нарушил правилата за движение и причинил ПТП, без да има сключена застраховка “ Гражданска отговорност”.

Релевирано е искане, да бъде осъден ответника да заплати сумата от 461,62лв. представляваща изплатено от ищеца застрахователно обезщетение, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаването на исковата молба- 22.11.2010 г. до окончателното изплащане, както и претендира сторените по делото разноски.

В срока за отговор ответникът е депозирал отговор на исковата молба, в който оспорва предявения иск по основание и размер. Твърди, че не е съгласен с констатациите в протокол за ПТП, тъй като виновен за произшествието настъпило на 30.05.2007г. е водача другия адтомобил – “Алфа Ромео” с ДК № Е 0713ВА, който карал с несъобразена скорост. Ответника твърди в писмения си отговор, че е обжалвал наказателно постановление №2541/2007г. и НП №2542/2007г. след което те са отменени напълно.

2. Правната квалификация на правата, претендирани от ищеца е при така наведеното в обстоятелствената част и петитум на иска, въведения предмет на делото спорното материално право е правото на Г. Ф. да встъпи в правата на увреденото лице до размера на платеното и разходите, при извершено плащане на обезщетение по задължителна застраховка “ Гражданска отговорност”, която правна квалификация е чл. 288, ал. 12 от Кодекса за застраховането;

3. Не са налице права и обстоятелства, които се признават и не се нуждаят от доказване.

4. Разпределя доказателствената тежест както следва: ищеца следва да докаже- факта на настъпило ПТП виновно причинено от ответника, факта, че ответникът е управлявал МПС без да има сключена застраховка “ Гражданска отговорност” ; платено обезщетение от Г. Ф. на трето увредено лице; отправена регресна покана, ответника следва да докаже- факта на плащане, както и възраженията релевирани в писмения му отговор.

УКАЗВА ответника, че не сочи доказателства за твърдението си, че е обжалвал наказателно постановление №2541/2007г. и НП №2542/2007г. , и че същите са отменени .


ПРИЕМА като писмени доказателства представените с исковата протокол за ПТП от 01.10.2007г., писмо вх.№ 07-00-09-6 от 31.07.2007г. в ГФ, писмо вх.№07-00-09-6 от 03.09.2007г. в ГФ, Декларация от К. С. Василот 10.05.2007г., справка от ИЦ към ГФ, заявление за щета да ХДИ, опис “ХДИ”, Доклад за щета №265/02.07.2007 г., платежен документ и талон, регресна покана с обратна разписка, които ищеца моли да бъдат приети като доказателства.

УКАЗВА на ответника най –късно в първото по дерото заседание да посочи какави обстоятелства ще установява с представените с отговора Протокол от 07.04.2009г. и заповед №96/16.05.2009г.

ПРИКАНВА страните към спогодба.

Определението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Свързани:

Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconПроизводството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. " Граф Игнатиев" №2, представлявано от изпълнителния
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. “ Граф Игнатиев” №2, представлявано...
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconПроизводството е образувано по искова молба от Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление град София, ул. " Граф Игнатиев" №2, представлявано от
Производството е образувано по искова молба от Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление град София, ул. “ Граф Игнатиев”...
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconСъс съдебен адрес Г. Б., ул. " Т. А." №41. 1, офис 114- чрез адв. Р. И., против
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. “ Граф Игнатиев” №2, представлявано...
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconПредявения иск е с правно основание чл. 288, ал. 12 от Кодекса за застраховането
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. “ Г., представлявано от изпълнителния...
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconПроизводството е образувано въз основа на искова молба, предявена от „Б. П. П. Ф." Е., със седалище и адрес на управление Г. С., Ж. „М. 4", Б. Парк С., сграда
Производството е образувано въз основа на искова молба, предявена от „Б. П. П. Ф.” Е., със седалище и адрес на управление Г. С.,...
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Производството е образувано по постъпила искова молба от “И.”Е. със седалище и адрес на управление гр. С., Област Б., ул.“Ч.”. представлявано...
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Производството е образувано по искова молба от eоод “ Ж.”, със седалище и адрес на управление гр. С. 1000, У. “ П.” №9. 3, представлявано...
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconПроизводството е образувано по искова молба от " мг с." О., Еик 131147939, със седалище и адрес на управление гр. С., ж к. С., представлявано от М. К., чрез
Производството е образувано по искова молба от “ мг с.” О., Еик 131147939, със седалище и адрес на управление гр. С., ж к. С., представлявано...
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconПроизводството е образувано въз основа на искова молба, предявена от „. С. О., Еик, със седалище и адрес на управление град Б., Ж."С.", Б. В а
Б., Ж."С.", Б. В а., представлявано управителя стп, егн *, чрез адвокат В. В. К., Егн*,съдебен адрес Г. София, О., бУ. „**”№1, ап.№4...
Производството е образувано по искова молба от Г. Ф., със седалище и адрес на управление град С., ул. \" Граф Игнатиев\" №2, представлявано от изпълнителния iconПроизводството е с правно основание чл. 200 Кт вр чл. 224 Кт
Образувано е по искова молба на П. Г. М. от с. Д. общ. С., против ет ”Ю. К., със седалище и адрес на управление град Б., ж к. „С.”,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом