Изпълне ние на критериите за членство на р българия в Шенген, според оценките за състоянието на Гранична полиция към 01. 01. 2011г
ИмеИзпълне ние на критериите за членство на р българия в Шенген, според оценките за състоянието на Гранична полиция към 01. 01. 2011г
Дата на преобразуване03.06.2013
Размер220.41 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://asbg.bg/files/custom/Analiz_za_Shengenski_kriterii.doc
Изпълнение на критериите за членство на Р България в Шенген, според оценките за състоянието на Гранична полиция към 01.01.2011г.


(Настоящият материал е изготвен въз основа на общодостъпни материали и има за цел да илюстрира готовността на Р България да обезпечи сигурността на външните граници на ЕС, според формалните критерии на европейските партньори. Очевидно част от тях не са и няма да бъдат изпълнени в срок, с всички произтичащи от това последици. Причините за това са различни и биха могли да бъдат предмет на отделен анализ.)


Подготовката за достигане на състояние, съответстващо на критериите за членство в Шенгенското пространство за Гранична полиция започва през 1997 година с реорганизирането на Гранични войски - армейска структура за охрана и отбрана на държавната граница в Гранична полиция — полицейска структура за контрол и наблюдение на границите на Р България, респ. на ЕС, след приемането на страната за член на Съюза.

Това е сложен процес, преминаващ през различни фази в своето развитие, и натоварен със задачата да преодолее един неадекватен на времето начин на мислене, създавайки нов — в духа на съвременните европейски ценности. Този процес не е завършил и днес, когато страната е на прага на членството си в Шенгенското пространство — зона на свободно движение на хора, стоки и капитали. С това членство границите на Р България се превръщат в граници на Шенгенското пространство, чиято надеждна защита се възлага на Българската гранична полиция. Интересите на ЕС и РБ в т.ч. изискват съществуването и ефикасното функциониране на тази институция да бъде безусловно. Ето защо състоянието на Гранична полиция непосредствено преди датата за членство е от изключително значение при оценка готовността на страната за това членство.

Инструмент за изготвяне на тази оценка са експертните комисии, формирани от представители на Европейската комисия и страните-членки със задача чрез запознаване на място да преценят състоянието на страната-кандидат в конкретна област. С цел оценка готовността на Р България да контролира надеждно най-чувствителната външна граница на ЕС, през есента на 2009 и пролетта на 2010 г. са проведени 3 такива оценъчни мисии по тип граница — съответно морска, въздушна и сухопътна. Всяка мисия приключва с доклад, отразяващ констатираното състояние, съответствието му с поставените критерии и препоръки за отстраняване на слабости, които биха повлияли негативно върху крайното решение. Анализът на трите доклада, съпоставен с продължаващата работа по достигане на критериите за надеждност и ефикасност, илюстрира състоянието на Гранична полиция, респ.готовността на РБ да гарантира сигурността на външните граници на ЕС.


Анализ на препоръките и извършеното от

българската страна за съобразяване с тях

Като се изключат многото технически бележки, направени от експертите във връзка конкретните, посетени от тях места и обикновено касаещи само тези места, трите доклада съдържат както общи, валидни за трите типа граници препоръки, така и специфични, характерни само за съответния тип граница:

Общи:

 1. Граничните печати, с които се работи на ГКПП не съответстват напълно на спецификациите, заложени в решение на Шенгенския изпълнителен комитет; комисиите препоръчват на българските власти осигуряването на нови, съответстващи на това решение печати.

Проблемът е технически, известен от 2008 г., не е решаван, поради липса на финансов ресурс. След докладите на комисиите, през 2010 г. средства са осигурени, процедурите са проведени и към 31.12.2010 г. новите печати са налице.

Препоръката е изпълнена.

 1. ".Издаването на визи на границата се извършва задоволително. Българските власти се приканват да обмислят промяна на процедурата за вземане на решение за издаване на визи, която да ускори този процес. Комисията отбеляза, че визовите стикери се попълват ръчно и насърчи българските власти да въведат напълно новата автоматизирана система за издаване на визи, възможно най-скоро. "

Проблемът има два аспекта - нормативен и технически. На 14.07.2010 г. МС е одобрил необходимите промени в Закона за чужденците, но до момента законопроектът не е приет от НС. В същото време новата визова система на ГКПП с възможност за автоматизирано издаване на визи е пусната в реална експлоатация на 30.11.2010 г.

Препоръката е частично изпълнена.

 1. "...събираните на границата такси за визи не съответстват на Регламент/ЕС/№810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13.07.2009, установено в Кодекса на Общността за визите.

Нормативната база, касаеща таксите, събирани за издаване на визи, е приведена в съответствие с Визовия кодекс на Европейската общност, като част от измененията са в сила от 08.05.2010 г., а други — от 01.01.2011 г.

Препоръката е изпълнена.

 1. "...съществува основна необходимост от засилване на езиковото обучение на ръководството на Гранична полиция — на високо и средно ниво,особено по английски език, който е основно средство за комуникация между органите на граничния мениджмънт в държавите-членки на Шенген. Българските власти трябва да осигурят възможност на висшите и младши ръководители да посещават курсове по езици и мениджмънт."

Зад тази препоръка се крие оценка за нивото на управленска и комуникационна компетентност на тази категория служители. Това е реален проблем не само за Гранична полиция и е резултат от политиката на държавата през последните 20 години и до днес. Формалното отчитане на брой участвали в различни курсове не решава проблема фактически.

Препоръката не се изпълнява.

 1. Комисиите по оценка препоръчват да се обмисли увеличаване ролята на Гранична полиция в борбата с нелегалната миграция вътре в страната и осигуряване на Гранична полиция с компетенции в разследване на престъпления, свързани с незаконното пресичане на границата и контрабандата с хора.

С последните изменения на ППЗМВР правомощията на Гранична полиция са разширени с допълнението „...участие в разследване на престъпления...”, а дълбочината на граничната зона, в която ГП осъществява своите функции е увеличена от 15 на 30 км. С измененията в НПК, в сила от 28.05.2010 г. на полицейските органи в МВР /в т.ч. и граничните служители/ е предоставена възможност да извършват действия по разследването, възложени от прокурор, следовател или разследващ полицай, или да извършват неотложни действия по разследването, без да са им възложени.

Формално, това вероятно изпълнява препоръката.

6. Съществуващата национална Стратегия за интегрирано гранично управление според комисията следва „...да се допълни с ясни разпоредби относно мерките за борба с нелегалната имиграция, които да се прилагат от българските власти в трети страни, както и до бъде обмислено засилване участието на Гранична полиция в тези мерки, особено като се вземе предвид предстоящото премахване на граничния контрол на бъдещите вътрешни граници”.

На 25.03.2010г. е утвърдена от МС последваща Стратегия за интегрирано гранично управление на Р България за периода 2010-2013, която включва мерки в трети страни и вътре в страната за борба с незаконната миграция, но съществуват достатъчно основания да се предполага, че тази препоръка е останала дълбоко неразбрана или подценена от българските власти. Пример за това е игнорирането на препоръката за изпращането на офицери по имиграционните въпроси в страните по произход на нелегалните имигранти с обяснението, че нашите офицери за връзка, разположени в няколко европейски държави, изпълняват и тези функции.

7. Особено важен елемент от Стратегията за интегрирано управление на границите е въздушното наблюдение. Към момента на провеждане на оценъчните мисии той все още не е налице, поради което в докладите и за морска, и за сухопътна граница експертите настойчиво препоръчват българските власти да засилят усилията си и да предприемат подходящите мерки с цел по-скоро създаване на капацитет за въздушно наблюдение.

По проекта за изграждане на капацитет за въздушно наблюдение се работи активно от 2008 г., но до получаването на резултатите от оценъчните мисии той се развива бавно и мъчително. Загубеното време се отразява върху качеството на работата, но към 01.01.2011 г. състоянието на нещата е следното:

 • доставени са всички, предвидени по проект хеликоптери, макар и с някои принудителни компромиси по отношение на необходимото оборудване;

 • нормализиран е щатния състав на Специализирания отряд за въздушно наблюдение към Гранична полиция като тече интензивен процес по неговото попълване и обучение;

 • изградени са хангари и места за кацане в РДГП Елхово;

 • провеждат се тактически и комуникационни тестове за интегриране на въздушния компонент в системата за контрол и наблюдение на външните сухопътни граници — извършени са няколко тестови полета;

 • изготвена е актуализирана Концепция за въздушното наблюдение на държавната граница на Р България;

Макар и процесът на изграждане да не завършил, може да се приеме тази препоръка от докладите е изпълнена.

Специфични:

1. Важна констатация в доклада за морска граница е; „...в граничното наблюдение липсва интегрирана картина на ситуацията в реално време на българското териториално море; някои зони не са покрити с радари и няма наблюдение на малки цели. Комисията приветства текущите дейности по създаването на интегрирана морска система за наблюдение”.

Към 01.01.2011г. състоянието по изграждане и въвеждане в експлоатация на интегрираната система за наблюдение на „синя граница” е следното:

- всички постове за техническо и визуално наблюдение са изградени и оборудвани;

- на всички гранично-полицейски кораби е монтирана съответната техника, която ги прави част от интегрираната система;

- успешно е проведен теста на мобилните системи за брегово наблюдение, интегрирани в автомобилите;

- Националния, регионалния и локалните координационни центрове са изградени и оборудвани;

- Обучението на служителите за работа и техническо обслужване на интегрираната система е проведено;

- Провеждат се функционални тестове на инсталираното оборудване във всички компоненти от интегрираната система за наблюдение на „синя граница”;

Специално внимание следва да се обърне на Доклада за сухопътна граница най малко по три причини:

 • Сухопътната граница с Турция е най-чувствителната външна граница на ЕС за повечето от държавите-членки на Общността;

 • Под влиянието на редица обективни и субективни фактори през периода, предшестващ мисията за оценка/март 2010/, изпълнението на значителен брой задачи по подготовката за тази оценка изостава;

 • Тонът в доклада, използван от оценяващите експерти, рязко се различава от тона на докладите за морска и въздушна граница.Това е единственият от трите доклада, в чиито заключения категорично се указва, че поради неубедително представяне на отделни елементи от програмата, е наложителна повторна мисия. И тя е проведена в началото на декември 2010 г. Докладът от тази повторна мисия е още в процедура на съгласуване и приемане, но от появяващите се в публичното пространство коментари не е трудно да се предположи, че той е още по-категорично критичен.

По-съществените препоръки, отправени след оценъчната мисия през март са следните:

1.Таблицата с актуалния щат на персонала от март 2010 показва, „че като цяло съставът фактически е намален /с изключение на централната администрация/. На всички посетени места бяха изразени опасения дали наличният персонал ще бъде достатъчен и по време на пиков трафик на ГКПП-тата, а също така и при непредвидени обстоятелства на зелена граница, българските власти още веднъж се приканват да преразгледат стратегията за човешките ресурси,за да се осигури достатъчен персонал на бъдещите външни граници, като след премахването на контрола по вътрешните граници се осигурят допълнителни полицейски мерки”.

В резултат на тази препоръка за ГКПП Калотина и ГКПП Капитан Андреево е отпуснат допълнителен щат, като същевременно е обявен конкурс за набиране на гранични полицаи в двете регионални дирекции за всички незаети към този момент места. Крайният срок за подаване на документи е 10.01.2011г. При оценка изпълнението на тази препоръка, следва да се отчетат два въпроса:

- Към момента на отпускането на допълнителния щат, незаетите щатни бройки са били в пъти повече от него; причините за това са много и нееднозначни;

- Технологичното време за пълноценно включване на един новоназначен служител в „производствения процес" е около 2 години;

2. „Българските власти уведомиха Комисията по оценка за бъдещото прилагане на първата фаза от Интегрираната система за гранично наблюдение на „зелена" граница към Турция. Тъй като предстоящото пълно прилагане на Шенгенското законодателство е обвързано със значително увеличаване на миграционния натиск в този граничен участък, българските власти се приканват да гарантират навременно изпълнение и редовно да докладват за напредъка”.

Системата е подобна на тази на „синя граница" и процедура за обществена поръчка за нейното изграждане е започнала през април 2009г. След множество административни и съдебни процедури, на 08.09.2010г. е сключен договор за изграждане на "Интегрирана система за контрол и наблюдение на българо-турска граница и на координационен център" със срок на изпълнение м.декември 2011г.

3. „Сътрудничеството и взаимодействието между Гранична полиция и Дирекция Миграция трябва значително да се подобри.... Българските власти се приканват да преразгледат отново прилаганите политики и практики в областта на борбата с нелегалната миграция понастоящем. Препоръчва се проучване на най-добрите практики в други държави-членки на ЕС за оптимално използуване на Фонд външни граници и Фонд за бежанците.”

В отговор на тази препоръка, през юли 2010г. стартира работата на междуведомствена работна група по изготвяне на Стратегия в областта на миграцията, която ще има за цел:

- Да се изготви прогноза за развитието на миграционните процеси;

- Да се очертаят бъдещите политики в областта на миграцията, сред които промяна на законодателството и структурни реформи;

- Да се подобри координацията между компетентните структури, работещи в областта на миграцията;

Проектът за тази стратегия следва да е готов и представен за одобрение от МС до 31.01.2011 г.

Заключителните няколко точки от доклада на Комисията за оценка на сухопътна граница са показателни и едва ли се нуждаят от коментар:

- Идеята на модела за четирите стълба на контрол на достъпа, описан в Концепцията за интегрирано гранично управление на ЕС е добре позната в България. Въпреки това има място за подобрение и по 4-те стълба на Концепцията:

а. Няма специално обучени консултанти по документи зад граница;

б. Сътрудничеството с важните съседи би могло да бъде по-интензивно;

в. Системата за гранично наблюдение няма интегрирани технически компоненти, а тактическото използуване на ресурсите би могло да бъде по-ефикасно;

г. Практическото сътрудничество с другите правоприлагащи органи понякога е ограничено;

Комисията препоръчва доусъвършенстване и развитие на концепцията с цел постигане на по-добро и по-изчерпателно изпълнение.

 • Един от най-взискателните гранични райони на външни шенгенски граници ще бъде района на българо-турско-гръцката граница. Необходимо е внимателно да се следи и анализира дали настъпват някакви промени в ситуацията на границата. Настоящата система за гранична сигурност не може да се справи с по-сложни ситуации. Вместо това ще бъде необходимо функциониращо регионално тристранно сътрудничество между граничните органи. То следва да бъде прагматично и да обхваща общ анализ на риска, бърз и надежден обмен на данни и съвместни действия.

 • Комисията по оценка приканва България да насърчи създаването на съвместни национални и регионални групи по разследване, включващи прокурори, Гранично полиция, Полиция и Митници за по-систематични, стратегически действия срещу основните контрабандни мрежи, действуващи по турско/българска/македонска/гръцка граница.


Свързани:

Изпълне ние на критериите за членство на р българия в Шенген, според оценките за състоянието на Гранична полиция към 01. 01. 2011г icon3 swot анализ на състоянието на мсп в България
Основни препоръки спрямо политиката към мсп според Годишния доклад за състоянието и развитието на мсп в България
Изпълне ние на критериите за членство на р българия в Шенген, според оценките за състоянието на Гранична полиция към 01. 01. 2011г iconНе са "терористични" оръжията, според оценките след извършването на балистичните експертизи
Не са предвидени за терористичната дейност оръжията, които са открити в района на Атина, заявиха от Гръцката полиция. Арестувани...
Изпълне ние на критериите за членство на р българия в Шенген, според оценките за състоянието на Гранична полиция към 01. 01. 2011г iconТема: три аспекта на Великото поръчение
България е обезпокояваща. Ние преживяваме отрицателен растеж. Т. е. 2009 г ние сме намалели в сравнение с 2008 г. Или – хората, които...
Изпълне ние на критериите за членство на р българия в Шенген, според оценките за състоянието на Гранична полиция към 01. 01. 2011г iconРешение №77/08. 04. 2011г по анд №76/2011г по описа на грс
Ру “Полиция” гр. Гълъбово преписка с приложени към нея Акт №2/07. 04. 2011г за констатирана проява на дребно хулиганство, извършена...
Изпълне ние на критериите за членство на р българия в Шенген, според оценките за състоянието на Гранична полиция към 01. 01. 2011г iconРешение №78/08. 04. 2011г по анд №77/2011г по описа на грс
Ру “Полиция” гр. Гълъбово преписка с приложени към нея Акт №3/07. 04. 2011г за констатирана проява на дребно хулиганство, извършена...
Изпълне ние на критериите за членство на р българия в Шенген, според оценките за състоянието на Гранична полиция към 01. 01. 2011г iconПрограма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим" на Главна дирекция „Гранична полиция"
Програма „Охрана на държавната граница и контрол на граничния режим” на Главна дирекция „Гранична полиция”, за периода от 01. 01....
Изпълне ние на критериите за членство на р българия в Шенген, според оценките за състоянието на Гранична полиция към 01. 01. 2011г iconЗа особени заслуги в лесовъдската практика – 2006
Нуг /бул. „Христо Ботев” 55/, членовете на комисия в състав представители на нуг, слб и Булпрофор, извършиха класиране на номинираните...
Изпълне ние на критериите за членство на р българия в Шенген, според оценките за състоянието на Гранична полиция към 01. 01. 2011г iconОферта
ДО: Главна дирекция “Гранична полиция” -мвр, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №46
Изпълне ние на критериите за членство на р българия в Шенген, според оценките за състоянието на Гранична полиция към 01. 01. 2011г iconКонспект Организация и функциониране на митническата дейност 11 клас Външнотърговски режим на Република България и митнически контрол > Разрешителен режим Регистрационен режим
Национална служба Гранична полиция – документи за преминаване на граничните контролно-пропускателни пунктове
Изпълне ние на критериите за членство на р българия в Шенген, според оценките за състоянието на Гранична полиция към 01. 01. 2011г iconМинистерство на вътрешните работи
Административно обслужване” на Специализиран отряд “Въздушно наблюдение” към Главна дирекция “Гранична полиция” – мвр, обявени с...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом