До общински съвет град елхово докладназаписк а
ИмеДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Дата на преобразуване03.06.2013
Размер27.14 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/11/t8.doc
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ЕЛХОВО


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А


от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово


ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на

част от имот – публична общинска собственост

с площ от 61.82/329.29ид.части кв.м, находящ се

във втори етаж на административна масивна

триетажна сграда в гр.Елхово ул.”Калоян”№13

за срок от 5/пет/ години след провеждане на

публичен търг.Уважаеми дами и господа общински съветници,


В община Елхово е постъпило заявление с вх.№53-03-213/12.10.2012г. от Мария Ангелова Никова – председател на УС на сдружение „Местна инициативна група – Елхово” за ползване под наем на общински имот – публична общинска собственост с площ от 61.82/329.29ид.ч кв.м за офис на МИГ-Елхово.

Имотът е актуван с АОС№768/06.01.2003г. и представлява: част от имот публична общинска собственост с площ от 61.82/329.29ид.ч кв.м, находящ се във втори етаж на административна масивна триетажна сграда с идентификатор 27382.500.1391.1 със застроена площ 344кв.м, разположена в ПИ с идентификатор 27382.500.1391 в гр.Елхово на ул.”Калоян”№13 при граници на изток –ПИ 1392 и ІІІ-1393 за следствен арест; на запад – ул.”Калоян”; на север – жилищен блок на ДЗС”Граничар” и на юг – улица о.т. 217-216-215.

Съгласно чл.14, ал.7 – Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем след решение на общинския съвет за срок от 10години при условията и по реда на ал.2 – „Отдаването под наем на имоти по ал.1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице”. Части от имоти - публична общинска собственост, които са предоставени за управление по реда на чл.12, могат да се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за управление.

На основание чл.14, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество – Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС за срок до 10 години след решение на Общински съвет. Части от имоти – публична общинска собственост, които са предоставени за управление по реда на чл.13, могат да се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответния имот е предоставен за управление; ал.2 – Отдаването под наем на имоти по ал.1 или части от тях се извършва след решение на Общинския съвет, чрез провеждане на на публичен търг по реда на глава седма. Началната тръжна цена се определя с решение на Общинския съвет съгласно Приложение №2 към Наредбата.

Изхождайки от горе изложеното предлагам Общински съвет – Елхово да вземе следните


Р Е Ш Е Н И Я:


1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост с площ от 61.82/329.29ид.ч.кв.м находящ се във втори етаж на административна масивна триетажна сграда с идентификатор 27382.500.1391.1 със застроена площ 344кв.м, разположена в ПИ с идентификатор 27382.500.1391 в гр.Елхово на ул.”Калоян”№13 при граници на изток –ПИ 1392 и ІІІ-1393 за следствен арест; на запад – ул.”Калоян”; на север – жилищен блок на ДЗС”Граничар” и на юг – улица о.т. 217-216-215 с месечен наем, определен на база т.7 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.


ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово

Свързани:

До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №334/07 за ползване под наем на язовир – имот №000308 с площ 17,508дка в землището на с. Гранитово,...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №345/07 за ползване под наем на водоем – имот №000071 с площ 4,440дка в землището на с. Вълча Поляна,...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В общината е постъпило искане от Ловно Рибарско Дружество гр. Елхово с вх.№63-00-4/14. 08. 2012г за ползване под наем на част от...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В община Елхово са постъпили заявления с вх.№93-з-56/12. 01. 2012г и №94-01-386/03. 04. 2012г от граждани, които искат да ползват...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №295/07 със Станимир Ангелов Петков за ползване под наем на язовир с площ 20,817дка в землището...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В общината е постъпило искане с вх.№63-00-4/14. 08. 2012г от Ловно Рибарско Дружество гр. Елхово, което заявява желанието си да ползва...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово е сключила договор №309/05 от 16. 08. 2005г с „Маргарита”еоод за предоставяне под наем на язовир – имот №000133 с площ...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Относно: Предложение за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с площ
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Елхово при граници на имота: на изток – ул.”Търговска”; на запад пи V – за жилищно строителство; на север пи №571, отреден за упи...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconГР. Елхово докладназаписк а от Пепа Петрова Кючукова – зам кмет на община Елхово
Относно : Обявяване на недвижими имоти публична общинска собственост, находящи се в град Елхово, улица ”Ал. Стамболийски” в частна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом