Общински съвет видин
ИмеОбщински съвет видин
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер252.01 Kb.
ТипРешение
източникhttp://vidin.bg/wp-content/uploads/2012/08/7_re6_21_ot_2008.doc

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВИДИН

Видин, 3700, пл.“Бдинци” №2, ет.ІІІ, 094/609-409, 094/601-127, 094/601-159


РЕШЕНИЕ № 21

взето с протокол №2/28.02.2008 год.


ОТНОСНО: Предложение № 08-00-39/06.02.2008 год. от инж. Румен Видов, кмет на Община Видин, относно промяна на “Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Видин”.


На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 от ЗМДТ

Общински съвет-Видин

Р Е Ш И :


 1. Променя размера на общинските такси и цени на услуги в глава втора Раздел II както следва:


Чл. 19 (2) За ползване на канална мрежа Общинска собственост, се заплаща месечна такса в размер на 0,25 лв.. на линеен метър.

(3) За ползване на стълбове Общинска собственост, се заплаща месечна такса в размер на 1,80 лв.. на бр.ой.

(5) При прекратяване на ползването по ал.1, ал.2 и ал.3 лицата не дължат такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.

(6) При промяна в размера на ползваната Общинска собственост, таксата се актуализира съобразно изменението.

Чл. 20. Отм.

Чл. 21. Отм.


 1. Променя размера на общинските такси и цени на услуги в глава втора Раздел V както следва:Чл. 30. Размерът на таксите се определя по отделно за всеки вид, както следва:

 1. за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра – 2 лв../т;

2. за кварцов пясък за стъкларство и пясък за чистене на метални предмети - 2,50лв./т.

3. за пясъчно - глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка и насипи – 1лв../т.

4. за глина - гр.изд. – 1.50 лв../т.; керам. 2 лв../т.

5. за леярска пръст - 1 лв../т.;

6. за ломен, трошен и мозаичен камък от седиментни, еруптивни, пясъчни и други скали – 2 лв../т.;

7. за обикновени камъни от варопясъчници, варовици, травертити, доломити, мрамори, арагонити, черупчести варовици, конгломерати и други за вътрешна и външна облицовка – 1.50лв../т.;

8. за варовици, мергели, глинесто-песъчливи материали за добиване на цимент - 1 лв../т.

9. за камъни за добиване на:

а) павета – 1.50лв../т.;

б) валяци, воденични камъни, точила, брусове – 3.50лв../т.;

в) цокли, корнизи, стъпала и други от пясъчници, трохиди, мергели, мрамори и други от седиментни скали – 1.50лв../т.;

г) цокли, корнизи, стъпала и други от гранити, сиенити, базалти, диорити, риолити, андезити и други от твърди еруптивни скали – 2 лв../т.;

д) плочи за тротоари и покриви - 1 лв../т. 1. Променя размера на общинските такси и цени на услуги в глава втора Раздел VI както следва:


Чл. 36. Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:
Вид на услугата

Размер на таксата

срок

1

Издаване на скица за недвижим имот за формат А4


15,00лв..

+2.50 за всеки кв.дм над А4

8 дни – обикновена

3 дни – бърза

24 часа - експресна

2

Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване/виза/ за формат А4

Забележка: За по голям формат цената е пропорционална на формата

25,00лв..


12 дни

3

Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

5,00лв..

8 дни

4

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

10,00лв..

15,00лв..

20,00лв..


15 дни

3 дни

24 часа

5

Издаване удостоверения за търпими строежи


30,00 лв..

15 дни

6

Издаване на преписи от документи, на копия от планове и документацията към тях


2,00 лв../ лист

7,00 лв../чертеж

8 дни

8 дни

7

За издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и други


30,00 лв..

15 дни

8

Одобряване на инвестиционни проекти

- архитектурни проекти - 0,2% от строит. стойност на кв. м. РЗП


- конструктивни проекти - 0,2% от строит. стойност


- ВиК проекти-външно ВиК захранване - 0,1% от строит. стойност


- вътрешно ВиК - 1,5лв..за сан.възел;0,30лв..за сан.прибор


- електро проекти - 0,1% от строит.стойност


- становища – констуктивни, ВиК и електро - 50% от таксите за проектите


- вертикална планировка до 1000м2 – 10лв.., над 1000м2 – 20лв..

Забележка: Строителната стойност на кв.м. РЗП се изчислява по следния начин:


Жилищни сгради 250,00 лв../кв.м.

Обществени сгради – 180,00 лв../кв.м.

Търговски сгради - 400,00 лв..кв.м.

Производствени и стопански сгради – 200,00 лв../кв.м.

Гаражи – 120,00 лв../кв.м.

Преустройство – 50% от строителната стойност според типа на сградата

30 дни

9

Допускане на изменение на ПУП


20,00 лв..

15 дни

10

Извадка на действащ подробен устройствен план в цифров вид

20,00лв./бр..

7 дни

11

Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение

30,00лв./бр..

7 дни

12

Разглеждане и одобряване на проект за изменение на ПУП от ОЕСУТ

- Видин

- други населени места

- извън регулация40,00лв..

20,00лв..

50,00лв..

30 дни


13

Издаване на пропуск за преминаване през ЦГЧ

- за издаване на пропуск за движение и паркиране на МПС от ДГЧ в гр. Видин

- издаване на пропуск за инвалиди

- за издаване на пропуск за движение и паркиране на МПС по улиците от ЦГЧ в гр. Видин на живущи в ЦГЧ30,00лв../месечно


2,00лв..


2,00лв..

7 дни

14

Попълване на молба – декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт50,00лв..

15 дни

15

Удостоверение за идентичност на адрес, площ на имота и изясняване на непълноти и грешки по документа за собственост10,00лв..

15,00лв..

20,00лв..7 дни – обикновена

3 дни – бърза

24 часа - експресна

16

Издаване на справки във връзка с свидетелство за цигари


30,00лв.7 дни

17

Издаване на служебни бележки

10,00лв..

7 дни

18

Издаване на разрешения за благоустрояване


5,00лв..


7 дни

19

Изготвяне на констативен акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план30,00лв..10 дни

20

Разрешение за прекопаване

10,00лв.. +

50,00лв../м2 депозит


7 дни

21

Удостоверение по чл.13 от ЗСПЗЗ


25,00лв.


30 дни

22

Издаване на удостоверение за експлоатация на строежи от ІV- та категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.4, буква „а”- частни пътища, улици от второстепенна улична мрежа V и VІ клас и на съоръженията към тях100,00лв./км., но не повече от 1000лв.., на съоръжения към тях – 50,00 лв.., но не повече от 500,00лв..7 дни

23

Издаване на удостоверение за експлоатация на строежи от ІV- та категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.4, буква „б”- жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или капацитет от 100 до 200места за посетители300,00лв.7 дни

24

Издаване на удостоверение за експлоатация на строежи от четвърта категория съгласно чл.137,ал.1, т.4, буква “в” – производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места.400,00лв.7 дни

25

Издаване на удостоверение за експлоатация на строежи от четвърта категория съгласно чл.137,ал.1, т.4, буква “г” – паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар.200,00лв..7 дни

26

Издаване на удостоверение за експлоатация на строежи от четвърта категория съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква “д” – реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежи от четвърта категория както и вътрешни преустройства, с които не се засяга конструкцията на сгради от първа до четвърта категория.100,00лв..7 дни

27

Издаване на удостоверение за експлоатация на строежи от пета категория съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква “а” - за жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 500 кв.м. или с капацитет до 50 места за посетители100,00лв..7 дни

28

Издаване на удостоверение за експлоатация на строежи от пета категория съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква “а” – за жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 500 до 1000 кв.м. или с капацитет от 50 до 100 места за посетители.
200,00лв.7 дни

29

Издаване на удостоверение за експлоатация на строежи от пета категория съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква “б” – производствени сгради с капацитет до 50 места и съоръженията към тях се събира.100,00лв..7 дни

30

Издаване на удостоверение за експлоатация на строежи от пета категория съгласно чл.137,ал.1, т.5, буква “в” – строежи от допълващо застрояване се събира.50,007 дни

31

Издаване на удостоверение за експлоатация на строежи от пета категория съгласно чл.137,ал.1, т.5, буква “г” - реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежи от пета категория както и вътрешни преустройства, с които не се засяга конструкцията на сгради от пета категория се събира.50,007 дни

32

Издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от ЗКИР


10,00лв..


7 дни

33

За трасиране и означаване на граница на поземлен имот.100,00лв..,и по 10,00лв.., на точка от границата10 дни

34

За заснемане на граница на поземлен имот или на сграда, необходимо за нанасяне в кадастъра или за проверка.
100,00лв.., и по 10,00лв.., за всяка точка от границата, или сградата10 дни

35

Предоставяне на копие от специализирана карта или на част от нея в графичен или цифров вид.

12 лв../кв.дециметър в графичен вид.-за предоставяне на копие в цифров вид таксата се увеличава с 50%7 дни

36

Издаване на списък – извлечение на кадастралния регистър на точките от работната геодезическа основа. Когато координатите на точките се придружават от схеми или реперните карнети1,00лв../точка


2,00лв../точка
7 дни


7 дни


37

Издаване на удостоверение на степен на завършеност на строителен обект20,00лв..7 дни

38

Издаване на протокол за въвод във владение на имоти в регулация25,00лв..15 дни

39

Издаване на оценителен протокол на придаваемо общинско място по регулация85,00лв..15 дни

40

Издаване на оценителен протокол за право на преминаване на кабели през общинско място15,00лв..15 дни

41

Молба за строително разрешение на основание чл. 148 от ЗУТ0.1% от строит.,стойност/мин.50,00 лева/7 дни от одобряване на инвестиционните проекти

42

Разрешение за строеж на ажурна ограда с височина до 2.20м.15,00лв..7 дни

43

Разрешение за строеж на масивна ограда с височина до 2.20м.15,00лв..7 дни

44

Предоставяне на списък с координати на подробни точки.

0,70 лв../точка


7 дни

45


Разрешение за строеж на линейни обекти/пътища, водопроводи, канали, ел. кабели, тел., кабели/

До 100 мл.- 50,00лв..

Над 100мл. – 50,00лв..+0,10лв.. на всеки метър над 100мл.

7 дни

46

Вписване на техническия паспорт на строежа в регистър на Община Видин


20,00лв..

7 дни

47

Присъствие на служител по чл.223, ал.2 от ЗУТ при съставяне протокол за строителна площадка и даване на строителна линия и ниво

20,00лв..

7 дни


Чл. 37. При неспазване на сроковете по чл. 36 размерът на таксата за тях се намалява с 1 на 100 на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на 100 от пълния й размер.

.


Чл. 39. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер на -10,00 лв..


Чл. 41. (1) За разрешения за търговия с тютюневи изделия и удостоверение за търговия с вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни, напитки се събира първоначална такса за издаване на разрешението и годишна такса за упражняване на дейността в размери, при спазване на следните принципи:


(2) Таксите по ал. 1 се събират за разрешения и удостоверения за:

1.контрол по спазване на изискванията за извършване на търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия:

първоначална такса – 10лв.

годишна:

За гр. Видин

За гр. Дунавци

За селата над 500 жители

За селата до 500жители

Складове

300лв.

300 лв.

300 лв.

300 лв.

Заведения за хранене и развлечение с общ капацитет над 12 места

200 лв.

100 лв.

100 лв.

50 лв.

Заведения за хранене и развлечение с общ капацитет до 12 места

150 лв.

80 лв.

80 лв.

50 лв.

Магазини

150 лв.

100 лв.

100 лв.

50 лв.

Павилиони

100 лв.

50 лв.

50 лв.

50 лв.


2.складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки:

първоначална – 10лв.

годишна – 400,00 лв.


3.търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки:

първоначална – 10лв.

годишна:

За гр. Видин

За гр. Дунавци

За селата над 500 жители

За селата до 500жители

Магазини

200 лв.

150 лв.

100 лв.

50 лв.

Павилиони

100 лв.

100 лв.

100 лв.

50 лв.


4. търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения:

първоначална – 10,00 лв.;

годишна:

За гр. Видин

За гр. Дунавци

За селата над 500 жители

За селата до 500жители

Заведения за хранене и развлечение с общ капацитет над 12 места

300 лв.

150 лв.

100 лв.

80 лв.

Заведения за хранене и развлечение с общ капацитет до 12 места

200 лв.

100 лв.

80 лв.

50 лв.


5. Дневна такса за временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни – 20.00 лв. за упражняване на правото.


Чл. 42. Отм.


 1. Променя размера на цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица в глава трета както следва:


Чл.50. Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях, както следва:Вид услуга

Цена на услугатаСключване на договори за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост/помещения, терени, тротоарно право на ползване, договори за стопанисване

15,00 лв.Договори за тротоарно право на ползване по схема на главния архитект на община Видин /маси за търговия и тротоарно право пред заведения

15,00 лв.Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината

2,00 лв./бр.Издаване на удостоверения за изплатен приватизиран обект

2,00 лв./бр.Копирни услуги за една страница А4

-едностранно

-двустранно

0,05 лв./стр.

0,05 лв./стр.

0,10 лв./стр.Бланки

0,30 лв./стр.Молба с декларация за закупуване на жилище

1,00 лв./бр.Картотекиране на граждани –кандидати за общински жилища под наем /за закупуване на молба – декларация и имуществена декларация/

1.00 лв./бр.Издаване на удостоверение за осиновяване

1,00 лв./бр.Издаване на удостоверение за регистрация на търговски обект и за определяне на работно време

15,00 лв.Бланки:

- разрешение за търговия

- заявление за удостоверение

- молба за регистрация на търговски обект

- пропуски за базари

- заповед за категоризация и промяна на работно време на търговски обект

- разрешение за продажба на тютюневи изделия

- разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили

- молба за регистрация на горска и земеделска техника

- разрешение за продажба на вино, спирт и спиртни напитки

1,00 лв.за бланкаРегистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

2,00 лв.Регистрация на горска и земеделска техника

10,00 лв.Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали

100,00 лв./на регистър или дневникРегистрация на кучета

10,00 лв.Ползване зали общинска собственост

20,00лв./часРазрешение за таксиметров превоз на пътници

15,00 лв. на автомобилДубликат за разрешение за таксиметров превоз на пътници

7,00 лв. на автомобилХолограмен стикер

20,00 лв.Договор с маршрутни разписания за възлагане на обществен превоз на пътници по транспортни схеми

30,00 лв.Дубликат на маршрутно разписание

5,00 лв.Съгласуване на маршрут на разписание за специализиран превоз

5,00бр.разписаниеЕжедневна такса за производители– търгуващи със зеленчуци

0.60 лв./кв.мЕжедневна такса за фирми – търгуващи със зеленчуци и цитруси

3,00 лв./кв.м.Ежедневна такса за продажба с кола, впрегната с добитък

2,40 лв.Ежедневна такса за продажба с лек автомобил

4,10 лв.Ежедневна такса за продажба на дребни животни и риба

2,00 лв.Ежедневна такса за продажба с товарен автомобил или ремарке

15,00 лв.Ежедневна такса на вещи – втора употреба

2,00 лв.Ежедневна такса за продажба на МПС на авто-пазара

3,50 лв.Ежедневна такса за продажба на промишлени и хранителни стоки

3,00 лв.Продажби на централния пазар на маси тип “Бест”

42,00 лв. на месецЦентрални маси за зеленчуци

I зона – 28 лв.

II зона - 24 лв.

на месецМаси за промишлени стоки

I зона – 34 лв.

II зона - 29 лв.

На месецМаси за железария - нова

I зона – 34 лв.

II зона - 29 лв.

на месецМаси за промишлени стоки – “Ново каре”

34лв. на месецМаси за селскостопански производители

14лв. на месецМесечна такса за продажби на кварталните пазари за фирми

24 лв.Месечна такса за продажби на кварталните пазари за производители

12 лв.Изготвяне на пазарна оценка на Общински имоти за сделки по ЗОС

130лв.Изготвяне на данъчна оценка на имоти за физически и юридически лица

  • обикновена услуга /7 работни дни/

  • бърза услуга /3 работни дни/

  • експресна услуга /1 работен ден/4,00 лв.


7,00лв.

10,00лв.Изготвяне на удостоверение за декларирани данни, предназначени за:

  • посолство

  • община5,00лв.

5,00лв.Изготвяне на удостоверение за изплащане на суми на починали лица


3,00лв.Препис от квитанция за платени данъци и такси


2,00лв.Такса за извършване на проверки на място и издаване на необходимите документи по молби за отсичане, изкореняване или кастрене на декоративна, дървена и храстова растителност на територията на Община Видин5,00лв.Цена на пакет услуги за извършване на погребение на стойност 63,10лв.., включващ:

- изкопаване и заравяне на гроба

- превоз на покойника

- организация на погребението


63,10лв.

33,60лв.,с ДДС

16,90лв.,с ДДС

12,60лв.,с ДДССключване на граждански брак в делничен ден


40,20лв.Сключване на граждански брак в празнични и почивни дни /с ритуален хор/


101,00лв.Сключване на граждански брак в празнични и почивни дни с участие на квартет от филхармонията, провеждан извън ритуалната зала /в крепостта Баба Вида, или на друго място/200,00лв..Сключване на граждански брак в празнични и почивни дни с участието на битов ансамбъл Дунав, провеждан извън ритуалната зала/в крепостта Баба Вида, или на друго място/300,00лв.Издаване на заверени копия от актове на общински съвет - Видин

До 10 бр. машинописни страници:

- обикновена услуга – 1 лв.

- бърза услуга – 3,00 лв.

- експресна услуга – 5,00 лв.


До 20 бр. машинописни страници:

-обикновена услуга-2лв.

- бърза услуга – 4,00 лв.

- експресна услуга – 7,00 лв.


До 30 бр. машинописни страници:

-обикновена услуга-2,50лв.

- бърза услуга – 5,00 лв.

- експресна услуга – 10,00 лв.


До 100 бр. машинописни страници:

-обикновена услуга-7,50лв.

- бърза услуга – 15,00 лв.

- експресна услуга – 25,00 лв.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 9 За 2008 г. първата и втората вноска по чл. 17 ал.(1) от настоящата наредба се внасят от 31 март до 30 юни.


МОТИВИ: Общински съвет – Видин счита, че във връзка с действащите цени, приети с решение № 12, взето с протокол № 2/02.02.2005 год. и Решение № 62, взето с протокол № 5/19.04.2006 год. на Общински съвет Видин и с оглед на действащите пазарни цени в Община Видин е законосъобразно и целесъобразно приетото актуализиране на таксите и цените.


Председател на ОбС-Видин


инж. Владимир Тошев


Свързани:

Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 26. 10. 2009 г от 11. 30 часа в Заседателната зала на Общински съвет Видин, по случай духовния празник на град Видин се проведе...
Общински съвет видин iconО общински съвет видин
Днес, 26. 10. 2011г от 12. 00 часа в залата на Общински съвет – Видин се проведе заседание на Общински съвет – Видин, по случай духовния...
Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 30. 07. 2010 г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 17. 02. 2011 г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 28. 04. 2011 г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 14. 10. 2008г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет – Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет – Видин
Общински съвет видин iconО общински съвет видин
Днес, 15. 07. 2011 г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Общински съвет видин iconБю общински съвет видин
Днес, 15. 10. 2009 г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 31. 05. 2011 г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 04. 06. 2008г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет – Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом