Обяснителна записка общи положения
ИмеОбяснителна записка общи положения
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер163.74 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pomorie.org/download/Pomorie_Zapiska.doc

Обект:

Читалище и киносалон – гр. Поморие

Част:

Електроакустика и киномашини

Фаза:

Работен проектОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Залата на читалището е многофункционална. Тя ще се използва за кинопрожекции, театрални постановки, събрания, концерти и др.

За нормално функциониране на залата е необходимо да се изградят основните електороакустически технологични системи, обединени в едно неделимо цяло:

А) Система за озвучаване на залата, включваща:

 • Звукова апаратна.

 • Микрофонна система.

 • Система театрално озвучаване и звукоусилване.

 • Мониторна система за сцената.

Б) Инсталации за комуникации, включващи:

- Система за прослушване и команда.

 • Система за светлина сигнализация.

 • Двустранна разговорна връзка.

В) Система за кинопрожекция, включваща:

 • Кинопрожекция на подвижен екран.

 • Система за многоканално кино озвучаване.

Технологията, която се реализира при електроакустическото обзавеждане, е в съответствие със съвременните тенденции за такъв вид дейност.

Озвучаването е проектирано така, че залата лесно да се преаранжира за различни режими на използване.

АПАРАТНА “ЗВУК”


Помещението определено за тази функция се намира на ниво + 3,20.

Необходима е климатизация за осигуряване нормална работа на монтираната апаратура.

Необходима е акустичната обработка на помещението за да се обезпечат нормални условия за контрол на звуковата информация. Прозорецът към залата да има подобрена звукоизолация.

В левия преден ъгъл на апаратната се монтира ранжирна разклонителна кутия, към която са прикрепени пакетите тръбни разводки. През нея кабелите влизат в кабината. След монтажа отвора се звукоизолира с подходящи материали.

Предвижда се технологично заземление изведено в тази кутия. За целта от заземителната шина или контур в главното табло се извежда изолиран проводник 10-16mm 2. За ефективното действие на заземлението е необходимо стойността му да е около 1Ω.

Звуковата апаратна технологически обединява всички електроакустически системи на залата. В нея се съсредоточава оборудване за провеждане на представления, презапис, монтаж на фонограми и звукозапис от сцената. В апаратната е предвидена възможност за възпроизвеждане от различни видове носители.

Звуковия пулт трябва да има минимум 24 входни и 4 изходни канала, за да може да се използва при различни режими на работа. Този пулт се монтира на плот в предната част на апаратната, пред предното стъкло. На стената в ляво и дясно от него са двата звукови монитора за субективен контрол.

В ляво от оператора на стойка 19” се монтират приемниците за радиомикрофоните, ефектово устройство, CD и мини диск и касетофон. От дясната страна на втора стойка 19” са разположени усилвателите на мощност за системите за звукоусилване и озвучаване и 1/3 октавните филтри.

С комплекта на описаните ел. акустични апаратури е възможно да се използват всички модерни звуконосители, да се извършват презаписи и прости операции по звуков монтаж.

СИСТЕМА ЗА ОЗВУЧАВАНЕ И ЗВУКОУСИЛВАНЕ


За озвучаване на залата е избран многоканален тип високоговорителна система, състояща се от отделни озвучителни тела и 2 разпределени системи:

 • ляв и десен канал в портала на сценичния отвор;

 • ляв и десен канал ефекти в дъното на сцена;

 • централна разпределена система от осветителниа мост на сцената;

 • разпределена система от ляв и десен канал ефекти зала;

 • подвижни озвучителни тела;

 • монитори сцена;

В блокова схема е показана конфигурацията на системата. Електроакустическите параметри на устройствата са дадени в частта на

основните технически характеристики.

За да не се дублират устройствата, разпределената система от ляв и десен канал ефекти зала и система за свръхниски честоти се използват както за театрално озвучаване, така и за кинопрожекции.


Порталната система се състои от две двулентови озвучителни тела, разположени в нишите във вертикалната част на портала от двете страни от порталния отвор. Телата се окачват на височина около 2м и се насочват към средата на последния ред. Техническите показатели и насочването на телата осигуряват добра равномерност на разпределението на звуковото налягане в цялата зала по ниво и по честотна характеристика. За изравняване на честотната характеристика на системата спрямо залата, което е особено важно при използване на микрофони, се монтира двуканален еквилайзер. За концертни изяви е предвиден цифров процесор, осъществяващ контрол и обработка на всички параметри на звуковия сигнал.


Система за звукови ефекти - дъно сцена се състои от две двулентови озвучителни тела, окачени под галериите от двете страни в дъното на сцената. Те осигуряват ефект ляво и дясно при театрални постановки. Максималното звуково налягане на всяко тяло не трябва да е под 130 db.

Система за звукови ефекти – зала представлява разпределена система от по 4 бр. двулентови озвучителни тела от лявата и дясната страни в салона. Всяко тяло е свързано пряко с ранжирното поле. Настройката на системата спрямо изходния импеданс на усилвателите се осъществява на ранжирното поле в звуковата апаратна.

Превключването на системата от кинопроцесора към звуковия смесителен пулт става в кинокабината посредством комутатор.

Подвижните пасивни озвучителни тела – подзвучка, при нужда се разполагат на сцената и се включват към комбинираните табла от двете страни на вътрешния портал на куплунги тип “speakon”.

Активните монитори за концертни изпълнения се свързват към същите табла на куплунги тип “canon”. За да не се получава акустическа обратна връзка, във веригата им са включени еквилайзери.

Избирането и регулирането на съответните системи става чрез комутационното поле, монтирано на 19”стойка в апаратната.

Усилвателите на мощност са разположени в апаратна “Звук” на стойка 19” заедно с еквилайзерите. Броят и мощността им съответстват на озвучителните тела.

МИКРОФОННА СИСТЕМА


Микрофонната система се комплектова от набор микрофони с различни технически параметри, отговарящи на нуждите на звукоусилването и звукозаписа.

За звукоусилване от сцената е предвидена възможнаст за използване на 8 бр. микрофони с кабели. Те се включват към микрофонните табла с по 4 входа от двете страни на вътрешния портал.

Предвидени са 2 бр. безжични микрофони UHF със сменяема честота тип “Handheld” и 2 бр. тип брошка .

ИНТЕРКОМ


Двустранната разговорна технологична връзка – интерком, осигурява непрекъснат контакт между всички участници на техническите служби и инспициента по време на репетиции или представления.

Действието на системата е показано в блоковата схема.

Необходимо е да се осигурят 4 независими канала, позволяващи да се говори и да се слуша едновременно.

Броя на връзките за всеки пост е заложен спрямо изискванията на технологичния процес в този тип зали.

Основните постове се монтират на пулта на инспициента, апаратна “Звук”, кабина “Осветление”. В залата е предвидено табло за включване на преносима станция на режисьора по време на репетиции.

Таблото на режисьора се монтира скрито в пода на посоченото в чертежа място под седалката на стола. Освен куплунгите на разговорния пост, това табло съдържа 1 бр. контакт за 220V за включване на настолна лампа.

Системата допълнително осигурява възможност за високоговоряща гласова команда към сценичното пространство от кабина “Осветление”, кабина “Звук”, пулта на помощник-режисьора, и режисьора в салона при репетиции. Тази команда се свързва като пост към самостоятелен канал на системата, който се включва към входа на усилвател за команда сцена чрез аудио интерфейс.

Всичките постове в кабините се връзват към системата чрез стенни табла, монтирани на предните стени на съответните кабини на височина около 1м. В кинокабината е предвидено същото табло, което се свързва паралелно към линиите за кабина “Осветление”, за да има възможност при необходимост в кинокабина да се използва преносим пост.

За инспициента, като основен координатор при репетиции и представления, е предвидена 6 – канална станция с вграден електретен микрофон, притежаващ необходимата чувствителност за работа на по-голяма дистанция.

За режисьора, кабина “Звук” и кабина “Осветлиние” са предвидени 3 бр. четириканални станции.

Всички устройствата конструктивно са оформени в 19” шкаф, който има възможността да се заключва за да нямат достъп случайни лица.

Системата се настройва еднократно от професионално подготвени специалисти.

За комуникация на главния осветител се предвижда самостоятелно устройство за двустрана разговорна връзка от кабина “Осветление” до осветителния мост в залата и тиристорното на кота +10. На тези места се монтират табла за включване на слушалки с микрофонна гарнитура.

ПРОСЛУШВАНЕ И КОМАНДА


При провеждането на спектакли и репетиции е необходимо да се предава звукова информация от сценичното пространство за актьорите и техническия персонал - прослушването действието на сцената към всички гримьорни и служебните помещения. Микрофон за прослушване е окачен в зоната над авансцената и се захранва от инспициентската уредба. За крайните устройства в гримьорните се използва мрежа от високоговорители.

Командната система дава възможност за координиране действията на изпълнителите от помощник-режисьора и се подава чрез микрофон на разговорния пост на интеркомната система.

Говорителите за прослушване и повикване да се слагат на основните места, където се намират участниците на представлението и техническия персонал. Високоговорителите за прослушване имат потенциометър за силата на звука. Вискоговорителите за команда се настройват еднократно и след това не се регулират.

СИГНАЛНА СИСТЕМА


Системата служи за информация на техническите лица и актьори за започване на необходимите действия. Представлява табла за двуцветна светлинна сигнализация – внимание - зелено/действие – червено и блок за управлението им, който е вграден на пулта на инспициента заедно с интеркома.

Таблата се монтират над вратите при подходите към сцената и на площадката на кота 3.20 дясно при управлението на сценична механизация.

Всички изброени горе функционалните блокове конструктивно се оформят в 19” стойка на инспициентската уредба коятода се монтира зад портала от дясната страна.

Действието на системата е показно в блоковата схема.


СИСТЕМА ЗА КИНОПРОЖЕКЦИЯ

1.Изходни данни

Предназначение: Универсална зала за 350 места.

Проекционно разстояние D = 20,5 м. Кинокабината е разположена централно на залата.

Кинооборудване – за демонстрация на 35 мм филмокопията в следните

формати:

Широк екран (1:2,35)

Обикновен формат (1:1,37)

Каширан формат (1: 1,85)

Звуково оборудване : за демонстрация на филмови копия със следните

звукови формати:

- 35 mm оптически звук за моно и стерео филмови копия

- цифрови звукови формати DOLBY, DTS и SDDS.

Проектът отговаря на изискванията на “Норми и правила за проектиране на

кина” от 04.04.1973 г.2. Определяне размерите на екрана, зоните на зрителите и фокусните разстояния.

Екранът за кинопрожекциите е подвижен, окачен на чига между осветителния мост и портала. Широчината на екрана за различните видове прожекции се определя от предекранна завеса.

- Разчет размерите на екрана

Определение размерите на екрана за широкоекранната прожекция.

а) Ширина на екрана

G = к L

G - ширина на работното поле на екрана

к - коефициент за връзка между дължината на залата и ширината на екрана равен при ширoкоекранна прoжекция на 0,43.

L - дължина на залата

G = 0,43 х 20 = 8,6 м

б) Висoчина на екрана

H = G/2.35 = 8,6/2,35 = 3,66 м

в) Площ на светлото петно на екрана

S = G x H = 3,66 x 8,6 = 31,5 кв.м.

- Планиране на зрителските места

Разстояние от центъра на екрана до облегалката на креслото на първия ред

C = k x G = 0,84 х 8,6 = 7,22 м

G - ширина на екрана

к - коефициент при широк екран равен на 0,84.


Уводна таблица с данните от разчетите и графичните измервания:

по ред

Наименование на параметъра

Норматив

Величина на параметъра
ЗРИТЕЛНА ЗАЛА1

Дължина на залата(м)

До 40 м

20 м

2

Ширина на залата при екрана

1,2 Шш

10 м
КИНОЕКРАН5

Ширина на светлата(работна) част на хордата на екрана

-широкоекранен (1:2,35)

-каширан (1: 1,85)

-обикновен (1:1,37)0,43L

0,34L

0,25L8,6 м

6,8 м

5,0 м

8.66

Височина на работното поле на екрана

-широкоекранен (1:2,35)

-каширан (1: 1,85)

-обикновен (1:1,37)

3,66 м

3,66 м

3,66 м

7

Радиус на кривината на екрана
20,5 м

8

Проекционно разстояние
20,5 м

9

Височина от пода до светлата част на екрана

До 2,0 м.

1,68 м

10

Разстояние от светлата част на екрана до акустически обработените стени

Повече от

1,0 м.

1,80 м

11

Разстояние между центъра на екрана и акустически обработените стени зад екрана

1,6 – 2,0 м

9 м
УСЛОВИЯ ЗА ДОБРА ВИДИМОСТ И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА МЕСТАТА12

Разстояние от центъра на екрана до първия ред при широк екран


0,84 Шш


7,22 м

13

Хоризонтален ъгъл за гледане на екрана от кое и да е място от зрителната зала при широк екран

Повече от 21°

23°

14

Ъгъл, образуван от зрителния лъч и перпен-дикуляра към екрана в крайните му точки

До 45°

45°

15

Превишаване на зрителния лъч отправен към долния край на екрана над нивото на очите на зрителите от предидущия ред

0,12 м

0, 25 м

16

Разстоянието от долния прожекционен лъч до пода в най задната част на залата

Повече от 1,9 м

1,98 м

17

Ъгъл на отклонението на оптичната ос на кинопроектора в центъра на екрана

Õоризонтално – до 6°, Вертикално – до 3°
0 °


3. Избор на кинопроекционна апаратура

А. Избор на кинопроектор


1. Разчет на необходимия светлинен поток.

Необходимият светлинен поток се изчислява по формулата:

F= 0,75 x 3,14 x B x S x 1.15

R x t

F - светлинен поток (Lm)

0,75 - коефициент, отчитащ неравномерносттта на осветлението на екрана

B - яркост в центъра на киноекрана (Kd/m2 ) ,равна на 40 Kd/m2

S - площ на екрана (m2 )

R - среден разчетен коефициент за яркостта на екрана равен на 0,75 за дифузните беломатови екрани

t - коефициент за пропускане на стъклото на апаратната равен на 0,85

1,15 - коефициент за запас на светлинния поток

F= 0,75 x 3,14 x 40 x S x 1.15 = 169.93 х S= 169.93 x 3,66 x8,6 = 5 400 Lm

0.75 x 0.85


2. Фокусни разстояния

Различните обективи трябва да обезпечат еднаква височина на проектираното изображение при различните видове прожекции - обикновена, каширана и широкоекранна. Проекционното разстояние за залата е 20,5 м. Фокусните разстояния на обективите за различни видове прожекции се определят по формулата:

f = P x v

H

f - Фокусно разстояние (mm)

P - Проекционно разстояние (m)

V - Височината на кадровия прозорец в кинопроектора равна на:

Широкоекранна прожекция(1:2.35) - 15,2 (mm)

Обикновена прожекция (1:1.37) - 15,2 (mm)

Каширана прожекция(1:1.66) - 12,5 (mm)

Каширана прожекция(1:1.85) - 11,2 (mm)

H - Височината на киноекрана (m)


Резултатите са показани в таблица:

Вид прожекция

Фокусно разстояние (mm)

Широкоекрана (1:2,35)

85 + анаморфот

Обикновенна (1:1,37)

85

Каширана (1:1,66)

70

Каширана (1:1,85)

63


При невъзможност да бъдат доставени обективи с разчетните фокусни разстояния се подбират стандартни размери на обективите. Размерите на екрана се преизчисляват по подбраните стандартни обективи.

За точно съвпадане височината на изображението при четирите вида демонстрирани филми е необходимо да се настроéва височината на кадровия прозорец.


Б. Избор на звукова апаратура.

1. Усилвателна система.

Усилвателната система е необходимо да възпроизвежда всички съвременни оптични звукови формати (Mono, DOLBY A, DOLBY SR) и да бъде конфигурирана и за възпроизвеждане на магнитен звук, DOLBY digital и други съвременни дигитални звукови системи.

Регулаторът на силата на звука в залата се монтира в кабината.

Необходима е и автоматика за избор на различните видове системи.

Предвидено е усилвателите за звукови ефекти да могат да се използват съвместно с системата за озвучаване на залата. За озвучаване на фоайетата се използва общата електроакустична система.

За целта усилвателната система трябва да съдържа:

 1. Предусилватели за оптичен звук MONO.

2. DOLBY процесор за декодиране на DOLBY оптичен звук тип А, тип SR и DOLBY цифров звук.

 1. Цифров звуков процесор за декодиране на звуковите формати DTS и SDDS.

 2. Мониторен високоговорител с регулатор на гръмкостта

5. Усилватели за захранване на озвучителните тела в залата.


2. Електроакустична система в залата.

Електроакустичната система в залата трябва да обезпечава възпроизвеждането на DOLBY SR 5+1. Тя се състои от 3 бр.задекранни високоговорители, 2 бр. бас високоговорители и 8 бр. и високоговорители за звукови ефекти.

Задекранните високоговорители се монтират върху осветителния мост на сцената, който се пуска по време на кинопрожекции на разстояние 0,25 м от платното на екрана. Акустичните им оси трябва да се намират на 1/2 до 2/3 от височината на картината на екрана. Те трябва да са отдалечени до 15 % от левия и десния край на картината. Акустичните оси са насочени към местата на зрителите, които са разположени на разстояние от екрана 1/2 до 2/3 от дължината на залата. Разстоянията между акустичните оси на задекранните високоговорители по хоризонтала трябва да са еднакви.

Бас високоговорителите се монтират в ниши от двете страни на авансцената.

Високоговорителите за звукови ефекти се монтират на задната и страничните стени на равни разстояния. Те не трябва да се закриват със звуконепроницаеми материали.

Разположението на високоговорителите е показано на чертеж № 1


В. Допълнително оборудване.

Пренавивачка - използва се за пренавиване на филмовите ролки.

Лепачка за филми 35 мм - използва се за сглобяване и ремонт на филмовите копия. Работи със съответната лента за монтаж .

Прожекционен прозорец - Размерът му е определен на чертеж №3. Необходимо е да е изработени от висококачествени плоски стъкла с паралелни страни и чисти от пукнатини, монтирани на антивибрационна рамка, осигурявящи перфектно качество на картината без проблеми с фокусировката, двойна картина или други изкривявания. Прозорецът е наклонен 7° по отношение оптичната ос на киномашината.

Прожекционният прозорци трябва да е оборудван с противопожарни падащи заслонки. Прожекционният прозорец трябва да намалява нивото на шума от кинокабината към залата от 75 Дб на 30 Дб.

Разположение на кинооборудването в апаратната е показано на чертеж № 3.


4. Електроинсталации

В кинокабината да се предвиди ел.табло за захранването и.

Захранването на токоизправителя за ксеноновата лампа да се извърши с трифазно напрежение 3х380 в. и мощност 10 kVA.

Да се предвиди местно осветление за прожекционната машина и общо осветление за кинокабината. Да се предвидят четири броя контакти за включване на допълнителни устройства.

Да се предвиди дежурно работно осветление в залата на отделен токов кръг, което се командава от кабината. Да се предвиди аварийно осветление в зрителната зала, кинокабината, касите, фоайетата и пътеките за евакуация.

Заземлението на кинооборудването трябва да е отделно от общото заземление на сградата.


5. Отопление и вентилация

В кинокабината да се предвиди разчетна температура 18°. За кинокабината обмяната на въздуха е 3 куб.м за час. Кинокабината да се включи към общата вентилация. Освен нея да се предвиди и самостоятелна инсталация за аспирация на киномашината с дебит 500 куб.м за час. Диаметър на въздуховода при киномашината – 150 мм.

Не се допуска проектирането на отоплителни и вентилационни канали в предната и страничните стени на кинокабината.

Всички климатични и вентилационни уредби, шахти и канали да бъдат звукозаглушени и звукоизолирани с негорими материали.


Съставил: ...................................

(инж. Н.Гюрова)


Свързани:

Обяснителна записка общи положения iconОбяснителна записка 1Общи положения
...
Обяснителна записка общи положения iconA. обяснителна записка

Обяснителна записка общи положения iconОбяснителна записка
Обект
Обяснителна записка общи положения iconОбяснителна записка
Граници на подучастъка от Околовръстния път на гр. София, за който се отнася проекта
Обяснителна записка общи положения iconОбяснителна записка
Настоящият проект се изготвя по искане на инвеститора и въз основа на следните документи
Обяснителна записка общи положения iconОбяснителна записка
Обект: резиденция кричим: Архитектурно заснемане и проект за реновация на основната сграда
Обяснителна записка общи положения iconОбяснителна записка
Жилищната сграда с гараж и изгребна яма се намира в Бистрица, co район Панчарево-упи ix-88,89, кв. 42
Обяснителна записка общи положения iconОбяснителна записка
Към отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград за 2008 година
Обяснителна записка общи положения iconОбяснителна записка
Информация за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград към 30. 06. 2009 Г
Обяснителна записка общи положения iconОбяснителна записка
Наредба№Із-1971 за Строително-Технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом