На полк доц д. в н. Димитър Илиев Недялков
ИмеНа полк доц д. в н. Димитър Илиев Недялков
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер142.36 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rum33code.net/RDSC/BG/Activities/Doktoranti/Nedialkov/rezumenedialkov.doc
РЕЗЮМЕ


на трудовете

на полк. доц. д.в.н. Димитър Илиев Недялков

за участие в конкурса за “Професор” за щатно осигурена академична длъжност

за военнослужещи в катедра “Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана”

към факултет “Командно-щабен по научната специалност 05. 12. 01.

“Организация и управление на въоръжените сили”, научна област 9.

“Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. “Военно дело”  1. Монографии:

    1. Недялков Д., Българската авиация през студената война, Военно издателство, С., 2011 г.

Целта на посочената монография е да изложи и анализира събраните факти от процесите в българската авиация в периода от средата на 40-те години до 1991 г. Това е време на динамични промени, които до момента не са били предмет на подобно издание поради рестрикцията за класифицираност на информацията от посочения период.

Началото на монографията описва и анализира събитията във Въздушни войски през призмата на сложната международна ситуация, участието на Царство България във Втората световна война и противоречивата вътрешнополитическа обстановка. Промените на социалния строй силно влияят върху всички системи в държавата, включително и тази на военната авиация. С използването на системния анализ са направени изводи за състоянието на военната авиация след края на световния военен конфликт и последиците от непризнаването на България за съвоюваща държава. В изложението са описани и изследвани влиянията на решенията на Парижката мирна конференция от 1947 г. и сложните междудържавни отношения на Балканите върху формирането на структурата и състава на Въздушни войски и прерастването им под съветско влияние във вида Военновъздушни сили. Проследен е пътя на създаването на гражданската авиация като неотменна част от общата система за сигурност на страната.

В монографията в последователност са разгледани структурните процеси на изграждане на военноавиационната система през 50-те и 60-те години на миналия век и „цената”, платена от държавата за подобно усилие. Стриктно са обвързани събитията в системата с влиянията на международните процеси, политическото и икономическото състояние на българската държава.

Особено внимание в монографията е обърнато на преминаване на военната авиация към реактивната и реактивната свръхзвукова авиация. Описани са предимствата на създадената въздушна мощ и жертвите от катастрофите в резултат на неустановената методика на обучение и подготовка на летателния състав. Направен е сравнителен анализ на авиационните способности на българската държава с тези на страните членки на НАТО на Балканите. Описани са в подробност и са направени изводи за стъпките на военното строителство в областта на авиацията и начина, по който се развиват структурите на българската гражданска и спортна авиация.

Целенасочен е анализът и на процесите във военноавиационната система на Народна република България в края на 70-те години и този до 1991г., когато е достигнато нивото на най-голяма мощ на системата. Това е период на регионално доминиране на българската военна авиация. Направени са съответните изводи и поуки за бъдещите поколения за начина за постигане на подобно статукво.

Книгата е факт от началото на годината, но е обект на голям интерес в страната и чужбина, макар засега да е само на български език. В момента се подготвя вариант и на английски език за британско авиационно издание.


1.2. Недялков Д., Въздушната мощ в Номонханския военен конфликт (Яп), Издание на Департамента по военна история на Япония към Академията за самоотбрана, с превод на колектив под ръководството на генерал-майор Такаши Генда, Токио, 2010.

Монографията е посветена на един слабоизучаван военен конфликт – Номонханския, който завършва на 15 септември 1939 г. Съдържанието засяга промените в областта на политико-военната обстановка в света и Далечния Изток от началото на 30-те години. Описва и анализира развитието на военните системи на Япония и Съветския съюз, акцентирайки върху постигнатите нива на мощ на военната авиация на двете държави. Използван е метод за изчисляване на авиационната мощ и бойните потенциали на основните самолети, за да се дефинират нивата на способности.

Конкретна е насочеността на анализа за причините при възникването на конфликта и неговото развитие в областта на третото измерение – въздушното пространство. Подробно са описани и анализирани въздушните операции в хода на конфликта. С помощта на богат фактологически материал пълно е описана картината на въздушните боеве, анализирани са последствията и загубите. Направено е сравнение на развърнатите и реализираните потенциали на воюващите държави.

Особено внимание в монографията е обърнато на влиянието на случващото се във въздуха за хода и изхода на военния конфликт в неговата съвместима цялост. Тезата защитавана в книгата е, че Номонханския военен конфликт е първият военен конфликт с масово оперативно използване на военната авиация. За първи път в световната военна история завоюването на превъзходство във въздуха се определя като задължителен фактор за постигане на крайното военно състояние. Самите резултати от описаната и анализираната въздушна война в конфликта определят и друг ход на историята. Победата на съветската авиация на практика пренасочва стремежите на японския милитаризъм в друга посока – към Тихия океан.

В монографията е дадено и подробно техническо описание на авиационната техника, участвала в конфликта и е съставен подробен списък на отличилите се пилоти изтребители. Съдържанието е продукт на съвместна ползотворна дейност с Департамента по военна история и поуки от практиката към Академията по самоотбрана на Япония, ръководен от генерал-майор Такаши Генда. Предложените корекции са съобразени с документите в японския военен архив. Според генерал Генда това е най-коректното изследване за използването на авиацията в Номонханския военен конфликт, без аналог дори и в Япония.


1.3. Nedialkov D., In the Sky of Nomonhan, Crecy Poblishing Ltd. 2011.

Това е същата монография, издадена от едно от най-големите и авторитетни авиационни издания в света. Корекциите в него са продиктувани от уточненията на издателството, но то запазва научната си насоченост. Монографията е разпространена в над 50 държави в света.


1.4. Недялков Д., В небето над Халхин-Гол, Издателство ЕЪР ГРУП 2000, С., 2005.

Ранен, доста съкратен вариант на японското и британско издание, в който липсва техническото описание на авиационната техника и част от анализите за използването на авиацията в конфликта.


1.4. Недялков Д., Самолетостроенето в България/Aircraft Manufacture in Bulgaria, “Албатрос МДВ”, С., 2009.

Монограграфията е подробно и научно описание и анализ на зараждането, създаването и развитието на българското самолетостроене в периода от началото на миналия век до 1955 г. Предметът на съдържанието е моторното самолетостроене по индустриален начин. Отделено е място на причините за възникването на този български феномен след трагичния Ньойски договор от 1919 г. Подробно са засегнати предпоставките и целенасочената държавна политика в областта на изграждане на собствени способности от конструиране и производство на спектър от учебни, учебно-бойни и самолети за непосредствена авиационна поддръжка.

Най-застъпена е техническата страна. Описани са конструкциите на опитните и серийни образци български самолети. Изработени и публикувани са чертежи в три проекции, за точността на които е използвана 3D технология. Използвани са съвременни компютърни технологии за определяне на точното камуфлиране на авиационната техника, което е принос за възстановяване на автентичността на конструкциите. Този опит е използван при възстановяване на някои от образците стари български самолети, които в момента се намират в Авиационния музей в Крумово.

Трите основни глави на монографията – ДАР, КБ и Лаз, улесняват системното възприемане на предложената информация, а коректният паралелен превод на англйски език я прави лесно достъпна за широк кръг авиационни специалисти и любители по света. В момента монографията е първото по рода си българско издание с подобна тема, разпространено в 37 държави от всички континенти.


  1. Учебници:

2.1. Недялков Д., Военноавиационната система на България в годините на Студената война, В.А. „Г.С. Раковски”, С., 2010.

Учебникът е предназначен за целите на учебния процес в Академията и НВУ. Той съдържа в себе си подробно обяснение на понятийния апарат касаещ военното строителство в областта на сложните военноавиационни системи, принципите за тяхното създаване, развръщане и реализация. Подробно е разгледан метод за изчисляване на нивата на способности на подобни системи, който да даде ясна представа на командния състав от българските военновъздушни сили за приоритетните направления на усилията в перспектива.

Основна част от учебника дава разбираема представа за процесите на военното строителство във Въздушни войски, а след това и във Военновъздушните сили на Република България след Втората световна война. На базата на богат фактологически материал с висока степен на достоверност са установени нивата на авиационна мощ на българската държава и са съпоставени с тази на съседни държави, представлявали реална заплаха с външната си политика за националната сигурност на България.

Изследователската дейност е финализирана с изводи, които имат своята валидност и на настоящия етап от развитието на военновъздушните сили. Богатата фактология в периода от 1945 – 1990 г. служи на слушателския и преподавателския състав за намиране на логиката на инертните процеси на военното строителство и изграждане на ценностната система на бъдещите командири. Учебникът е приет с интерес в шаба на българските Военновъздушни сили, ползва се от командира на ВВС и от началниците на отдели там като настолна книга за поуките от миналата практика.


2.2. Недялков Д., “Малката” война” за Кипър, В.А. „Г.С. Раковски”, С., 2010.

Учебникът е предназначен за целите на учебния процес в Академията, НВУ и Военноморско училище. Той подробно описва и анализира политико-военната обстановка на един типичен конфликт за нашето съвремие и регион, което насочва обучаемите към познавателно създаване на критерии за оценка на ситуацията. В уводната част е описана историята на о. Кипър през последните 2000 години. Подробно е обърнато внимание процеса на зараждане и възникване на кипърската криза. Наблегнато е на конфликтните ситуации след Втората световна война. Анализиран е поводът за началото на бойните действия. Съставена е точна карта на размаха на политическите и военни действия, като преди това са разкрити и съизмерени източниците на военна мощ на воюващите страни.

Основната част от учебника е посветена на планирането, подготовката и хода на бойните действия. Тя дава ясна представа за начина на планиране и осъществяване на операция “Атила”, проведена от турските въоръжени сили и ролята на кипърските турци в конфликта. Анализирани са успехите и неуспехите в хода на бойните действия и влиянието на дипломацията в постигането на крайното състояние. Особено внимание е обърнато на действията на турските и гръцки ВВС в качеството им на активен компонент с решаващо значение в конфликта. Изводите в учебника касаят настоящото статукво в региона и могат да служат за целите на военното строителство в България, поради редица сходства в ситуацията, в която се намира българската държава. Това е бил и основния повод за написването на учебника.

Заключителната част е свързана с анализ на статуквото на продължаващата криза на о. Кипър и вероятните крайни състояния в бъдеще. За целите на военната експертиза технически са описани и основните оръжия, използвани от двете страни в боевете през лятото на 1974 г.

2.3. Недялков Д., История на българската военна авиация, В.А. „Г.С. Раковски”, С., 2011.

Учебникът е предназначен за целите на учебния процес в рамките на националната военнообразователна система. Той представлява първи опит да се обобщят и анализират събития от 1892 г. до 2012 г. в една сложна система от голям мащаб.

В първата част на учебника са анализирани факти, свързани със зараждането и развитието на българското въздухоплаване и авиация и първите стъпки за създаването на система за сигурност на въздушното ни пространство. Определени са значението на целенасочената държавна политика в авангардна насока на човешкото познание и то преди България да е обявена за независима държава.

Следващата глава на учебника определя приносите на българската авиация за световната практика при използването на подобни системи за целите на войната. Тези приноси са постигнати в хода на Балканските войни и коректното им дефиниране, предложено след съответните анализи в учебника са принос, който досега липсва на учебния процес в дисциплините по оперативно изкуство и военна история.

В учебника е отделено необходимото информационно и аналитично излагане на материята, свързана с бойната практика на българските летци и командири през Първата световна война. Подробно се анализира бойната активност до края на бойните действия, включително и срещу Владайското въстание, което не е правено до сега в нито едно подобно издание.

Особено внимание е отделено на периода след Ньойския договор и начинът по който е възстановена авиационната мощ на България. Динамичните процеси са отражение на целенасочената държавна политика и усилията на изградено поколение авиационни специалисти. Те успяват до 1940 г. да изградят нов род войска – Въздушни войски, които постепенно започват да изпълняват своите мисии и задачи в сложната обстановка на Балканите. Най-сложната от тези ситуации е настъпателната въздушна операция на 15-а въздушна армия на САЩ. Подробно е описан опитът на 6-и иап в борбата с въздушния противник. Резултатите от тази борба е анализиран и от гледна точка на американски архивни документи, което се прави за пръв път и е принос в изследването на проблемите на защита на националния суверенитет в областта на въздушното пространство.

Следващите две глави на учебника са посветени на трансформационните процеси в българската авиация в петгодишния следвоенен период и преминаването на реактивна материална част. Използвано е голямо количество архивен материал, който изяснява картината на изграждането на съвременната българска военна авиационна система. Естествен е хода на продължаване на изследването на военното строителство в областта на авиацията до 1990 г., описани в следващата глава. То е предложено в контекста на сложните международни събития и в частност, обстановката на Балканите.

Заключителната част на учебника се отнася до анализиране на фактологията на събитията в авиацията от 1991 г. до наши дни. Определени са нивата на намаляване на въздушната мощ на българската държава. Всички глави заключават със съответните изводи, което подпомага познавателния процес. Заключението освен обобщени изводи предлага и перспективни решения в краткосрочен план.


  1. Научноизследователски трудове:


3.1. Nedialkov D., Meaning of Air Power, Marshall Center Web Library, ноември 2004 г.

Статия със статут на разработка, която разглежда основния понятиен апарат, неговото дефиниране и логиката на прилагането му при изследване и анализи на сложни системи, включително и авиационни такива. Разработката е призната за принос в областта на изучаването на теорията на военното строителство и използвана за целите на преподаването в посоченото учебно заведение.


3.2. Nedialkov D., Moments in the life of a MiG-21 Pilot, “Air Power Review” The Royal Air Force, Volume 6, Number 4, Winter 2003 p. 53-59

Статията е написана по молба на Британския институт за стратегически изследвания за представяне на особеностите на използване на един от най-разпространените свръхзвукови бойни самолети в света – МиГ-21, в условията на българската военноавиационна система. Тя обхваща изтребителната, ударната и разузнавателна практика в българските авиационни подразделения.


3.3. Документи, регламентиращи организирането и провеждането на летателна дейност в авиацията на ВВС, Щаб на ВВС, класифицирано 2011 г.

Документите въвеждат регламентиращи процедури за провеждане на летателна дейност в авиационните съединения и части, съвместими с НАТО и Европейските структури за сигурност и в същото време, отразяващи състоянието им в настоящия момент. Подобна промяна се предприема за първи път от 1947 г. насам.

3.4. Изисквания към новия модел основен боен самолет за Българските ВВС, Щаб на ВВС, класифицирано 2010 г.

Документът е съставен по задание на Министъра на отбраната и има за цел да отрази всички основни изисквания на българската военноавиационна система към новия боен самолет, предвид изпълняваните мисии и задачи. Те са както тактико-технически, така и оперативни.


3.5. Концепция за разработване на система от безпилотни летателни апарати в състава на Българската армия, В.А. “Г.С. Раковски” класифицирано 2010 г.

Концепцията е разработена по поръка на Министъра на отбраната и отразява всички необходими моменти за изграждане на единна национална система за информационно осигуряване на структурите на националната сигурност с използване на предимствата на въздушната среда, в съчетание на роботизираните безпилотни комплекси. Предложен е модел на система, с основна база Безмер, със съответния щат и подсистема за подготовка на авиационни кадри за целите на единната система.


3.6. Проект за обучение на екипажи на безпилотни летателни апарати, В.А. “Г.С. Раковски” класифицирано.

Разработени са учебен план и учебна програма, с помощта, на които е преминат 6-месечен курс на обучение с първия випуск курсисти от екипи на безпилотни авиационни системи.


3.7. БЛС в състава на СВ, Годишна университетска научна конференция 2011 с международно участие. НВУ “Васил Левски” – 23-24 юни 2011 г.

Доклад на конференция, в който е предложена подсистема от безпилотни летателни апарати клас микро, които да обслужват батальонните групи и контингентите на БА в чужбина. Изписани са възможните мисии и задачи, както и необходимия щат. Направени са изводи за реда на подготовка на военнослужещи от СВ в новите структури.


3.8. Използване на БЛС в интерес на БА и цялото общество, Военнонаучна конференция на ФКЩ “Ролята на всеобхватния подход при изграждане на отбранителни способности на БА” – 24-25. 02. 2011 г.

Докладът обхваща цялостната система, формираща своите способности на БЛА, включително и гражданска такава. Подробно са дадени мисиите и задачите на подобна система в условията на мир, война, конфликт от военен и невоенен характер. Дадени са и основните технически възможности на актуалните за България класове БЛА.


3.9. Развитието и трансформационните процеси на военната авиация в България в петгодишния следвоенен период, Военноисторически журнал, кн.2, стр. 25-36, С. 2011.

Статията е посветена на сложните процеси в българската авиация от втората половина на 1945 г. до края на 1950 г. Това е време на вътрешнополитически събития и решения на Парижкия мирен договор, които намират отражение върху структурирането на българската авиация и формирането на новия вид въоръжени сили – Военновъздушните.


3.10. Метод за изчисляване на авиационната мощ и авиационния потенциал, Международна годишната научна конференция на НВУ “Васил Левски” –Ввелико търново 30 септември 2010 г.

Докладът определя основният понятиен апарат, който е удачно да бъде използван за описание на военната авиация като система. Определя се метод за изчисляване на общия, развърнатия и реализиран потенциял, дефинира се и се определя начина за изчисление на мощта на военноавиационна система с ранг до обединение.


3.11. Трансформация на военноавиационната система на Народна република България в периода 1955-1961 г., Седемнадесета международна научна конференция по военна история на тема: “Военни традиции и национална идентичност на Европейските армии през 19-и и 20-и век” 26-27 октомври 2010 г.

Докладът анализира богат фактологичен материал за трансформационните процеси в указания период в българската военна авиация. Особено внимание е обърнато на формирането на Смесения авиационен корпус, като най-мощното оперативно тактическо съединение на Балканите за непосредствена подръжка на войските на бойното поле.


3.12. Ньойския договор и Българската авиация 1919 г. – 1939 г., Юбилейна научна конференция “90 години от подписването на Ньойския мирен договор” – В.А. “Г.С.Раковски”, 19 ноември 2009 г.

Докладът е опит да се анализира процесът на възстановяване на българската авиация след 1919 г. Посочена е ролята на ясните политически критерии и логиката на формиране на системата на българската авиация между войните – опит необходим и полезен сега.


3.13. Въздушната война на Балканите 1939 г. – 1941 г., “Военноисторически сборник”, Военно издателство ЕООД, С., бр.3 2007 г., с. 32-39.

Статията изследва един интересен обект, слабопознат в България. Той обхваща шест въздушни операции, проведени на Балканите, проведени в един относително кратък срок, в които държавата участва косвено и пряко.


3.14. Проблеми на трансформацията на военното образование, Международна научна конференция “Балканите, НАТО, ЕС. Трансформация на системата за сигурност”, София, Интер-Експо Център, 12-13 септември 2006 г.

Докладът засяга и анализира подсистемата за подготовка на военни кадри, с подчертано насочване на проблема с авиационната подготовка за целите на сигурността. Дадени са конкретни предложения за необходимите трансформационни процеси за постигане на ниво на адекватност в съвременната съвместна система за национална и международна сигурност.


3.15. Българската авиация в Първата световна война, Международна годишната научна конференция “Първата световна война и Балканите”, София 10-11 октомври 2005 г.

Статията разкрива подробности за създаване на военния авиационен потенциал на Македонския фронт и участието на българските авиационни отделения за осигуряване на войските. Проследен е пътя на техническото обновяване на авиационния парк и формирането на водосамолетната авиация в България. Описан и анализиран е опита на морските ни летци в борбата за контрол на морските ни комуникации. В изводна форма е обобщена бойната активност и крайните резултати в борбата за превъзходство във въздуха.


17. 09. 2011 г. ПОЛК. ДОЦ. Д.В.Н. ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ

Свързани:

На полк доц д. в н. Димитър Илиев Недялков iconЗаседание на Учредителен научен съвет на Институт по Механика бан
Васил Василев, доц дтн Евтим Захариев, доц д-р Румен Янков, доц д-р Надя Антонова, доц д-р Детелина Игнатова, доц д-р Костадин Костадинов,...
На полк доц д. в н. Димитър Илиев Недялков iconЗаседание на Учредителен научен съвет на Институт по Механика бан
Васил Василев, доц д-р Румен Янков, доц д-р Надя Антонова, доц д-р Детелина Игнатова, доц д-р Костадин Костадинов, доц д-р Нина Пешева,...
На полк доц д. в н. Димитър Илиев Недялков iconСписък на Общото събрание на мтф
Тонев Енчев доц д-р инж. Петър Недялков Ангелов доц д-р инж. Пламен Симеонов Данев доц д-р физ. Първолета Иванова Дочева доц д-р...
На полк доц д. в н. Димитър Илиев Недялков iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 15. 06. 2010 г от 14
Отсъстват: доц. Славка Цанова – в чужбина, доц. Валентин Видеков, доц. Димитър Алексиев, доц. Евгений Попов, студент Димитър Георгиев,...
На полк доц д. в н. Димитър Илиев Недялков iconЗаседание на Учредителен научен съвет на Институт по Механика бан
Надя Антонова, доц д-р Вълко Петров, доц д-р Детелина Игнатова, доц дтн Евтим Захариев, доц д-р Нина Пешева, доц д-р Станимир Илиев,...
На полк доц д. в н. Димитър Илиев Недялков icon08 часа на 29. 06. 2011 (сряда) Доц д-р Пл. Илиев Доц д-р Ст. Стоянов Доц д-р Р. Калчев Доц д-р Ив. Йовчев Ас. Ваня Антонова
Кредитирането като основен източник на финансиране на сделките с недвижима собственост в България
На полк доц д. в н. Димитър Илиев Недялков iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 11. 10. 2005 г от 14
Отсъстват: доц. Е. Шойкова болна, доц. С. Цанова болна, доц. П. Карамански, доц. И. Илиев, доц. М. Маринов, студент М. Грозданова,...
На полк доц д. в н. Димитър Илиев Недялков iconОт заседанието на фс на фет, състояло се на 02. 10. 2007 г от 14
Отсъстват: доц. Анастасия Кръстева, доц. Димитър Алексиев, доц. Евгени Попов, доц. Пани Карамански, доц. Таничка Василева, доц. Тодор...
На полк доц д. в н. Димитър Илиев Недялков iconДоц д-р Иван Илиев Атанасов
Нови експериментални методи, приложения и перспективи”, разработен от доц д-р Иван Илиев Атанасов от Агробиоинститут, София за присъждане...
На полк доц д. в н. Димитър Илиев Недялков iconСъстав на общото събрание на ву „ктп
Валери Гочев доц д-р инж. Георги Кръстев доц д-р инж. Димитър Арнаудов проф дтн инж. Димитър Радев доц д-р Добромир Маламов
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом