Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеЕвропейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер35.52 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://sandanskibg.com/wp-content/uploads/2012/12/obrazec_15_.docx

logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие

thumb_103_bg

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!oprr_bg

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и

от държавния бюджет на Република България


Образец № 15АВТОБИОГРАФИЯ


<Позиция в настоящата поръчка>


 1. Фамилно име:
 1. Собствено и бащино име:
 1. Дата на раждане:
 1. Гражданство:
 1. Образование:
Учебно заведение

[ от дата – до дата ]

Придобити образователни степени и дипломи:
 1. Езикови умения: Оценка от 1 до 5 за степен на владеене на езика

(1 - отлично; 5 - основно)


Език

четене

говоримо

писане
 1. Членство в професионални организации:
 1. Други умения: (например компютърна грамотност и др.)
 1. Настояща длъжност:
 1. От колко години работи за този работодател?
 1. Основни квалификации: (свързани с предмета на проекта)
 1. Професионален опит
от дата – до дата

място

институция

длъжност

описание


 1. Друга информация


* Всяко от обстоятелствата, посочено в автобиографията, се доказва с подкрепящи документи – референции, копия от трудови книжки, дипломи и свидетелства за придобити квалификационни степени и др., които експертите сметнат за подходящи. Експертите попълват също и декларация за наличност по време на изпълнение на договора – Образец 16


Дата и подпис:
„Този документ е създаден в рамките на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/018 „Развитие за устойчив туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие”2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”


Свързани:

Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconЕвропейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община...
Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconЕвропейски фонд за регионално развитие
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconЕвропейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на Изпълнител за предоставяне на комплексни услуги за участие...
Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconЕвропейски фонд за регионално развитие
Сборно място”, подобект: “Вертикална шахта 5” и подобект: “Вертикална шахта 6” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна...
Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconЕвропейски съюз оперативна програма европейски фонд „Развитие на конкурентоспособността за регионално развитие на българската икономика 2007-2013
Информационни дни в цялата страна ще представят възможностите за подаване на проектни предложения по Оперативна програма „Развитие...
Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconЕвропейски съюз оперативна програма европейски фонд „Развитие на конкурентоспособността за регионално развитие на българската икономика 2007-2013
Разработване на информационни инструменти за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността...
Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconІ: данни за бенефициента
Европейския Съюз и Република България, Европейски фонд за регионално развитие, Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността...
Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconЕвропейски съюз оперативна програма европей с ки фонд „Развитие на конкурентоспособността за регионално развитие на българската икономика 2007-2013
Представиха процедура „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия“ в пловдив
Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом