Общински съвет елена
ИмеОбщински съвет елена
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер10.56 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/resolution/2009/58_31.07.2009_p11.docx

gerb

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obs@elena.bg

Телефон/факс: 06151/65-57

web: obs.elena.bgРЕШЕНИЕ


58/31.07.2009г.


ПРОТОКОЛ № 11/31.07.2009г.


ОТНОСНО: Продажба на предаваема част от имот – общинска собственост


На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл.35, ал. 4, т.2 от ЗОС и чл.49, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет гр.Елена, Общински съвет – Елена


РЕШИ:


1. Дава съгласие за продажба на Йорданка Милкова Белянова с ЕГН ********** и Ивелина Милкова Белянова с ЕГН ********** предаваема част - частна общинска собственост, а именно:

- Предаваемо общинско място,актувано с АОС 516/10.06.2009 г., с площ от 37 / тридесет и седем / кв.м. към УПИ І – 1, кв. 1 по плана на с. Граматици, одобрен със заповед – ул. рег. РД.02.05 – 37/18.02.08 г.на Кмета на община Елена при граници: от две страни улица и имот № 502.001 по частична кадастрална карта на с. Граматици, землище с. Костел, община Елена.

Цената на имота е 112,50 / сто и дванадесет лв. и 50 ст./ без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на община Елена да сключи договор за покупко – продажба.


СИМЕОН КЪНЧЕВ

Председател на
Общински съвет – Елена

Свързани:

Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2008 г. (четвъртък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 21. 09. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10. 08. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25. 06. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26. 01. 2010 г. (вторник)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 08. 2010 г. (понеделник)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом