Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
ИмеПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
страница2/2
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер374.5 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://etropolebg.com/etropole/images/programi/A-Programa_imoti_ob.sobstv.-2013.doc
1   22.4. Описание на имоти – публична общинска собственост /пасища, мери/, които Община Етрополе има намерение да отдаде под наем, чрез провеждане търг за срок до 5 години.


по
ред


Имот №

Площ /дка/

НТП

Кат.

Местност

Землище

1

039010

356.549

пасище с храсти

ІХ

Иновото

Етрополе

2

042002

78.408

пасище, мера

ІХ

Йотовото

Етрополе

3

000310

19.455

пасище, мераСтрашки рът

Бойковец

4

000311

3.155

пасище, мераСтрашки рът

Бойковец

5

000364

66.086

пасище, мераСтрашки рът

Бойковец

6

000365

88.562

пасище, мераСтрашки рът

Бойковец

7

000390

11.281

пасище, мера

V

Кожовото

Бойковец

8

000408

29.118

пасище, мера

V

Кожовото

Бойковец

9

000410

1.035

пасище, мера

V

Кожовото

Бойковец

10

000412

5.632

пасище, мера

V

Кожовото

Бойковец

11

011037

7.305

пасище, мера

ІХ

Мерата

Етрополе

12

000423

131.600

пасище, мера

VІІ

Говедарника

Ямна

13

000434

5.876; 287.968

пасище с храсти

Х; ІХ

Голяма занога

Ямна

14

000555

138.668

пасище, мера

ІХ

Страната

Ямна

15

000022

119.162

пасище с храсти

ІХ

Неъовото

Бойковец

16

000089

59.331

пасище с храсти

ІХ

Мурджовица

Бойковец

17

000415

59.851

пасище, мера

Х

Айдука

Бойковец

18

000450

733.444

пасище, мера

ІХ

Гола поляна

Етрополе

19

000143

474.109

пасище, мера

VІІІ

Здравеца

Рибарица

20

000141

123.679

пасище, мера

VІІІ

Здравеца

РибарицаІІІ. Имоти - частна общинска собственост предвидени за продажба, съгласно ЗОС.


1. Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС;


1.1. УПИ ХХІ – „Детски дом” с площ от 1433 кв.м., кв. 31 по ПУП на село Брусен, заедно с построената в него сглобяема сграда тип „Пионер” със ЗП от 320 кв.м.;

1.2. УПИ ХІV – 172 с площ от 486 кв.м., кв. 26 по ПУП на село Брусен, заедно със построената в него двуетажна жилищна сграда със ЗП от 67 кв.м.;

1.3. УПИ ІV – За училище и общежитие с площ от 10829 кв.м., кв 27 по ПУП на село Ямна, заедно с построените в него сгради;

1.4. УПИ ІІІ – 2 с площ от 873 кв.м, кв. 1 по ПУП на в.з. Лопян;

1.5. УПИ ІІ – 2018 с площ от 563 кв.м, кв. 159 по ПУП на гр. Етрополе

1.6. УПИ ХІІІ – общ. с площ от 540 кв.м, кв. 222 по ПУП на гр. Етрополе;

1.7. УПИ Х – 171 с площ от 562 кв.м., кв. 23 по ПУП на с. Брусен;

1.8. Имот № 5350007 с площ от 356 кв.м, з-ще Ямна, м. „Златичора”;

1.9. Имот № 008018 с площ от 2.211 дка, находящ се в землище Етрополе, местност „Горни край”;

1.10. Имот № 641.16 с площ от 1420.41 кв.м. по плана на новообразуваните имоти, находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков”;

1.11. Имот № 641.58 с площ от 405.54 кв.м. по плана на новообразуваните имоти, находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков”;


2. Имоти - частна общинска собственост, предвидени за продажба на земя по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС; /при постъпване на заявления, точката ще бъде допълнена/


3. Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба на правоимащите по реда на чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС; /при постъпване на заявления, точката ще бъде допълвана/


4. Имоти – частна общинска собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Етрополе по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС;

4.1. 240.44/540.44 идеални части от имот № 642.4, целият от 540.44 кв.м. по плана на новообразуваните имоти, находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков”

4.2. 673.71/1273.71 идеални части от имот № 642.5, целият с площ от 1273.71 кв.м. по плана на новообразуваните имоти, находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков”

4.3. 772.00/1772.00 идеални части от имот № 641.8, целият с площ от 1772.00 кв.м. по плана на новообразуваните имоти, находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков”

4.4. 2624.64/3224.64 идеални части от имот № 641.12, целият с площ от 3224.64 кв.м. по плана на новообразуваните имоти, находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков”


ІV. Имоти - частна общинска собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права по реда на чл. 37 и чл. 38 от ЗОС. /при постъпване на заявления или при проявен интерес точката ще бъде допълвана/


V. Имоти, които Община Етрополе ще придобие в собственост и способите за придобиването им.


1. Покупка на недвижим имот собственост на физически или юридически лица; /при необходимост точката ще бъде допълвана/


2. Принудително отчуждаване на недвижими имоти собственост на физически и юридически лица;


2.1. Реална част в размер на 34.30 кв.м. от УПИ І – „За обществено обслужващи дейности и общински пазар”, целият от 1028 кв.м., кв. 201, по ПУП на ЦГЧ на гр. Етрополе;

2.2. улица с о.т. 12 - 18 с площ от 800 кв.м., кв. 6, по ПУП на с. Бойковец;

2.3. улица с о.т. 37-38 с площ от 711 кв.м., кв. 10 по ПУП на с. Бойковец;


Заключение


На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост, чл. 4а, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Програмата се обявява на населението чрез таблото за обяви в сградата на общината, вестник „Етрополски преглед” и интернет страницата на Община Етрополе, най-малко в 14 дневен преди приемането й.

Настоящата годишна Програма е приета с Решение № 18 от 22.03.2013 г., Протокол №3 на Общински съвет – Етрополе.


Председател на Общинския съвет:

/Хр. Андреев/


1   2

Свързани:

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
Настоящата Програма отразява намеренията на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 Г
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане
Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 20
Прогноза за очаквани приходи, свързани с управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconС имоти общинска собственост
Настоящата програма е в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети, посочени в стратегията по чл. 8 ал. 8 на Закона за общинската...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали през 2012 Г
Настоящата Програма отразява намеренията на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти – общинска собстевност през 2012...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом