Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
ИмеПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
страница1/2
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер374.5 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://etropolebg.com/etropole/images/programi/A-Programa_imoti_ob.sobstv.-2013.doc
  1   2


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

ПРОГРАМА


ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

/приета с Решение № 18 от 22.03.2013 г., протокол № 3/


ГРАД ЕТРОПОЛЕ, 2013 г.


Програмата на Община Етрополе за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. се приема на основание чл.8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети заложени в приетата с Решение № 66/02.03.2012 г. по протокол № 9 на Общински съвет - Етрополе „Стратегия за управление на общинската собственост” за срока на мандат 2011 - 2015 година.

Програмата се изготвя за всяка отделна година и трябва да се приеме до приемането на бюджета на общината. Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2013 г. може да бъде актуализирана през годината. Законът за общинската собственост предвижда, че обществото е в правото си да бъде информирано за намеренията на местното ръководство, затова задължава общинските органи да обявяват програмите и промените в тях на населението.

Основната задача на Община Етрополе е да управлява и да се разпорежда с имоти - общинска собственост – законосъобразно, в интерес на населението и с грижата на добър стопанин. Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти собственост на общината се извършва под общото ръководство и контрол на Общинският съвет.

Конкретни мероприятия за подобряване на организацията на работа по управление на общинската собственост: развитие на нормативната база в общината в областта на общинската собственост; повишаване на квалификацията на служителите; подобряване дейността по управление на общинската собственост по направление издирване и актуване на неизползвани общински имоти и защита от неправомерно ползване; инвентаризация на общинската собственост, с цел да се анализира състоянието на собствеността; актуализиране и поддържане на главните регистри за общинската собственост и публичният регистър за разпоредителните сделки.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА


І. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиване, управление и разпореждане с имоти - общинска собственост.

ІІ. Имоти - общинска собственост, предвидени за отдаване под наем

1. Отдаване под наем на нежилищни имоти - общинска собственост;

2. Отдаване под наем на земи от ОПФ;

ІІІ. Имоти - частна общинска собственост предвидени за продажба, съгласно ЗОС.

1. Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС;

2. Имоти - частна общинска собственост, предвидени за продажба на земя по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС;

3. Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба на правоимащите по реда на чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС;

4. Имоти – частна общинска собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Етрополе по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС;

ІV. Имоти - частна общинска собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права по реда на чл. 37 и чл. 38 от ЗОС

V. Имоти, които Община Етрополе ще придобие в собственост и способите за придобиването им.

1. Покупка на недвижим имот собственост на физически или юридически лица

2. Принудително отчуждаване на недвижими имоти собственост на физически и юридически лица;

Заключение


І. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиване, управление и разпореждане с имоти - общинска собственост:

По

ред


Вид дейност


Прогнозен резултат

в лева /без ДДС/


Забележка
А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ –

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:113 109.59
1.

Жилища

19 144.20
2.

Помещения

73 369.32
3.

Терени

5 111.16
4.

Земи от ОПФ

15 484.91Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:


367 740.00
1.

Продажби

200 826.05
2.

Учредяване на вещни права

3 500.00
3.

Прекратяване на съсобственост

23 053.95
4.

Общински гори

140 360.00

Дърводобив

ВСИЧКО ПРИХОДИ:480 849.59В. РАЗХОДИ:1.

За технически дейности /издаване на скици, заснемане и трасиране на имоти, удостоверения и други/


20 000.00

За услуги от Общинска служба

„Земеделие”

2.

За придобиване в собственост на имоти


50 000.00

За покупка и отчуждаване на имоти на граждани

3.

Общински гори

28 500.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:98 500.00


ІІ. Имоти - общинска собственост, предвидени за отдаване под наем


  1. Отдаване под наем на нежилищни имоти - общинска собственост;


1.1. Магазин за промишлени стоки с площ от 33.50 кв.м., находящ се в бл. № 1, кв. 90 по ПУП на гр. Етрополе;

1.2. Магазин за търговски цели или офис с площ от 93 кв.м., находящ се на първи етаж на бл. „27 ноември”, кв. 73 по ПУП на гр. Етрополе;

1.3. Помещение за офис с площ от 26 кв.м., находящо се на първи етаж от масивна монолитна сграда на бул. „Руски” № 88, кв.198 по ПУП на гр. Етрополе;

1.4. Помещение за ученически бюфет с площ от 13.50 кв.м., находящ се на първи етаж в СОУ „Христо Ясенов” /начално училище/, кв. 50 по ПУП на гр. Етрополе;

1.5. Магазин с площ от 54 кв.м., находящ се в едноетажна търговска сграда в кв. 201 по ПУП на гр. Етрополе;

1.6. Първи етаж от двуетажна сграда с площ от 56.70 кв.м., построена в УПИ ХVІІ, кв. 197 по ПУП на гр. Етрополе, административен адрес: ул. „Георги Димитров” № 14;

1.7. Помещение с площ от 35 кв.м., находящо се на втори етаж от масивна монолитна сграда на бул. „Руски” № 88, кв.198 по ПУП на гр. Етрополе;

1.8. Терен за поставяне на павилион за продажба на хранителни или промишлени стоки под № 1 с площ от 16.00 кв.м., съгласно одобрена със заповед от 2009 г. схема за поставяне на преместваем обект, находящ се в зелената площ на бул. „Партизански”, пред кв. 178 по ПУП на гр. Етрополе;

1.9. Терен за поставяне на павилион за продажба на хранителни или промишлени стоки под № 2 с площ от 16.00 кв.м., съгласно одобрена със заповед от 2009 г. схема за поставяне на преместваем обект, находящ се в зелената площ на бул. „Партизански”, пред кв. 178 по ПУП на гр. Етрополе;

1.10. Терен за поставяне на павилион за продажба на цветя и сувенири под № 3 с площ от 16.00 кв.м., съгласно одобрена със заповед от 2009 г. схема за поставяне на преместваем обект, находящ се в зелената площ на бул. „Партизански”, пред кв. 178 по ПУП на гр. Етрополе;

1.11. Терен за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания под № 4 с площ от 16.00 кв.м., съгласно одобрена със заповед от 2009 г. схема за поставяне на преместваем обект, находящ се в зелената площ на бул. „Партизански”, пред кв. 178 по ПУП на гр. Етрополе;

1.12. Терен за поставяне на павилион за продажба на хранителни или промишлени стоки под № 6 с площ от 16.00 кв.м., съгласно одобрена със заповед от 2009 г. схема за поставяне на преместваем обект, находящ се в зелената площ на бул. „Партизански”, пред кв. 178 по ПУП на гр. Етрополе;

1.13. Терен под № 82 с площ от 7.50 кв.м., съгласно схема за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, находящ се в кв. 128 по ПУП на гр. Етрополе;

1.14. Терен под № 72 с площ от 5.00 кв.м., съгласно схема за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания, находящ се в тротоарната площ на бул. „Руски” и ул. „Христо Ясенов”;

1.15. Терен под № 24 с площ от 7.50 кв.м., съгласно схема за поставяне на преместваем обект – павилион за услуги от битов характер, попадащ в УПИ ІІ – ЖК, кв. 178 по ПУП на гр. Етрополе /пред бл. 23/;

1.16. Терен под № 22 с площ от 5.00 кв.м., съгласно схема за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници, списания и дребни стоки, попадащ в УПИ – ЖК, кв. 11 по ПУП на гр. Етрополе /пред супермаркета/;

1.17. Терен под № 5 с площ от 7.50 кв.м., съгласно схема за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, попадащ в УПИ І – ЖК, кв. 11 по ПУП на гр. Етрополе /до павилиона на Любен Банчев/;

1.18. Терен под № 4 с площ от 7.50 кв.м., съгласно схема за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, попадащ в УПИ І – ЖК, кв. 11 по ПУП на гр. Етрополе /до павилиона на Любен Банчев/;

1.19. Терен под № 40 с площ от 7.50 кв.м., съгласно схема за поставяне на преместваем обект – павилион за услуги от битов характер, попадащ в УПИ І, кв. 13 по ПУП на гр. Етрополе;


2. Отдаване под наем на земи от ОПФ;


2.1. Описание на маломерните имоти, които Община Етрополе има намерение да отдаде под наем без търг или конкурс за срок до 1 година. /при постъпване на заявления от желаещи да наемат маломерни имоти, точката ще бъде допълвана/

2.2. Описание на имотите, които Община Етрополе има намерение да отдаде под наем, чрез провеждането на търг или конкурс, за срок до 10 години. /при проявен интерес, точката


ще бъде допълвана/


2.3. Описание на имотите, които Община Етрополе има намерение да отдаде под наем без провеждане на търг или конкурс, за срок до 10 години, като неизползвани две или повече години.


по
ред


Имот №

Площ /дка/

НТП

Кат.

Местност

Землище

1

203026

11.853

Ливада

ІХ

Баловица

Бойковец

2

370002

19.691

Ливада

V

Страшки рът

Бойковец

3

372002

14.365

Ливада

V

Страшки рът

Бойковец

4

370003

11.202

Ливада

V

Страшки рът

Бойковец

5

374002

12.847

ЛивадаГьола

Бойковец

6

000255

12.036

Ов. градинаБаловица

Бойковец

7

000240

88.705

Ливада

ІХ

Баловица

Бойковец

8

000537

19.170

Ливада

VІІ

Осеня/Краището

Брусен

9

000548

6.871, 6.871

Ливада

VІІ, ІХ

Гьола

Брусен

10

000626

24.258

Ливада

VІІ

Гьола

Брусен

11

000674

11.862

Ливада

VІІ

Могилата/Шумев рът

Брусен

12

000718

22.380

Ливада

VІІ

Лесковица

Брусен

13

000736

25.383

Ливада

VІІ

Скорушата

Брусен

14

092001

16.107

Ливада

VІІ

Стойнова лъка

Брусен

15

101010

25.152

Ливада

VІІ

Горен Рътлак

Брусен

16

125019

14.038

Ливада

VІІ

Б.орнич/Равнището

Брусен

17

125021

16.435

Ливада

VІІ

Б.орнич/Равнището

Брусен

18

146037

15.941

Ливада

VІІ

Оброка

Брусен

19

168002

36.954

Ливада

VІІ

Селската ливада

Брусен

20

202003

48.854

Ливада

VІІ

Правец

Брусен

21

203006

25.203

Ливада

VІІ

Правец/Предела

Брусен

22

204008

24.352

Ливада

VІІ

Лип. Глава/Требежа

Брусен

23

247017

14.832

Ливада

VІІ

Черни дол

Брусен

24

000462

16.867

ЛивадаВалога

Брусен

25

000465

11.381

ЛивадаПри моста

Брусен

26

019048

16.352

ЛивадаМертешки дол

Брусен

27

022006

45.742

ЛивадаБодая

Брусен

28

133023

17.489

ЛивадаНеичов свин

Брусен

29

280001

16.843

ЛивадаКомичето

Брусен

30

281027

24.964

ЛивадаКаменака

Брусен

31

289024

11.095

ЛивадаСлатина

Брусен

32

294004

16.858

ЛивадаПашовото

Брусен

33

297006

23.457

ЛивадаЦановски ратлък

Брусен

34

005015

21.013

ЛивадаПрогона

Етрополе

35

005020

17.333

ЛивадаПрогона

Етрополе

36

014006

5.764, 5.764

Ливада

V, VІ

Обияден

Етрополе

37

014102

18.388

ЛивадаОбияден

Етрополе

38

019016

10.251

Ливада

V

Лозето 1

Етрополе

39

019046

15.286

Ливада

V

Лозето 1

Етрополе

40

066042

20.831

ЛивадаКотката

Етрополе

41

129016

23.742

Ливада

VІІІ

Хумата

Етрополе

42

129018

11.357

Ливада

VІІІ

Хумата

Етрополе

43

138032

24.777

Ливада

VІІ

Дебели рът

Етрополе

44

138043

34.489

Ливада

VІІ

Дебели рът

Етрополе

45

138056

17.336

Ливада

VІІ

Дебели рът

Етрополе

46

138064

53.105

Ливада

VІІ

Дебели рът

Етрополе

47

138067

11.458

Ливада

VІІ

Дебели рът

Етрополе

48

201022

11.728

Нива

V

Ябланица

Етрополе

49

201023

7.752

Нива

V

Ябланица

Етрополе

50

205003

1.383

Нива

V

Върбака

Етрополе

51

007001

20.689

Ливада

V

Маджарска площ

Лопян

52

57002

10.583

Ливада

V

Рониша

Лопян

53

66052

13.132

ЛивадаПолето

Лопян

54

051120

11.969

Нива

V

Падалото

Лопян

55

000015

21.428

Ливада

V

Чифлика

Лъга

56

000043

10.328

Ливада

V

Робовица

Лъга

57

000269

14.626

Ливада

VІІ

Албатското

Лъга

58

030026

15.019

Ливада

ІХ

Йотовото Тошовото

Лъга

59

033022

8.198, 12.295

Ливада

VІІ, ІХ

Гошовото Борското

Лъга

60

256005

12.505

ЛивадаЛопатна

Лъга

61

258024

20.736

ЛивадаЛопатна

Лъга

62

280007

13.055

Ливада

VІІ

Острома

Лъга

63

282010

10.760

Ливада

VІІ

Острома

Лъга

64

114026

1.382, 13.975

Ливада

VІІІ, ІХ

Кленов рът

Рибарица

65

131028

18.634

Ливада

ІХ

Кацарски дол

Рибарица

66

141103

10.149

ЛивадаГола могила

Рибарица

67

143006

5.548, 5.546

Ливада

VІІ, ІХ

Въртопа

Рибарица

68

158002

10.437

Ливада

VІІ

Грамадата

Рибарица

69

170003

14.657

Ливада

ІХ

Никовска могила

Рибарица

70

200001

24.845, 7.710, 10.280

Ливада

VІ, VІІ, ІХ

Крушака

Рибарица

71

200026

11.736

ЛивадаКрушака

Рибарица

72

200070

34.798

ЛивадаКрушака

Рибарица

73

243021

101.845

Ливада

VІІ

Маринкиното

Рибарица

74

000149

12.288

Ливада

VІІ

Зебровица

Ямна

75

000368

16.833

Ливада

VІІ

Дерменовец

Ямна

76

000370

10.693

Ливада

VІІ

Дерменовец

Ямна

77

000371

16.568

Ливада

VІІ

Дерменовец

Ямна

78

000373

11.769

Ливада

VІІ

Дерменовец

Ямна

79

064004

27.843

ЛивадаМогилата

Ямна

80

114024

10.424

ЛивадаСтраната

Ямна

81

134008

10.622

Ливада

VІІ

Маклище-шилковец

Ямна

82

173020

13.298

Ливада

VІІ

Шиндарника

Ямна

83

193029

10.680

ЛивадаДинчов рът

Ямна

84

193033

20.402

ЛивадаДинчов рът

Ямна

85

263046

82.914

Ливада

VІІ

Сухи валог

Ямна

86

282037

12.211, 5.746

Ливада

VІІ, ІХ

Криви рът

Ямна

87

288021

11.238

Ливада

VІІ

Превлака-Криви рът

Ямна

88

296016

20.564

Ливада

VІІ

Ганкинското

Ямна

89

338017

58.737

Ливада

VІІ

Брязовица

Ямна

90

367034

11.157, 20.296

Ливада

VІ, VІІ

Рабостан

Ямна

91

396006

32.307

Ливада

VІІ

Бивол

Ямна

92

425001

26.410

Ливада

VІІ

Слубетница

Ямна
  1   2

Свързани:

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
Настоящата Програма отразява намеренията на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 Г
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане
Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 20
Прогноза за очаквани приходи, свързани с управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconС имоти общинска собственост
Настоящата програма е в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети, посочени в стратегията по чл. 8 ал. 8 на Закона за общинската...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали през 2012 Г
Настоящата Програма отразява намеренията на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти – общинска собстевност през 2012...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом