Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0030600310 за извършен одит на
ИмеДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0030600310 за извършен одит на
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер73.31 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad_PK_Gramada-160311.doc


ДОКЛАД

за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките

по одитен доклад № 0030600310 за извършен одит на

финансовото управление на община Грамада

за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ


На основание чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата (отм.), решение 244/14.10.2010 г. на Сметната палата и заповед № ОД-2-ПК-004/16.02.2011 г., издадена от Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад № 0030600310 за извършен одит на финансовото управление на община Грамада за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП (отм.), на кмета на община Грамада е изпратен доклад за резултатите от одита с дванадесет препоръки до кмета на общината и две – до общинския съвет за подобряване на финансовото управление на община Грамада.

На основание чл. 48, ал. 2 от ЗСП, в определения срок кметът на община Грамада е уведомил писмено директора на Териториално поделение Видин на Сметната палата за предприетите мерки за изпълнение на дадените препоръки, като прилага документи, доказващи изпълнението им. Информацията е изпратена с писмо изх. № 201/14.02.2011 г.

Проверката има за цел да установи съответствието между дадените препоръки в доклада по чл. 48, ал. 2 от ЗСП, получената информация от кмета на общината и действително предприетите мерки и извършени действия за изпълнението им.

ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките се установи:

По препоръка 1. Да предложи актуализация на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет с новите изменения на ЗОБ.

С Решение № 196 от 23.08.2010 г. на Общински съвет гр. Грамада са приети промени в Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет1, като са определени правата и отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетните кредити за финансиране на капиталови разходи в местни дейности, създаден е нов раздел, касаещ характера и отчитането на извънбюджетните средства.

Препоръка 1 е изпълнена.

По препоръка 2. Да изготви и представи годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление за срока на мандата пред общинския съвет.

На 28.01.2011 г. с вх. № 322 от кмета на общината е внесен отчет за 2010 г. на Програмата за управление на Община Грамада през мандат 2007 – 2011 г.

Препоръка 2 е изпълнена.

По препоръка 3. Да се актуализират Правилата за функциониране на системата за финансово управление и контрол към действащия ЗФУКПС.

Със Заповед № 85 от 28.07.2010 г. са утвърдени от кмета на общината „Системи за финансово управление и контрол”. В “Системите” са определени петте елемента за финансово управление и контрол съгласно ЗФУКПС3.

Препоръка 3 е изпълнена.

По препоръка 4. Да разработи и внесе в общинския съвет предложение за актуализиране на НРПУРОИ в съответствие с изискванията на чл. 8 от ЗОС.

Приета е нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско (НРПУРОИ) имущество с Решение № 195 от 23.08.2010 г. на общинския съвет4. Съобразена е със Закона за общинската собственост, включени са и промени във връзка с чл. 8 от същия, като се предоставя правото на директорите на училища и детски градини да вземат решения и да отдават под наем помещения и спортни площадки в предоставените им сгради.

Внесени са предложения от кмета на общината в общинския съвет с вх. № 45 от 10.02.2011 г. за промяна в НРПУРОИ5 относно: определяне на имотите на територията на общината, които се предоставят за управление на съответните кметства и при продажба или отдаване под наем на същите имоти да се превеждат не по – малко от 30 на сто от средствата на съответното кметство. Със същото писмо е внесено предложение и за определяне в състава на комисиите по провеждането на търговете или конкурсите да участват и кметовете на кметства или определени от тях служители от съответната администрация, в които предоставянето под наем или разпореждането с имоти на територията на кметството се извършва от кмета на общината.

Препоръка 4 е изпълнена.

По препоръка 5. Да се разработят и представят пред общинския съвет стратегия за управление на общинската собственост и годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост.

Стратегията за управление на общинската собственост за 2011 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 8 от ЗОС и приета от общинския съвет с Решение № 246 от 27.01.2011 г.6

С Решение № 247 от 27.01.2011 г. общинският съвет е приел Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2011 г. Програмата съдържа описание на отдадените под наем и аренда общински имоти и прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост7.

Препоръка 5 е изпълнена

По препоръка 6. Да се актуват имотите, за които не са съставени актове за общинска собственост.

Актувани са 147 броя имоти, за които до периода на одита не са били съставени актове за общинска собственост8.

Препоръка 6 е изпълнена.

По препоръка 7. Да се предприемат действия за съставяне на актове за публична общинска собственост съгласно чл. 60, ал.1 от ЗОС, за имоти неправилно актувани като частна общинска собственост.

За два имота - втори етаж на административна сграда и спортен терен, неправилно актувани като частна общинска собственост, са съставени актове за публична общинска собственост9.

Препоръка 7 е изпълнена.

По препоръка 8. Да се актуализират и допълнят вътрешните правила за провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки.

В сила от 01.01.2011 г. са утвърдени от кмета на общината „ Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в общинска администрация”10.

Препоръка 8 е изпълнена.

По препоръка 9. Да се предприемат действия за провеждане на процедури за предоставяне на право на ползване на обекти – публична общинска собственост (язовири) чрез концесия.

Договорът за отдаден под наем язовир “Фарафун” е изтекъл. Подадени са молби от граждани за ползване на обекта чрез концесия11.

Препоръка 9 е в процес на изпълнение.

По препоръка 10. Във вътрешните правила да се въведат допълнителни контроли, за да се предотврати включването на показатели при оценяване по критерий „икономически най-изгодна оферта”, свързани с допустимостта на участниците в процедурата.

Въведени са допълнителни контролни действия - след изготвяне на документацията за участие се осъществява контрол за законосъобразност на същата. В Раздел ІІ “Подготовка за провеждане на процедури”, чл. 26, ал. 3, т. 5 е визирано, че “когато избраният критерий е икономически най-изгодна оферта, възложителят няма право да включва като показатели за оценка на офертата критериите за подбор”12.

Препоръка 10 е изпълнена.

По препоръки 11 и 12. Да се определи служител, който да следи за спазване на сроковете, регламентирани в чл. 41, ал. 3 от ЗОП и чл. 31, ал. 3 от НВМОП във връзка с чл. 120, ал. 2 от ЗОП при сключване на договорите за обществени поръчки. Да се определи длъжностно лице, отговорно за контрол върху сумите по изпълнението на договора с предмет “Реконструкция на ІV кл. път VID 3083/ІІІ – 1411, П. К. Кула – Буковец/ - Медешевци км. 0+000 – 3+000”, за да не се допусне надхвърляне на праговете за провеждане на процедура по НВМОП.

Издадена е Заповед № 175 от 30.12.2010 г. на кмета на общината13, в която е определено главен специалист “териториално развитие и благоустройство” да следи за спазването на сроковете, регламентирани в чл. 41, ал. 3 от ЗОП и чл. 31, ал. 3 от НВМОП във връзка с чл. 120, ал. 2 от ЗОП, както и за контрола върху сумите по изпълнение на договори за обществени поръчки, праговете и сроковете.

Препоръки 11 и 12 са изпълнени.


При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките до общинския съвет се установи:

По препоръка 1. Да приеме актуализирана Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет с новите изменения на ЗОБ.

С Решение № 196 от 23.08.2010 г. на Общински съвет гр. Грамада са приети промени в Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет14.

Препоръка 1 е изпълнена.

По препоръка 2. Да приеме актуализирана НРПУРОИ в съответствие с изискванията на чл. 8 от ЗОС.

Приета е нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско (НРПУРОИ) имущество с Решение № 195 от 23.08.2010 г. на общинския съвет15.

Препоръка 2 е изпълнена.

ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осъществената проверка по изпълнението на препоръките, дадени при извършен одит на финансовото управление на община Грамада за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г., показа, че са предприети мерки за изпълнението на дадените препоръки.

От общо дванадесет препоръки до кмета на общината са изпълнени единадесет, частично е изпълнена една.

Изпълнени са всички препоръки до общинския съвет.

Докладът за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките е изготвен на основание т. 7.3. и т. 7.4. от ОС № 1 “Общ стандарт за одитната дейност на Сметната палата”, т. 4.4. от ОС № 10 “Докладване”, т. 6 от Решение № 244/14.10.2010 г. на Сметната палата и Заповед № ОД-2-ПК-004/16.02.2011 г. на заместник – председателя на Сметната палата.

Към доклада са приложени по опис:

13 бр. одитни доказателства от 21 листа;

8 бр. работни документи от 10 листа.

1 Одитно доказателство №№ 1 и 6

2 Одитно доказателство №№ 3 и 12

3 Одитно доказателство № 2

4 Одитно доказателство № 5

5 Одитно доказателство № 13

6 Одитно доказателство №№ 1 и 7

7 Одитно доказателство №№ 1 и 8

8 Одитно доказателство № 1

9 Одитно доказателство № 1

10 Одитно доказателство № 4

11 Одитно доказателство №№ 1, 9 и 10

12 Одитно доказателство № 4

13 Одитно доказателство №№ 4 и 11


14 Одитно доказателство № 6

15 Одитно доказателство № 5
Свързани:

Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0030600310 за извършен одит на iconДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен
Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад...
Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0030600310 за извършен одит на iconРепублика българия сметнапалат а доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
Сметната палата и издадена заповед № од-2-пк-014 от 09. 03. 2011 г на заместник-председателя на Сметната палата е извършена проверка...
Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0030600310 за извършен одит на iconРепубликабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад
Териториалното поделение на Сметната палата – Русе е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад №0051101208...
Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0030600310 за извършен одит на iconДоклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по одитен доклад
Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад№0000000809 за извършен одит на финансовото...
Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0030600310 за извършен одит на iconДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0000001209 за извършен одит на Агенция „Пътна инфраструктура, както следва
Сметната палата и решение №21 / 28. 01. 2010 г на Сметната палата и издадена заповед № пк-002 / 04. 10. 2010 г на председателя на...
Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0030600310 за извършен одит на iconРепублика българия сметна палата
Од-2-пк-083 от 10. 09. 2012 г на заместник-председателя на Сметната палата се извърши проверка на изпълнението на препоръките по...
Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0030600310 за извършен одит на iconСметна палата
Пк-04/09. 04. 2010 г на директора на Териториалното поделение на Сметната палата – Пловдив е извършена проверка за изпълнението на...
Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0030600310 за извършен одит на iconСметна палата
Отделение IV, е извършена проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0400002008 за извършен одит на финансовото управление...
Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0030600310 за извършен одит на iconРепублика българия сметнапалат а
Од-2-пк-018 от 13. 03. 2012 г на заместник-председателя на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките по...
Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0030600310 за извършен одит на iconРепублика българия сметнапалат а
Од-2-пк-068 от 23. 07. 2012 г на заместник-председателя на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките по...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом