Секретар магистърски програми: г-жа Радка Орешкова Адрес: бул. "Джеймс Баучер" 1, стая 103, София 1164 Химически Факултет на су "Св. Кл. Охридски" Тел.: (+359 2) 8161 302; e-mail: ro-sofia bg Химическият факултет предлага следните магистърски програми
ИмеСекретар магистърски програми: г-жа Радка Орешкова Адрес: бул. "Джеймс Баучер" 1, стая 103, София 1164 Химически Факултет на су "Св. Кл. Охридски" Тел.: (+359 2) 8161 302; e-mail: ro-sofia bg Химическият факултет предлага следните магистърски програми
страница1/8
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер0.91 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.chem.uni-sofia.bg/Download/Info_2005_MastersDegree_Chem.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8
ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Зам. Декан по учебна дейност – магистърска степен: доц. д-р Николай Денков


Секретар – магистърски програми: г-жа Радка Орешкова

Адрес: бул. “Джеймс Баучер” 1, стая 103, София 1164

Химически Факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”
Тел.: (+359 2) 8161 302; E-mail: ROreshkova@chem.uni-sofia.bg


Химическият факултет предлага следните магистърски програми:


специалност ХИМИЯ

Агрохимия (редовно обучение)

Археометрия (редовно обучение)

Екохимия (редовно обучение)

Изчислителна химия (редовно обучение)

Информационни технологии в химията (редовно и задочно обучение)

Колоидни системи в съвременната наука и технологии (редовно и задочно обучение)

Компютърно моделиране на инженерно-химични процеси (редовно обучение)

Материалознание (Нови материали) (редовно обучение)

Медицинска химия (редовно обучение)

Медицинска и фармакологична биофизикохимия (редовно обучение)

Наноматериали и нанотехнологии (редовно обучение)

Неорганични вещества и материали за съвременните технологии (редовно обучение)

Органични материали във висшите технологии (редовно обучение)

Органична химия (редовно обучение)

Полимери (редовно и задочно обучение)

Радиохимия и радиоекология (редовно обучение)

Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ (редовно обучение)

учител по химия(редовно и задочно обучение)

Химия на твърдото състояние (редовно обучение)

Чисти вещества и материали на тяхната основа (редовно обучение)


специалност ХИМИЯ И ИНФОРМАТИКА

Информатика и компютри в обучението по химия (редовно и задочно обучение)


Кандидатстване:

За местата субсидирани от държавата приемът за всички магистърски програми ще бъде проведен въз основа на конкурс съдържащ изпит по химия. Изпитът се състои в попълване на тест, съдържащ 20 въпроса върху материала от програмата за държавен изпит за образователната квалификационна степен „бакалавър“ в Химическия факултет (примерен тест е приложен в края на раздела). Класирането се осъщестява на базата на:

1. Оценката от конкурсния изпит (теста).

2. Средния успех от положените семестриални изпити.

3. Оценката от държавния изпит (защита на дипломна работа).


За платената форма на обучение не се държи приемен изпит по химия. Класирането на кандидатите за платено обучение се осъществява на базата на оценките от:

1. Средния успех от положените семестриални изпити.

2. Оценката от държавния изпит (защита на дипломна работа).


Кандидатите трябва да са завършили бакалавърска или магистърска степен в областта на природните или инженерните науки, математиката или информатиката, по специалности, които са посочени по-долу за всяка магистърска програма (виж материала за конкретната магистърска програма).

Магистърска програма: Агрохимия


Форма на обучение: редовна

Срок на обучение: 3 семестъра

За успешното решаване на редица проблеми на съвременното земеделие и хранително-вкусовата промишленост в частния, кооперативния и държавния сектор у нас са необходими нов тип специалисти-агрохимици, притежаващи солидна научно-фундаментална подготовка преди всич­ко по основни природни науки – химия, биология, физика и др. Тези специалисти трябва да проявяват уме­ния в изследователска и приложна дейност за реализация на научно-техническите постижения в производствената практика на земеделието и хранително-вкусовата промишленост.

В Националния регистър на научните специалности агрохимията е специалност към аграрните науки (със шифър 04.01.04). Световният опит показва, че създаването на такъв тип специалисти може да се реализира ус­пеш­но в университети на основата на широко развити природонаучни направления. Софийският университет отговаря на това изискване поради наличието на утвърдените факултети по химия, био­логия, физика, геология и география и стопански науки. При условията на междуфакултетска ин­теграция с Биологическия факултет и участието на някои звена от системите на БАН и Националния център за аграрни нау­ки може да се осигури и специализираща подготовка на агрохимици.

От 1992 г. Химическият факултет създаде специализацията по агрохимия на основата на програма по TEMPUS с водещото участие на университети от Белгия и Холандия. Ползвайки се от техния опит бе изграден учебният план на специализацията, който бе реализиран успешно през след­ващите години чрез подготовката на шест випуска специалисти. В Химическия факултет започна из­граждането на материална база за провеждане на процеса на обучение по предлаганата специал­ност, както и за научно-изследователска работа в областта на агрохимията, съвместно с Био­логическия факултет, специализирани институти на БАН и Националния център за аграрни нау­ки.

Предлаганият учебен план дава възможност да се подготвят в магистърската степен по аг­ро­хи­мия на специалисти с бакалавърска степен по химия, биология, агрономство и др.


КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАГИСТЪР ПО АГРОХИМИЯ

Квалификацията на специалиста е магистър по агрохимия със срок на обучение три семестъра.

Завършилият специалността получава специализирана подготовка в областта на химическите, био­логическите и аграрните науки. Може да работи като агрохимик и химик в научни организации и при­ложно-научни бази в системата на селското стопанство — производство и контрол на сел­скостопански продукти, на средства за растителна защита, торове в областта на почвознанието и др.; в химическата, хранителната и фармацевтичната промишленост, в медицината, по опазването на околната среда и др. Завършилият тази специалност може да извършва фундаментални и научно-при­ложни изследвания в областта на химията, биохимията, биологията, биотехнологията, почво­знанието, растениевъдството, опазването на околната среда, аналитичен контрол на води, почви и хранителни про-дукти.

Специалистите агрохимици са способни да работят в областите на:

– селското стопанство;

– фундаменталната и приложна химия на природните продукти;

– производството и анализ на хранителни продукти;

– биотехнологията;

– почвознанието;

– контрол и опазване на околната среда.

Специалистите следва да участват в разработване и внедряване на нови средства и технологии за подобряване структурата на почвите, наторяването, защитата на растенията и животните от болести и вредители, внедряване на чужд опит в селското стопанство (екологично земеделие) и хранителната промишленост.

Основни проблеми в селското стопанство са селекцията, генното и клетъчното инже­нер­ство, ембриотранслацията, за решаването на които съществен принос могат да имат спе­циалистите агрохимици.

Агрохимиците трябва да могат да извършват аналитична дейност – разработване и приложение на методи за анализ на растителни и животински материали, почви, пестициди, продукти и полупро-дукти на хранителната промишленост.

Завършилите досега агрохимици успешно се реализираха и са най-добрите в България.


УЧЕБЕН ПЛАН

Дисциплина Хорариум

I семестър Лекции Упражнения Кредити

Химия на почвата 45 30 5

Химия на торовете 45 45 6

Химия на пестицидите 45 45 6

Зоология и физиология на животните 45 45 6

Микробиология 30 30 4

Ботаника и физиология на растенията 45 45 6

II семестър

Методи за контрол и анализ на агропродукти 45 45 6

Генетично ипженерство в агропроизводството 45 45 6

Токсикохимия на препарати в селското стопанство 45 45 6

Изборен спецкурс 45 45 6

Изборен спецкурс 30 30 4

Учебно-производствена практика 45 2

III семестър

Дипломна работа – 450 часа


Избираеми дисциплини

Фитохимия 45 30 6

Биофизикохимия 45 45 6

Природни биорегулатори и пестициди 30 30 4

Химия и биотехнологии на храните 45 45 6

Биотехнологични методи в екологията 45 45 6

Химия на антихранителните съставки в храните 30 30 4

Аналитични методи за определяне на тежки метали 30 30 6

Химия на антихранителните съставки в храните 30 30 4

Инструментални хроматографски методи за анализ на
органични биоциди 45 45 6

Законодателство, мениджмънт и маркетинг на
агропроизводството 30 4


Магистърска програма: Археометрия


Форма на обучение: редовна

Срок на обучение: 3 семестъра

Магистърската програма по “археометрия” е програма в една интердисциплинарна област, която се реализира чрез съвместните усилия на преподаватели от Историческия, Химическия, Биологическия, Физическия и Геологогеорафския факултети на СУ “Св. Кл. Охродски” и се контролира от Междууниверситетския Център по Археометрия, участници в който освен СУ ”Св.Кл.Охридски” са още Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” и Университета във Франкфурт на Майн “Йохан Волфганг Гьоте”. Междууниверситетският Център по археометрия участва в програмата CEEPUS, която финансира обмена на студенти с някои от централноевропейските страни (Австрия, Полша, Словакия, Чехия).

Образователна цел на магистратурата е подготовка на специалисти със задълбочени познания в областта на изследването на археологически находки с помощта на съвременните физични и химични методи за тяхното абсолютно датиране и/или установяване на мястото на производство, на технологията, прилагана за тяхното изработване и притежаващи:

- теоретична и практическа подготовка в областта на физичните методи за анализ;

- специфични практически умения за химическа работа в лаборатории за изследване на археологически находки;

- познания върху спецификата на провеждане на археологически изследвания и разкопки;

- познания по методите за провеждане на консервацията и реставрацията на археологически находки.

Магистрите със специализация по “археометрия” са способни да работят в:

- музеи;

- химични лаборатории;

- институти по опазване паметниците на културата;

- археологически институти.

Образователната цел се постига чрез учебни курсове, третиращи работата по датиране и изследване на археологически находки, тяхната консервация и реставрация, както и на специализиращи археологически курсове и практики.

Получаването на подобна подготовка изисква наличие у обучаемите на основни познания или по химия и физика, получавани в бакалавърската степен по химия или физика, или по археология, получавана в бакалавърската степен по археология. Поради това необходимата подготовка може да се получи само в рамките на магистърска програма, запознаваща бакалаврите по археология с методите на химичния анализ и изследване, а магистрите по химия, физика, биология и геология – с някои специфични за археологията знания и умения.

Целта на магистратурата съответствува на нуждите на страната ни, в която има многобройни археологически обекти и добре развито музейно дело. Специалистите, подготвяни в магистратурата могат да участвуват по-конкретно в решаването на такива важни за разкриване, изследване и съхраняване на културното ни наследство дейности, като:

- провеждане на археологически разкопки;

- провеждане на изследвания за абсолютно датиране на археологически находки;

- изследвания за установяване на технологията, използувана за изработване на находките;

- консервиране и реставриране на археологически находки.

Студентите завършват обучението си с изработване и защита на дипломна работа.


УЧЕБЕН ПЛАН

І. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИECTS

общо

лекции

семинари

упр.Методи за абсолютно датиране

7

60

30

0

30Праистория на Източното Средиземноморие

7

60

45

15

0Археологическа химия

7

60

30

0

30Художествена обработка на метали в Тракия

7

60

60

0

0Курсов проект

4

60

0

0

60Преддипломен магистърски практикум

20

300

0

0

300

ІІ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МОДУЛИ

а) за бакалаври по АрхеологияECTS

общо

лекции

семинари

упр.

7.

Обща химия

8

75

45

0

30

8.

Инструментален анализ

8

75

45

0

30
б) за бакалаври по Химия, Физика, Биология и ГеологияECTS

общо

лекции

семинари

упр.

7.

Антропология

5

45

45

0

0

8.

Археология на античното стопанство

5

45

30

15

0

9.

Средновековна българска археология

6

60

45

15

0

ІІІ. ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

(Студентите избират минимум 5 дисциплини; 210 аудиторни часа; 19 кредита)ECTS

общо

лекции

семинари

упр.

1.

Минералогия и петрография

4

45

30

0

15

2.

Приложение на ГИС в археологията – І част

4

45

30

0

15

3.

Геоморфология

3

30

30

0

0

4.

Консервация и реставрация на архитектурни обекти

3

30

15

0

15

5.

Геохимия

3

30

30

0

0

6.

Металография

3

30

15

0

15

7.

Приложение на ГИС в археологията – ІІ част

4

45

30

0

15

8.

Археоботаника

4

45

30

0

15

9.

Консервация и реставрация на археологически артефакти

5

60

30

0

30

10.

Геофизични методи в археологията

4

45

30

0

15

11

История на културните растения

4

4.5

45

30

15

12

Карпология

4

4.5

45

0

0


Магистърска програма: Екохимия


Форма на обучение: редовна

Срок на обучение: 3 семестъра

Застрашаващите околната среда последици от извършващите се в глобален мащаб природоувреждащи процеси и от масово произвеждани продукти налагат професионално и критично отношение към тези проблеми. Това е особено важно за процеса на обучение на студентите, които отрано трябва да получават знания и информация за характера на замърсяването на природата, за възможностите за постоянен контрол на процесите на замърсяване или на концентрациите на замърсителите в различните обекти от околната среда, както и за средствата за пречистването им.

Целта на програмата по Екохимия е да запознае студентите в магистърската степен на обучение точно с тези четири основни екологични направления:

– Вид и свойства на характерните замърсители на околната среда и процесите водещи до замърсяване включително и типичните обекти на поразяване.

– Принципи и организация на постоянен контрол на състоянието на различните фази от околната среда (мониторинг), и методи за класификация, интерпретация и моделиране на получените екологични данни (екометрия);

– Методи и системи за пречистване на замърсени обекти от околната среда; европейски норми и законодателство за контрол на състоянието на околната среда.

– Предпазване от замърсяване.

За обучение в магистърската програма могат да кандидатстват широк кръг специалисти с бакалавърска или магистърска степен по химия, химични технологии, химия и физика, биология, биология и химия, медицина.

Подготовката на специалисти със задълбочени познания в областта на химията на околната среда, аналитичната химия на околната среда и екометрията ще ги формира като екохимици. Те ще придобият теоретични и практически умения по:

 Вида и свойствата на характерните замърсители на околната среда;

 Процесите, водещи до замърсяване на екологичните обекти;

 Принципите и организацията на постоянен контрол и оценка на качеството на води, въздух, почви и работна и битова среда (мониторинг);

 Методите за класификация, интерпретация и моделиране на данните от екологичен мониторинг (екометрия);

 Методи и системи за пречистване на замърсени обекти от околната среда;

 Предпазване от ефекти на замърсяване и устойчиво развитие на екосистемите;

 Приложение на европейски норми на законодателство при оценка на риска от замърсяване.


Целта на магистратурата съответства на нуждите на страната ни, която залага на активна туристическа индустрия, изискваща коректна екологична оценка на състоянието на природата от една страна, а от друга притежава определен индустриален потенциал, създаващ неизбежно условия за антропогенно замърсяване на околната среда. Специалистите, подготвящи се в магистратурата по Екохимия, ще могат да се включат активно при решаване на съществени за страната ни проблеми като:

 организиране на мрежи за мониторинг на обекти от околната среда;

 организиране на аналитични измервания на проби от околната среда за целите на мониторинга или за нуждите на Министерството на околната среда и водите, както и на местни организации за мониторинг и оценка на състоянието на околната среда;

 екометрична обработка на данни от мониторинг с цел класифициране, интерпретиране, моделиране и прогнозиране на качеството на води, въздух, почви, работна среда и бит;

 създаване и обслужване на системи за контрол и пречистване на замърсени обекти от околната среда;

 въвеждане на диагностика и профилактика на обекти от околната среда;

 създаване на експертни оценки за качеството на околната среда и оценка на риска от влиянието на антропогенни (индустриални) фактори.


УЧЕБЕН ПЛАН

Хорариум

Дисциплина Лекции Упражнения

I семестър

Основи на екологията 30

Физикохимични проблеми екохимията 30

Екохимия на почвите 30

Екотоксикология I част 30 30

Антропогенни източници на замърсяване на околната среда. –
I. Битови твърди отпадъци 30

Битова екохимия 30 15

Екометрия 45 15

Курсов проект I 75

Избираем курс (един) 30 15

II семестър

Мониторинг – организация и видове 15

Технологии за пречистване на води, въздух и почви 30 15

Антропогенни източници на замърсяване на околната среда. –
II. Индустриални твърди отпадъци 30 30

Методи за контрол на замърсители в обекти на околната среда 45 60

Екотоксикология II част 30 15

Курсов проект II част 75

Избираеми курсове (три) 30 15

III семестър

Европейско екологично законодателство 30

Дипломна работа 420


Избираеми дисциплини

Сорбция – явления на повърхността на твърда фаза в течни разтвори.

Химични, фотохимични и биологични превръщания на органични съединения.

Аналитичен контрол на тежки метали в околната среда

Екоенергетика

Производство и контрол на органични биоциди и биорегулатори (торове, растежни регулатори и др.).

Принципи на природосъобразно хранене и лечение.

Икономически проблеми на екологията.

История на екологията.

Моделиране на екологични обекти.

Социална екология.

Замърсяване на околната среда с тежки метали и въздействието им върху екосистемите.


Магистърска програма: Изчислителна химия


Форма на обучение: редовна

Срок на обучение: 3 семестъра

Изчислителната химия (computational chemistry) е модерна и бързо развиваща се научна област с мощна интерпретативна и предсказателна способност. Тя представлява теоретичната база на съвременното материалознание и е първата стъпка в молекулното моделиране – създаването на нови материали с желани свойства, както и при декодиране на механизмите на химични и биохимични реакции. Основното съдържание на предлаганата програма за получаване на образователната степен “магистър” е квантова химия на молекули и по-сложни системи (кристали и наноклъстери), молекулна механика, молекулна динамика, молекулно моделиране с QSAR, компютърни методи в спектроскопията и научно програмиране. Разглеждат се както основните, така и развитите през последните години съвременни методи на изчислителната химия. Предвидените изборни курсове са посветени на специализирани въпроси от областта и на помощни курсове, повишаващи квалификацията на студентите. Предвидени са практически занятия по всички дисциплини, които имат за цел да илюстрират лекционния материал, а по редица теми и да разширят знанията и уменията на студентите в използването на съвременни теоретични методи и компютърни програми за изследване и охарактиризиране на различни по пририода вещества – органични и неорганични.

Преподаватели по отделните дисциплини са водещи специалисти в областта си от СУ и БАН. При желание от страна на студентите, всички курсове може да се провеждат на английски език.


Подготвените в областта на изчислителната химия магистри могат да намерят реализация във фармацевтичната промишленост, производството на катализатори, опазването на околната среда, дизайна на материали за високите технологии, като софтуерни специалисти, в научната сфера и редица други области у нас и в чужбина. Подготовката получена по време на магистратурата осигурява и перспективни възможности за продължаване на образованието с цел получаване на докторска степен, както в Софийски университет и институтите на БАН, така и в престижни чуждестранни университети.


Магистърската програма може да бъде следвана от широк кръг студенти с бакалавърска степен по химия, химия и физика, биология и химия, химия и информатика, фармация, биология, физика.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Секретар магистърски програми: г-жа Радка Орешкова Адрес: бул. \"Джеймс Баучер\" 1, стая 103, София 1164 Химически Факултет на су \"Св. Кл. Охридски\" Тел.: (+359 2) 8161 302; e-mail: ro-sofia bg Химическият факултет предлага следните магистърски програми iconФакултет по математика и информатика
Фми, ул. Джеймс Баучер 5, София 1164, тел: 8161 576, e-mail: -sofia bg
Секретар магистърски програми: г-жа Радка Орешкова Адрес: бул. \"Джеймс Баучер\" 1, стая 103, София 1164 Химически Факултет на су \"Св. Кл. Охридски\" Тел.: (+359 2) 8161 302; e-mail: ro-sofia bg Химическият факултет предлага следните магистърски програми iconЗаглавна страница
Адрес 1 (Химически факултет, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, бул. Дж. Баучер №1, 1164 София, България )
Секретар магистърски програми: г-жа Радка Орешкова Адрес: бул. \"Джеймс Баучер\" 1, стая 103, София 1164 Химически Факултет на су \"Св. Кл. Охридски\" Тел.: (+359 2) 8161 302; e-mail: ro-sofia bg Химическият факултет предлага следните магистърски програми iconФизически факултет на су „Св. Климент Охридски, бул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Секретар магистърски програми: г-жа Радка Орешкова Адрес: бул. \"Джеймс Баучер\" 1, стая 103, София 1164 Химически Факултет на су \"Св. Кл. Охридски\" Тел.: (+359 2) 8161 302; e-mail: ro-sofia bg Химическият факултет предлага следните магистърски програми iconСофийски университет „СВ. Климент охридски" богословски факултет катедра: "историческо и систематическо богословие" магистърски програми "вяраиживо т" И

Секретар магистърски програми: г-жа Радка Орешкова Адрес: бул. \"Джеймс Баучер\" 1, стая 103, София 1164 Химически Факултет на су \"Св. Кл. Охридски\" Тел.: (+359 2) 8161 302; e-mail: ro-sofia bg Химическият факултет предлага следните магистърски програми iconAnimal Rescue Sofia, благотворително парти " бира скара " 14. 07. 2011, София 1164, бул. Джеймс Баучер №23

Секретар магистърски програми: г-жа Радка Орешкова Адрес: бул. \"Джеймс Баучер\" 1, стая 103, София 1164 Химически Факултет на су \"Св. Кл. Охридски\" Тел.: (+359 2) 8161 302; e-mail: ro-sofia bg Химическият факултет предлага следните магистърски програми iconБиография Лична информация
СУ”Св. Климент Охридски” Физически факултет, бул. “Джеймс Баучър” 5, гр. София 1164
Секретар магистърски програми: г-жа Радка Орешкова Адрес: бул. \"Джеймс Баучер\" 1, стая 103, София 1164 Химически Факултет на су \"Св. Кл. Охридски\" Тел.: (+359 2) 8161 302; e-mail: ro-sofia bg Химическият факултет предлага следните магистърски програми iconБиография Лична информация
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Физически факултет, бул. „Джеймс Баучър №5, София, 1164, България
Секретар магистърски програми: г-жа Радка Орешкова Адрес: бул. \"Джеймс Баучер\" 1, стая 103, София 1164 Химически Факултет на су \"Св. Кл. Охридски\" Тел.: (+359 2) 8161 302; e-mail: ro-sofia bg Химическият факултет предлага следните магистърски програми iconСтопански факултет списък
Магистърски програми, дистанционно платено обучение, за кандидати, които са бакалаври в същото професионално направление І финансово-счетоводен...
Секретар магистърски програми: г-жа Радка Орешкова Адрес: бул. \"Джеймс Баучер\" 1, стая 103, София 1164 Химически Факултет на су \"Св. Кл. Охридски\" Тел.: (+359 2) 8161 302; e-mail: ro-sofia bg Химическият факултет предлага следните магистърски програми iconБиография лирков, александър любомиров
София 1000, бул.”Кл. Охридски” №8, ту-софия, катедра “Химия”, тел.: +359 02/965 2214, е-mail: djikova@tu-sofia bg
Секретар магистърски програми: г-жа Радка Орешкова Адрес: бул. \"Джеймс Баучер\" 1, стая 103, София 1164 Химически Факултет на су \"Св. Кл. Охридски\" Тел.: (+359 2) 8161 302; e-mail: ro-sofia bg Химическият факултет предлага следните магистърски програми iconБългария, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов 127-А, ап. 5
Водене на лекционни курсове, практически занятия и семинари и в бакалавърски и магистърски програми на обучение; ръководство на дипломни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом