Общинанесебъ р заповед №72 Гр. Несебър,24. 01. 2013 год
ИмеОбщинанесебъ р заповед №72 Гр. Несебър,24. 01. 2013 год
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер51.73 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://nessebarinfo.com/files/ZAP._po_4l.65_ot_ZOS_-_ZARKO-_BUNA.doc
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

З А П О В Е Д №72Гр.Несебър,24.01.2013 год.


Въз основа на Заповед №731/25.07.2006г. за определяне на спечелил участник в конкурс, обявен със Заповед №437/20.06.2006г., между ЕТ"Зарко - Транс - Захари Вълков" и Община Несебър е сключен договор за наем №14/12.04.2007г., по силата на който наемателя ползва общински имот на площ от 450кв.м, представляващ част от пристанищно съоръжение „Южна буна", в поземлен имот с идентификатор 51500.501.183 по КК на гр.Несебър, за срок от 01.08.2006г. до 01.08.2011г. От приемо-предавателен протокол от 01.08.2006г. за предаване на имота –предмет на конкурса е видно, че наетия имот представлява буна изградена от тетраподи и каменни блокове, с бетонна пътна настилка, оформяща пешеходна алея, като по протежение на съоръжението в западния му край е изграден пристан от метална конструкция и дъсчена настилка, а в края на буната е изградена сграда състояща се от един етаж и второ ниво, представляваща тераса, покрита с дървена конструкция и керемиди, за която не е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация. Подобренията върху общинския имот са извършени от ЕТ"Зарко - Транс - Захари Вълков" като наемател по предходен договор за наем от 01.07.2002г., с който се е задължил освен да заплаща наемната цена, да изготви проект и изгради за своя сметка, и със свои средства: Пристан за риболовни и туристически лодки и яхти и морски клуб за обучение на младежи и туристи за използване на морски съдове, като след изтичане на наемния срок, подобренията върху имота остават в полза на Наемодателя.

Съгласно т.17 на раздел VІ от гореописания договор, същия се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен. Срокът по договора е пет години считано от 01.08.2006г., т.е. от 01.08.2011г. договора за наем №14/12.04.2007г. е прекратен. Съгласно т.9 и т.10 от раздел ІV от договора, наемателя ЕТ"Зарко - Транс - Захари Вълков" е длъжен да върне наетия имот след изтичане на наемния срок в състояние не по-лошо от това, в което е предаден имота, като се отчита обичайното изхабяване, а подобренията които наемателят е извършил върху имота преминават в собственост на Наемодателя, без Наемателя да има право да претендира за възстановяване на вложените средства. Тъй като до този момент връщане на имота не е извършено, на търговеца е изпратено писмо с наш изх.92-00-1830/28.11.2011г., получено на 29.11.2011г. от търговеца, с което е поканен в 7-дневен срок от получаването му да извърши доброволно освобождаване и предаване на имота. В срока по писмото ЕТ"Зарко - Транс - Захари Вълков" не е извършил никакви действия по доброволното предаване на наемания от него имот и е продължил да го владее без правно основание. Предвид това и съгласно чл.26, ал.1 от АПК, с писмо с изх.№ 92-00-1830#1/09.01.2013г. Община Несебър уведомява търговеца, че открива производство по издаване на индивидуален административен акт – Заповед по чл.65, ал.1 от ЗОС за принудително изземване на общинския имот, представляващ част от пристанищно съоръжение – “Южна буна” на площ от 450 (четиристотин и петдесет) кв.м, обхващаща защрихованата част от им.пл.№ 9048, съгласно скица № 898/18.04.06г., която е неразделна част от наемен договор№14/12.04.2007г., като целият имот е на площ от 605кв.м. съгласно АпОС № 1163/30.10.2001г., съставляващ поземлен имот с кадастрален № 51500.501.183 по кадастралната карта на гр.Несебър. Видно от обратната разписка писмото е получено на 10.01.2013г. като до този момент в община Несебър не са постъпили възражения или обяснения по случая от страна владеещия без правно основание общински имот ЕТ"Зарко - Транс - Захари Вълков". Предвид гореизложеното и с оглед на събраните доказателства по преписката, считаме че са налице предпоставките за издаване на Заповед по чл.65, ал.1 от ЗОС, за изземване на общинския имот, който се владее без правно основание, а именно:

- Налице е общински имот –част от пристанищно съоръжение – “Южна буна” на площ от 450 (четиристотин и петдесет) кв.м, обхващаща защрихованата част от им.пл.№ 9048, съгласно скица № 898/18.04.06г., която е неразделна част от наемен договор№14/12.04.2007г., като целият имот е на площ от 605кв.м. съгласно АпОС № 1163/30.10.2001г., съставляващ поземлен имот с кадастрален № 51500.501.183 по кадастралната карта на гр.Несебър, ведно с подобренията върху имота подробно описани в приемо-предавателния протокол от 01.08.2006г., а именно изграден пристан от метална конструкция и дъсчена настилка, а в края на имота от южна страна е изградена сграда състояща се от един етаж и второ ниво, представляваща тераса, покрита с дървена конструкция и керемиди, за която не е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация.

- Договорът за наем №14/12.04.2007г., по силата на който ЕТ"Зарко - Транс - Захари Вълков" е ползвал общинския имот е прекратен с изтичане на срока на договора- 01.08.2011г., т.е търговеца от този момент престава да има качеството на наемател на общинския имот и ползването му след тази дата е без основание.

Предвид гореизложеното и на основание чл.65, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА


З А П О В Я Д В А М :


1.Да се изземе общински имот, представляващ част от пристанищно съоръжение – “Южна буна” на площ от 450 (четиристотин и петдесет) кв.м, обхващаща защрихованата част от им.пл.№ 9048, съгласно скица № 898/18.04.06г., която е неразделна част от наемен договор№14/12.04.2007г., като целият имот е на площ от 605кв.м. съгласно АпОС № 1163/30.10.2001г., съставляващ поземлен имот с кадастрален № 51500.501.183 по кадастралната карта на гр.Несебър, ведно с подобренията върху имота подробно описани в приемо-предавателния протокол от 01.08.2006г., а именно изграден пристан от метална конструкция и дъсчена настилка, а в края на имота от южна страна е изградена сграда състояща се от един етаж и второ ниво, представляваща тераса, покрита с дървена конструкция и керемиди, за която не е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация от ЕТ"Зарко - Транс - Захари Вълков", със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул."Русалка" №1,представляван от Захари Дончев Вълков , който го владее без правно основание.

Изпълнението на заповедта да се извърши на 31.01.2013г. от 10.30ч. чрез смяна на патроните на бравите на входните врати на сградата в имота и запечатването им с лепенки с печата на Община Несебър, без да се влиза в сградата, с изключение на техническото изпълнение на смяната на патроните и без да се извършва изнасяне на вещите, които се намират в сградата по време на изземването, поставяне на преграда с лепенки с печата на Община Несебър в началото на наемания имот и указание, че забранено влизането на частни лица, до окончателното му освобождаване.

2. За обезпечаване изпълнението на заповедта назначавам комисия в състав:

Председател: Стоянка Узунова – Нач.отдел „“Общ. обственост”

Членове: 1.Христина Николова - Ст.юрисконсулт

2.Костадинка Славова – гл.експерт “Общ. обственост”

3.Нелина Колева – гл.експерт “Общ. обственост”

4.Петя Комитова – гл.специалист”Контрол по строителството”

5.Мария Караджова – гл.специалист „Устр.на територията”

6.Богдан Бъчваров – гл.експерт “Контролен блок”

Която да състави протокол за действията по изземването на общинския имот.

3. Препис от Заповедта да се връчи на Началника на РПУ-Несебър, за осигуряване присъствието на двама служители на РПУ-Несебър за изпълнението.

4. В 7-дневен срок от изпълнението на заповедта, ЕТ"Зарко - Транс - Захари Вълков" има право в посочен от него ден, през работното време на администрацията, в присъствието на поне трима от комисията по заповедта, да изнесе движимите си вещи от обекта, за което да се състави протокол. След този срок Община Несебър не носи отговорност за съхранението и състоянието на движимите вещи, които се намират в имота.

5. След изземването имота да се обезопаси, с оглед възпрепятстване на достъпа на трети лица до привеждането на имота в годен за общо ползване от населението.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на АПК в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й на заинтересованото лице пред Административен съд- гр.Бургас. Съгласно чл.65, ал.4 от ЗОС оспорването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съда разпореди друго.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.


За КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ........П......

Свързани:

Общинанесебъ р заповед №72 Гр. Несебър,24. 01. 2013 год iconОбщинанесебъ р
Зоп, с предмет: „ Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите...
Общинанесебъ р заповед №72 Гр. Несебър,24. 01. 2013 год iconРегионален инспекторат по образованието софия-град
Приложение №1 към заповед № рд 09-272/ 08. 03. 2013 г на Министъра на образованието, младежта и науката за организиране на дейностите...
Общинанесебъ р заповед №72 Гр. Несебър,24. 01. 2013 год iconОбщина несебър решение
Днес 20. 08. 20012 год се събра комисията назначена със Заповед №125/10. 03. 2008 г., в състав
Общинанесебъ р заповед №72 Гр. Несебър,24. 01. 2013 год iconОбщинанесебъ р запове д
Закона за местните данъци и такси и Писмо изх.№08-00-368/28. 10. 2011 год на Кметство Равда, Писмо изх.№908/21. 10. 2011 г на звено”бкс”...
Общинанесебъ р заповед №72 Гр. Несебър,24. 01. 2013 год iconОбщина долна митрополия, област плевен
На основание Решение №360 от 26. 02. 2013 год на Общински съвет – Долна Митрополия и Заповед № рд–08– 112 от 07. 03. 2013 год на...
Общинанесебъ р заповед №72 Гр. Несебър,24. 01. 2013 год iconУважаеми Дами и Господа
Уведомявам Ви, че на 02. 12. 2009 год. (Сряда) от 16, 00 часа в Марина Несебър, гр. Несебър ще се проведе годишно отчетно събрание...
Общинанесебъ р заповед №72 Гр. Несебър,24. 01. 2013 год iconМинистерство на образованието, младежта и науката
Днес, 13. 02. 2013 г., съгласно Заповед №08/16. 01. 2013 г и Заповед №13/ 05. 02. 2013 г в Националния дворец на децата, гр. София,...
Общинанесебъ р заповед №72 Гр. Несебър,24. 01. 2013 год iconОбщинанесебъ р гр. Несебър,ул."Еделвайс" №10, отд. „Капитално строителство и проектиране" тел: 0554 / 29350 и 29364
Несебър,ул.”Еделвайс” №10, отд. „Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29350 и 29364
Общинанесебъ р заповед №72 Гр. Несебър,24. 01. 2013 год iconИщецът „първа и. Б. С. твърди, че на 20. 05. 2011 год по Ч. Гр д. №5850/2010 год били уведомени от Районен съд -в.,че срещу Заповед №5358 за изпълнение на
Твърди,че към датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение- 23. 12. 2010 год.,задължението по договора...
Общинанесебъ р заповед №72 Гр. Несебър,24. 01. 2013 год iconViii соу с преподаване на чужди езици „А. С. Пушкин
Открива конкурс за отдаване под наем почасово на помещения в сградата на училището за провеждане на допълнителни образователни и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом