Основните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес
ИмеОсновните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер68.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-411_bg.doc

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 май 2013 г.

Основните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ЕС

Три години след като Хартата на основните права на Европейския съюз стана правно обвързваща, нейното въздействие се усеща все по-силно. Тя се превръща в отправна точка не само за институциите на ЕС при изготвянето на законодателството, но и за европейските и националните съдилища, с което основните права стават реалност за гражданите в Европа. Такива са констатациите от днешния трети годишен доклад относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС, който обхваща 2012 г. и илюстрира с широк набор от случаи, засягащи основните права, че ЕС продължава да изгражда една по-съгласувана система за защита на основните права на хората. Днешният доклад се придружава от нов доклад за напредъка по отношение на равенството между жените и мъжете през 2012 г. и съвпада със серия от нови действия за засилване на правата на гражданите, които Комисията предложи в своя доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. (вж. IP/13/410 и MEMO/13/409).

Основните права са базата, върху която е изграден Европейският съюз. Те трябва непрекъснато да се защитават и укрепват. Това е, което гражданите очакват от нас“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по правосъдието, основните права и гражданството. „Комисията е решена да води със своя пример и поради това взехме мерки за прилагането на основните права в сферите, в които ЕС има правомощия за това — от защитата на личните данни до равенството между половете и гарантирането на правото на справедлив съдебен процес. Хартата на основните права на ЕС не е просто документ — тя се превръща в реалност за 500-те милиона граждани на ЕС. За това допринасят и националните съдилища, които във все по-голяма степен прилагат Хартата.“

Днешният доклад предлага всеобхватен преглед на прилагането на основните права в ЕС през последната година. В него се посочва например как правата, залегнали в Хартата, се вземат предвид от институциите на ЕС при предлагане и приемане на законодателство на ЕС, а държавите членки са задължени да прилагат Хартата само в случаите, в които става въпрос за изпълнение на политиките и правото на ЕС. Докладът е разделен на шест глави, посветени на всеки от шестте дяла на Хартата на основните права на ЕС: достойнство, свободи, равенство, солидарност, гражданство и правосъдие (вж. MEMO/13/411 за повече подробности).

Докладът показва, че въпросите, засягащи основните права, които най-често се задават от гражданите в тяхната кореспонденция с Комисията, са свободното движение и пребиваване (18 % от всички писма до Комисията, свързани с основните права), функционирането на националните правосъдни системи (15 %), достъпът до правосъдие (12,5 %), свободата при избор на професия и правото на труд (7,5 %), интеграцията на хората с увреждания (4,5 %) и защитата на личните данни (4 %) (виж приложението с пълната разбивка).

Два начина за превръщане на Хартата в реалност

1. Действия на Комисията във връзка с Хартата

Когато ЕС има правомощия за действие, Комисията може да излезе с предложение за законодателство на ЕС, което дава конкретно приложение на правата и принципите от Хартата.

Примери за предложения на Комисията през 2012 г. са:

  • предложената мащабна реформа на правилата на ЕС за защита на личните данни (IP/12/46);

  • проактивният подход за ускоряване на напредъка към постигането на по-добър баланс между двата пола в управителните съвети на европейските дружества, котирани на фондовите борси (IP/12/1205);

  • предприетите стъпки за спазване на процесуалните права и правата на жертвите (IP/12/575, IP/12/1200).

Като пазител на Договорите, Комисията е поела ангажимент да се намесва, когато това е необходимо, за да гарантира, че държавите членки прилагат ефективно правото на ЕС, като се съобразяват с Хартата.

Примери за процедура за нарушение през 2012 г. са:

  • действията на Комисията за оспорване на ранното пенсиониране на около 274 съдии и прокурори в Унгария в резултат на внезапно намаляване на задължителната пенсионна възраст за тази професия от 70 на 62 години. Съдът на ЕС потвърди оценката на Комисията (MEMO/12/832), че това задължително пенсиониране е несъвместимо с правото на ЕС в областта на равното третиране (Директива за забрана на дискриминацията въз основа на възрастта и член 21 от Хартата);

  • процедура за нарушение с цел прилагане на правото на съпрузите или регистрираните партньори от един и същ пол да придружават граждани на ЕС и да пребивават с тях в Малта (съгласно Директивата на ЕС за свободното движение, IP/11/981).

2. Съдилищата се позовават на Хартата

Хартата действа като първично законодателство само от три години и нейното прилагане от националните съдилища в делата, при които важи правото на ЕС, може да се разглежда като положителен знак. Например австрийският Конституционен съд издаде повратно решение относно прилагането на Хартата при националния съдебен контрол на конституционността. Австрийският съд постанови, че физическите лица могат да се опират на правата и принципите на Хартата на ЕС при обжалване на законосъобразността на националното законодателство.

Съдът на Европейския съюз също все по-често се позовава на Хартата в своите решения. Броят на решенията, в които като аргументация се цитира Хартата, почти се е удвоил — от 43 през 2011 г. на 87 през 2012 г. Когато отправят запитване към Съда на Европейския съюз (преюдициални запитвания), националните съдилища също все по-често се позовават на Хартата: в сравнение с 2011 г. през 2012 г. броят на тези позовавания се е увеличил с над 50 % — от 27 на 41.

Все по-честото позоваване на Хартата е важна стъпка по пътя към една по-съгласувана система за защита на основните права, която гарантира еднакво ниво на права и защита във всички държави членки, когато се прилага законодателството на ЕС.

Защитата на основните права ще бъде допълнително засилена с присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека. Преговорите по споразумението за присъединяване приключиха.

Подобряване на осведомеността за Хартата

През 2012 г. Комисията получи над 4000 писма, петиции и запитвания от граждани и членове на Европейския парламент относно въпроси, свързани с основните права. Повечето писма (58 %) засягат ситуации, в които Хартата би могла да се приложи. Това показва, че усилията на Комисията за повишаване на осведомеността за това как и кога се прилага Хартата, дават резултати. През 2010 г. 69 % от тези писма са се отнасяли за случаи, които са извън компетентността на ЕС.

Доклад за напредъка в областта на равенството между половете през 2012 г.

За да се оцени напредъкът по основното право на равенство, днес беше публикуван и отделен доклад за напредъка в прилагането на Европейската стратегия за равенство между половете. В него се констатира, че жените представляват все по-голям дял от работната сила на ЕС и все по-често са основното лице, което изкарва прехраната на семейството. Делът на работещите жени е нараснал от 55 % през 1997 г. на 62,4 % в настоящия момент. Този процент обаче все още е много по-нисък от дела на работещите мъже (74,6 %). Преди кризата жените постепенно настигаха мъжете на пазара на труда във всички европейски страни. Кризата обаче спря тези положителни тенденции. Заетостта сред мъжете спадна по-бързо и по-значително от заетостта сред жените,което е истинската причина за намаляване на разликата между половете в областта на заетостта.

Жените все още са изправени пред високи бариери за постигане на напредък в най-високите нива на кариерата. Предложението на Комисията за баланс между половете в управителните съвети на дружествата, допуснати до борсова търговия, е важен етап за равенството между половете. Активните публични дебати и регулаторните мерки допринесоха за подобряването на баланса между половете на управленско ниво и данните от 2012 г. за жените в управителните съвети показват най-голямото годишно изменение, регистрирано до момента (IP/13/51).

Въпреки че докладът показва, че е постигнат известен напредък, значителни предизвикателства продължават да съществуват в повечето области. За постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ и на стратегията за равенство между жените и мъжете, държавите членки трябва да положат допълнителни усилия.

Контекст

С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Хартата на основните права на Европейския съюз стана правно обвързваща. В Хартата са заложени основни права, като например свободата на словото и защитата на личните данни, които са отражение на общите ценности и конституционното наследство на Европа.

През октомври 2010 г. Комисията прие стратегия за гарантиране на ефективното прилагане на Хартата. Тя разработи „Контролен списък на основните права“, за да засили оценката на въздействието на основните права на своите законодателни предложения. Освен това по искане на Европейския парламент Комисията се ангажира да информира гражданите за това кога може да се намесва по въпроси, свързани с основните права и да публикува годишен доклад за прилагането на Хартата, за да следи постигнатия напредък. Практическа информация за прилагането на вашите права е на разположение чрез европейския портал за електронно правосъдие.

За повече информация

MEMO/13/411

Пакет за пресата:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/130508_en.htm

Европейска комисия — основни права:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_en.htm

Европейска комисия — равенство между половете:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm

Уебстраница на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/reding

Следвайте заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEUЗа контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)ПРИЛОЖЕНИЕIP/13/411

Свързани:

Основните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес iconЕвропейски парламент 2004 2009
Хартата за основните права на Европейския съюз („Хартата”) от 7 декември 2000 г във вида, в който е приета на 12 декември 2007 г
Основните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес iconДоклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Две години след влизането в сила на Договора от Лисабон Хартата на основните права на Европейския съюз1 („Хартата“) се превърна в...
Основните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес iconВъпрос с искане за устен отговор o-000251/2011 до Комисията
Хартата на основните права на ес и член 10 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и свързаната...
Основните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес iconВъпрос с искане за устен отговор o-000301/2011 до Комисията
Международният пакт на ООН за икономически, социални и културни права, подписан от всички 27 държави-членки определя правото на здраве...
Основните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес iconВъпрос с искане за устен отговор o-000313/2011 до Комисията
Международният пакт на ООН за икономически, социални и културни права, който беше подписан от всички 27 държави-членки, определя...
Основните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес iconЗа да се произнесе взе предвид следното
Хартата на основните права на Европейския съюз, гарантиращи правото на достъп до съд при наказателно обвинение, каквото е и административнонаказателното...
Основните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес iconВъпрос с искане за устен отговор o-000129/2011 до Комисията
Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (член 3) и Хартата на основните права на Европейския съюз...
Основните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес iconСтановище на комисията
Европейския съвет в подкрепа на разглеждането на предложеното изменение на Договорите във връзка с добавянето на Протокол относно...
Основните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес iconДва пъти в годината Агенцията на Европейския съюз за основните права предлага платен стаж за период от шест месеца. Следващата програма ще се проведе между 1
Стажът ще предостави на одобрените кандидати възможност да придобият опит в администрацията в областта на основните права на европейско...
Основните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес iconПредложение на Европейската мрежа за независим живот за Резолюция на Еврпейския парламент върху ефекта на намалянето на разходите в публичната сфера за хората с увреждания в Европейския съюз
Като взе предвид чл. 21 и чл. 26 от Хартата за основни права на Европейския съюз
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом