Длъжностнахарактеристик а за длъжността главен юрисконсулт
ИмеДлъжностнахарактеристик а за длъжността главен юрисконсулт
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер31.7 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.milado-bg.com/survar/Formolyri_TRZ_LS/TRUDOVI BLANKI/dlug_har/DH_glaven_uristkonsult.
Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

за длъжността

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ


Клас по НКП: ръководни служители Код по НКП: 1235


I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА


1. Образование: Висше юридическо - специалност „Правораздаване“.

2. Образователна степен: “магистър”.

3. Задълбочени теоретически и практически знания на правната уредба на трудовите, осигурителните отношения, гражданското право и гражданския процес, финансово, данъчно и административно право.

4. Познания относно реда и начина на представителството при сключване на договори и пред трети лица и държавни институции.

5. Компютърна грамотност: Работа с програмни продукти, свързани с правно-информационни системи.

6. Професионален опит: Не по-малко от 3 години стаж по специалността.

7. Владеене на чужди езици: Добро владеене на английски език.

8. Лични качества: Комбинативност, инициативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип.

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ


1. Ръководи и организира представителството на предприятието пред трети лица, държавни органи и процесуално представителство пред съд.

2. Организира защитата на интересите на предприятието при неизпълнение на сключени договори.

3. Дава становища и парафира проектите за договори и вътрешни актове на работодателя във връзка с тяхната законосъобразност.

4. Координира работата по обосноваване на законосъобразността на извършените действия пред контролни и ревизионни органи и предлага за привличане към юридическа отговорност работници и служители, допуснали нарушения при изпълнение на трудовите им задължения.

5. Дава становище при съставяне на актовете относно възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и при налагане на дисциплинарни наказания.

6. Участва в преговорите за сключване на колективния трудов договор.

7. Ръководи и координира работата на останалите юрисконсулти.

8. Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието.

III. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ НА ДЛЪЖНОСТТА


1. Отговаря за законосъобразното прилагане на законодателството в предприятието.

2. Отговаря за всички пропуски и вреди, настъпили от неправилно прилагане и тълкуване на нормативните разпоредби.

3. Носи отговорност за законосъобразното съставяне на вътрешните актове на работодателя и издаваните от него заповеди и нареждания.

4. Отговаря за осъществяване на организацията по представителството пред трети лица и държавни органи и спазването на законоустановените срокове за това.


ІV. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Главният юрисконсулт е на пряко подчинение на ръководителя на предприятието.

2. Осъществява организационни връзки и взаимоотношения с началниците на звената в предприятието и длъжностните лица относно законосъобразността на тяхната дейност.

3. Осъществява контакти и взаимодействия с длъжностни лица от органите на изпълнителната и съдебната власт, както и с представители на други предприятия и институции по линията на договорни връзки и взаимоотношения.


V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

2. Длъжностната характеристика е утвърдена на _ _._ _ 200_ г.


Изп. директор (Управител): ....................................

име и фамилия

Свързани:

Длъжностнахарактеристик а за длъжността главен юрисконсулт iconДлъжностнахарактеристик а за длъжността главен енергетик
Притежава необходимите познания за изискванията за стандартите към използваните енергийни системи и енергосъоръжения и тяхната техническа...
Длъжностнахарактеристик а за длъжността главен юрисконсулт iconНа допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „главен юрисконсулт" в отдел „администриране, възнаграждения и придобивки на персонала" в дирекция „организация и управление на човешките ресурси" на централно митническо управление конкурсната комисия,
За длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „администриране, възнаграждения и придобивки на персонала” в дирекция „организация и управление...
Длъжностнахарактеристик а за длъжността главен юрисконсулт iconДлъжностнахарактеристик а за длъжността
Образование: Висше техническо със специалност  (свързана с вида на производството)
Длъжностнахарактеристик а за длъжността главен юрисконсулт iconДлъжностнахарактеристик а за длъжността началник цех
Образование: Висше техническо със специалност (свързана с вида на производството)
Длъжностнахарактеристик а за длъжността главен юрисконсулт iconДлъжностнахарактеристик а за длъжността началник отдел „управление на качеството
Образование: Висше техническо със специалност (свързана с вида на производството)
Длъжностнахарактеристик а за длъжността главен юрисконсулт iconСписъ к на допуснатите кандидати за длъжността главен вътрешен одитор в Общинска администрация банско
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Длъжностнахарактеристик а за длъжността главен юрисконсулт iconРезултати от конкурса за длъжността младши юрисконсулт в отдел „правен

Длъжностнахарактеристик а за длъжността главен юрисконсулт iconПротокол №4 за окончателните резултати на кандидатите за заемане на длъжността
Младши юрисконсулт” в отдел „апо” към диреция „апочрво” на агенция по вписванията
Длъжностнахарактеристик а за длъжността главен юрисконсулт iconИнститут на дипломираните експерт-счетоводители
Емилия станкова, главен юрисконсулт в Национална агенция за приходите към Министерство на финансите
Длъжностнахарактеристик а за длъжността главен юрисконсулт iconДо провеждане на конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „
Главен експерт в отдел „Масов градски транспорт, корабоплаване и технически надзор” към дирекция Транспорт”, направление „Транспорт...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом