Въпросник по гражданско право-обща част редовно обучение
ИмеВъпросник по гражданско право-обща част редовно обучение
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер47.58 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-ruse.bg/faculties/law/sait/education.files/konspekti/Konspekti-vtori-semestar/2 k
ВЪПРОСНИК

по ГРАЖДАНСКО ПРАВО-ОБЩА ЧАСТ


РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ


 1. Понятие за гражданско право. Частно и публично, частно и гражданско право. Дуализъм и монизъм на частното право. Съпоставка на гражданското с търговското, трудовото, международното частно и гражданскопроцесуалното право.

 2. Система на гражданското право. Обща част на гражданското право - предмет и система.

 3. 3.Основни принципи на гражданското право. Развитие на българското гражданско право.

 4. Обективно гражданско право. Източници на гражданското право - понятие, видове. Нормативните актове и правните обичаи като източник. Тълкувателни решения на ВКС и ВАС.

 5. Съдебната практика. Значение на правилата на морала за гражданското право. Справедливостта.

 6. Видове гражданскоправни норми.

 7. Действие на гражданскоправните норми по време. Обратно действие, действие спрямо заварени правоотношения, преживяване на гражданския закон. Действие по място и спрямо лицата.

 8. Тълкуване на гражданския закон - понятие, правна уредба. Предмет и цел на тълкуването. Тълкувателни теории.

 9. Видове тълкуване на гражданския закон.

 10. Нисша и висша критика на гражданския закон. Поправки. Правоприлагане.

 11. Правоприлагане по аналогия, по аргумент от противното и за по-силното основание.

 12. Гражданско правоотношение - понятие, обща характеристика, видове.

 13. Субективното гражданско право - теории за същността му, понятие, значението на интереса.

 14. Притезанието, претенцията и правото на иск.

 15. Видове субективни права.

 16. Преобразуващи субективни права. Възражения – същност, видове, упражняване.

 17. Правно задължение. Видове правни задължения.

 18. Упражняване на субективни права и изпълнение на правни задължения. Отказ от субективно право Колизия при упражняването. Граници на упражняването. Злоупотреба с право.

 19. 3ащита на субективните права - понятие и видове. Самозащита и самопомощ.

 20. Субекти на гражданското право - понятие и видове. Правоспособност на физическите лица -понятие, начало и край, съдържание, същност. Ограничаване на правоспособността.

 21. Дееспособност на физическите лица - понятие и степени.

 22. Поставяне под запрещение - ред и правно действие. Настойничество и попечителство. Прекратяване на запрещението.

 23. Правна индивидуализация на физическите лица.

 24. Актове за гражданско състояние - понятие и видове. Съставяне на актове въз основа на съдебно решение. Отбелязвания. Правно действие на актовете за гражданско състояние.

 25. Безвестно отсъствие и обявяване на смърт.

 26. Юридическо лице - понятие, историческо развитие, теории за същността му. Видове юридически лица.

 27. Възникване, системи за възникване, преобразуване на юридическите лица.

 28. Прекратяване, ликвидация, несъстоятелност, заличаване на юридическите лица.

 29. Правоспособност и органи на юридическите лица.

 30. Държавата като субект на гражданското право. Гражданскоправен режим на учрежденията.

 31. Търговски дружества – понятие, видове. Кооперации.

 32. Жилищностроителна кооперация - понятие, възникване, членство. Органи. Контрол за законосъобразност на актовете на органите й. Отговорност на кооператорите.

 33. Юридически лица с нестопанска цел - понятие и видове.

 34. Сдружения - понятие, възникване, членство, органи, прекратяване.

 35. Фондации. Политически партии и движения. Други ЮЛНЦ.

 36. Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

 37. Обекти на гражданските правоотношения - понятие и видове. Вещи, доход и плодове.

 38. Ценни книжа, пари и нематериални блага.

 39. Имущество - понятие, съдържание, правно положение.

 40. Юридически факти на гражданското право - понятие и видове.

 41. Фактически състави - понятие и видове. Смесени гражданскоправни фактически състави.

 42. Придобиване на права. Правоприемство - видове, правно значение. Изменение и изгубване на права.

 43. Правна сделка - произход и сравнителноправна уредба. Понятие. Съпоставяне и отграничаване от юридическите постъпки.

 44. Видове сделки : едностранни, двустранни, многостранни; между живи и с оглед на смърт; предоставящи имотна облага; възмездни и безвъзмездни; Каузални и абстрактни; сделки на управление и на разпореждане; консенсуални, формални, реални; главни и зависими; фидуциарни и симулативни, ненаименовани, смесени.

 45. Сключване на сделките. Значение на мълчанието и конклудентните действия. Разрешение и одобрение на сделката.

 46. Форма на сделките - понятие и видове. Видове форми за действителност на сделките.

 47. Съдържание на сделката – видове. Кауза, мотив, предмет, обект. Начини за определяне съдържанието - договори при общи условия, типови договори, образци. Тълкуване на сделките.

 48. Сделки, сключени под условие, срок и тежест.

 49. Недействителност на сделките - правна уредба, понятие и видове. Частична, относителна, висяща недействителност. Недействителност на решения на колективни органи на ЮЛ.

 50. Нищожни сделки по чл.26, ал.1 от ЗЗД.

 51. Нищожни сделки по чл.26, ал.2 от ЗЗД.

 52. Привидни и прикрити сделки. Подставено лице.

 53. Унищожаеми сделки поради недееспособност, грешка и измама.

 54. Унищожаеми сделки поради заплашване и по чл.31 от ЗЗД. Крайната нужда като основание за недействителност.

 55. Предявяване на недействителността. Потвърждаване. Конверсия.

 56. Имуществени последици от недействителните сделки между страните и спрямо трети лица.

 57. Представителство - необходимост, понятие. Представително правоотношение. Отграничения. Представителството в гражданското и в търговското право.

 58. Приложно поле на представителството. Възникване и прекратяване на представителната власт.

 59. Видове представителство. Договаряне сам със себе си. Представителство на юридическите лица.

 60. Упълномощаване - понятие, сключване, форма, правно действие. Видове. Прекратяване. Преупълномощаване.

 61. Действие от чуждо име без представителна власт - последици. Потвърждаване и последици.

 62. Косвено представителство. Защита на представлявания.

 63. Погасителна давност - понятие, функции, приложно поле. Давностни, преклузивни, рекламационни, гаранционни срокове, срочни права.

 64. Видове давностни срокове и критерии за разграничаване. Конкуренция на давностни срокове.

 65. Начало на давностния срок. Броене и край на давностния срок. Погасителна давност при правоприемство.

 66. Спиране и прекъсване на давностните срокове - основания и действие. Прилагане на погасителната давност.Изготвил: проф. д-р Иван Русчев

Свързани:

Въпросник по гражданско право-обща част редовно обучение iconВъпросник по наказателно право на Република България
Понятие за особената част на наказателното право. Метод на изучаване на особената част. Обща характеристика и особености при формулиране...
Въпросник по гражданско право-обща част редовно обучение iconКонспект по Гражданско право обща част
Понятие за гражданско право. Система на гражданското право. Предмет и система на общата част на гражданското право (ГП)
Въпросник по гражданско право-обща част редовно обучение iconЮридически факултет
Сборник от казуси по гражданско право обща част и вещно право. С., Су, 1966, 110 с. Цикл изд
Въпросник по гражданско право-обща част редовно обучение iconПловдивски университет "паисий хилендарски" юридически факултет въпросник по въведение в гражданското и вещното право Преподавател
Понятие за гражданско право. Гражданско правоотношение. Субективни права и правни задължения
Въпросник по гражданско право-обща част редовно обучение iconВъпросник по административно право и административен процес административно право-обща част
Условия за законосъобразност на административните актове -законосъобразност по същество и съответствие с целта на закона
Въпросник по гражданско право-обща част редовно обучение iconОснови на частното право Гражданско право/обща част/ проф д-р Т. Лялев
Публично право занимава се със статута, взаимоотношенията свързани с държавата, държавните структури и пр отношенията на гражданите...
Въпросник по гражданско право-обща част редовно обучение iconНаказателно право обща част
Понятие за българското наказателно право. Същност, основни принципи. Обща и особена част на нп. Нп и другите клонове на обективното...
Въпросник по гражданско право-обща част редовно обучение iconПланове за изпит по Гражданско право
ГП. Система: Вещното право (както и оп, нп, сп) е най-стария клон на гп. Гпп – клон на публичното право. 2 вида – за защита и охранително...
Въпросник по гражданско право-обща част редовно обучение iconКонспект по гражданско право обща част І семестър
Изпит – писмен, няма да е цял въпрос, част от въпрос. Един от 1 до 31 и един от 32 до 60
Въпросник по гражданско право-обща част редовно обучение iconКонспект по гражданско право обща част І семестър
Изпит – писмен, няма да е цял въпрос, част от въпрос. Един от 1 до 31 и един от 32 до 60
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом