Република българия
ИмеРепублика българия
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер74.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://kti.government.bg/wp-content/uploads/2012/11/3_техническа-спецификация2.doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Контролно-техническа инспекция


Техническа спецификация

за

възлагане на обществена поръчка

при условията и реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет:

Застраховане на: моторни превозни средства, собственост на Контролно-техническа инспекция (по застраховки "Гражданска отговорност"); предоставено на КТИ недвижимо имущество - публична държавна собственост (по застраховка "Пожар и природни бедствия"); дейността на Изпитвателните лаборатории на КТИ в гр. Русе и гр. Пловдив (по застраховка "Обща гражданска отговорност"); служителите на КТИ (по застраховка "Злополука")”


I. Предмет на обществената поръчка

Обществената поръчка включва четири обособени позиции, определени съответно в представляващи неразделна част от настоящата спецификация Приложения № 1 - “Гражданска отговорност”, № 2 - “Пожар и природни бедствия”, № 3 - “Обща гражданска отговорност” и № 4 - “Злополука”. Всеки кандидат за изпълнител на поръчката може да участва по една, няколко или всички обособени позиции, както следва:


1. Обособена позиция №1 – Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, за моторни превозни средства (МПС) - собственост на КТИ (Приложение № 1 към Техническата спецификация)

Предмет на застраховката: Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” .

Обект на застраховката: Застраховка “Гражданска отговорност” на 64 броя леки автомобили, 2 броя микробуси, 2 броя колесни трактора и 2 броя ремаркета, съгласно приложен списък в Приложение № 1 към спецификацията.

Застрахователно покритие - застраховка “Гражданска отговорност” е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Лимити на отговорност: не по-ниски от минималните, съгласно действащите разпоредби на Кодекса за застраховането към дата на подаване на офертата.

Изключения - съгласно посочените в чл. 268 от Кодекса за застраховането.

Срок на застраховката - застраховкатa се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 часа на 01.01.2013 г. и край 24.00 часа на 31.12.2013 г., но не по-рано от датата на падежа на наличните застраховки, съгласно Приложение № 1.

Застрахователна премия - индивидуална застрахователна премия на МПС, собственост на КТИ, съгласно приложения Списък - за задължително ниво за всички МПС, предложена от Застрахователя на база минималните застрахователни суми, определени в Кодекса за застраховането.

Оценка на щетите и изплащане на обезщетения

Застрахователното обезщетение е в размер на действително претърпените и доказани по размер вреди до уговорените в застрахователната полица застрахователни суми.

Размерът на обезщетението се определя след извършване на оглед на увреденото имущество. Огледът се извършва от комисия, състояща се от представители на Застрахователя и Застрахования.

Обезщетението за имуществени вреди не може да надвишава действителната стойност на увреденото имущество към деня на настъпване на застрахователното събитие.

При смърт или при телесни увреждания на трети лица обезщетението се определя от застрахователна експертна комисия към Застрахователя на виновния водач или по съдебен ред при условията на Наредба № 24 от 08.03.2008 г. за задължителното застраховане по чл.249, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането и методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди причинени на моторни превозни средства.

Задължения на страните през времетраене на застраховката

Застрахователят се задължава да снабди Застрахования със знак, издаден от Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането, а вторият е длъжен да постави знака на предното стъкло на МПС от страната на водача по начин, който позволява добра видимост.

При настъпване на застрахователно събитие, при което са причинени вреди на трети лица, Застрахованият е длъжен в 7-дневен срок писмено да уведоми Застрахователя за събитието, както и да изпълни задълженията си по чл. 270 от Кодекса за застраховането. Уведомяването може да се извърши и от увреденото лице.

Застрахователят е длъжен да приеме и регистрира всяко уведомление за настъпило застрахователно събитие, както и всички документи, удостоверяващи основанието на претенцията и размера на вредата.

Други - съгласно “Общи условия” за застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите на Застрахователя.

Територия на валидност на застраховката: съгласно Кодекса за застраховането.


2. Обособена позиция №2 Застраховане на недвижимите имоти - публична държавна собственост предоставени за управление от КТИ и териториалните й звена (Приложение № 2 към Техническата спецификация)

Предмет на застраховката: сгради или части от сгради, предоставени за управление и стопанисване на КТИ, регионалните служби на КТИ и териториалните звена на ГДИС в гр. Русе и гр. Пловдив, съгласно приложен списък.

Срок на застраховката - застраховкатa се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 часа на 01.01.2013 г. и край 24.00 часа на 31.12.2013 г.

Застрахователно покритие:

Основно покритие: пожар /вкл.умишлено причинен пожар и последиците от гасене на пожара/, мълния /пряко и непряко попадение/, експлозия или имплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;природни бедствия - буря, ураган, проливен дъжд, наводнение, градушка, замръзване, вследствие природни бедствия, земетресение; свличане или срутване (пропадане) на земни пластове; тежест от естествено натрупване на сняг или лед; измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации и включените към тях уреди; увреждане на действие от подпочвени води; удар от превозно средство или животно; злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/; стъкло - всички рискове;

Допълнителни покрития:

Ударни или звукови вълни; щети вследствие взломно проникване; допълнителните разходи за отстраняване на последиците от настъпило застрахователно събитие (разходи за спасяване на имуществото или за намаляване на размера на щетите, за разчистване на останки и хонорари на експерти).


3. Обособена позиция №3 Застраховка „Обща гражданска отговорност” (Приложение № 3 към Техническата спецификация)

Обект на застраховката: Акредитираните и нотифицирани структури на КТИ в гр. Русе и гр. Пловдив.

Срок на застраховката - застраховкатa се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 часа на 01.01.2013 г. и край 24.00 часа на 31.12.2013 г., но не по-рано от датата на падежа на наличните застраховки, съгласно приложенията.

Застрахователно покритие: Покрива всички суми, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като компенсация за вреди на трети лица вследствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на съответните професионални задължения от страна на акредитираните и нотифицирани структури в гр. Русе и гр. Пловдив. Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали след началната дата на застраховката.


4. Обособена позиция №4 Застраховка „Злополука” на служителите на КТИ, съгласно списъка по Приложение №4 към техническата спецификация.

Застраховка „Злополука” на служителите на КТИ, съгласно списъка по Приложение №4 към техническата спецификация.

Обект на застраховката: работниците и служителите на КТИ

Застрахователна сума: 3000 лв. на едно лице

Срок на застраховката - застраховкатa се сключва за срок от 1 (една) година с начало 00.00 часа на 01.01.2013 г. и край 24.00 часа на 31.12.2013 г.

Застрахователно покритие:

При настъпване на следните събития: 1. Смърт от злополука; 2. Трайна загуба на работоспособност от злополука; 3. Временна загуба на работоспособност от злополука.


II. Прогнозна стойност на обществената поръчка:

1. По Обособена позиция №1 – Застраховка “Гражданска отговорност”: 11700 лева;

2. По Обособена позиция №2 – Застраховка “Пожар и природни бедствия”: 1200 лева;

3. По Обособена позиция №3 – Застраховка “Обща гражданска отговорност”: 900 лева;

4. По Обособена позиция №4 – Застраховка “Злополука”: 1200 лева,

Общо: 15000 лева.


III. Критерий за оценяване на офертите: най-ниска цена.


IV. Срок и начин на подаване на офертите за изпълнение на поръчката

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 17.00 ч. на 28.11.2012 г., лично или чрез упълномощен представител, в деловодството на Централно управление на КТИ с адрес бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 8, както и по пощата или чрез куриер.


V. Офертите за изпълнение на поръчката трябва да съдържат следната информация:

1.1. данни за лицето, което прави предложението;

1.2. предложение за изпълнение на изискванията относно извършване на услугата;

1.3. ценово предложение;

1.4. срок на валидност на предложението;

1.5. проект на договор, представен от кандидата;

1.6. “Общи условия” за застраховките по т.I.


VI. Изисквания към офертите

Офертите следва да бъдат изготвени съгласно установените по-горе изисквания на Възложителя, в съответствие с приложимата нормативна уредба, както и да бъдат представени в срока и по начина, определени в т.IV.

Оферти, които не отговарят на горните изисквания, както и неподадени в срок оферти, няма да бъдат разглеждани.


Изготвили:

Комисия, определена със Заповед №РД-09-226/14.11.2012 г. в състав:

Председател: инж. Димитър Анастасов - директор ПИСФО:

Членове:

1. Цвета Филипова - главен счетоводител:

2. Елена Въжарска - финансов контрольор:

3. Валентина Мишева - старши юрисконсулт:

4. инж. Иван Стоянов - началник на отдел РП към ГДРКПРТ:

5. инж. Любомир Баронов - началник на отдел ТКБ към ГДРКПРТ:


1618 гр. София, бул. “Цар Борис III” № 136, ет.8, тел.: + 359 2 8952310, факс: + 359 2 8952313

e-mail: kti@mbox.contact.bg, web: www.kti.government.bg

Свързани:

Република българия iconИкономически отношения между Република България и Република Молдова
Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към...
Република българия iconДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова
Република българия iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Република българия iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Република българия iconОтчет за дейността на Комисията по българско
През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Република българия iconНационална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
В партньорство с Делегацията на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България,...
Република българия iconЧетиридесет и първо народно събрание
Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за...
Република българия iconРепублика българия и китайската народна република
Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
България се позовава на своята Преговорна позиция по глава “Образование и обучение” (conf-bg 9/00)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом