Правилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1
ИмеПравилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер69.63 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pomorie.org/web/wp-content/uploads/2012/01/Правилник-Исторически-Музей.doc
ПРАВИЛНИК

ЗА устройството и ДЕЙНОСТТА НА ИСТОРИЧЕСКИ

МУЗЕЙ – ГРАД ПОМОРИЕ


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1 Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей - град Поморие, община Поморие, област Бургас, наричан за настоящия правилник „музеят”.

Чл. 2 (1) Музеят е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело на територията на град Поморие.

(2) Музеят участва в държавната политика по опазване на културното наследство във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светия синод на Българската православна църква, със съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.

Чл.3 Музеят е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Поморие, съгласно Решение №............ с Протокол №..... /.........2012 г. от заседание на Общински съвет - Поморие.

Чл.4 Музеят е с официално наименование, печат, седалище и адрес- град Поморие, ул. Княз Борис I №33 а, община Поморие, област Бургас създаден с Решение №305, взето с Протокол №16 от заседание на Общински съвет Поморие, проведено на 29.04.2005 година.

Чл.5 По тематичен обхват музеят е общ.

Чл.6 Ръководството на музея се осъществява:

1. административно-организационно – от кмета на община Поморие.

2. методически – от Министерство на културата;

3. в научноизследователската дейност – от специализираните научни институти към БАН.


Глава втора

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ


Раздел І

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ

Чл.7 (1) Основните дейност на музея са опазването и представянето на движими културни ценности.

(2) За осъществяване на своите основни дейности музеят осъществява следните функции и задачи:

 1. издирва движимите културни ценности, чрез получаване и документиране на информация от различни източници, включително и теренни проучвания;

 2. изучава, събира, придобива съхранява, документира културни ценности, свързани с неговия тематичния обхват;

 3. извършва идентификация на културни ценности при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност, съгласно чл.97, ал.1 Закона за културното наследство;

 4. извършва научноизследователска дейност, подчинена на основаната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи и дискусии);

 5. получава методическа помощ от държавни регионални музеи;

 6. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;

 7. публикува резултатите от идентификацията на културни ценности - собственост на физически или юридически лица, след получаване на писмено съгласие от собствениците им;

 8. участва в теренните проучвания на територията на страната, при осигурено финансиране;

 9. извършват сделки с културни ценности при условията и по реда на Закона за културното наследство само от обменния си фонд след разрешение на кмета на общината, а за възмездни прехвърлителни сделки с културни ценности национално богатство - след писмено уведомяване на министъра на културата;

 10. участва в търгове с движими културни ценности след получено разрешение на министъра на културата и след като представи списък на културните ценности, които ще се предлагат;

 11. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им, издава пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали;

 12. организира или участва във временни експозиции – изложби в чужбина на движими културни ценности, или изнася такива в чужбина с цел консервация и реставрация при условията на глава шеста, раздел VI от Закона за културното наследство;

 13. самостоятелно предоставя движими културни ценности, съхранявани в неговите фондове за участие във временни експозиции в страната и в чужбина, както и по нареждане на министъра на културата;

 14. осъществява дейности във връзка с изработване на копията, реплики и предмети с търговско предназначение при условията и по реда на Закона за културното наследство и подзаконовите нормативни актове;

 15. извършва дейности по консервация и реставрация на културни ценности, възложени на лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 Закона за културното наследство;

 16. подготвя и провежда образователни програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;

 17. предприема действия за законосъобразното съхраняване на движимите културни ценности във фондовете й, както и за опазването им;

 18. осъществява дейности по дигитализация на основния и обменния фонд на музея;

 19. предоставя информация на Министерство на културата във връзка с регистрите, които министерството води по Закона за културното наследство;

 20. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата при наличие на данни за незаконно придобиване на вещите - обект на идентификация или в други случаи.

(3) Музеят може да извършва и други дейности, свързани с основната му дейност.

Чл. 8 (1) Музеят формира основен, обменен и научно-спомагателен фонд, които включват:

1.за основния фонд - придобитите от музея и предоставените му за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение - национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;

2. за обменния фонд - движими културни ценности, които не съответстват на тематичния му обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния му фонд;

3. за научно-спомагателния фонд - предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея.

4.за научният архив:

1.документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;

2.отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;

3.документите за извършените от тях теренни археологически проучвания;

4.научната и справочна документация: научни паспорти и картотеки.

(2) Научният архив се съхранява безсрочно в музея.

Чл. 9 (1) Движими културни ценности, инвентирани във фонда на музея, подлежат на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6/11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове. Движимите културни ценности се отчитат извънсчетоводно, без стойност.

(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва съгласно чл.32 от Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове.


Раздел ІІ

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЯ


Чл.10 Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват и формираните фондове и включва следните специализирани отдели:

 1. “археология и нумизматика”

 2. “етнография”;

 3. “нова и най-нова история”;

 4. “художествен”;

Към Историческият музей функционира филиал” Музей на солта”.

Чл.11 (1) Музеят се ръководи от директор.

(2) Директорът се назначава от кмета на община Поморие въз основа на конкурс, съгласно Кодекса на труда. Условията на конкурса се съгласуват с Министерството на културата.

(3) Конкурсът за длъжността „директор” се провежда след представяне на концепция за развитието на музея.

Чл.12(1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на музея, като:

1. представлява института пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;

2. управлява средствата на музея;

3. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти;

4. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на фондовете на музея;

5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания;

6. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички служители;

7. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство и други нормативни актове.

(2) Директорът е разпоредител с бюджета на музея.


Раздел ІІІ

ФИНАНСИРАНЕ НА МУЗЕЯ


Чл. 13 Музеят се финансира със средства от:

1. бюджета на община Поморие;

2. реализирани собствени приходи от извършване на услуги, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.

3. защитени проекти по международни и национални програми;


Раздел ІV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В МУЗЕЯ


Чл.14 Музеят осигурява дни и часове за посещения, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители и ги обявява на информационни табла пред входа на музейните експозиции.

Чл.15 (1) За индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се заплащат входни билети.

(2) Цените на входните билети се определят със заповед на директора, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Поморие.

(3) Безплатен вход за посещение на експозиция се определя съгласно заповед на директора на музея.

(4) Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет съгласно заповедта по ал.2.

Чл.16 Работното време на служителите в музея се определя със заповед на директора.

Чл.17 (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите от могат да бъдат награждавани от директора с парични или предметни награди. Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на служителя.

(2) Средствата по ал.1 са в рамките на утвърдените средства за заплати за съответната година.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Този правилник се приема на основание чл. 17, ал.2, т.4 от Закона за културното наследство от общинския съвет, след съгласуване от министъра на културата и утвърждаване от кмета на община Поморие.

Свързани:

Правилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1 iconПравилник за устройството и дейността на исторически музей
Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на Исторически музей град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич,...
Правилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1 iconПравилник за устройството и дейността
Чл. Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей град Попово, община Попово, област Търговище, наричан за...
Правилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1 iconПравилник за дейността на обществения посредник на община Пазарджик Октомври 2010 г. Глава първа Общи положения Чл. 1
Чл. Този правилник се приема на основание на чл. 21а, ал. 3, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл....
Правилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1 iconПравилник за статута, организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Пещера Глава първа Общи положения
Чл. Този правилник се приема на основание на чл. 21а, ал. З от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 24, ал....
Правилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1 iconУстав на блс глава първа общи положения
Чл. /1/ Този устав урежда устройството, организацията и дейността на Българския лекарски съюз
Правилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1 iconУстав на блс глава първа общи положения
Чл /1/ Този устав урежда устройството, организацията и дейността на Българския лекарски съюз
Правилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1 iconУстав на блс глава първа общи положения
Чл /1/ Този устав урежда устройството, организацията и дейността на Българския лекарски съюз
Правилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1 iconУстав на блс глава първа общи положения
Чл /1/ Този устав урежда устройството, организацията и дейността на Българския лекарски съюз
Правилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1 iconПърва Общи положения Предмет на регулиране Чл. 1
Чл. (1) Този правилник урежда устройството и дейността на Софийския университет “Св. Климент Охридски” (Университета) като държавен...
Правилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1 iconПравилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения
Чл. Този правилник урежда основните задачи, структурата, дейността и финансирането на Центъра за професионална ориентация на су “Св....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом