Правилник за устройството и дейността на исторически музей
ИмеПравилник за устройството и дейността на исторически музей
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер73.44 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.new.toshevo.org/attachments/1532_sagl pravilnik muzey G T.doc
ПРОЕКТ !


ПРАВИЛНИК


ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО


Глава първа.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1 Този правилник урежда устройството и дейността на Исторически музей град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич, наричан за настоящия правилник „музеят”.

Чл.2 Музеят е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело на територията на община Генерал Тошево.

Чл.3 Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка на община Генерал Тошево, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, съгласно Заповед № 707/13.07.2007 г. на кмета на община Генерал Тошево.

Чл.4 Музеят e с официално наименование, печат, седалище и адрес- гр. Генерал Тошево, ул.„Васил Априлов” № 22, област Добрич, създаден с Решение № 2/28.02.2006 г. на Общински съвет гр. генерал Тошево.

Чл.5 По тематичен обхват музеят е общ.

Чл.6 Ръководството на музея се осъществява:

 1. административно-организационно – от кмета на община Генерал Тошево;

 2. методически – от Министерство на културата;

 3. в научноизследователската дейност – от БАН и съответните ведомствени и научноизследователски институти и учреждения.Глава втора.

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ


Раздел І.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ

Чл.7 (1) Основната дейност на музея е опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности.

(2) За осъществяване на своята основна дейност музеят осъществява следните функции и задачи:

 1. издирва движими културни ценности, чрез получаване и документиране на информация от различни източници, включително и теренни проучвания;

 2. изучава, събира, придобива, съхранява и документира културни ценности ;

 3. извършва идентификация на културни ценности, включително при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност. Идентификацията се извършва по реда на наредбата по чл.34, ал.6 от Закона за културното наследство;

 4. извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи и дискусии);

 5. получава методическа помощ от държавни и регионални музеи;

 6. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;

 7. публикува резултатите от идентификацията на културни ценности - собственост на физически или юридически лица, след получаване на писмено съгласие на собствениците им;

 8. участва в теренни проучвания на територията на страната, при осигурено финансиране;

 9. извършват правни сделки с културни ценности при условията и по реда на Закона за културното наследство само от обменния си фонд след разрешение на кмета на общината, а за възмездни прехвърлителни сделки с културни ценности национално богатство - след писмено уведомяване на министъра на културата;

 10. участва в търгове с движими културни ценности след получено разрешение на министъра на културата и след като представи списък на културните ценности, които ще се предлагат;

 11. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им, издава пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали;

 12. включва временно в свои експозиции културни ценности от други музеи или на физически или юридически лица, както и организира представянето в експозиции на други музеи и лица или съвместни експозиции с тях.

 13. организира временни експозиции или предоставя временно движими културни ценности от основния си фонд за представяне в чужбина при условията на глава шеста, раздел VІ от Закона за културното наследство.

 14. предоставя движими културни ценности за участие във временни експозиции в страната и чужбина по нареждане на министъра на културата.

 15. осъществява дейности във връзка с изработване на копия, реплики и предмети с търговско предназначение при условията и по реда на Закона за културното наследство и подзаконовите нормативни актове.

 16. извършва дейности по консервация и реставрация на културни ценности, възложени на лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство;

 17. подготвя и провежда образователни програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;

 18. предприема действия за законосъобразното съхраняване на движимите културни ценности във фондовете си, както и за опазването им;

 19. осъществява дейности по дигитализация на основния и обменния фонд на музея;

 20. предоставя информация на Министерство на културата във връзка с регистрите, които министерството води по Закона за културното наследство;

 21. взаимодейства с органите на Министерство на вътрешните работи и прокуратурата при наличие на данни за незаконно придобиване на вещите – обект на идентификация или в други случаи.

(3) Музеят може да извършва и друга стопанска дейност, свързана с основната му дейност.

Чл. 8 (1) Музеят формира основен, обменен, научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват :

1. за основния фонд - придобитите от музея и предоставените му за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение - национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;

2. за обменния фонд - движими културни ценности, които не съответстват на тематичния му обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния му фонд;

3. за научно-спомагателния фонд - предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея.

4. за научният архив:

а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;

б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;

в) документите за извършените от тях теренни археологически проучвания;

г) научната и справочна документация: научни паспорти и картотеки.

(2) Научният архив се съхранява безсрочно в музея.

Чл. 9(1) Движими културни ценности, инвентирани във фонда на музея, подлежат на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6/11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове. Движимите културни ценности се отчитат извънсчетоводно, без стойност.

(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва съгласно чл.32 от Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове.


Раздел ІІ.


УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЯ


Чл. 10 (1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват и формираните фондове и включва следните специализирани отдели и администрация:

(2) Специализирани отдели са:

1. „археология”;

2. „българските земи ХV-ХІХ в.”;

3. „етнография”;

4. „нова и най-нова история”;

(3) Администрация:

1. „административно-финансов отдел”.

Чл.11 (1) Музеят се ръководи от директор.

(2) Правоотношенията на директора на музея възникват въз основа на конкурс за срок от 5 години, освен в случаите, когато в специален закон е предвидено друго. Конкурсът се провежда от комисия, назначена по реда на Кодекса на труда, в състава на която се включват представител на Министерство на културата и двама музейни експерти.

(3) Условията на конкурса се съгласуват с Министерство на културата.

Чл.12(1)Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на музея:

1. представлява музея пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;

2. управлява средствата на музея;

3. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти;

4. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на фондовете на музея;

5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания;

6. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички служители ;

7. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство и други нормативни актове .

(2) Директорът е разпоредител с бюджета на музея.

Чл. 13 (1) Към музея функционира като съвещателен орган Съвет на специалистите, който обсъжда и дава становища по проблеми, свързани с дейността на музея. В състава му са включени музейните специалисти от музея.

(2) Съставът и задачите на съвета се определят със заповед на директора.


Раздел ІІІ


ФИНАНСИРАНЕ НА МУЗЕЯ


Чл. 14 Музеят се финансира със средства от:

 1. бюджета на община Генерал Тошево чрез делегирани държавни дейности и дофинансиране от общинския бюджет.

2. реализирани собствени приходи от извършване на услуги, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.

3. защитени проекти по международни и национални програми.


Раздел ІV


ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В МУЗЕЯ


Чл.15 Музеят осигуряват дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители и ги обявява на информационни табла пред входа на музейните експозиции и на интернет страницата си.

Чл.16(1) За индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се заплащат входни билети.

(2)Цените на входните билети са определени със заповед на директора, съгласувано с община Генерал Тошево.

(3)Безплатен вход за посещение на експозиция е определен един път седмично, съгласно заповед на директора на музея,

(4)Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет, съгласно заповедта по ал.2.

Чл. 17 Работното време на служителите в музея се определя със заповед на директора.

Чл. 18 (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите от могат да бъдат награждавани от директора с парични или предметни награди. Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на служителя.

(2) Средствата по ал.1 са в рамките на утвърдените средства за заплати за съответната година.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


Параграф единствен. Този правилник се приема на основание чл. 17, ал.2, т.4 от Закона за културното наследство от общинския съвет, след съгласуване от министъра на културата.

Свързани:

Правилник за устройството и дейността на исторически музей iconПравилник за устройството и дейността на исторически музей – град поморие глава първа общи положения чл. 1
Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей град Поморие, община Поморие, област Бургас, наричан за...
Правилник за устройството и дейността на исторически музей iconПравилник за устройството и дейността
Чл. Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей град Попово, община Попово, област Търговище, наричан за...
Правилник за устройството и дейността на исторически музей iconОбразование, култура, младежки дейности и спорт
Ос-02-220/03. 05. 2011 Утвърждаване на правилник за устройството и дейноста на исторически музей гр. Панагюрище
Правилник за устройството и дейността на исторически музей iconПравилник за устройството и дейността на
Чл. 1 Този правилник урежда организацията на дейността в Целодневна детска градина №16, условията за приемане на децата, спецификата...
Правилник за устройството и дейността на исторически музей iconХимикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на
Чл. Този правилник урежда организацията и дейността на “Университет-ския компютърен център” (укц) при хтму и е неразделна част от...
Правилник за устройството и дейността на исторически музей iconПравилник за устройството и дейността на отдел
Му – Плевен, Правилник за устройството и дейността на отдел „Международни връзки” – pl07 – V01- 29. 09. 2003, стр от
Правилник за устройството и дейността на исторически музей iconПравилник за устройството и дейността на държавно предприятие
Чл. С този правилник се уреждат устройството, дейността и организацията на работа на Държавно предприятие "Българо-германски център...
Правилник за устройството и дейността на исторически музей iconПравилник за устройството и дейността на националния военноисторически музей
Обн. Дв бр. 62 от 4 Август 2009г., изм. Дв бр. 26 от 6 Април 2010г., изм. Дв бр. 14 от 15 Февруари 2011г
Правилник за устройството и дейността на исторически музей iconПравилник за устройството и организацията на дейността на сметната палата
Чл. С този правилник се уреждат устройството и организацията на дейността на Сметната палата, функциите на структурните й звена и...
Правилник за устройството и дейността на исторически музей iconПравилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд
Чл. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Гаранционния фонд, наричан по-нататък "фонда"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом