Правилни к
ИмеПравилни к
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер16.76 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pavelbanya.bg/UserFiles/File/PRAVILNICI/Pravilnik.PG.doc
П Р А В И Л Н И К


ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН”


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. 1. Званието “Почетен гражданин” се присвоява на български и чужди граждани.

2. Званието “Почетен гражданин” се присвоява на живи граждани или посмъртно.

3. За изключителни заслуги към Република България.

4. За изключителни заслуги, оставили трайна следа в развитието на община Павел баня в областта на:

а/ Литература

б/ Наука и образование

в/ Здравеопазване

г/ Изкуство

д/ Земеделие

е/ Промишленост

ж/ Обществени отношения

Чл.2. 1. Званието “Почетен гражданин” се присвоява на лице, предложено от:

а/ Професионална организация

б/ Творческо формирование

в/ Общински съветник

г/ Група общински съветници

Чл.3. 1. На удостоения със званието “Почетен гражданин” с подходящ ритуал се връчва от Председателя на Общинския съвет художествено изработена грамота, подписана от Председателя и подпечатана с печата на Общински съвет Павел баня.

2. На удостоения със званието “Почетен гражданин” се връчва почетен знак на населеното място в общината.

3. Почетния знак се връчва от Председателя на Общински съвет Павел баня.

4. Председателя на Общинския съвет връчва и предметен подарък.


ІІ. ПРАВО НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОСИТЕЛЯ НА

ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН”

Чл.4. 1. Становище по предложението на предложителите по чл.2 дава съответната постоянна комисия при Общински съвет и го внася за решение в Общинския съвет.

Чл.5. 1. Решението за удостояване със званието “Почетен гражданин” се взема единствено и само от Общинския съвет.

2. Решението влиза в сила след оповестяването му по средствата за масово осведомяване.

3. Името на удостоения със снимка и кратки биографични данни се вписва в специална книга, която се завежда на отчет и се пази при кмета на Общината.


ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чл.6. Общинският съвет единствен има правото да отнеме званието “Почетен гражданин”, когато удостоеното лице е загубило качествата, за които е удостоено.

Чл.7. Промени в настоящия Правилник може да прави само Общинския съвет след мотивирано предложение на съответната постоянна комисия при ОбС Павел баня.


Приет с Решение № 208, Протокол № 29 от 22.07.1999 г.


гр. Павел баня

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Свързани:

Правилни к iconПравилни к

Правилни к iconПравилни к
За организацията и дейността на Координационния съвет на Асоциацията на демократичните синдикати
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е задължителен за ръководството, учителите, учениците и помощния персонал в училището
Правилни к iconПравилни к
За устройството и дейността на отдел “студентски общежития и столове” при ту – софия
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол №24/05. 09. 2012 г
Правилни к iconПравилни к за дейността
Чл. Училището полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Обявяване на Правилник за заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”
Правилни к iconПравилни к
Чл. 1 Настоящият правилник допълва Правилника за дейността на оу „П. Р. Славейков” и е неразделна част от него
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом