Републикабългари я областeн управител на област перник утвърдил: инж. Иво петров
ИмеРепубликабългари я областeн управител на област перник утвърдил: инж. Иво петров
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер48.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pernik.e-gov.bg/sp2013.doc


Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК


Утвърдил:

ИНЖ. ИВО ПЕТРОВ

Областен управител


Заповед №


С Т Р А Т E Г И Ч Е С К И П Л А Н

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2013 ГОДИНА


Този Стратeгически план има за задача да отрази основните цели и приоритети в дейността на областна администрация на област с административен център Перник. Обхваща периода 2010 – 2013 година и е разработен въз основа на:

● Закона за администрацията;

● Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;

● Устройствения правилник на областните администрации;

● Програмата на правителството за европейското развитие на България 2009-2013 г.;

● Правителствената стратегия за децентрализация на управлението;

● Концепция за електронно управление на България 2010-2015г.;

● Стратегия за развитие на област Перник 2005-2015 г.;

● Тригодишна бюджетна прогноза на областна администрация на област с административен център Перник – 2011-2013 година.


Областна администрация на област с административен център Перник е създадена през месец февруари 1999 година на основание на Указ №1/1999 г. на Президента на Република България и е юридическо лице на бюджетна издръжка, със седалище гр.Перник - административен център на областта. Подпомага Областния управител при осъществяване на неговите правомощия, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.

Дейността на областна администрация - Перник се организира и осъществява в изпълнение на изискванията на Закона за администрацията, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Устройствения правилник на областните администрации и други.


Стратeгически цели


През периода 2010-2013 година си поставяме за изпълнение следните стратегически цели:


Стратегическа цел І

Оптимизиране и модернизиране на ОА Перник


Оперативна цел 1 : Оптимизиране работата на администрацията, чрез осъвременяване на организацията й за постигане на адекватност, надеждност и разумна увереност за резултатите от дейността й.


Оперативна цел 2 : Законосъобразност, целесъобразност и организация на работата на администрацията, допринасяща за реализиране на секторните политики и приоритетите на Програмата на правителството за европейското развитие на България 2009-2013 година.


Оперативна цел 3 : Поддържане на Системата за управление на качеството, базирана на ISO 9001:2008.


Оперативна цел 4 : Създаване на условия за сертифициране, съгласно Стандарта за информационна сигурност - ISO 27001:2005.


Оперативна цел 5 : Усъвършенстване на вътрешните административни правила за работата на администрацията.


Оперативна цел 6 : Въвеждане на информационни и комуникационни технологии за оптимизация на работните процеси.


Стратегическа цел ІІ

Отворено и прозрачно управление на ОА Перник


Оперативна цел 1 : Подобряване функционалността на сайта на областна администрация, с цел предоставяне на по-пълна и полезна информация на потребителите на услуги и гражданите от областта и осигуряване на условия за осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията.


Оперативна цел 2 : Превенция и противодействие с корупцията. Участие на гражданите в управленските процеси. Привличане на НПО при планиране на дейността по обратната връзка .


Оперативна цел 3 : Отчетност при изпълнението на политиките и дейността на ОА Перник.


Стратегическа цел ІІІ

Въвеждане на електронни услуги в ОА Перник


Оперативна цел 1 : Подобряване достъпа и повишаване качеството на публичните услуги. Ориентация на услугите към нуждите на потребителите.


Оперативна цел 2 : Приоритизация и поетапно въвеждане на електронни услуги в ОА Перник.


Оперативна цел 3 : Повишаване на информационната сигурност.


Стратегическа цел ІV

Реализиране приоритетите на правителството на регионално ниво.

Създаване на предпоставки за устойчиво социално и икономическо развитие на област Перник.


Оперативна цел 1 : Междинна оценка и мерки за актуализиране на Стратегията за развитие на област Перник 2005-2015 г.


Оперативна цел 2 : Подобряване на координацията и изграждане на ефективни партньорства с териториалните звена на централната администрация, местните власти, неправителствения сектор и бизнеса.


Оперативна цел 3 : Развитие на трансгранични партньорства с местни власти, неправителствени организации от двете страни на границата и изграждане на информационни мрежи.


Оперативна цел 4 : Ефективна координация и партньорства с други администрации в Югозападния регион.


Оперативна цел 5 : Развитие на дейности, насочени към обмяна на опит, добри практики и експерти с други държави – членки на ЕС.


Стратегическа цел V

Ефективно и ефикасно управление на ресурсите


Оперативна цел 1 : Изграждане на административен капацитет за повишаване ефективността и ефикасността по отношение управлението на :

- човешките ресурси на ОА Перник;

- финансовите ресурси на ОА Перник;

- материалните ресурси на ОА Перник.


Оперативна цел 2 : Оптимизиране на Системата за финансово управление и контрол, при спазване принципите за добро финансово управление, законосъобразност и прозрачност.


Оперативна цел 3 : Усъвършенстване политиките по отношение разпореждането и управлението на имоти-държавна собственост на територията на област Перник.


За изпълнението на цели, заложени в Стратeгическия план за дейността на областна администрация на област Перник за периода 2010-2013 година се разработват годишни оперативни планове.


Настоящият Стратeгически план подлежи на актуализация в съответствие с промените в нормативната уредба и политиката на администрацията.Page of


Свързани:

Републикабългари я областeн управител на област перник утвърдил: инж. Иво петров iconКръгла маса на участниците в доброволческата акция на киип рк софия-град след земетресението в гр. Перник
Конструктивни становища относно състоянието на сградния фонд в града. Поканени бяха и други колеги, които проявиха подкрепа и съпричастност...
Републикабългари я областeн управител на област перник утвърдил: инж. Иво петров iconРепубликабългари я областeн управител на област търговище покан а
Поканата е изготвена на основание заповед №221/24. 09. 2009г на Областния управител на област Търговище за събиране на оферти по...
Републикабългари я областeн управител на област перник утвърдил: инж. Иво петров iconРепубликабългари я областeн управител на област смолян

Републикабългари я областeн управител на област перник утвърдил: инж. Иво петров iconРепубликабългари я областeн управител на област бургас
Бургас, ул. „Апостол Карамитев” №12, актувана с акт за частна държавна собственост №2926/1965 г., предоставен за управление на областния...
Републикабългари я областeн управител на област перник утвърдил: инж. Иво петров iconРепубликабългари я областeн управител на област бургас запове д
Зддс с оглед на жилищния характер на имота и протокол от 24. 08. 2011г на комисията по чл. 74 от ппздс, назначена със Заповед № рд-10-201/12....
Републикабългари я областeн управител на област перник утвърдил: инж. Иво петров iconРепубликабългари я областeн управител на област бургас
Бургас и е възложено на Областния управител на област Бургас да организира съвместно с Кметовете на Черноморските общини поставянето...
Републикабългари я областeн управител на област перник утвърдил: инж. Иво петров iconРепубликабългари я областeн управител на област бургас
Гаров” №1, цялата със застроена площ- 230,63 кв м., построена в упи І -1355 в кв. 2 по плана на цгч и актувана с ачдс №3318/05. 06....
Републикабългари я областeн управител на област перник утвърдил: инж. Иво петров iconРепубликабългари я областeн управител на област бургас запове д
Областен управител – област Бургас. Като взех предвид разултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия №...
Републикабългари я областeн управител на област перник утвърдил: инж. Иво петров iconРепубликабългари я областeн управител на област бургас запове д
Областен управител – област Бургас. Като взех предвид разултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия №...
Републикабългари я областeн управител на област перник утвърдил: инж. Иво петров iconРепубликабългари я областeн управител на област бургас запове д
Областен управител – област Бургас. Като взех предвид разултатите от проведения търг, отразени в протокола на тръжната комисия №...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом