До общински съвет враца докладназаписк а
ИмеДо общински съвет враца докладназаписк а
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер34.17 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.vratza.bg/userfiles/file/ObshtinskiSavet2011-2015/SesiiOSV/Sesiya26022013/08_DR_Plan_
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

От Светозар Луканов

Зам.-Кмет „Здравеопазване и социални дейности”


ОТНОСНО: Приемане на Общински план за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012-2014г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно Заповед №РД-18-КАК18/29.11.2012г. на Областния управител на Област Враца бе сформиран екип за изготвянето на Стратегия на област Враца за интегриране на ромите 2012-2020г. и на Общински планове за действие по приоритетите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г.(Обн. ДВ. бр. 21 от 13 Март 2012г. Оперативното изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) се осъществява чрез Плана за действие, изпълняван в два периода. Първият период, 2012-2014., завършва с изпълнението на Националния план за действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015г. Вторият период, 2014 – 2020г., обхваща следващият програмен период на Европейския съюз по Оперативните програми за България с оглед финансовата подкрепа и чрез инструментите на ЕС. Стратегията обхваща 6 приоритетни области на интеграционната политика: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. В изпълнение на Заповед №1695/12.12.2012г. на Кмета на Община Враца бе сформиран Общински оперативен екип отговорен за процеса по изготвянето на Общински план за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012-2014г. При стартирането на процеса на областното планиране се осъществи координационно - информационна среща на кмета, с председателя на общинския съвет, териториалните структури на държавните институции; с местно базираните структури на централната власт; с НПО и гражданско-инициативните групи. На срещата се представиха целите, задачите и механизма на областното планиране и се уточни организацията на съвместната работа; представи се Общинският оперативен екип с неговите функции и задачи, фиксирани бяха сроковете и се изясниха формите и начините на комуникация между областния екип и всички заинтересовани страни.

Във връзка с гореизложеното беше изготвен Общински план за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012-2014г.

Във връзка с гореизложеното, предлагам проект за решение.


Приложение: 1. Общински план за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012-2014г.


Вносител:

Светозар Луканов

Зам.-кмет „Здравеопазване и социални дейности”


Изготвил:

Силвена Йончева

Старши експерт „Социални дейности”


Съгласувал:

Елена Михова

Главен юрисконсулт


Съгласувал:

Силвия Първановска

Директор Дирекция „Здравеопазване, социални и младежки дейности”


Проект!


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА


Р Е Ш Е Н И Е

....................................

от..........................2013г.


ОТНОСНО: Приемане на Общински план за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012-2014г.


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т


на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и в изпълнение на целите залегнали в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020г., приета от Народното събрание с Решение от 01.03.2012г.(ДВ, бр.21 от 13.03.12г.) и в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012 – 2020 година на Област Враца и при мотиви, подробно описани в докладната записка.


Р Е Ш И:  1. Приема Общински план за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012-2014г.

  2. Възлага на Кмета на Община Враца да предостави Общински план за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012-2014г. на Областния управител на Област Враца.Вносител:

Светозар Луканов

Зам.-кмет „Здравеопазване и социални дейности”

Свързани:

До общински съвет враца докладназаписк а iconДо общински съвет-враца докладназаписк а от Николай Горанов Коцев- председател на Общински съвет – Враца
Относно: Кандидатстване на Община Враца по приоритетна ос2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците”...
До общински съвет враца докладназаписк а iconДо общински съвет враца докладназаписк а
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „общински пазари” еоод – враца, собственост...
До общински съвет враца докладназаписк а iconДо общински съвет враца докладназаписк а
Пк за контрол по законосъобразността на актовете на общински съвет и общинска администрация, жалби и сигнали на гражданите и общинска...
До общински съвет враца докладназаписк а iconДо общински съвет-Враца докладназаписк а
От Комисия по култура, културно-историческо наследство и вероизповедания при Общински съвет-Враца
До общински съвет враца докладназаписк а iconДо общински съвет Враца докладназаписк а
Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Общински съвет – Враца по утвърдени правила на пк по здравеопазване,...
До общински съвет враца докладназаписк а iconДо общински съвет враца докладназаписк а
Във връзка с членството на Община Враца като юридическо лице в снц „офк ботев – враца”
До общински съвет враца докладназаписк а iconДо общински съвет-враца докладназаписк а
Председател на Комисията за разглеждане на предложенията за удостояване със звание „Почетен гражданин на Враца” за 2009 години и...
До общински съвет враца докладназаписк а iconДо общински съвет Враца докладназаписк а
Закона за движение по пътищата §1а, точка 2 и предвид периодично настъпващи поименни промени в състава на Общинска комисия по безопасност...
До общински съвет враца докладназаписк а iconДо общински съвет враца докладназаписк а от
Относно: Промяна на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Асен Златаров” гр. Враца
До общински съвет враца докладназаписк а iconЗаседание на общински съвет враца на 10 февруари 2011 г
Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на Общински Съвет – Враца...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом