Решение №10 гр. Раднево 01. 02. 2013 год
ИмеРешение №10 гр. Раднево 01. 02. 2013 год
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер41.09 Kb.
ТипРешение
източникhttp://rs-radnevo.org/CMS_ADM/images_content/R AND 259_12.rtf
Р Е Ш Е Н И Е № 10


гр. Раднево 01.02.2013 год.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Радневския районен съд в публичното заседание на единадесети януари двехиляди и тринадесета година, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ : Христина Вълчанова


с участието на секретаря Ж.М. и в присъствието на прокурора ….като разгледа докладваното от СЪДИЯ Вълчанова НАХД №259 по описа за 2012 г. на Радневския районен съд , за да се произнесе, взе предвид следното :


Производството е на основание чл.59 и сл. от ЗАНН, във връзка с чл.78 ал.1 т.2 от Закона за автомобилните превози..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- М. Ш.М. *** е депозирал жалба против НП №ххххххххх от хх.хх.ххххг.,издадено от господин Л. Г. Г.- и.д. началник ОО”КД-ДАИ” град С. З., с което за това, че на хх.хх.ххххг. около 11.10 часа в община Р. , село К. на паркинга на ТЕЦ 2 извършва превоз за собствена сметка (месо) по маршрут град С.-град С., видно от заповед №18 от хх.хх.ххххг. с автомобил товарен марка „хххххх” от категория 2 ,обозначен с табела „Превоз за собствена сметка” с рег № СНххххСА собственост на фирма „А. Ф.” ЕООД ,като водачът извършва превоз с горе описаното МПС от категория 2 ,което не е оборудвано с тахограф,за което и на основание чл.78 ал.1 т.2 от Закона за автомобилните превози му е наложено наказание глоба в размер на 1500 лева на основание чл.93в ал.23 предл.1 от Закона за автомобилните превози..

ВЪЗЗИВАЕМИЯ ИА „Автомобилна администрация”Областен отдел „КД-ДАИ” град С. З. не се явяват и не изпращат представител.

Съдът намира:

Факти по делото

При извършена проверка от И.М.Т. в качеството му на инспектор при ДАИ С. З. на хх.хх.ххххг. около 11.10 часа в село К. на паркинга на ТЕЦ 2М.Ш.М., като работник на фирма „А. Ф.”ЕООД извършва превоз за собствена сметка (месо) по маршрут град С.-град С., видно от заповед №18 от 10.07.2012г. с автомобил товарен марка „ххххххх” от категория 2 ,обозначен с табела „Превоз за собствена сметка” с рег № СНххххСА собственост на фирма „А. Ф.” ЕООД ,като водачът извършва превоз с горе описаното МПС от категория 2 ,което не е оборудвано с тахограф,за което и на основание чл.78 ал.1 т.2 от Закона за автомобилните превози му е наложено наказание глоба в размер на 1500 лева на основание чл.93в ал.23 предл.1 от Закона за автомобилните превози..


Като нарушение, както в акта ,така и в наказателното постановление е посочена разпоредбата чл.3§1 от Регламент 3821/85 във връзка с изр.последно от същата буква и във връзка с чл.78 ал.1 т. 2 от Закона за автомобилните превози.

В хода на съдебното следствие съдът е разпитал актосъставителя и свидетеля по съставянето на акта.Те установиха ,че акта е бил съставен в присъствието на нарушителя ,след което му е предявен, и същият го е подписал като е вписал ,че няма възражения по акта.Представена е разписка ,установяваща връчването на акта на нарушителя.

Наказанието е наложено за липсата на тахограф,въпреки задължаващата норма на Регламент 3821/85 година и разпоредбата на чл.78 ал.1 т.2 от Закона за автомобилните превози.

В жалбата е посочено едно единствено възражение и то не се споделя от съда.Да действително в разпоредбата на чл.3 от Регламент 561 от 2006г. се изключва поставянето на тахограф на превозни средства,които са с максимално допустима маса , непревишаваща 7,5 тона – но само когато са използвани за превоз на стоки с нетърговска цел.В случая обстоятелството , че било превозвано месо,собственост на търговеца от единия му склад до другия не изключва търговската цел на превоза.Още повече ,че видно от талона на автомобила същият е собственост на търговеца и в момента на проверката е бил управляван от работник на търговското дружество.Дейността извършвана от името и за сметка на търговеца е търговска.

Акта и наказателното постановление са издадени от компетентни органи ,в кръга на компетентността им и с необходимите реквизити по закон.Административното нарушение е извършено от нарушителя виновно.В разпоредбата на чл.93в ал.23 ЗавтП е предвидено:

(23) Водач, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или товари с моторни превозни средства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕИО) № 3821/85 или на AETR, които не са оборудвани с тахограф или монтираните на моторните превозните средства тахографи не са от одобрен тип, се наказва с глоба 1500 лв.

Т.е. върху размера на наказанието не може да се разсъждава ,защото той е фиксиран-1500 лева.нарушителя не отрича ,че е бил в качеството си на водач на МПС-то и че има сключен трудов договор със собственика на МПС-то.Само тези обстоятелства и осъществяването на превоз на месо,собственост на същия търговец са достатъчни за да се приеме за осъществена нормата на чл.93в,ал.23 от Закона за автомобилните превози.

Приетите по делото доказателства не бяха оспорени по никакъв начин от жалбоподателя, поради което съдът не може да не се съобрази с тяхната обвързваща доказателствена сила.

Съдът намира , че по същество следва да потвърди изцяло наказателното постановление ,като законосъобразно и правилно.

Водим от горното, съдът


Р Е Ш И :
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №хххххххххх от хх.хх.ххххг.,издадено от господин Л. Г. Г.- и.д. началник ОО”КД-ДАИ” град С. З., с което за това, че на хх.хх.ххххг. около 11.10 часа в община Р., село К. на паркинга на ТЕЦ 2 М.Ш.М. с ЕГН ********** ***, в качеството си на водач на МПС,извършва превоз за собствена сметка (месо) по маршрут град С.-град С., видно от заповед №18 от хх.хх.ххххг. с автомобил товарен марка „ххххххххххх” от категория 2 ,обозначен с табела „Превоз за собствена сметка” с рег № СНххххСА собственост на фирма „А. Ф.” ЕООД ,като водачът извършва превоз с горе описаното МПС от категория 2 ,което не е оборудвано с тахограф,за което и на основание чл.78 ал.1 т.2 от Закона за автомобилните превози му е наложено наказание глоба в размер на 1500 лева на основание чл.93в ал.23 предл.1 от Закона за автомобилните превози , КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО И ПРАВИЛНО.

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съд Стара Загора от съобщаването му на страните.


Съдия в Районен съд:

Свързани:

Решение №10 гр. Раднево 01. 02. 2013 год iconРешение №9 гр. Раднево 31. 01. 2013 год
Радневския районен съд в публичното заседание на eдинадесети януари двехиляди и тринадесета година, в състав
Решение №10 гр. Раднево 01. 02. 2013 год iconПриета с решение №223/15. 06. 2004 год.,взето с Протокол №14,изм и доп с решение №392/24. 11. 2004 год.,решешие №544/30. 03. 2005 год.,решение №548/30. 03. 2005 год.,решение №1404/25. 04. 2007 год изм с решение №73/30. 01. 2008 год.; изм и доп с решение №709/25. 11. 2009 г

Решение №10 гр. Раднево 01. 02. 2013 год iconРешение №6 гр. Раднево 14. 02. 2011 год
Радневският районен съд в публичното заседание на четиринадесети януари през двехиляди и единадесета година, в състав
Решение №10 гр. Раднево 01. 02. 2013 год iconРешение №54 гр. Раднево 19. 05. 2012 год
Радневския районен съд в публичното заседание на деветнадесети април две хиляди и дванадесета година, в състав
Решение №10 гр. Раднево 01. 02. 2013 год iconРешение №61 гр. Раднево 16. 05. 2012 год
Радневския районен съд в публичното заседание на двадесет и пети април двехиляди и дванадесета година, в състав
Решение №10 гр. Раднево 01. 02. 2013 год iconРешение №247 гр. Раднево 09. 11. 2010 год
Радневския районен съд в публичното заседание на двадесет и втори октомври, двехиляди и десета година, в състав
Решение №10 гр. Раднево 01. 02. 2013 год iconРешение №142 гр. Раднево 13. 08. 2012 год
Радневския районен съд в публичното заседание на двадесет и трети юли двехиляди и дванадесета година, в състав
Решение №10 гр. Раднево 01. 02. 2013 год iconРешение №18 гр. Раднево 25. 02. 2010 год
Радневския районен съд в публичното заседание на първи февруари през две хиляди и десета година, в състав
Решение №10 гр. Раднево 01. 02. 2013 год iconРешение №246 гр. Раднево 22. 10. 2010 год
Радневския районен съд в публичното заседание на двадесет и втори октомври,двехиляди и десета година, в състав
Решение №10 гр. Раднево 01. 02. 2013 год iconРешение №216 гр. Раднево 08. 11. 2011 год
Радневския районен съд в публичното заседание на десети октомври две хиляди и единадесета година, в състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом