До общински съвет – враца докладна записка
ИмеДо общински съвет – враца докладна записка
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер59.78 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.vratza.bg/userfiles/file/ObshtinskiSavet2011-2015/SesiiOSV/Sesiya22032013/03_DR_FLAG_
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


от инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца


Относно: Решение за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД – съфинансиране и дофинансиране


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Община Враца е бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” по изпълнението на четири договора за безвъзмездна финансова помощ, както следва:

1. Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-06/2010/007 от 03.06.2011 г., Проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, наричан Проект 1;

2. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/013 от 23.11.2011 г., Проект „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”,Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, наричан Проект 2;

3. Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-11/2011/007 от 31.01.2012 г., Проект „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център” ЕООД град Враца”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2010 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, наричан Проект 3;

4. Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/041 от 16.02.2012 г., Проект „ИСКРА - Иновативен Социален Комплекс от Резидентни Алтернативи”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, наричан Проект 4.

В момента проектите се изпълняват съгласно одобрените графици по Договорите за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) от ОПРР. В изпълнение на всеки един от проектите бяха избрани изпълнители на строително монтажните работи. Сроковете за изпълнение на същите са сравнително по-кратки от предвидените в ДБФП и голяма част от тях ще приключат още през 2013 г.

За осигуряване на междинните и окончателни плащания, в т.ч. съфинансиране и допълнително финансиране, е необходим паричен ресурс, който общината не може да осигури с бюджетни средства, поради което е необходимо да потърсим друга възможност за осигуряване на необходимите средства за завършване работата по проектите.

Фондът за органите на местно самоуправление „ФЛАГ” ЕАД е институция, създадена от Министерски съвет като инструмент на политика за регионално развитие, точно с цел преодоляване на проблеми с осигуряването на паричен ресурс за общините при финансиране на одобрени проекти в рамките на оперативните програми на ЕС.

Процедура за поемане на общински дълг е открита с Покана за обществено обсъждане, отправена до местната общност от Кмета на община Враца съгласно разпоредбите на чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 16 на Общински съвет - Враца. Обявленията са направени във вестник „Зов нюз” (от 13.02.2013 г.), електронна медия Модерна Враца (http://www.modernavratza.com от 12.02.2013 г.), официалния сайт на Община Враца (http://www.vratza.bg), както и на достъпно място в сградата на общината.

Общественото обсъждане се проведе на 19.02.2013 г. в Концертната зала на Община Враца в присъствието на 84 лица (чл. 7 от Наредба № 16 на Общински съвет – Враца, общественото обсъждане се счита за успешно проведено, когато са присъствали не по-малко от 70 души от поканените). Изготвен е протокол от проведеното обсъждане.

Съгласно процедурата за предоставяне на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България –ФЛАГ” ЕАД към документацията, свързана с Искането/исканията, се прилага Решение на Общински съвет за поемане на общински дълг чрез Фонд за органите на местното управление „ФЛАГ” ЕАД.


След проведените преговори с Фонда, на основание чл. 13. от Закона за общинския дълг Кметът на общината внася предложенията за поемане на дългосрочен и краткосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет и във връзка с гореизложените мотиви, предлагам на Вашето внимание Проект за решение за подписване на договор за кредит за осигуряване на съфинансиране и допълнително финансиране за реализацията на проектите по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.


Приложение: съгласно текста.


Вносител:

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Кмет на Община Враца


Съгласували:

инж. Красимира Георгиева

Зам.-Кмет „ЕФиОП”


Елена Михова

Главен юрисконсулт


Изготвил:

Виолета Божинова

Директор дирекция ПАПиМС


Проект!


О Б Щ И Н С К И СЪ В Е Т – В Р А Ц А


Р Е Ш Е Н И Е


№…………………

от………………....


Относно: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


На основание чл. 21 ал. 1 т.10 от ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на Община Враца относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг и при мотиви, подробно изложени в докладната записка


РЕШИ:

 1. Дава съгласие Община Враца да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме общински дълг с цел реализацията на проекти:

  • Превенция на риска от наводнения в Община Враца”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-06/2010/007 от 03.06.2011 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” Приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, наричан Проект 1;

  • „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/013 от 23.11.2011 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”,Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, наричан Проект 2;

  • „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център” ЕООД град Враца”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-11/2011/007 от 31.01.2012 г.,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2010 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, наричан Проект 3;

  • „ИСКРА - Иновативен Социален Комплекс от Резидентни Алтернативи”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/041 от 16.02.2012 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, наричан Проект 4,при следните основни параметри:

1.1. Максимален размер на дълга – 1 600 00,00 (един милион и шестстотин хиляди);

1.2. Валута на дълга – лева.

1.3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

1.4. Условия за погасяване:

1.4.1. Срок на погасяване – 65 (шестдесет и пет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

1.4.2. Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства

1.5. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

 1. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 2. Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг; 1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Враца да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.Вносител:

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Кмет на Община ВрацаСвързани:

До общински съвет – враца докладна записка iconДо общински съвет враца докладна записка
Общински съвет – Враца. Изборът се осъществява без предварителен подбор, по решение на общински съвет – Враца като съгласно чл. 28...
До общински съвет – враца докладна записка iconДо общински съвет – Враца докладна записка
Относно: Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на пк по...
До общински съвет – враца докладна записка iconДо общински съвет враца докладна записка
С решение №23 от 27. 12. 2011 г. Общински съвет – Враца откри процедура за провеждане на публичен подбор на кандидати за управител...
До общински съвет – враца докладна записка iconПроект! До общински съвет враца докладна записка от Петя Аврамова Председател на Общински съвет Враца Относно
Относно: Даване съгласие за получаване на банков кредит за оборотни нужди в размер на 200 хил лв на „бкс – Враца” еоод от „УниКредит...
До общински съвет – враца докладна записка iconДо общински съвет враца докладна записка
Общински съветник и Председател на пк по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет Враца
До общински съвет – враца докладна записка iconДо общински съвет враца докладна записка от д-р Костадин Шахов Кмет на Община Враца Относно
Относно: Изменение на Решение №959 по Протокол №72/19. 04. 2011г на Общински съвет Враца
До общински съвет – враца докладна записка iconДо общински съвет враца докладна записка
Председател на постоянната комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване...
До общински съвет – враца докладна записка iconДо общински съвет враца докладна записка
Председател на постоянната комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване...
До общински съвет – враца докладна записка iconДо общински съвет враца докладна записка
Председател на постоянната комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване...
До общински съвет – враца докладна записка iconПроект! До общински съвет враца докладна записка от Костадин Апостолов Председател на пк по финанси и бюджет към ОбС – Враца Относно
Относно: Допълнение на Решение №1077 по Протокол №78 от 01. 08. 2011г на Общински съвет – Враца
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом