Община Видин стартира проект за развитието на града
ИмеОбщина Видин стартира проект за развитието на града
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер37.13 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vidin.bg/wp-content/uploads/2012/07/statia12.docОбщина Видин стартира проект за развитието на града


На 23 юли 2012, в заседателната зала на Общински съвет – Видин се проведе Встъпителна пресконференция, посветена на началото на проект: „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Видин”. Проектът се изпълнява от Обединение „Център за интегрирано развитие на Видин“, а възложител е Община Видин.

Проектът се реализира чрез договор BG161PO001/1.4-07/2010/021 “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие – град Видин”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е с продължителност 30 месеца.

Изготвянето на интегрирани планове за градско развитие и възстановяване (ИПГВР) е пилотно за системата на регионалното развитие и планиране в Р. България.

Основната цел на плана е насочена към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Видин.

Конкретните цели на ИПГВР на гр. Видин са:

 • Да се определят зони за въздействие, които целят трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на градската зона и града като цяло.

 • Да се разработят интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за съответните зони, които да подпомогнат осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града, чрез реализация на проекти в градски територии, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции и подпомогнати от структурните фондове на ЕС.

 • Да се постигне синергия между действащи или в процес на актуализация стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми, в рамките на определените зони за въздействие.

Основен резултат от проекта ще бъде изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Видин, включващ три зони за въздействие.

Зоните за въздействие са обединени в три групи от следните типове:

 • Зона с преобладаващ социален характер е градска територия с преобладаващи жилищни функции.

  • Признакът за интегрираност на тези зони е обхващане на проблемите на обитаването (функция обитаване), отчитайки комплексното състояние на жилищната среда – степента на изграденост и състоянието на техническа и социална инфраструктура (функция обслужване), качествата на жизнената среда.

 • Зона с потенциал за икономическо развитие са градски територии с преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности с функционални характеристики и състояние на техническата инфраструктура, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващите, както и на новите икономически дейности, а също така и свободни територии с такова предназначение, определено с устройствените планове.

 • Зона на публични функции с висока обществена значимост могат да бъдат – централна градска част, централни пешеходни зони и други зони с налична или възможна концентрация на функции с публичен характер с висока обществена значимост, зони с преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции, както и наличие на сгради – недвижими културни ценности.

Признакът за интегрираност при този вид зони е обхващането на широк набор от проблеми, свързани с физическите и експлоатационни характеристики на публична среда, и тяхното отстраняване (инженерни мрежи, благоустрояване, озеленяване, обзавеждане, както и създаване условия за изграждане на други обекти, финансирани от други източници, но част от комплексната интервенция), ефектът от което ще засяга цялата или значителни части от градското население по отношение качеството на живот, екологическите и естетическите качества на жизнената среда, привлекателността на града и условията да стимулиране на икономическия растеж.

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Видни ще съдържа задължително поне една зона с преобладаващ социален характер, което е задължително условия за неговото изработване.

Стремежът е проектите в ИПГВР на гр. Видин да:

 • Допринесат за устойчивото и интегрирано развитие на града и за подобряване на качеството на живот, на жизнената и на работната среда;

 • Повишат привлекателността на региона за посетителите и инвеститорите;

 • Благоприятстват развитието на бизнеса и привлекат нови инвестиции или спомогнат за намаляване на социалните различия и за запазване на културната идентичност в града.

Поради заложените планове встъпителната пресконференция, оповестяваща старта на проекта предизвика висок интерес и даде начало на Общественото обсъждане, където гражданството и бизнес-елитът на гр. Видин дълго време дискутираха основните моменти от реализацията на проекта.Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-07/2010/021 “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие – град Видин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Видин и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Свързани:

Община Видин стартира проект за развитието на града iconНа пристанище видин еоод
Географското положение на града благоприятства развитието му като културен, търговски, транспортен и политически център
Община Видин стартира проект за развитието на града iconBg-видин: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Румен Лилов Директор Дирекция "УТ" при Община Видин, България 3700, Видин, Тел.: 094 609456,...
Община Видин стартира проект за развитието на града iconОбщина видин
Община видин, еик: 000159508, представлявана от Герго Гергов Кмет на общината и Ирена Горанова Началник отдел “фсд и Б“ в община...
Община Видин стартира проект за развитието на града iconBg-гр. Видин: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
Община Видин, пл. "Бдинци" №2, За: инж. Добромир Дилов Зам кмет на община Видин, Р. България 3700, гр. Видин, Тел.: 094 609414, e-mail:,...
Община Видин стартира проект за развитието на града iconДо Община Видин пл. Бдинци'' №2 гр. Видин ценовопредложение
Рехабилитация и ремонт, без да се променя конструкцията на пътното платно, на улици и пътища от транспортната мрежа на населените...
Община Видин стартира проект за развитието на града iconСтартира проект фотоволтаична централа –бурга
Стартира проект «фотоволтаична централа –бургас», който ще бъде изпъленен от Сдружение "Втори Шанс" в партньорство с Областна администрация...
Община Видин стартира проект за развитието на града iconОбщински съвет видин
Герго Гергов – Кмет на Община Видин, относно необходимост от сливане на управление на дейността на Направление „Социални услуги”...
Община Видин стартира проект за развитието на града iconОбщина видин
А именно, ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Видин, цялостно асфалтиране и текущ ремонт на улици в град Видин за следните...
Община Видин стартира проект за развитието на града iconОбявление
Община Видин, гр. Видин, площад “Бдинци” №2, телефон: 094 609483 на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка...
Община Видин стартира проект за развитието на града iconОбщински съвет видин
Относно: Предложение №08-00-39/06. 02. 2008 год от инж. Румен Видов, кмет на Община Видин, относно промяна на “Наредба за определяне...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом