Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг
ИмеПокана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер43.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rodopi-bg.org/docs/novini/pokana 19.02.2013.doc

Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг


ПОКАНА

За обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

Община Родопи – област Пловдив на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл.13 и 16 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания на Община „Родопи”- Пловдив, приета с Решение №766, взето с Протокол №48/16.09.2010г. на Общински съвет „Родопи”, уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица, че организира среща за обществено обсъждане на предложение за поемане на общински дълг за финансиране на проекти.

През второто тримесечие на 2013 г. Община „Родопи”- област Пловдив възнамерява да поеме дългосрочен общински дълг, който да използва за:

1.На основание чл.4, т.1 от Закона за общинския дълг Община „Родопи”- област Пловдив да съфинансира или да участва със собствени средства по сключен договор с МРРБ за проект „ Модерни училища за нашите деца" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PО001/1.1-01/2007/073 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали".

Целта на проекта е обновяването и модернизирането на образователната инфраструктура в Община „Родопи”, както и повишаването на нейното качество и ефективност. Създаването на подходящи условия за обучение и работа в общинските образователни институции, съизмерими с европейските, е водещ приоритет в управлението на Община „Родопи”. Развитието на образованието и свързаната с него инфраструктура е главен инструмент за устойчивото градско развитие. Максимална обща сума на проекта 4 617 685,94 лв.с ДДС.

Стойността на разходите за Община „Родопи” в рамките на проекта е 720 000 лв., които ще се използват за изпълнение на допълнителни количества строително-монтажни работи във всичките 6 (шест) училища, за доказване изпълнението на мерките по енергийна ефективност. Предлагаме за обсъждане с част от дългосрочния заем, Общината да участва със собствен принос в проекта в размер на 720 000 лв.(седемстотин и двадесет хиляди лева).

Начин на финансиране - безвъзмездна финансова помощ по сключения договор с МРРБ в рамките на максималната сума на проекта - 4 617 685,94 лв.с ДДС и собствен принос от страна на Община „Родопи”- 720 000 лв.

2. На основание чл.4, т.2 от Закона за общинския дълг, Община „Родопи”- област Пловдив да рефинансира съществуващ дълг по сключен на 18.10.2005г.Договор за поемане на дългосрочен дълг(банков кредит) между ТБ „Инвестбанк”АД и Община „Родопи”, при общ размер на кредита- 971 470 евро или 1 900 000 лв.(един милион деветстотин хиляди лева). Предлагаме за обсъждане с част от дългосрочният заем да се погаси остатъка по съществуващия кредит, който към 15.02.2013г. възлиза общо на 356 483 лв.

Цел на кредита – закриване на съществуващ кредит към „Инвестбанк”АД.

Стойност на разходитеобщо остатъчен кредит към 15.02.2013г. – 356 483 лв.

По договора за кредит не се дължат наказателни лихви и комисионни при предсрочно погасяване.

3. На основание чл.4, т.2 от Закона за общинския дълг, Община „Родопи”- област Пловдив да рефинансира съществуващ дълг – погасяване на стари задължения към доставчици по договори с Общината, които са наложили запори на бюджетната банкова сметка на община „Родопи”. Стойността на задълженията по наложените запори към 15.02.2013 г. възлизат общо на 5 923 517 лв. Предлагаме за обсъждане, с част от дългосрочният заем да се покрият задължения в размер на 5 923 517 лв.

Цел – С погасяването на стари задължения към доставчици, наложили запори върху бюджетната банкова сметка на общината се цели освобождаване на банковата сметка на Общината, постъпленията от Такса битови отпадъци. Наложените запори водят до нарушаване на бюджетната финансова автономия и дисциплина на Общината и невъзможност Общината да разплаща дейности като сметосъбиране и сметоизвозване, депониране и чистота, които се финансират целево от постъпленията от Такса битови отпадъци.

Стойност – общ размер на задължения по наложени запори – 5 923 517 лв.

Предвид изложеното по-горе, Община „Родопи”- област Пловдив възнамерява да поеме дългосрочен общински дълг при следните параметри:

1.Общ размер 7 000 000 лв.(седем милиона лева)

2.Вид на дълга – чрез банков заем по Закона за общинския дълг

3.Цели – финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност и рефинансиране на съществуващ дълг.

4.Обезпечения – общински недвижими имоти, които не са публична общинска собственост;

Като обезпечение по договора за инвестиционен кредит може да се учреди залог върху бъдещи вземания на общината от продажби на ипотекирани по настоящия договор за обезпечение недвижими имоти.

5.Срок на издължаване – не повече от 15 (петнадесет) години

6.Годишен размер на плащанията по дълга (главница, лихви, такси, комисионни и други плащания): за всяка отделна година не повече от 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

7.Максимален размер на лихвения процент – плаващ лихвен процент, съставен от база и надбавка, като:

- за лева – не повече от 7,5 % (SOFIBOR + надбавка);

- за чуждестранна валута – не повече от 7,5 % (EUROBOR + надбавка).

8.Максимален размер на такси, комисионни и други плащания:

такса за управление - не повече от 0,5 % годишно върху одобрения размер на кредита;

- такса ангажимент – не повече от 0,5 % годишно върху неусвоената част от кредита;

- такса за разглеждане на документите – до 0,1 % върху одобрения лимит, но не повече от 5 000 лв.(пет хиляди лева);

- такса за рефинансиране – до 2 % при рефинансиране от друга банка.

- такса при предсрочно погасяване – не се дължи.

Срещата за общественото обсъждане ще се проведе в заседателната зала на Общински съвет при Община „Родопи”- Пловдив на 06.03.2013 г.(сряда) от 16:00 ч.

Съгласно чл.16 от ЗОД, отправям покана за участие в обсъждането и до всички организации и дружества, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на Община „Родопи”- Пловдив.

Допълнителна информация по гореизложеното е на разположение на заинтересованите лица в Община „Родопи”- област Пловдив.

Съгласно чл.17 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания на Община „Родопи”- Пловдив, приета с Решение №766, взето с Протокол №48/16.09.2010г., писмени становища и предложения по темите на обсъждането могат да се подават и изпращат в срок до 3 (три) дни преди самото обсъждане в деловодството на общината – гр.Пловдив, ул.Софроний Врачански 1а и на електронна поща – municipality_rodopi@abv.bg .

 

Свързани:

Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг iconРешение на Общински съвет за поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране
Във връзка с предложение на Кмета на Община относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг
Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг iconПротоко л
Закона за местното самоуправление и местната администрация /змсма/ и чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг, общински съвет –...
Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг iconОбщински съвет балчик наредб а
Чл Настоящата Наредба определя условията и реда за провеждане на обсъждане от местната общност (наричано по-долу обществено обсъждане)...
Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг iconОбщински съвет елена
Относно: Поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност”, за съфинансиране на проект „Енергоефективна реконструкция...
Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг iconДо общински съвет – враца докладна записка
Относно: Решение за поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление...
Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг iconОбщинскисъвет гр. Кула решение №391
Община Кула №896 от 16. 03. 2011 год относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, на основание чл. 21,...
Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг iconДо общински съвет – враца докладна записка
Относно: Решение за поемане на кратросрочен общински дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България „флаг” еад
Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг iconОбщина силистра
Относно: Поемане на общински дълг за бюджетната 2008 г чрез ползване на банков заем
Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг iconОбщински съвет – априлци
Относно: Предложение с вх. № Дп 102 от 10. 11. 2008г от д-р Младен Пелов-кмет на Община Априлци относно поемане на краткосрочен общински...
Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг iconРеконструкция и доизграждане на паркова зона около речно корито на р. Тополница в централна градска част- гр. Копривщица
На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг Ви каним на обществено обсъждане за
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом