Част първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
ИмеЧаст първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Дата на преобразуване27.05.2013
Размер248.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://trambesh-lehliu.org/documents/27_N16 - okolna sreda.doc

НАРЕДБАза опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на община - Полски Тръмбеш

 

ЧАСТ ПЪРВА


Общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения


  Чл. 1. Тази Наредба урежда: обществените отношения, свързани с опазването на околната среда, контрола и управлението на факторите, които увреждат околната среда, предотвратяването и ограничанването на замърсяването и управлението на отпадъците. Правата и задълженията на всички физически лица, които живеят или временно пребивават на територията на общината и юридически лица, които осъщестяват дейност на територията на общината

Чл.2 /1/ Опазване на околната среда е комплекс от дейности, които са насочени към предотвратяване на деградацията на околната среда, към нейното възстановяване, запазване и подобряване на нейните компоненти, които са:

1. опазване чистотата на въздуха;

2. шумовото натоварване;

3. опазване на питейните води, поречията на реките и водните обекти;

4. опазване на земите и почвите;

5. опазване на парковете, градините, зелените площи и декоративната растителност, културните паметници;

6. опазване на биологичното разнообразие и горите ;

7. отглеждането на домашни животни;

/2/ Контролът върху състоянието на околната среда се състои в наблюдението на качествата на компонентите на природната среда и регистрирането на измененията в тях, както и в наблюдението на източниците на тези изменения.


Чл. 3. /1/ Управлението на отпадъците се състои в съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, както и формите на контрол върху тези дейности;

/2/ Контролът върху дейността по т.1 има за цел да определи условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, производствени, строителни и опасни отпадъци.


ГЛАВА ВТОРА


Опазване на компонентите на околната среда


Раздел първи

Опазване чистотата на атмосферния въздуха

  Чл. 5. /1/ Опазване чистотата на въздуха се гарантира със спазване на изискванията по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

/2/ Изискванията имат за цел опазване здравето на хората и защита на растенията и животните, природните и културни ценности от вредни въздействия при изменение качеството на атмосферния въздух в резултат на различни дейности.

/3/ Съблюдаването на изискванията, се гарантира чрез налагане на следните забрани:

1. изгарянето на неорганични и органични отпадъци;

2. изхвърлянето и изпускането на газове, вещества и материали, които водят до отделянето на неприятни миризми, съгласно Инструкция за определяне разпространението на неприятни миризми, утвърдена от Министерството на околната среда и водите по Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми.

Чл. 6. Във връзка с изискванията по чл.5, ал.1 от настоящата Наредба, собствениците на обекти с производствена дейност са длъжни да осигурят вентилационна и очистителна система на обекта, недопускаща замърсяване на въздуха в други сгради и обществени места.

Чл.7 /1/ При извършване на масови пръскания с химични и биологични препарати застрашаващи флората и фауната, лицата извършващи дейността да уведомят населението.

/2/ Уведомяването по ал.1 се извършва до 48 часа преди извършване на пръскането, чрез представяне на декларация обр.1 от поръчващия и извършващия дейността в съответното Кметство или Кметско наместничество в населеното място, а за град Полски Тръмбеш в общинска администрация, както и заплащане на такса, на основание Приложение №1 т.55 от Наредба №14/04.03.2003г. за определяне и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Полски Тръмбеш на ОбС Полски Тръмбеш.

/3/ В срок до 24 часа след декларираните данни по ал.2 длъжностните лица от Кметства, Кметски наместничества и Общинска администрация са длъжни да уведомят, населението чрез средствата за масова информация.


Раздел вториШумово натоварване


Чл. 8. Допустимите норми за шумово натоварване се изразяват в децибели, съгласно Хигиенните норми за пределно допустимите нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони /издадени от Министерство на здравеопазването/.

Чл. 9. С цел спазване на хигиенните норми по чл.8 и осигуряване на почивката и спокойствието на гражданите се забранява:

1. внедряването и експлоатацията на технически съоръжения и технологии, водещи до превишаване на хигиенната норма на шума от 60 децибела в границите на населените места;

2. демонстративното или групово шофиране на мотоциклети, мотопеди и автомобили по улиците на населените места;

3. форсирането на място на двигателите на моторнити превозни средства, както и продължителната им работа за повече от 5 минути на празен ход;

4. предизвикването на шум, независимо от произхода му, нарушаващ спокойствието на гражданите в часовете от 22.00 до 06.00 часа през обедната почивка от 14.00 до 16.00 часа.

5. използването на пиротехнически средства (пиратки) на обществени места по всяко време на денонощието.

 

Раздел трети


Опазване на питейните води, поречията на реките и водните обекти


  Чл.10. Използването, опазването, съхранението и почистването на питейните и отпъдъчните води се извършва по начин, който защитава здравето на населението.

Чл.11.Отпадъчните води в териториите без канализация се събират и обезвреждат съгласно санитарно-хигиенните и екологични изисквания от собствениците на съответните имоти.

Чл. 12 Гражданите, ползващи места за отдих по поречията на реките и около другите водоеми са длъжни да спазват общоприетите норми за опазване на околната среда.

Чл. 13. Забранява се:

1. къпането в забранените водни обекти на територията на общината;

2. отвеждането на непречистени отпадъчни води в открити изкопи и ями, както и разливането им по пътищата, в поземлени имоти на територията на общината

3. прането и използването на повърхностно-активни вещества във водните обекти, с изключение на специално определените за целта места;

4. миенето, чистенето, ремонтирането, гресирането и смяната на масла на моторните превозни средства извън определените за това места;

5. пускането на нови и експлоатацията на стари производства, при които се формират отпадъчни води без необходимите пречиствателни съоръжения;

6. отвеждането на непречистени отпадъчни води във водни течения, водоеми, подземни хоризонти или други водоприемници;

7. замърсяването на открити и закрити водоизточници за питейно-битови, промишлени и селскостопански нужди с промишлени и битови отпадъци, и опасни вещества;

8. замърсяването на влажните зони (заливните тераси) и бреговете на реките с отпадъци;

9. добивът на инертни материали от коритата на реките без разрешението на компетентните общински и държавни органи извън определените за тази цел места;

10. търсенето и проучването на подземни води, както и улавянето и ползването на пресни повърхностни или подземни води без разрешение от общински и държавни органи.


Раздел четвърти


Опазване на земите и почвите


Чл.14./1/ Земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за земеделски цели.

/2/ Предназначението на земеделските земи е за производство на растителна продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното плодородие и здравето на хората.

Чл. 15. Собствениците и ползвателите на земеделски земи са длъжни да ги опазват от замърсяване, заблатяване, вкисляване, ерозия и други увреждания, и да поддържат и повишават тяхното плодородие.

Чл.16. В своята дейност земеделските производители са длъжни да прилагат утвърдените за страната и региона добра земеделска практика (норми и дози на използваните органични и минерални торове, пестициди и растежни регулатори, съобразно Списък /приложение №1/ с цел:

1. да не замърсяват почвата, повърхностните и подпочвените води;

2. да произвеждат растителна и животинска продукция, която да отговаря на утвърдените хигиенни норми;

3. да спазват ограничителния режим на ползване на земите около санитарно - охранителните зони за питейно водоснабдяване.

Чл. 17. /1/ Всякакъв вид строителство върху земеделски земи се извършва само при условията на Закона за опазване на земеделските земи и Закон за устройство на територията.

/2/ Строителството на разрешен обект върху земи от I - VI категория се осъществява след отнемане, депониране и оползотворяване на хумусния пласт на почвата.

Чл. 18. Задължават се всички физически и юридически лица, извършващи дейности по инфраструктурни обекти (канали, проводи, траншеи) и извън територията на населените места, в едномесечен срок от приключване на дейността си, да възстановят почвения и хумусния пласт, растителната покривка.

Чл. 19. Забранява се:

1. нарушаването целостта на почвата и хумусния пласт, добиването на инертни материали и чимове от земеделските земи;

2.промяната или унищожаването на противоерозионни, хидромелиоративни съоръжения или трайни знаци на границите на имотите, или на опорната мрежа на плановете за земеразделяне в землищата.

  3. обработването, унищожаването и увреждане на полски пътища.

Раздел пети


Опазване на парковете, градините, зелените площи и

декоративната растителност, културните паметници


  Чл. 20. Обект на опазване на територията на общината са:

1. всички паркове, градини, зелени площи и декоративна растителност;

2. междублоковите пространства;

3. детски и спортни площадки;

4. зелените площи в околностите на населените места

5. поречията на реките;

6. зоните край микроязовирите;

7. зелените ивици и дървесни насаждения по улиците, пътищата и магистралите на територията на общината;

Чл. 21.Дълготрайната растителност в частните имоти се опазва от собствениците.

Чл. 22. Инвеститорите и изпълнителите на строителство са длъжни:

1.да имат писмено разрешение от Кмета на общината за отсичане на растителност, когато това се предвижда в проектите;

2.да внасят в общината обезщетение за предвидената за унищожаване растителност;

3. да вземат необходимите предпазни мерки за опазване на озеленените площи и декоративната и храстова растителност от повреди и наранявания;

4. да отстраняват за своя сметка всички причинени вреди на озеленените площи и декоративната растителност.

Чл. 23. С цел опазване на тези обекти се забранява:

1. отсичането и изкореняването на дървета, освен в случаите когато представляват заплаха за живота или собствеността на гражданите и безопасността на движението без разрешение от Кмета на населеното място;

2. унищожаването на зелените площи и насажденията;

3. по алеите и в тревните площи на парковете, градините, детските и спортни площадки и озеленените площи:

 • преминаването и паркирането на превозни средства;

 • преминаването и пашата на селскостопански животни;

4. събирането на резници, семена, плодове и билки в озеленените площи без разрешение от Кмета на общината;

5. уреждането на изложби и базари на открито в озеленени площи без заповед на Кмета на общината;

6. ваденето на чимове, изкопаване на пръст и други материали в зелените площи на населените места;

  7. ограждане на тротоари, улици и зелени площи с цел отглеждане на селскостопанска продукция;

8. изхвърляне по тротоари и зелени площи отпадъците от растителен произход;

Чл. 24.Не се допуска разкопаване на тротоари, улични платна и зелени площи за ремонт и свързване с подземни комуникации, ако не е разрешено от Общината и не е внесен депозит съобразно стойността на възстановителните работи.


Раздел шести


Опазване и ползване на биологичното разнообразие


  Чл. 25.Предмет на контрол е опазването на разнообразието от природни местообитания и видове от флора и фауна.

Чл. 26 Дивите растения и животни подлежат на опазване и разумно ползване.

Чл. 27. За защитените животински видове се забранява:

1. всички форми на умишлено улавяне или убиване с каквито и да е уреди, средства и методи на екземпляри в техните естествени области на разпространение;

2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;

3. унищожаване или вземане на яйца, дори в случаите когато те са изоставени, разрушаване, увреждане или преместване на гнезда, увреждане или унищожаване на места за размножаване и почивка;

4. вземане на намерени мъртви екземпляри;

5. притежаване, транспортиране, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.

Чл. 28. За защитените растителни видове се забранява:

1. бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин за унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение;

2. притежаване, транспортиране, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.

Чл. 29./1/Събирането, изкупуването, първичната обработка и търговията с билки от лечебни растения от общински горски фонд да се извършва след издаване на позволително от Кмета на Общината.

/2/ Позволителното по ал.1 се таксува по Наредба №14 на Общински съвет.

Чл.30./1/ Управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите се осъществява от Общината съвместно с Държавното лесничейство и Регионално управление на горите град Велико Търново

/2/ притежателите на вили, пчелини, парцели и други земеделски обекти, граничещи с горски фонд да поддържат негорима ивица;

Чл. 31. Забранява се, сечта и добиване на дърва за огрев и дървен материал на територията на общината без писмено разрешение от компетентните органи;

Чл. 32. Добивът на дървен материал от горите – собственост на общината се извършва съгласно устройствените проекти, планове и програми съгласно Решение на Общински съвет Полски Тръмбеш.


Раздел седми


Контрол при отглеждането на домашни животни


Чл. 33.Отглеждането на домашни животни и птици в границите на населените места се допуска при наличие на становище от Районна ветеринарно-медицинска служба, във законно изградени селскостопански постройки и съоръжение, отговарящи на хигиенните изисквания и при спазване на следния определен брой:


Максимално допустим брой за:

Гр.Полски Тръмбеш

За селата

- крави с приплодите

1

5

-биволици с приплодие

1

5

- овце с приплодите

5

30

- кози с приплодите

2

20

- свине майки с приплодите

1

5

- кокошки носачки

60

100

- пилета

100

1000

- шилета

5

20

- телета за угояване

2

10

- прасета за угояване

3

20

- зайци

50

100

- коне и мулета

1

2


Чл. 34. Отглеждането на птици и домашни животни във ферми извън населените места да става след отреждане и одобряване на площадки по съответния Законов ред.

Чл. 35. Собствениците са длъжни да подрязват крилата на летящите домашни птици.

Чл. 36. Забранява се:

1. отглеждането на кучета и котки в общи помещения на жилищните сгради;

2. свободното пускане на кучетата и домашни животни по улици, в парковете, в училищните райони, детските и спортни площадки, в районите на болничните заведения и други обществени места;

3. Ограждането на тротоари, улици и зелени площи с цел отглеждане на домашни животни и птици;

4. изхвърлянето на отпадъци от отглеждането на животни в съдове за твърди битови отпадъци.

Чл.37. Движението и събирането на животни да се извършва само по места , определени със заповед на Кмета на населеното място.

Чл.38. Умрелите животни се изхвърлят и зариват само на определени за целта места. 

Чл.39. Отпадъците от отглеждане на животни да се депонират от собствениците на животните само на определените от Общината за целта места.


Раздел осми


Условия и ред за събиране, в т.ч. и разделно, транспортиране и депониране на битови, производствени, строителни и опасни отпадъци


Чл.40. Този раздел третира - разделното събиране, превозване и депониране на следните видове отпадъци на територията на Община Полски Тръмбеш:

1. битови;

2. производствени ;

3. строителни;

4. опасни:

 • излезли от употреба луминесцентни и други лампи,

съдържащи живак;

- негодни за употреба батерии и акумулатори;

- отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

 • излезли от употреба автомобили.

Чл.41./1/ Финансирането на дейностите по управление на отпадъците се осъществява чрез събиране на такса смет и субсидиране от общинския бюджет и външни инвестиции.

/2/ Годишния размер на такса смет се определя от Общинския съвет, съгласно Закона за местните данъци и такси и Наредба №14 на Общински съвет.

/3/ Средствата по ал.1 се разходват за:

 • осигуряване на съдове за съхранение на битовите

отпадъци-контейнери, кофи и други;

 • събиране на битови отпадъци и транспортирането им до

депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

 • проучване, проектиране, изграждане, поддържане,

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;

 • почистване на улични платна, площадите, алеите,

парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Чл.42. Кметът на Общината планира, организира и контролира дейностите на събиране, транспортиране и депониране на твърди битовите отпадъци, строителни, производствени и опасни на територията на общината, а именно:

1. разработва програма за управление на дейностите по отпадъците в съответствие с изискванията на чл. 29 ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, която представя за приемане от Общинския съвет;

2. осигурява съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други и определя места за поставянето им;

3. организира и информира обществеността за определените от Общинския съвет места за събирането и съхранението на негодни за употреба:

 • луминесцетни и други лампи, съдържащи живак;

 • батерии;

 • акумулатори;

 • отработени моторни масла и нефтопродукти;

 • моторни превозни средства.

4. предотвратява изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и или създаването на незаконни сметища

5. организира извозването твърдите битови отпадъци, от съдовете за смет по всички улици и квартали на общината съгласно утвърден график.

6. организира почистването в това число и на сняг от уличните платна, площади, алеи, паркове, спирки на градски транспорт и други обществени места.

7. проучва възможностите за разделно събиране на битовите отпадъци;

Чл.43.Гражданите и ръководители на учреждения и на стопански и обществени организации се задължават:

 1. да поддържат имотите си в добро състояние и изискващ се

вид съгласно чл.179 ал.1 от Закона за устройство на територията, както и зелените площи, тротоари, градинки пред тях;

 1. да почистват снега, като го складират близо до бордюра,

както и отстраняването на ледените висулки пред имотите си;

 1. превозването на товари да става в подходящи превозни

средства – добре укрепени и защитени от разпиляване, за да се избегне замърсяването на пътищата и тротоарите;

 1. складирането на строителни материали да става на места,

определени от Общината или Кметствата срещу заплащане на такса по Наредба 14 на Общински съвет.

 1. Да организират стоварването и приготвянето на строителни

разтвори върху тротоарите и улиците само при наличие на разрешение и взети предпазни мерки.

Чл.44. Лицата, които при извършване на определена от тях

дейност образуват и/или третират отпадъци се задължават:

 1. да осигурят екологосъобразното обработване или

безопасното съхранение на отпадъците;

 1. да предприемат всички мерки за предотвратяване на

замърсяването, причинено от отпадъци, а при вече възникнало такова да премахнат последиците или да ги ограничат с оглед да не се допуска заплаха на човешкото здраве и околна среда;

 1. да опазват околната среда по смисъла на чл.3 от Закона за

опазване на околната среда, както и да спазват разпоредбите за охрана на труда.

 1. Да депозират в Община Полски Тръмбеш ежегодна справка

съдаржаща информация относно:

 • количество, състава и свойствата на отпадъците, които се

очаква да се получат;

 • разрешение за извършване на дейността по обработването

им и начините по които ще се извършва;

 • името на оправомощеното да извършва обработването

лице.

Чл.45. Лицата заявители на разрешение за строеж представят информация за количеството на производствените и опасни отпадъци, които ще се образуват след реализиране на инвестиционият проект, едновременно със заявлението по чл.144, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Чл.46.Транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения се извършват от притежателите им до определените за целта места, след платена такса съгласно Наредба 14 на Общински съвет Полски Тръмбеш.

Чл.47.Специализираните фирми извършващи събиране, извозване и депониране на твърди битови отпадъци са длъжни:

1.да депонират твърди битови отпадъци само в определените от Общината депа;

2.да не допускат препълване на съдовете и замърсяването

около тях;

3.да дезинфекцират и измиват периодично съдовете за твърди битови отпадъци.

Чл.48.Опасните отпадъци от производствени дейности се съхраняват, извозват и обезвреждат съгласно Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /обн.ДВ. бр.29/1999г./.

Чл.49.Лицата, извършващи продажба на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, на крайни потребители, са задължени да спазват Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминисцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминисцентни и други лампи, съдържащи живак /обн.ДВ бр.101/2000г./ и Решение №666/28.11.2002г. на Общински съвет Полски Тръмбеш.

Чл.50.Всички автосервизи, фирми и кооперации на територията на Община-Полски Тръмбеш да спазват определените в Решение №665/28.11.2002 г. на ОБС Полски Тръмбеш места за смяна на отработени масла и спазват указанията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти /обн.ДВ, бр.59/2000 г./.

Чл.51. Всички собственици на магазини предлагащи батерии и акумулатори да спазват определените в Решение № 664/28.11.2002г. на ОбС Полски Тръмбеш места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и указанията на Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминисцентни и други лаампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезлите от употреба луминисцентни и други лампи съдържащи живак /обн.ДВ,бр.101/2000г./.

Чл.52.Собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства, трябва да спазват изискванията на Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства.

Чл.53.Забранява се:

1.изхвърлянето по улиците, площадите, парковете, градините, поречията на рекита и деретата и други обществени места на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци;

2. влизането в районите на сметищата,освен в случаите на

изхвърляне на отпадъци.

 1. събирането и изнасянето на отпадъци извън района на

сметохранилището;

 1. изхвърлянето в съдовете за смет на умрели животни,

строителни материали, метални и други обемисти предмети;

 1. изхвърлянето в съдовете за смет на незагасена пепел и

въглени, избухливи и запалителни вещества, както и запалването на огън във варелите и контейнерите;

 1. ползването на варелите и контейнерите не по

предназначение, както и механичното им повреждане;

 1. преобръщането на кошчета и контейнерите;

 2. хвърлянето на угарки, кибритени и цигарени кутии,

автобусни билети и други книжни отпадъци, семки, фъстъци и други по тротоарите, улиците, площадите, стълбищата на сградите и други обществени места.

 1. Изхвърлянето на смет, отпадъци и други от балконите,

терасите и прозорците на сградите;

 1. Изхвърлянето на излезли от употреба луминисцентни и

други лампи съдържащи живак по тротоарите, улиците, площадите, стълбищата на сградите и други обществени места освен в упоменатите в Решение №666 / 28.11.2022 г. на Общински съвет гр.Полски Тръмбеш места;

 1. Смяната на отработените масла извън определените за

целта места.

Чл.54. Забраняват се други неупоменати в настоящия раздел дейности и действия, които причиняват замърсяване на тротоарите, улиците, междублоковите пространства и други обществени места.


ЧАСТ ВТОРА


КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ


Чл.55. Контрол върху състоянието на околната среда на територията на община Полски Тръмбеш се осъществява по отношение на:

1. опазване чистотата на въздуха;

2. шумовото натоварване;

3. опазване на питейните води, поречията на реките и водните обекти;

4. опазване на земите и почвите;

5. опазване на парковете, градините, зелените площи, дълготрайната декоративна растителност, културните паметници;

6. опазване на биологичното разнообразие, горите и защитените природни обекти;

7. отглеждането на домашни животни;

8. поддържане и опазване на чистотата в населените места и извън селищните територии;

Чл.56.Контролът върху състоянието на околната среда и управление на отпадъците се осъществява от Кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица - специалисти на общинската администрация, Кметовете на населените места и Кметските наместници.

Чл.57. Контролът е превантивен, текущ и последващ.

Чл.58. Превантивният контрол има за цел да не допусне замърсяване на околната среда над допустимите норми (нива) и увреждането й преди осъществяване на предлаганата и/ или планирана дейност:

1. в изпълнение на своите функции и с оглед постигането на целта на превантивния контрол, органите по чл.56 съставят предупредителни протоколи на физически лица, на управителни органи на юридически лица и на еднолични търговци;

2. в протоколите, съставени въз основа на предходната точка се отразяват фактите или обстоятелствата, които могат да доведат до наднормено замърсяване или увреждане на околната среда и се дават задължителни предписания за недопускане на отразените факти и/или обстоятелства;

3. предписанята от протокола по т. 2 са задължителни за проверявания.

Чл.59../1/ Текущият контрол представлява контрола на качеството на компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат (съгласно Приложение 1) и по изпълнението на издадените от община Полски Тръмбеш разрешителни.

/2/ Текущият контрол включва достъп до:

1. информация, свързана с производствената дейност на обекта, касаеща околната среда;

2. имоти и съоръжения, които могат да доведат или водят до наднормено замърсяване или увреждане на околната среда.

/3/ По време на извършването на текущия контрол,органите по чл. 56 съставят констативни протоколи. В тях се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срокове и отговорници за изпълнението им.

Чл. 60. /1/ Последващият контрол се осъществява чрез проследяване на изпълнението на предписанията, дадени от контролиращите лица по време на извършването на превантивния и на текущия контрол.

/2/ за осъществяване на последващия контрол длъжностните лица по чл.56:

1.съставят административно - наказателна преписка за нарушенията по тази Наредба и другите нормативни актове в областта на опазването на околната среда;

2. участват като актосъставители или свидетели в съдебни дела във връзка с обжалване на наказателните постановления и наложените глоби и санкции на съответните физически и юридически лица.

Чл.61. За осъществяване на своята дейност Общината взаимодейства с РИОСВ, ХЕИ, Държавно лесничейство, полицията и КАТ, както и други контролни органи работещи в сферата на опазването на околната среда и гражданите.

 


ЧАСТ ТРЕТА


Административно-наказателни разпоредби


  Чл.62 /1/ За всички причинени вреди по смисъла на тази Наредба виновните лица заплащат обезщетение.

/2/ Когато вредите са отстраними, обезщетението се определя съобразно необходимите разходи за възстановяване плюс наложената санкция.

/3/ Когато вредите са неотстраними, виновните лица заплащат в двоен размер определеното от общината обезщетение плюс наложената санкция.

Чл.63. /1/ За нарушения на Наредбата виновните се наказват с глоба:

 • за физически лица до 500 лв.,

 • за едноличните търговци до 1000 лв;

 • за юридическите лица до 5 000 лв.

/2/ За явно маловажни нарушения съгласно чл.53, т.8 и 9, установени при извършването им, длъжностни лица налагат на място, срещу квитанция, глоба от 2 лв., при отказ се съставя акт по Закона за административните нарушения и наказателния.

/3/ при повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба или санкция в двоен размер.

Чл.64./1/ Установяването на нарушенията по тази наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закон за административните нарушения и наказания.

/2/ Актовете за установяване на нарушения по тази наредба се съставят от длъжностните лица на общинска администрация, определени със Заповед на Кмета, кметовете на населените места и кметските наместници.

/3/ Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или от упълномощено от него лице, по предложение на лицата по ал.2 и чл.56.

Чл.65.Сумите, внесени от такси за замърсяване се разпределят съгласно Закона за опазване на околната среда и Наредбата за набиране, разходване и контрол на средствата по фондовете за опазване на околната среда.

Чл.66.Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закон за административните нарушения и наказания.

Чл.67. Не подлежат на обжалване наказателни постановления с които е наложена глоба до 10 лв включително.

Чл.68..Влезлите в сила наказателни постановления за глобите, които не са платени доброволно, се изпращат до Агенцията за държавните вземания за изпълнение.

 


Заключителни разпоредби
  § 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 15 от Закона за опазване на околната среда, чл.22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.19 от Закона за управление на отпадъците и чл.144 от Закона за устройство на територията.

§ 2.Настоящата Наредба отменя :

 • Наредба №2 за опазване на общинската собственост,

чистотата на населените места и контрол на селскостопанската продукция на територията на Община Полски Тръмбеш;

 • Наредба за поддържане, опазване на чистотата и

ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.

§ 3. За прилагане на Наредбата Кметът на общината, Кметовете на кметствата и Кметските наместници могат да издават заповеди и предписания.

§ 4. Прилагането на Наредбата се възлага на Кмета на общината, Кметовете на кметствата и Кметските наместници, и упълномощените длъжностни лица в общинската администрация .

§ 5. Наредбата може да бъде допълвана и променяна с решения на Общинския съвет.

§ 6. Наредбата влиза в сила 5 /пет/ дни след обявяването й в средствата за масова информация.

§ 7. Тази Наредба е приета с Решение №155 от 24.06.2004г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш.

 


 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:………………….

                                        /ТОТКА ЯНЕВА /

 


Приложение 1

към чл. 56

 

Задачи на Длъжностните лица

при осъществяване на текущия контрол

 

Задачи на длъжностните лица, в т.ч. проверки и наблюдения, както следва:

Въздух по отношение на:

Източници на неорганизирано изпускане на емисии.

Отлагане на вредни вещества от въздуха върху открити повърхности.

Източници на шум и други вредни фактори.

Източници на неприятни миризми.

Води по отношение на:

Качеството на повърхностните води.

Замърсяване на водоприемниците и подземните води при аварийни ситуации и залпови изпускания.

Спазване на режимите в санитарно охранителни зони на водоизточниците за питейно водоснабдяване.

Земите по отношение на:

Повърхностно замърсяване.

Увреждане/ нарушаване целостта на почвата и хумусния пласт.

Палене на стърнища.

Биологично разнообразие по отношение на:

Опазване на парковете, градините, зелените площи, декоративната растителност.

Опазване на горите.

Опазване на защитените природни обекти.

Контрол при отглеждането на домашни животни.

Чистота по отношение на:

1. Дейността на лицата, които образуват отпадъци.

 Актуализирана .................


Свързани:

Част първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците iconЗа управление на дейностите по отпадъците
Закона за опазване на околната среда (зоос) и чл. 29 от Закона за управление на отпадъците (зуо), според който програмите за управление...
Част първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците iconПрограма за
Закона за опазване на околната среда (зоос) и чл. 29 от Закона за управление на отпадъците (зуо), според който програмите за управление...
Част първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците iconПрограма за управление на отпадъците
Програмата за управление на дейностите по отпадъците се разработва на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване на...
Част първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки,...
Част първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал. 1, т. 3 от Наредбата за опаковките и отпадъците от...
Част първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал. 1, т. 3 от Наредбата за опаковките и отпадъците от...
Част първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки,...
Част първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки,...
Част първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки,...
Част първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом