Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич
ИмеОрганизиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер23.87 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/4__Opisanie.doc
ПЪЛНО ОПИСАНИE НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет: „Осигуряване на информация и публичност на проект „Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничен регион Констанца–Добрич – транспортна инфраструктура” (SMART)”, по Договор № 49417 от 28.06.2011 г., MIS-ETC Code 114 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.
Предвидената комбинация от дейности по визуализация ще информира общността, че проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г., която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Дейностите предмет на обществената поръчка продължават по време на целия период на изпълнение на проекта и включват:

  • Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич;

  • Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич;

  • Изработване на 500 броя информационни брошури/флаери; Информационните брошури ще представят целите, изпълнените дейности и резултатите от проекта;

  • Изработване на 6 броя табели;

  • Изработване на 6 броя билборда;

  • Изработване на 50 броя плакати;
  • Публикуване на 4 съобщения на интернет страницата на Община град Добрич, 4 публикации в местни медии, 2 публикации в регионални медии и 2 публикации в национални медии;


  • Организиране и провеждане на заключителна пресконференция.

Поръчката се извършва при стриктно спазване на изискванията за визуална идентичност, заложени в Наръчника за изпълнение на проекти и Наръчника за визуална идентичност по Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Изпълнителят се задължава да поддържа постоянна връзка с Възложителя относно правилата за визуализация, установени от Управляващия орган на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, поместени на http://cbcromaniabulgaria.eu/user/file/VIMJUNE2011.pdf

Поръчката се извършва в пълно съответствие с одобреното проектно предложение и одобрения бюджет на проекта. Изпълнителят се задължава да поддържа постоянна връзка с Възложителя относно съдържанието и правилното тълкуване на тези документи и да съгласува с Възложителя изпълнението на всички услуги, предмет на договора.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № 49417/28.06.2011.

Свързани:

Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич iconОрганизиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич
Община град добрич – гр. Добрич, ул. ”България“ №12, Булстат 000852932, представлявана от Кмет Детелина Николова, и Снежка Димитрова...
Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич iconДо община град добрич ул."България" №12 град добрич техническа оферта
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „изкърпване на уличната мрежа на град добрич“
Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич iconДо община град добрич ул."България" №12 град добрич ценово предложение
...
Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич iconПроект "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Добрич" Цели на Проекта
Подобряване състоянието на атмосферния въздух в град Добрич чрез намаляване нивата на замърсяванията с прах
Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Почетен гражданин на град Добрич” се проведе съгласно изискванията на Статута на символите на Община град Добрич, почетните звания...
Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич icon17 до община град добрич ул. "България" №12 град добрич техническа оферта
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “реновиране на пътни отсечки в град добрич: булевард...
Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич iconДо общински съвет град добрич докладназаписк а
Относно: Даване съгласие на “дкц- II- добрич” еоод град Добрич за теглене на банков кредит – тип Овърдрафт
Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град Добрич
Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на съдружниците и Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град...
Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич iconДоговор за доставка на кулинарна продукция
Община град Добрич със седалище и адрес на управление град Добрич, ул.”България” №12, булстат 000852932, представлявана от Кмета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом