Стандарт за оформяне на текстовете
ИмеСтандарт за оформяне на текстовете
Times New Roman
Дата на преобразуване16.10.2012
Размер27.03 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://slavistica.slovo.uni-plovdiv.bg/files/2011/02/Standart-za-oformjane-na-textove.doc


СТАНДАРТ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ТЕКСТОВЕТЕ


Научните статии да не превишават 15 стандартни страници, не повече от 27 000 знака.

Страниците да не се номерират.

Шрифт на основния текст: Times New Roman; подравняване: Justify, междуредие: Single, 12 pt. First line: 1, 25.

Ако в текста са използвани други шрифтове, те трябва да се изпратят като прикачени файлове на посочения електронен адрес. Докладът трябва да се изпрати прикачен като .doc файл на същия адрес.

Заглавието се изписва с големи букви (All caps), центрирано (Times New Roman; Bold, Single, 14 pt.), а под него (след един празен ред) с малки букви без съкращения – името, фамилията и работното място на автора (Times New Roman; Bold, Single, 12 pt.).

В началото на статиите се представя кратка анотация (Abstract) за проблематиката на работата на английски език (не повече от 6 реда). След нея на отделен ред се дават ключови думи (Key words) на английски. Големина на шрифта за анотацията и ключовите думи 10 pt., Normal, Single.

Цитирането на източниците в текста (фамилия на автора, година на изданието, двоеточие, страница) се дава в кръгли скоби, например (Караулов 1999: 43). Ако е сборник, се дава фамилията на редактора и годината на изданието и страницата, напр. (Димитрова, ред. 1998: 56).

Бележките към текста се дават под линия на всяка страница.

Библиографията се дава на края на статията. Най-напред вляво на страницата след пропускане на празен ред се написва Литература (Small caps, Bold, 12) и се поставя двоеточие. Пропуска се един ред. На следващия ред започва подреждането на авторите (в азбучна последователност, без номериране, Times New Roman; Single, 12 pt).

Оформянето става по следния начин: фамилия на автора (ако е сборник – фамилия на редактора), година на издаване (и двете Bold), двоеточие, шпация. (Фамилиите на автори, изписани на латиница, се транслитерират на кирилица.) След това се изписват фамилията и инициалите на автора (тук имената на латиница се изписват в оригинал), заглавието на текста (Italic), мястото на издаване (град), издателството и годината на издаване (издателството се въвежда след двоеточие).

Ако е цитирана статия, заглавието се дава в Normal, поставя се точка, след нея се пишат две наклонени черти и след тях се цитира заглавието на книгата или списанието (Italic), посочват се мястото и годината на издаване, при списанията  и броят (въведен с №), както и страниците на статията (с дълго тире, напр. 1525). Ако статията е от вестник, се слагат две наклонени черти и се дават заглавието, годината, броят (пише се №), датата, страниците.

При електронните източници първо се дава датата на публикуване (ако е посочена), след това датата на влизане в сайта, като сайтът се посочва в ъглови скоби, напр.:

http://www.belb.net/personal/zidarova/Chastici_i_morfemi.htm.

При повече публикации от един и същи автор в една и съща година след годината се слага буква а, б, в.

Срв. напр.:


Литература:


Георгиев 1985: Георгиев, Вл. Възникване на нови сложни глаголни форми със спомагателен глагол „имам“. // Вл. Георгиев. Проблеми на българския език. София: Изд. на БАН, 1985, 113137.

Димитрова, ред. 1998: Езиково съзнание. Ред. Ст. Димитрова. София: Наука и изкуство, 1998.

Карагьозова 1998: Карагьозова, Сн. Езикът на рекламата. // Езиково съзнание. Под ред. на Ст. Димитрова. София: Наука и изкуство, 1998, 289315.

Караулов 1999: Караулов, Ю. Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. Москва: ИРЯ РАН, 1999.

Станкова, Харлакова 1991: Stankova, E., I. Harlacova. English idioms. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1991.

Харалампиев 1981: Харалампиев, Ив. Старобългарските средства за изразяване на бъдещи действия и съвременните форми за бъдеще време. // Български език, 1981, № 2, 116122.

Шепърд 1998: Sheppard. L. Father Involvement Shows Positive Outcomes. 13 April, 1998. University of Illinois at Urbana-Champaign. 29 July, 1999 .


Ако статията е от вестник, оформлението е следното:

...// Литературен глас, V, № 161, 24.ІХ.1932, с. 4.


Свързани:

Стандарт за оформяне на текстовете iconТема: строителство, строителен контрол
Стандарт 74 в. Стандарт 75 в. Стандарт 75 в. Стандарт 75 в. Стандарт 75 в. Стандарт 76 в. Стандарт 76 в. Стандарт 76 в. Стандарт...
Стандарт за оформяне на текстовете iconКонспект по български език и литература
Текстове документи. Функции и структура. Задължителност и избор на езиковите средства в текстовете документи. Извличане на информация...
Стандарт за оформяне на текстовете iconБългарски стандарт бдс
Този стандарт е официално издание на български език на европейския стандарт en 50216-10: 2009
Стандарт за оформяне на текстовете iconБългарски стандарт бдс
Този стандарт е официално издание на български език на европейския стандарт en 62058-11: 2010
Стандарт за оформяне на текстовете iconБългарски стандарт бдс
Този стандарт е официално издание на български език на европейския стандарт en 16001: 2009
Стандарт за оформяне на текстовете iconПрактическа инструкция за оформяне на документи в администрацията Настоящата практическа инструкция описва общите правила за оформяне на
Настоящата практическа инструкция описва общите правила за оформяне на документите в администрацията
Стандарт за оформяне на текстовете iconТекстовете с червен цвят – Ново предложение за изменение и допълнение на Наредбата. Текстовете в синьо изменение и допълнение на Наредбата, прието на заседание на групата
Текстовете в синьо изменение и допълнение на Наредбата, прието на заседание на групата
Стандарт за оформяне на текстовете iconТекстовете с червен цвят – Ново предложение за изменение и допълнение на Наредбата. Текстовете в синьо изменение и допълнение на Наредбата, прието на заседание на групата
Текстовете в синьо изменение и допълнение на Наредбата, прието на заседание на групата
Стандарт за оформяне на текстовете iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен стандарт за финансово отчитане 10, Международен стандарт за финансово...
Стандарт за оформяне на текстовете iconМеждународен счетоводен стандарт 40
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом