До управителния съвет на националния съюз на юрисконсултите отче т от иван стоянов заместник-председател на нсю и пламена коцева – член на ус на нсю относно
ИмеДо управителния съвет на националния съюз на юрисконсултите отче т от иван стоянов заместник-председател на нсю и пламена коцева – член на ус на нсю относно
Дата на преобразуване26.05.2013
Размер56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsu-bg.org/infbase/News_09-10-2009.doc
ДО

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ

НА ЮРИСКОНСУЛТИТЕ


О Т Ч Е Т


ОТ ИВАН СТОЯНОВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСЮ

И ПЛАМЕНА КОЦЕВА – ЧЛЕН НА УС НА НСЮ


относно: участие в заседание на Борда на директорите на Европейската асоциация на юристите в предприятията (ECLА) в Букурещ на 9 октомври 2009г.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


1. В изпълнение на Заповед № 37/06.10.2009г. на председателя на Националния съюз на юрисконсултите взехме участие в заседанието на Борда на директорите на Европейската асоциация на юристите в предприятията (ECLА), проведено на 9 октомври 2008 г. в Букурещ, Румъния.

2. Заседанието беше открито от президента на ECLA г-н Han Kooy. Той благодари на домакина на форума - Forumel Electronic al Consilleritor Juridici din Romania и на неговия ръководител Dan Stoica за организирането на тази среща, която се проведе в румънския Американски университет в Букурещ. Приветствие поднесе и декана на Юридическия факултет. В самия университет се обучават над 4 000 студенти, а преподавателите са както от САЩ, така и от европейски страни.

3. В доклада си президентът на ECLA Han Kooy се спря на основните въпроси в дейността на организацията. Както този доклад, така и изказванията на присъстващите представители на националните организации – членове на ECLA бяха насочени към търсене на начини на преодоляване на възникнали в последните месеци проблеми на ECLA.

От друга страна, като положително явление се посочи желанието на организации от други държави да развиват сътрудничество с ЕCLА и да станат нейни членове. Такъв е случаят с финландската организация (Finnish Organization of Industry Lawyers), която e провела активни преговори с ръководството на ЕCLА с оглед на скорошното й приемане.

От страна на асоциацията на юрисконсултите в Руската федерация също е имало проявен интерес и са били водени разговори по темата, като от страна на ECLА са поставени някои условия, сред които и изработването на Етичен кодекс от руските колеги.

При тези срещи е било подчертано, че ECLА има и ще има характер на „umbrella organization”, т.е. организация, която обединява национални европейски организации на юристите в предприятията и именно като такава съдейства за тяхното професионално обучение и спомага за осъществяване на връзки между тях. Не се предвижда обаче индивидуално членство в ECLA, каквито идеи понякога са се лансирали.

В тази връзка се оформи дискусия какви да са пределите за разширяването на ECLA. На срещата беше възприета тезата, че като общоевропейска организация тя би могла да включва държавите, които са членове на Съвета на Европа (Council of Europe), т.е. и такива страни като Беларус, Молдова, Армения, Грузия и др. Към настоящия момент обаче въпросът за тяхното членство не е актуален и затова на срещата прозвучаха редица призиви на този етап организацията да се съсредоточи към решаване на собствените си проблеми и към консолидацията си. Успешното решаване на тези задачи ще повиши и притегателната й сила за нови членове.

4. Въпросът за консолидацията е наистина много актуален и в тази връзка ръководството на ECLA беше изпратило по електронна поща до всички национални организации специално разработен документ- т.н. Бяла книга „Quo Vadis ECLA”. Тя има програмен характер и в нея са очертани както текущите проблеми, така и насоките на развитие на организацията и начините за постигането на целите й.

5. В откровен дух в експозето си г-н Han Kooy разгледа проблемите, които са се създали в ECLA в последните месеци. Те са свързани и с дискусията относно освобождаването на г-н Francesco Benigni от длъжността му на генерален мениджър на ECLА и заемането на този пост от г-н Paul de Jonge. Този период се характеризира с такива събития като официалното оттегляне от дейността на ECLА на една от нейните водещи организации с най-много членове - Law Society of England & Wales, както и предстоящото прекратяване на договора за спонсорство с Eversheds, извършено по инициатива на британското сдружение. Именно Evershed досега се явяваше най-големият спонсор на ECLА и това прекратяване също поражда притеснения.

Представителите на съответните национални организации г-н Peter Kriependorf, (Германия), г-н Jean Cattaruzza (Белгия), г-жа Gjertrud Helland (Норвегия), г-жа Mary O’Connor (Ирландия) и г-н Dan Stoica (Румъния) изказаха различни идеи относно възможността за връщане на колегите от Великобритания, като в същото време се запази и добрия мениджмънт на ЕCLA. Прие се да се възложи на г-н Peter Kriependorf да влезе във връзка с г-н Edward Smethurst от правната организация на Англия и Уелс с цел изглаждане на висящите въпроси.

6. Специално внимание заслужава да се отдели на въпроса за промените в устава на ECLA, който беше в дневния ред и на това заседание.

Тук специално следва да се подчертае приносът на Националният съюз на юрисконсултите в България (НСЮ). Този факт е отбелязан и в официалния протокол на ЕCLA за срещата в Букурещ.

Преди срещата председателят на НСЮ г-жа М. Странджанска организира и ръководи многократни срещи с представителите на НСЮ, които взеха участие в срещата в Букурещ, с оглед изработване на позиция на българската страна по предложените промени в устава. В резултат на това беше изготвено становище на НСЮ по всички предлагани промени в устава. То беше оформено в писмен вид и раздадено на участниците на заседанието в Букурещ.

Предложените от НСЮ промени бяха обсъдени член по член от всички присъстващи. Въпросът за промените в устава беше в дневния ред и на предишни заседания на Борда на директорите на ECLA. Те са обусловени както от измененията на релевантния белгийски закон от 25 октомври 1919 (с изменения през 1954 г.и 2002 г.), който е приложим в случая поради факта, че ECLА е регистрирана съгласно изискванията на белгийското право, така и с оглед развитието на самата организация.

За приемане на промени в устава се изисква квалифицирано мнозинство от три четвърти от националните организации – членове на ECLA. На заседанието беше установено, че необходимият кворум за приемане на промените е налице, защото някои от присъстващите участници представляваха не само своята организация, но по пълномощие и друга (напр. г-жа Gjertrud Helland представляваше освен норвежката и датската национална организация).

Именно приемането на промените в устава може са изтъкне като големият успех на заседанието в Букурещ.

Сред най-основните нови моменти в промените са създаването на нови органи - Общо събрание и генерален мениджър и ясното дефиниране на техните правомощия..

7. Работата на заседанието се характеризираше и със стремеж на участниците да търсят конкретни мерки за решаване на проблемите.

В експозе относно финансовия отчет г-н Petr Smelhaus, ковчежник на ECLA, отбеляза, че за съжалание на 31 декември 2009 ще се прекратят договорите за спонсорство с Eversheds и Ius Laboris. Продължават обаче договорните връзки с друг спонсор - Law Europe. От един от новите спонсори - Lexis Nexis Martindale Hubbеll - също се очаква финансова подкрепа през следващата година.

Въпреки това финансовото положение на ECLA е обезпокоително и поради това се взе решение да се намалят за 2010г. с петдесет на сто бюджетните разходи на ECLA за уеб –страницата и за възнаграждението на генералния й мениджър.

8. В края на заседанието беше дадена думата на представителите на всяка национална организация да очертае накратко дейността й за времето след последното заседание на ECLА във Варшава.

От страна на НСЮ бяха посочени основните прояви, определящи дейността на НСЮ за този период, като напр. успешно проведеното на 20 юни 2009г. Общо събрание/Конгрес на НСЮ, на което бяха приети изменения и допълнения в Устава на съюза, даващи възможност и за колективно членство.

От другите национални организации направи впечатление изказването на френския представител Alain-Marc Irissou относно провежданата понастоящем правна реформа във Франция, при която ще се създаде обща професионална правна организация както на адвокатите, така и на юрисконсултите, които ще имат еднакви права.

9. На самото заседание в Букурещ не бе прието решение къде ще се проведе следващото заседание на организацията, а се прие ръководството да се свърже с националните организации с оглед решаване на този въпрос според техните възможности. Допълнително е взето решение следващото заседание на ECLA да бъде през пролетта на 2010 г. в столицата на Литва град Вилнюс.

10. В заключение следва да се изтъкне отличната организация на срещата. В колегиална атмосфера можехме да разискваме редица въпроси и да защитим позицията на НСЮ.


Изготвили отчета:


ИВАН СТОЯНОВ


ПЛАМЕНА КОЦЕВА
Свързани:

До управителния съвет на националния съюз на юрисконсултите отче т от иван стоянов заместник-председател на нсю и пламена коцева – член на ус на нсю относно iconНационален съюз на юрисконсултите гр. София – 1000, ул. „Пиротска №7, тел./факс 02/983 25 18
Уважаеми колеги, каним Ви на пролетните екскурзии, организирани от Националния съюз на юрисконсултите /нсю/ с лицензирани туроператоски...
До управителния съвет на националния съюз на юрисконсултите отче т от иван стоянов заместник-председател на нсю и пламена коцева – член на ус на нсю относно iconНационален съюз на юрисконсултите гр. София – 1000, ул. „Пиротска №7, тел. 02/983 25 18
Управителният съвет на Националния съюз на юрисконсултите има удоволствие да Ви покани за участие в представянето на Програмата за...
До управителния съвет на националния съюз на юрисконсултите отче т от иван стоянов заместник-председател на нсю и пламена коцева – член на ус на нсю относно iconНационален съюз на юрисконсултите
Каним Ви на екскурзиите, организирани за Вашето добро настроение от Националния съюз на юрисконсултите
До управителния съвет на националния съюз на юрисконсултите отче т от иван стоянов заместник-председател на нсю и пламена коцева – член на ус на нсю относно iconОтчет за участието на представители на Националния съюз на юрисконсултите в Общо събрание на Европейската асоциация на юрисконсултите /е cla
Отчет за участието на представители на Националния съюз на юрисконсултите в Общо събрание на Европейската асоциация на юрисконсултите...
До управителния съвет на националния съюз на юрисконсултите отче т от иван стоянов заместник-председател на нсю и пламена коцева – член на ус на нсю относно iconДо общински съвет гр. Добрич докладна записка от Иван Мандев – Председател
Относно: Заявление от Иван Николов Стоянов до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения
До управителния съвет на националния съюз на юрисконсултите отче т от иван стоянов заместник-председател на нсю и пламена коцева – член на ус на нсю относно iconНационален съюз на юрисконсултите
Националният съюз на юрисконсултите е създаден през 1990 г непосродствено след промените в страната. Съюзът е неправителствена организация,...
До управителния съвет на националния съюз на юрисконсултите отче т от иван стоянов заместник-председател на нсю и пламена коцева – член на ус на нсю относно iconЖури за първото издание на националния литературен конкурс "георги давидов" 2005 Председател
Председател: Николай Петев – председател на Управителния съвет /УС/ на Съюза на българските писатели / сбп
До управителния съвет на националния съюз на юрисконсултите отче т от иван стоянов заместник-председател на нсю и пламена коцева – член на ус на нсю относно iconАсоцииран член на cefic и eceg
Орговорност и грижа за България и като заместник-председател на Управителния съвет на Българската камара на химическата промишленост...
До управителния съвет на националния съюз на юрисконсултите отче т от иван стоянов заместник-председател на нсю и пламена коцева – член на ус на нсю относно iconВтората пенсия
Дикран Тебеян, заместник – председател на Българската стопанска камара и председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен...
До управителния съвет на националния съюз на юрисконсултите отче т от иван стоянов заместник-председател на нсю и пламена коцева – член на ус на нсю относно iconБиография Стафан Нилсон
Ангажиран в студентския политически живот на Гьотеборг и Стокхолм (1969-1971 г.) като заместник-председател на студентския съюз на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом