С Решение №25 по Протокол №56 от 28. 01. 2010
ИмеС Решение №25 по Протокол №56 от 28. 01. 2010
Дата на преобразуване25.05.2013
Размер47.74 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.mgmst.com/HTMLContent/Resources/Files/NOAMTCUPSO.doc
Раздел III.

Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, общежития и други общински  социални услуги

Чл. 38. За ползване на детски ясли и детски градини от  родителите или настойниците се събират месечни такси, съгласно  Приложение № 2.

Чл. 39. (1) Не се заплаща такса за:
1. (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) деца, чиито родител/родители са със 71 на сто и с над 71 на сто трайно намалена работоспособност, деца пълни сираци, децата на загинал/и родител при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;
2. (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба  за медицинската експертиза на работоспособността, приета с ПМС  № 99 от 31.05.2005 г. Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на подадено заявление от единия от родителите или настойника и медицинска експертиза, издадена на основание и по реда предвиден в наредбата;
3. третото и следващи деца на многодетни родители.

Чл. 40. (1) (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) В детските градини/ясли посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано с предварително писмено уведомяване от родителите/настойниците в рамките на общо 30 (тридесет) работни дни от 15 септември на текущата година до 31 май на следващата година. За времето, през което детето не е посещавало детска градина/ясла, не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.

(2) (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Не се заплаща такса за времето, в което детската ясла, детската градина или отделна група в тях не работи поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини. Когато в детските заведения се провеждат санитарно-хигиенни дейности, включително от 01 юни до 31 август, както и ваканциите, определени със заповед на министъра на Министерството на образованието, младежта и науката за съответната учебна година, родителят/настойникът подава заявление за времето, през което детето ще посещава детското заведение и заплаща такса за заявените дни.
(3) Не се заплаща такса при отсъствие на дете поради заболяване, удостоверено с медицински документ.
(4) (изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; доп. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Месечната такса намалена при условията на ал. 1 или ал. 3 не може да бъде по-ниска от 50 на сто от размера, определен с  настоящата наредба и има характер на абонамент.
(5) (заличена с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Дните, през които детето е отсъствало поради заболяване при условията на ал. 3 не се включват в базата за изчисляване   на дължимата месечна такса по ал. 4


Чл. 41. (1) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1.  деца с един родител;
2. (заличена с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) деца чиито родител отбива военна служба;
3. (доп. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) деца единият от родителите на които е учащ, редовен студент или редовен докторант.
(2) За деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 на  сто намаление за първото и със 75 на сто за второто дете.
(3) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.
(4) (изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от  12.04.2007; изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 3 могат да се прилагат едновременно.

Чл. 42. (1) (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) При ползване на преференциите по чл. 39 и чл. 41 родителите/настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с необходимите документи. Когато в детско заведение са приети близнаци поредността им се определя с копие от удостоверение за раждане, издадено от отдел "Гражданско състояние" на общината по месторождение на децата.
(2) (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) В случаите по чл. 41, ал. 1, т. 1, когато бащата е неизвестен, към документите по ал. 1 се прилага дубликат на удостоверението за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.
(3) Освобождаването от такса или заплащането й в намален   размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите по ал.1  

Чл. 43. (1) За ползване на детски кухни се събира дневна такса   съгласно Приложение № 2.

(2) Таксата се заплаща с 50 % намаление за:

1. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени   възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба  за медицинската експертиза на работоспособността;

  2. деца с един родител;

3. деца, чиито родител отбива военна служба;

4. деца, на  които един от родителите е редовен студент или  редовен докторант;

5. трето и следващи деца на многодетни родители;

6. деца пълни сираци;

7. деца, единият от родителите на които е с над 71 % трайно намалена работоспособност.

Чл. 44. Учениците, които ползват общежития заплащат месечната  такса в размер съгласно Приложение № 2. 

Чл. 45. Лицата, ползващи услугите в системата на домашен  социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на 60 на   сто от личните им доходи.

Чл. 46.  (1)  Месечната такса по чл. 45 не може да надвишава  реалната издръжка на едно лице.

(2) Таксата по ал. 1 се изчислява пропорционално на времето,   през което лицето е ползвало социални услуги.

Чл. 47. Реалната издръжка на едно лице включва  разходите за  храна, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за  разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация  и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от  местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл. 48.  Ветераните от войните, ползващи услуги на домашен социален патронаж заплащат месечна такса в размер на 30 на сто  от получаваната от тях пенсия или сбора от пенсиите без   добавките, изплащани към тях.

Чл. 49. Военноинвалидите, ползващи услуги на домашен социален   патронаж заплащат месечна такса в размер на 30 на сто от  размера на определената такса.

Чл. 50. (1)(изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от  12.04.2007 г.) Не се събира такса от лицата ползващи услугите    в системата на домашен социален патронаж, които нямат лични  доходи и спестявания.

(2) В случаите, когато лицето няма лични доходи или те не  достигат да заплати дължимата такса, но има спестявания, вземания, дялови участия и ценни книжа разликата ежемесечно се   погасява от тях.

Чл. 51. Лицата, сключили договор за предоставяне на   собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане, ползващи услуги на домашен социален патронаж заплащат месечна    такса в размер на реалната издръжка.

Чл. 52. Месечната такса дължима от починали лица без наследници, ползвали услугите на домашен социален патронаж се  опрощава от Столичния общински съвет по предложение на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, въз основа на доклад на директора на ОП “Социален патронаж”.

Чл. 53. За настаняване в заведение или помещение за  отрезвяване се събира такса на ден съгласно Приложение № 2.

Чл. 54. Таксите по този раздел се начисляват и събират от  длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в  общинския бюджет до 10-то число, а тези по чл. 45, чл. 48 и   чл. 49 до 25-то число на следващия месец. 

Чл. 55 Когато сумите по този раздел не покриват реалната  издръжка на заведенията разликата е за сметка на бюджета на  Столична община.

Свързани:

С Решение №25 по Протокол №56 от 28. 01. 2010 iconРешение
Рп на соап, одобрен с Решение №58 по Протокол 58 от 11. 02. 2010 г и Годишната програма за работа на сопф, приета с решение 105 по...
С Решение №25 по Протокол №56 от 28. 01. 2010 iconЗапове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г
Протокол №15/23. 12. 2008 г., Решение №58, Протокол №5/08. 04. 2005 г., Решение №97, Протокол №6/30. 04. 2010 г и Решение №44, Протокол...
С Решение №25 по Протокол №56 от 28. 01. 2010 iconЗа преместваемите обекти в териториалния обхват на община руен
Приета с Решение №252 от Протокол №27/29. 06. 2010 г., изм и доп с Решение №283 от Протокол №29/12. 10. 2010 г
С Решение №25 по Протокол №56 от 28. 01. 2010 iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми
Г., решение №148, взето с протокол №12 от 13. 05. 2010 Г., решение №440, взето с протокол №31 от 25. 11. 2010Г., решение №505, взето...
С Решение №25 по Протокол №56 от 28. 01. 2010 iconНаредб а
Решение №7 по Протокол №12 на Обс попово от 22. 06. 2004 г., изм с Решение №455 по Протокол №34/30. 04. 2010 г.; изм с Решение №143...
С Решение №25 по Протокол №56 от 28. 01. 2010 iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми
Решение №119, протокол №11 от 22. 04. 2010Г., решение №148, протокол №12 от 13. 05. 2010Г., решение №440, протокол №31 от 25. 11....
С Решение №25 по Протокол №56 от 28. 01. 2010 iconПроект наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им
Г., изм. С решение №462 от 14. 12. 2006 Г., изм. И доп. С решение №385 от 13. 11. 2008 Г., изм. И доп. С решение №20, взето с протокол...
С Решение №25 по Протокол №56 от 28. 01. 2010 iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското
На общински съвет пловдив, изменена с решение №226, взето с протокол №11 от 11. 06. 2009Г., Решение №119, протокол №11 от 22. 04....
С Решение №25 по Протокол №56 от 28. 01. 2010 iconОбщина елена наредба
Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31. 01. 2006 г., Решение №36/27....
С Решение №25 по Протокол №56 от 28. 01. 2010 iconОбщина пловдив
Нрпурои, приета с Решение №172 / 27. 05. 2010 г., изм и доп с Решение №225 / 24. 06. 2010 г., Решение №73 / 17. 03. 2011г и Решение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом