Конкурса могат да бъдат училища, детски градини, обединени детски комплекси
ИмеКонкурса могат да бъдат училища, детски градини, обединени детски комплекси
Дата на преобразуване25.05.2013
Размер31.58 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://pudoos.bg/wp-content/uploads/2013/01/PRILOJENIE-2-ЧОС_invitation_u4ilishta_2013_US2.doc
Приложение 2

МОСВ И ПУДООС

отправят покана за участие в

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2013 г “

На тема:

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “  • Кой може да кандидатства в конкурса:

Участници в конкурса могат да бъдат училища, детски градини, обединени детски комплекси

  • За каква сума може да се кандидатства:

За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 5 000 лева ( с вкл. ДДС ) за училища, детски градини, обединени детски комплекси .

  • Каква е целта на тазгодишната кампания:

Целта на кампанията „За чиста околна среда 2013 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора , посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите , заявители на проектите.

  • Какви са основните изисквания към съдържанието на проекта и допустими разходи:

  1. Обяснителна записка –кратко изложение на съдържанието на проекта, неговите цели и задачи.Желателно е проектът да е свързан пряко с учебния и / или възпитателен процес в съответното учебно заведение и предвиденият учебен материал , особено в раздел природа , човек и природа , опазване на околната среда , природни ресурси , биоразнообразие и други.

  2. Времеви график за реализация на проекта , съобразен с предвидената крайна дата за реализация на дейностите по Кампанията – 31.07.2013 г.

  3. Брой на обхванатите от проекта деца от детските градини и ученици от съответните учебни заведения .

  4. План – сметка на необходимите разходи за реализацията на проекта.ВАЖНО : Допустими разходи по проектите са :информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия, създаване на еко-кът и други .

  • Какви са критериите за оценка и подбор на проектите

Проектите ще бъдат оценявани по следните критерии:

1 . Оригиналност на идеите – с най-висока оценка по шестобалната система ще бъдат оценявани проекти , които в най-голяма степен показват приобщаване на децата към проекта , вменяване на дългосрочни задължения и постигане на определени резултати от участващите в проекта ( като от децата и учениците , така и от съответните ръководители на проектите в учебните заведения и ОДК ) , проследимост на идеята в нейното дългосрочно развитие и възможност за продължаване на проекта чрез включване на допълнителни участници и родители в следващите етапи .

2. Тясна връзка между посочените дейности в проекта и кампанията „Чиста околна среда“ на Министерството на околната среда и водите , както и съответствие с цялостната стратегия за развитие на екологично възпитание и отговорности у младите хора в насока опазване на природните ресурси на страната ни .

3. Устойчивост на проекта : в краткосрочен план ще се оценява устойчивостта на проекта за период от минимум 2 години ( следващи годината на изпълнение на дейностите по проекта ) , през които ФИНАНСИРАНАТА СТРАНА ( детска градина , училище или ОДК ) се задължава да поддържа и опазва движимите и недвижимите активи , придобити в следствие на реализацията на проекта . В дългосрочен аспект ще се оценява възможността за доразвиване и интегриране на проекта с нови учебни форми и допълнителен материал , приобщаващ децата към „ зелената идея „ .

4. Приемственост на идеите и дейностите заложени в проекта

5. Активно участие на децата както при самото създаване на идеята за проекта и подготовката на Заявлението за кандидатстване така и при изпълнение на предвидените дейности за реализацията му.

  • Начин за кандидатстване:

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС само по пощата с обратна разписка /на плика задължително да е изписан телефон за връзка/ на адрес : ПУДООС , София 1000 , ул. Триадица №4, ет.3 , с краен срок за получаване в деловодството на ПУДООС : 18.02.2013 година .

За приемане и входиране в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само онези Заявления , носещи пощенско клеймо с дата преди обявената крайна дата за приемане на проектни предложения.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 21.03.2013 г. на електронния сайт на МОСВ – www.moew.government.bg , в раздела на кампанията „ За чиста околна среда „ с мото „ Обичам природата и аз участвам „ и интернет страницата на ПУДООС - www.pudoos.bg

Допълнителна информация относно Кампанията „ За чиста околна среда – 2013 г. „ може да получите от ПУДООС на тел: 02/9406540, 02/9406062, 02/9406652 .

Свързани:

Конкурса могат да бъдат училища, детски градини, обединени детски комплекси iconРешение №468
За безвъзмездно финансиране със средства от сопф извършването на основни ремонти и конструктивно укрепване на училища и детски заведения,...
Конкурса могат да бъдат училища, детски градини, обединени детски комплекси iconМетодика за приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І основни положения
Лят редът и начинът за централизирано електронно класиране на децата за прием в детски ясли и яслени групи в одз (от 3 месечна до...
Конкурса могат да бъдат училища, детски градини, обединени детски комплекси iconРешени е
О т н о с н о : Приемане на Методика за приемане чрез централизирано класиране на децата в общинските детски ясли, целодневни детски...
Конкурса могат да бъдат училища, детски градини, обединени детски комплекси iconСписък на недопуснати проекти до етап 2 по компонент 1: създаване на условия за извеждане на деца и ученици от ромската общност от обособени детски градини и училища и социализацията им в приемните детски градини и училища
По компонент 1: създаване на условия за извеждане на деца и ученици от ромската общност от обособени детски градини и училища и социализацията...
Конкурса могат да бъдат училища, детски градини, обединени детски комплекси iconСписък на допуснати проекти до етап 2 по компонент 1: създаване на условия за извеждане на деца и ученици от ромската общност от обособени детски градини и училища и социализацията им в приемните детски градини и училища
По компонент 1: създаване на условия за извеждане на деца и ученици от ромската общност от обособени детски градини и училища и социализацията...
Конкурса могат да бъдат училища, детски градини, обединени детски комплекси iconИзисквания на възложителя за изпълнение на поръчка
Система за електронно класиране и записване на деца в общински детски ясли, общински целодневни детски градини и общински обединени...
Конкурса могат да бъдат училища, детски градини, обединени детски комплекси iconДейност 311-Целодневни детски градини и обединени детски заведения за деца от една до шест години

Конкурса могат да бъдат училища, детски градини, обединени детски комплекси iconЦелодневни детски градини и Обединени детски заведения

Конкурса могат да бъдат училища, детски градини, обединени детски комплекси icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Ботевград, както и за централните детски градини и обединени детски заведения в с. Трудовец, с. Скравена, с. Врачеш, с. Новачене...
Конкурса могат да бъдат училища, детски градини, обединени детски комплекси iconДо общински съвет враца докладна записка
Относно: Преобразуване на целодневни детски градини с яслени групи в община Враца в обединени детски заведения
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом