Общинаковачевц и област перник
ИмеОбщинаковачевц и област перник
страница1/5
Дата на преобразуване25.05.2013
Размер0.69 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://kovachevtsi.com/wp-content/uploads/2009/08/Документация.doc
  1   2   3   4   5О Б Щ И Н А К О В А Ч Е В Ц И

ОБЛАСТ ПЕРНИК

село Ковачевци 2450, тел. 0889 74 75 79


Уникален номер на поканата в портала за обществени поръчки 000841-2013-0001


Документ:

Обявление за обществена поръчка (520491)

Възложител:

Община Ковачевци

Получен на:

25-01-2013

Преписка:

00841-2013-0001


Утвърждавам:

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци
Д о к у м е н т а ц и я

за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб, хлебни изделия и хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж – Община Ковачевци, Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник, Целодневна детска градина с.Лобош” – шест обособени позиции


Уважаеми Госпожи и Господа,

Община Ковачевци на основание Решение № 1/25.01.2013 година на Кмета на Община Ковачевци отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб, хлебни изделия и хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж – Община Ковачевци, Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник, Целодневна детска градина с.Лобош” – шест обосоени позиции.

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията за участие в настоящата процедура. За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Документацията за участие процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка може да се закупи от деловодството на Община Ковачевци, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа в срока посочен в обявлението - 18.03.2013 г.

Цена на документацията: 20,00 /двадесет / лева с включен ДДС. Сумата следва да бъде внесена в касата на Община Ковачевци или да се плати по следната банкова сметка:

Банка: Интернешънъл Асет Банк- клон Радомир

банкова сметка: IBAN BG28IABG74783300575900

BIC: IABGBGSF

В документа за внасяне на сумата трябва да се посочи вида и предмета на поръчката, както и позицията/ите, за която/ито се внася сумата.

Възложителят може да изпрати документацията за участие на лице, желаещо да я закупи при поискване от негова страна и за негова сметка, след представяне на платежен документ, удостоверяващ заплащането на документацията от негова страна.

Документация за участие в процедурата може да се закупува в срок до 10 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите, който е 28.03.2013 г.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят, като разглеждането на документацията не е задължително условие за закупуването й. Предварителният преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й, а именно: село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, в сградата на Община Ковачевци, Деловодство.

Закупуването на документацията е задължително условие за участие в процедурата.

Когато участникът е обединение от физически и/ или юридически лица, документацията за участие може да бъде закупена от всеки член на обединението.

Всеки от участниците може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичане на срока за нейното закупуване. Възложителят изпраща в 4 /четири/ дневен срок от постъпването на искането разясненията по документацията за участие в процедурата до всички участници, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето направило запитването. Всички разяснения по документацията за участие в процедурата се превръщат в нейна неразделна част и се прилагат и към документацията, която предстои да се закупува от други участници.


С ъ д ъ р ж а н и е

РАЗДЕЛ І

І. Решение и Обявление


РАЗДЕЛ ІІ

I.Данни за Възложителя

II.Пълно описание на предмета на поръчката, включително и на обособените позиции

III.Изисквания към изпълнението на поръчката

IV.Изисквания към участниците в откритата процедура

V. Изисквания към офертите и указания за подготовката им

VI.Гаранции

VІI.Методика за разглеждането и класирането на офертите. Критерии за оценка

VІІI.Условия и ред за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка

ІX.Други разпоредби

Х. Приложения- образци:

1.Административни сведения

2.Оферта

3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката

4.Срок за изпълнение на поръчката

5.Предлагана цена

6.Банкова гаранция за участие

7.Банкова гаранция за изпълнение

8.Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 4 и 5 от Закона за обществените поръчки

9.Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 от Закона за обществените поръчки

10.Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

11.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

12.Декларация-съгласие от подизпълнител за участие в процедурата

13.Декларация за разработена и внедрена НАССР система за управление безопасността на храните или сертификат по ISO 22000:2005 за безопасност на храните или еквивалент.

14.Декларация- списък за изпълнени договори през последните три години ( 2010,2011 и 2012 гдина )

15.Декларация за общия оборот и за оборота на стоки сходни с предмета на поръчката за последните три години ( 2010, 2011 и 2012 година )

16. Декларация, че доставяните хранителни продукти ще отговарят на поставените от възложителя изисквания

17.Декларация- списък на транспортни средства, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката

18.Декларация- съгласие по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

19. Декларация, че участника е запознат с документацията за участие

21. Технически спецификации с №: 1А-6А

22.Проекти на договори с №: 1Б-6Б

23.Списък на документите съдържащи се в офертата


РАЗДЕЛ І

  1. Решение

  2. ОбявлениеРАЗДЕЛ ІІ

І. Данни за Възложителя

В Ъ З Л О Ж И Т Е Л

Наименование, адрес и лица за контакт:

Община Ковачевци, село Ковачевци, За Иво Симеонов, Република България 2450, село Ковачевци, тел. 0889 747 579,

e-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg,

факс: неприложимо

Място за контакт- Община Ковачевци

Интернет адрес: www.kovachevtsi.com

ІІ. Пълно описание на предмета на обществената поръчка, включително и на обособените позиции.

Описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на хляб, хлебни изделия и хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж – Община Ковачевци, Център за настаняване от семеен тип с.Сирищник, Целодневна детска градина с.Лобош – шест обособени позиции”

Процедурата е разделена на шест обособени позиции:

1). Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Домашен социален патронаж – включва доставка на хляб и хлебни изделия, съгласно Образец 1 А към настоящата документация;

2). Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Център за настаняване от семеен тип село Сирищник – включва доставка на хляб и хлебни изделия, съгласно Образец 2 А към настоящата документация;

3). Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Целодневна детска градина село Лобош – включва доставка на хляб хлебни изделия, съгласно Образец 3 А към настоящата документация;

4). Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж – включва доставка на хранителни продукти, съгласно Образец 4 А към настоящата документация;

5).Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за настаняване от семеен тип село Сирищник – включва доставка на хранителни продукти съгласно Образец 5 А към настоящата документация;

6). Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина село Лобош – включва доставка на хранителни продукти, съгласно Образец 6 А към настоящата документация;

ВАЖНО : КОЛИЧЕСТВАТА ПО ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ СА ПРОГНОЗНИ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ГИ ПРОМЕНЯ СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ СИ.

Прогнозна стойност.

Обща прогнозна стойност- 68600 лв.

Прогнозната стойност за всяка обособена позиция е съответно:

1). Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Домашен социален патронаж – Община Ковачевци – 17800 /седемнадесет хиляди и осемстотин/ лева без включен ДДС;

2). Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Център за настаняване от семеен тип село Сирищник – 2500 /две хиляди и петстотин/ лева без включен ДДС;

3). Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Целодневна детска градина село Лобош – 800 /осемстотин/ лева без включен ДДС;

4). Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж- Община Ковачевци – 8000 /осем хиляди/ лева без включен ДДС;

5).Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за настаняване от семеен тип село Сирищник; - 31500 /тридесет и една хиляди и петстотин/ лева без включен ДДС;

6). Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина село Лобош – 8000 /осем хиляди/ лева без включен ДДС;

ВАЖНО : КОЛИЧЕСТВАТА ПО ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ СА ПРОГНОЗНИ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ГИ ПРОМЕНЯ СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ СИ. ПОСОЧЕНАТА ПО-ГОРЕ СТОЙНОСТ Е ПРОГНОЗНА И НЯМА ОБВЪРЗВАЩ ХАРАКТЕР.

Място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е както следва:

За обособена позиция 1 „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Домашен социален патронаж – Община Ковачевци” - с.Сирищник, община Ковачевци, област Перник;

За обособена позиция 2 „ Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Център за настаняване от семеен тип село Сирищник” – с.Сирищник, община Ковачевци, област Перник;

За обособена позиция 3 „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Целодневна детска градина село Лобош” – с.Лобош, община Ковачевци, област Перник;

За обособена позиция 4 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж – Община Ковачевци” – с.Сирищник, община Ковачевци, област Перник;

За обособена позиция 5 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за настаняване от семеен тип село Сирищник” – с.Сирищник, община Ковачевци, област Перник;

За обособена позиция 6 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина село Лобош” – с.Лобош, община Ковачевци, област Перник;

Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 ( дванадесет ) месеца и започва да тече от датата на сключване на договора с избрания изпълнител.

ІІІ. Изисквания към изпълнението на поръчката

1.Обхват:

Изпълнението на поръчката е свързано с извършването на периодични доставки на стоки, описани по вид и количество в техническата спецификация за съответната обособена позиция, която е неразделна част от документацията за участие, чрез покупка по предварителна заявка направена от представители на Възложителя.

2.Формиране на цена. Контрол на цените за времето на действие на договора.

При формиране на ценовите си предложения в офертата участниците трябва да предвидят финансовите си ангажименти по доставките за времето на действие на договора. Предложените единични цени да са в български левове без включен ДДС. Цената остава непроменена за целия срок на договора.

Предлагана цена е обща цена, представляваща сбор от предложените от участника единични цени за всеки артикул по отделните обособени позиции. Посочената общо оферирана цена трябва да е крайна – без включен ДДС, с транспортни и други разходи по доставките.

Предложената от участниците обща предложена /определяема/ цена с точност до втория знак след десетичната запетая за всеки отделен хранителен продукт се формира за единична мерна единица /килограм, литър и бройили др./ по асортимент посочен в Техническите спецификации – образец от 1 А до 6 А по обособени позиции с № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 неразделна част от документацията за участие посредством използването на средно претеглена стойност, т.е. всяка номенклатура, асортимент или артикул участва при определянето на крайната цена в зависимост от планираното количество.

Например :


№ по ред

Асортимент, продукт, наименованиеОписаниеОпаковка


Единична мерна единица

Прогнозно количество

Базова цена в лева,

Отстъпка в лева

Оферирана единична цена в лева

Обща предлагана /определяема/ цена в лева

= /5х8/

1

23

4

5

6

7

8

9

1

МлякоЛ

500

1,30

0,20

1,10

550


2

ДоматиКг

800

1,50

0,25

1,25

1000
Общо оферирана цена


1550ВАЖНО : Цените дЗабележка* Цените да бъдат без включен ДДС.


Използва се утвърдена от Агенцията за обществени поръчки методика за определяеми цени, като гореописаният начин на ценообразуване позволява достигането на предлагана, определяема цена в абсолютна сума на база оферираната единична цена с отстъпка върху базовите цени.


3.Условия и начин на плащане:

Заплащането на доставените стоки ще става в български левове, по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя, след представяне на надлежно оформена фактура за всяка конкретно извършена доставка, придружена от двустранно подписан приемо- предавателен протокол, в срок до 30 ( тридесет ) дни от датата, на която е представена фактурата.

Фактурите ще бъдат издавани на името на получателя на доставките /съответния второстепенен разпоредител или получател/.

4.Количество и обем на поръчката:

Стоките предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани по вид и количество в техническата спецификация за съответната обособена позиция, неразделна част от настоящата тръжна документация. Количествата предмет на доставката са променлива величина - в зависимост от броя на потребителите на услугата, сезона и реалните нужди на Възложителя. Количествата по всички обособени позиции са прогнозни. Възложителят може да ги променя съобразно нуждите си. Възложителят си запазва правото да не поръчва част от изброения асортимент в приложените технически спецификации, както и да дава заявки за стоки, които не са включени в същите.Посочената в документацията стойност е прогнозна и няма обвързващ характер.

Периодичността и времето на извършване на доставките са посочени в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции.

Всеки участник има право да представи само една оферта.

Не се допуска представяне на варианти в офертата.

  1   2   3   4   5

Свързани:

Общинаковачевц и област перник iconBg-гр. Брезник, област Перник публична покана
Сдружение „миг брезник-Трън”, р българия, 2360 гр. Брезник, област Перник, пл. „ 9-ти Септември” №2; За: Йонко Йонков, 2360 гр. Брезник,...
Общинаковачевц и област перник iconОбщинабрезни к област перник
За организацията и провеждането на публични търгове и публично оповестени конкурси в Община Брезник, област Перник
Общинаковачевц и област перник iconРепубликабългари я областeн управител на област перник утвърдил: инж. Иво петров
Този Стратeгически план има за задача да отрази основните цели и приоритети в дейността на областна администрация на област с административен...
Общинаковачевц и област перник icon28. 03. 2013 нсорб перник събира сдружението на общините
На 5-ти април община Перник ще е домакин на поредното заседание на Управителния съвет на Нацинално сдружение на общините. Срещата...
Общинаковачевц и област перник iconОкръжнапрокуратура перни к годишендокла д
Окръжна прокуратура – Перник обслужва на териториален признак Област Перник с територия 2380 кв м., с население /по данни от нси...
Общинаковачевц и област перник iconОбщина ковачевци област перник наредба
Чл. 1 С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на предоставяните...
Общинаковачевц и област перник iconBg-перник: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести перник" еоод, гр. Перник, местност "Голо Бърдо", За: Йорданка Парлапанска,...
Общинаковачевц и област перник iconДоклад за дейността на областна администрация перник
Дейността на Областния управител през отчетния период се основаваше на провеждането на държавната политика на територията на Област...
Общинаковачевц и област перник iconОбщина ковачевци област перник наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в
Чл. 1 С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяните...
Общинаковачевц и област перник iconBg-перник: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Перник" еоод, местност "Голо Бърдо", За: Йорданка Парлапанска, България...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом